Vedtægter

Stald Olympia Hill, vedtægter          


Bestyrelsen består af:  Formand, kasserer og
2 bestyrelsesmedlemmer.

 
§1
Stald Olympia Hill er opdelt i 25 anparter og har til formål at drive væddeløbsdrift med de af foreningen indkøbte travheste.
§2
Anpartshaverne forpligter sig til, i fællesskab, at sørge for dækning af Stald Olympia Hill´s forpligtelser.


§3
Anpartshaverne hæfter personligt for deres anpart (-er).

§4
Bestyrelsen tegnes til enhver tid af repræsentanter for anpartshaverne, der også udpeger en
formand, der fungerer som staldens tekniske og sportslige repræsentant.

Valgte formand og 1 bestyrelsesmedlem vælges for 2 år ad gangen. Kasserer og 1 bestyrelsesmedlem vælges for 1 år ad gangen. Dette gælder også for så vidt angår foreningens revisor.

Bestyrelsen forpligter sig til at aflægge regnskab årligt. Regnskabsåret er lig med kalenderåret. Regnskabet fremlægges på den ordinære generalforsamling, der afholdes inden udgangen af januar måned og indkaldelse hertil skal finde sted med 14 dages varsel.

Lovligt indkaldte møder indkaldes med minimum 14 dages varsel og er beslutningsdygtige med mindst 50% fremmødte anpartshavere. En anpartshaver kan meddele skriftligt fuldmagt til anden anpartshaver eller bestyrelsen.

Såfremt der ikke er nok fremmødte anpartshavere, vil det efterfølgende møde være beslutningsdygtigt uanset fremmødte antal.

Foreningens opløsning kan kun finde sted på lovligt indvarslet generalforsamling med dette som eneste punkt på dagsorden, såfremt 75% af de tilstedeværende anpartshavere stemmer for opløsningen.

§5
Kun anpartshavere har stemmeret. Ved stemmelighed tæller formandens stemme dobbelt.

§6
Ønsker man at udtræde af ejerkredsen kan det ske på en af følgende måder:
1. Man overdrager sin anpart til Stald Olympia Hill, der straks tilbyder øvrige anpartshavere de udtrædende anparter og ejerkredsen forlades herefter med øjeblikkelig virkning. Dette udløser ingen økonomisk kompensation.
2. Man opsiger sit medlemskab skriftligt 3 måneder forud for 1/1 og 1/7 og afventer et salg af anparten til højestbydende anpartshaver eller efterfølgende salg af anparter udenfor ejerkredsen. Anpartshaveren vil modtage salgssummen, men forpligter sig til at betale evt. månedlige udgifter i den mellemliggende periode.


§7
Annoncering af salg af anparter må kun foretages af bestyrelsen.
Anpartshavere må ikke selv annoncere sin anpart til salg.

§8
De månedlige udgifter fastsættes af bestyrelsen for et kvartal ad gangen. De månedlige afgifter indsættes på en foreningskonto, der etableres i Stald Olympia Hill´s navn. Betalingsfristen for de månedlige udgifter er altid den 5. i måneden.

§9
Ved manglende betaling fra en anpartshaver følges følgende procedure
1. Rykker #1 pr. e-mail efter 5 dages overskridelse af betalingsfristen
2. Rykker #2 pr. e-mail efter yderligere 5 dages overskridelse af
betalingsfristen. Gebyr på 100 kr. pålægges.
3. Rykker #3 sendes som et anbefalet brev med post efter yderligere 10 dages
overskridelse af betalingsfristen. Yderligere gebyr på 200 kr. pålægges.
4. Efter betalingsfristens udløb i forbindelse med rykker 3 overdrages anparten til Stald Olympia Hill og den skyldige anpartshaver kan ikke gøre krav gældende mod Stald Olympia Hill.
Det er til enhver tid anpartshavernes ansvar at holde Stald Olympia Hill opdateret
med korrekte mailadresser, postadresser m.m.

§10
Værdien af hver enkelt anpart ved eventuel opløsning af en anpartshest ved
hestens karrierestop eller salg, bestemmes udelukkende af indeståendet på
hestens bankkonto.

Salg af anpartshavernes andele og/eller overdragne anparter til Stald Olympia Hill, påvirker ikke værdien af hver enkelt anpart. Sælges hesten fordeles salgssummen ligeligt i 1/25 til hver
anpartshaver.  Ved færre solgte anparter end 25 fordeles salgssummen selvfølgelig med det solgte antal anparter.

§11
Der pålægges 500 kr. i afgift på hver anpart pr. måned.

Bestyrelsen fastsætter værdien af udbud af anparter til salg eller udbud af nye anparter med skelen til foreningens formue og muligheden for at omsætte anparten i markedet.

I forbindelse med nytegning af anparter ved udvidelse af ejerkredsen, skal der forud for afholdelse af beslutningsmøde fremlægges oversigt med de økonomiske konsekvenser for anpartshaverne.

§12

Stald Olympia Hill´s indtægter indgår på Anpartsstaldens konto og eventuel overskud udbetales med udgangen af hvert år første gang den 31.12.2011 med 1/25 til hver anpart, dog således, at der før en eventuel udlodning er en saldo på minimum kr. 20.000,00 til den videre drift.

Eventuel udlodning vil foregå via en beslutning på generalforsamlingen.

§13
Ethvert tvivlsspørgsmål afgøres af bestyrelsen.

§14

Vedtægtsændringer kræver til enhver tid tilslutning af 75% af anpartshaverne på tidspunktet for foretagelse af vedtægtsændringerne.