Vedtægter for Seniorklubben på GG
Vedtægter for Seniorklubben

Vedtægter for foreningen ”Seniorklubben” på Greve Gymnasium

 

§1 Navn

Foreningens navn er Seniorklubben på Greve Gymnasium

 

§2 Sted

Foreningen er hjemmehørende på Greve Gymnasium og har adressen:  ”Navn”, Greve Gymnasium, Rådhusholmen 12, 2670 Greve

 

§3 Medlemmer 
Alle på 60 år og derover, som inden for de seneste år har haft en arbejdsmæssig tilknytning til Greve Gymnasium, samt de kolleger på GG, der i særlig grad føler, at de kan identificere sig med de førnævnte og deres situation, kan blive medlem ved indbetaling af kontingent på 100 kr.

 

§4 Formål

Foreningens formål er at bevare tilknytningen til Greve Gymnasium samt at fastholde et fællesskab.

Dette kan ske ved forskellige arrangementer, generalforsamling m. efterfølgende spisning.

 

 

§5 Bestyrelsen

Bestyrelsen består af mindst 3 højst 5 medlemmer, der vælges på generalforsamlingen. Bestyrelsen består af en formand og en kasserer samt et antal medlemmer, hvoraf bestyrelsen selv konstituerer sig med en sekretær og en evt. næstformand.

Alle vælges for en periode af 1 år. Genvalg kan finde sted.

 

Bestyrelsesmøder afholdes, så ofte formanden finder det nødvendigt, eller når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer forlanger det.

 

Bestyrelsen råder over foreningens midler i overensstemmelse med loven og de på generalforsamlingen trufne beslutninger.

 

Foreningens midler placeres i et pengeinstitut med repræsentation i Greve Kommune.

Kassereren eller et af bestyrelsesmedlemmerne kan hæve på foreningens konto.

 

§6 Generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed og afholdes hvert år på Greve Gymnasium, og så vidt muligt den anden torsdag i september måned.

Indkaldelse til generalforsamlingen sker med 14 dages varsel skriftligt (e-mail og hjemmeside).

Forslag der ønskes behandlet af generalforsamlingen må indsendes skriftligt til formanden 8 dage før.

Alle afgørelser træffes med almindelig majoritet af de tilstedeværende.

 

For den ordinære generalforsamling skal gælde følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virke i det forløbne år.
  3. Forelæggelse af regnskabet  til godkendelse.
  4. Forslag fra bestyrelsen, herunder fastsættelse af kontingent.
  5. Indkomne forslag.
  6. Valg af formand og kasserer.
  7. Valg af medlemmer til bestyrelsen samt 2 suppleanter.
  8. Eventuelt.

 

§7.Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det fornødent, eller når mindst 10 af medlemmerne fremsætter skriftlig begæring herom, med angivelse af hvilke emner, der ønskes behandlet.

 

§8 Kontingent

Kontingentets størrelse fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling.  Kontingentet skal være betalt senest d. 1.9, dette gælder dog ikke for 2006.

Medlemmerne er forpligtet til at holde kassereren underrettet om deres adresse og e-mailadresse.

Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

 

 

 

Vedtaget på generalforsamlingen, d.7.9.2006
Ændret på generalforsamlingen d. 10.9.2009
§ 4 ændret på generalforsamlingen d. 13.9. 2012