Bestyrelsen
Bestyrelsens medlemmer

Birthe Kristensen
Birgit Rerup
Jesper Schramm
Kirsten Munk og
Ellinor Jensen
Bestyrelsesmødereferater
Bestyrelsesmøde 30. august 2022
Til stede: Alle
Generalforsamling blev planlagt. Vi tager kun kontingent, hvis der kommer et behov. Alle villige til genvalg.
Sidste korprøve før jul bliver 6. dec.
Åben sangaften i februar planlægges som sidste år.
Vi deltager igen næste år ved udendørs festgudstjeneste i Ø. Lindet i maj.
Lang snak om rekruttering af nye medlemmer; vi ser kun én mulighed, nemlig ved personlig kontakt til interesserede.
Danske Folkekor har svært ved at få en bestyrelse.

Bestyrelsesmøde 7. august 2021
Til stede: Alle.
1. Deltagelse i Grænsekorenes genforeningsstævne.
Der blev udtalt stor tvivl om, hvorvidt der var opbakning. Tilmeldte for to år siden møder ikke nødvendigvis op. Ellinor henvender sig til Grænsekorene om vores bekymring, også med alternativt forslag om yderligere opdeling af korene.
2. Besøg fra Ærøkoret. Vi foreslår 30.-4. til 1.-5. eller 7.-8. maj.
3. Evt. kontingent i 2021-22, bestyrelsen foreslår 100 kr.
4. Fremtidig bestyrelse. Alle villige til genvalg.
5. Stamrepertoire. Alle kormedlemmer må foreslå op til tre titler til et nyt stamrepertoire. Bestyrelsen beslutter.
6. Evt. Forslag om mere udenlandsk repertoire.
_____________________________
Bestyrelsesmøde 11. august 2020
Til Stede: Jesper, Birthe, Ellinor.
1. Sæsonstart. Hvordan kan det gøres forsvarligt?
Vi var enige om, at vi skulle starte sæsonen som planlagt, altså 1.-9. Vi har så meget plads, at vi kan synge på forsvarlig måde med stor afstand.
2. Der indkaldes til generalforsamling tirsdag den 8. september kl. 19.30. Under "regnskab" vil bestyrelsen foreslå et kontingent på 150 kr. for at imødegå et underskud på regnskabet. Vi vil søge Danske Folkekor om kontingentnedsættelse for 2020.
3. Sidste nyt om arrangement med Zenobia 26.-9.
Da vi ikke kan være 150 personer i kirken i Skodborg p.gr. af Corona, er der ikke andet at gøre end at udsætte til næste år. Zenobia og Vejen Kommune er indforståede.
4. Besøg fra Ærøkoret 23.-25. oktober.
Vi har ikke tillid til, at Coronasituationen på godt to måneder bliver så meget bedre, at besøget kan afvikles. Svært med koncert, svært med indkvartering. Vi aflyser.
5. Grænsekorstævnet, Genforening.
Der er ikke nyt fra Grænsekorene. Vi vil gøre Grænsekorene opmærksom på, at de afgivne tilmeldinger fra foråret ikke nødvendigvis gælder i oktober/november.
6. Evt.
Åben sangaften i Forsamlingshuset med Ø. Lindet Koret bliver 9. februar kl. 19.30. 

Bestyrelsesmøde 21. januar 2020.                                        Til stede: Kirsten, Jesper, Ellinor.
1. Påskekoncert. Skal vi invitere gæsteoptrædende? Sine Nomine fra Vejen inviteres. Kirsten og Lone giver måske 1-2 numre, ligeså Flemming og Ellinor.
2. Ærøkoret inviteres. Den bedste weekend vil være 23.-24.-25. oktober. Vi sender bud, og Ærøfolkene får lov at sætte tidsrammen.
3. Fælles koncertoplevelse. Vi overværer koncert i Bevtoft Kirke tirsdag den 3. marts kl. 19.00. Efter koncerten er der ost og rødvin hos Flemming og Ellinor, Bakkevænge 18. Overskud af ost og penge fra nytårskuren bruges.
4. Evt. Hvordan får vi nye kormedlemmer? Der er kun een vej, nemlig at vi alle spørger dem, der kunne have interesse.

Bestyrelsesmøde 14. maj 2019.
Afbud fra Tove.
Økonomien fremlagt af Birthe, klar til generalforsamling i september.
1. Opsamling på generalforsamlingens forskellige ideer til aktiviteter.
Vi vil arrangere koncertudflugt til et arrangement i nærheden (Ribe, Haderslev, Aabenraa, Sønderborg, Esbjerg). Vi holder øje med tilbud. Evt. med fælles måltid undervejs. Måske julekoncert.
Åben sangaften tirsdag den 22. oktober + kage og kaffe. Omtale i NyTirsdag.
2. Besøg fra Ærøkoret. Efterår 2020 med koncert i Ø. Lindet Kirke.
3. Kommende sæson. Danske Folkekorstævne 21.-9. i Fredericia. Åben sangaften 22.-10. Grænsekorstævne i efteråret. Måske Enghaven i november. De ni Læsninger i december. Påskekoncert 31. marts. Grænsekorstævne 18. april i Alsion og 2. maj i Aabenraa. Måske Ø. L. festuge i teltet 17. maj. 
Evt. Intet.

Bestyrelsesmøde 28. august 2018.
Generalforsamling forberedt med formandsberetning, snak om fremtidige arrangementer, økonomi. En snak om muligheden for flere mandsstemmer. Mulige nye tiltag blev drøftet, udflugt, forårskoncert, syng sammen arrangement, åben koraften. 

Bestyrelsesmøde uge 37, 2017
Kirsten fraværende. Generalforsamling den 19.-9. planlagt. God økonomi. Måske omlægning til trestemmighed på grund af fraflytning, dødsfald, sygdom. Ærøkoret har inviteret i januar 2018, vi vurderer ved gen.fors., om vi kan tage af sted. Et efterår med mange tilbud.

I foråret 2016
blev der holdt flere møder vedrørende afholdelse af jubilæum i april.

Bestyrelsesmøde uge 44, 2015
Kirsten syg.
Generalforsamling 3.-11. planlagt. Papaya arrangement 24.-9. 2016, ansøgning om støtte er sendt til Vejen Kommune. Forespørgsel om samarbejde fra Ulkebølkoret. Jubilæum 16.-4., møde herom sidst i januar med nærmere planlægning. Alternativ til øvelokale vendt. Jesper arbejder videre med logo. Facebook og hjemmeside fungerer. Evt. deltagelse af blokfløjtegruppe fra Haderslev ved kommende påskekoncert.

Bestyrelsesmøde uge 17, 2015
Kirsten syg. 
Anledning til mødet er kommende jubilæum, 30 år i 2016. De hylende Hunde fylder 50 år. Der planlægges fælles koncert/ reception lørdag den 16. april 2016 kl. 14 i Landsbyhuset. Hertil inviteres Ærøkoret, Jels kirkes Voksekor, Rødding Egnskor og Rødding Mandskor. Kl. 18.30 middag i Forsamlingshuset for de to Ø. Lindet kor samt Ærøkoret. Derefter frit op til 100 personer. Næste møde op til jul.

Bestyrelsesmøde uge 43, 2014
Kirsten syg.
Planlægning af generalforsamling 21.-10. Gennemgang af formandens beretning og kassererens regnskab og budget. Særligt fokus på planlægning af arrangement med Papaya 2016, som vi vil arbejde videre med samt korets 30 års jubilæum samme år i foråret. Vi tager kontakt til Hylende Hunde (50 år) for fælles jubilæumsarrangement. Vi ønsker en forårskoncert 2015, vi tager kontakt til Festugen for at høre, om det er muligt med et samarbejde.

Bestyrelsesmøde uge 13, 2014
Evaluering af sæsonen indtil nu: Lokalet ok, gerne bedre lys. Repertoiret bærer præg af, hvor vi giver koncerter. Gerne lidt mere krævende satser ind imellem, forslag om at genoptage Requiem af Faure, evt. Requiem af Telen. Godt at lære satserne grundigt inden optræden.

Afslutning på sæsonen: 
29. apr. korprøve kl. 19.30-20.30
6. maj korprøve kl. 19.30-20.30

Åben sangaften: Planlægges til 16. sept.

Tiltag vedr. koncerttilbud: Folder sendes til plejehjem og aktivitetscentre i Vejen Kommune. Muligt selv at arrangere koncert i kirken.

Evt. Bestyrelsen sammensætter nyt stamrepertoire. På korets konto står 2861,36 kr.

Bestyrelsesmøde uge 37, 2012
Bestyrelsesmøde som netmøde. Planlægning af generalforsamling.

Bestyrelsesmøde tirsdag den 6., 13. og 20. september 2011.
Bestyrelsen blev udvidet med et par medlemmer for at planlægge besøget fra Ærøkoret.

Bestyrelsesmøde tirsdag den 15. marts 2011.
Deltagere: Birthe Kristensen, Birthe Skjøth, Jesper Schramm, Kirsten Munk, Ellinor Jensen.
Planlægning af jubilæum 9. april 2011.

Bestyrelsesmøde tirsdag den 25. januar 2011.
Deltagere: Birthe Kristensen, Birthe Skjøth, Jesper Scramm, Kirsten Munk, Ellinor Jensen.
Planlægning aj jubilæum 9. april 2011.

Bestyrelsesmøde søndag den 15. august 2010.
Deltagere: Birthe Kristensen, Jesper Schramm, Kirsten Munk og Ellinor Jensen.

Dagsorden:
1. Status. Siden sidst.
2. Sæsonplanlægning 2010/11, herunder markering af 25 års jubilæum, Besøg af Ærøkoret, hvornår? - hvordan?
3. Dagsorden til generalforsamling.
4. Evt.

Referat:
1. Sæson 09/10 sluttede med 28 medl., heraf 15 sopran, 4 alt, 4 tenor og 5 bas.
Foldere om koret er sendt ud til ca. 14 kirker i den tidlige sommer, endnu ingen respons.

2. Ny sæson starter 7. september, generalforsamling 14. september kl. 19.30-20.
Aftalte arrangementer: Vejen Idrætscenter 28. august, Alle Helgen gudstjeneste Ø. Lindet 7. november, adventskoncert Ø. Lindet 30. november, 12.december Ø. Lindet sogneaften, 5. februar Grænsekorenes generalforsamling, 7. april påskeoptakt i Rødding Kirke, 29. maj Ø. Lindet friluftsgudstjeneste.
25 års jubilæum med koncert i kirken og fest i Forsamlingshuset. Ærøkoret, Rødding Egnskor og Hylende Hunde inviteres. 2. eller 9. april. Program: Noget af det bedste fra de 25 år.
Annoncering ved sæsonens start, efterlysning af alter.

3. Dagsorden til generalforsamling:
Årsberetning, regnsakab, fremtidsplaner, valg til bestyrelsen, arbejdsgrupper, evt.

4. Repertoire til advent: Gabriel og Maria, der søges organist og pianist.
Hjemmesiden omorganiseret, stadig udviklingsmuligheder.
Ønskeligt med mailadresser på kormedlemmer. Der ringes rundt til alle vedrørende 28. august. En snak om mulige kommende kormedlemmer.

_______________________________________________________

Ellinor Jensen, formand                     dirigent / repertoire
                              
Birthe Kristensen                              kasserer

Jesper Schramm   

Kirsten Munk                           


Nodebank                Birthe Fogh
Lister                      Helge M Bojsen
Podier                     Helge M Bojsen
Dragter                   Inger-Lise Vernersen, Borghild Rasmussen 
Hjemmeside            Inger-Lise Vernersen, Benedicte Busk-                             Jepsen     
Sociale liv               Inge Sørensen, Inger-Lise Vernersen,
                              Ellen Ricksen, Kirsten Munk og Borghild
                              Rasmussen                              
Scrapbog                 Inge Clausen, Birthe Skjøth  


Bestyrelsesmøde 5.-5. 09 kl. 18.45 på skolen.
Fremmødte: Hele bestyrelsen, Ida, Kirsten, Birthe K., Jesper og Ellinor.
Planlægning af generalforsamling 12.-5. 09.
Jesper laver udkast til korfolder, som kan bruges både til elektronisk post til menighedsråd og til at uddele manuelt.
Ønskeligt med 2-3 adventskoncerter.
Gerne øvelørdag i februar-marts.
Gerne et udveklingskor, evt. på Ærø.
Underlægningsmusik til en video om Ø. Lindet, 3 min.

Bestyrelsesmøde 18. nov. 2008 på skolen.
Til stede: Ida, Birthe, Ellinor.
Afbud fra Kirsten og Jesper. Ida Kissow med som nyt medlem.
Aftenens punkt: Irlandsrejse.
Vi måtte konstatere at
- ingen irske kor havde svaret på vore henvendelser
- flypriser til Dublin meget usikre
- har vi ikke noget kor at indkvarteres hos, bliver rejsen alt for dyr.
Konklusion: Ingen dublin-rejse.
Fremtid: Vi efterprøver disse tre muligheder:
- kontakt med kor i Nordtyskland
- arrangement i Danmark uden kontaktkor
- kontakt med kor i Danmark.


BESTYRELSESMØDE Bakkevænge 18 den 5. maj kl. 19.45.
Planlægning af generalforsamling den 6. maj.
Formandsberetning - medlemmer, arrangementer, repertoire, mødevirksomhed.
Budget.
Fremtid.
Valg til bestyrelsen.
Ønsker til repertoire.
Evt.

Bestyrelsen foreslår:
Øveweekend i Askov eller Rødding lørdag den 4. oktober afsluttende med aftensmad og socialt samvær for korets medlemmer.
Korrejse til Dublin i St. Bededagsferien 2009. Mindst 25 kordeltagere fordelt godt på fire stemmer. Påhæng kan deltage.
Opfordring til koret om at hjælpe med at skaffe adventskoncerter.


Bestyrelsesmøde den 10.-3. 2008 kl. 19-20.45 hos Kirsten Munk, Jels.
Siden sidst.
Det var fint med blot to adventskoncerter.
Erfaring: Skal der arrangeres weekend, skal det annonceres i meget god tid.

Korweekend.
Der planlægges weekend i form af en enkelt, lang øvedag sluttende med middag og socialt samvær lørdag den 4. oktober 2008 på Musisk Center, Askov eller Rødding Højskole, kl. 10-17 med efterfølgende middag. Repertoire: Adventskoncert, lidt større, svære ting vekslende med lettilgængelige satser.

Udenlandsrejse.
Datoer: 7.-10. maj 2009.
Kirsten tilmelder os en irsk kororganisation, Peter undersøger Ryan Air destinationer og priser, Birthe spørger via famile om kor i Edinburgh, Ellinor spørger Danske Folkekor om venskabskor.
Vi overvejer også, hvad vi kan gøre via hjemmesidesøgeord.

Sæsonafslutning.
Vi deltager ved stor konference i Ø. Lindet den 5. maj med et par numre ca. kl. 17.30 i Forsamlingshuset.
Sidste korprøve bliver 13. maj kl. 19.30 med generalforsamling.

Evt.
Intet.Referat af møde hos Peter 29. august 2007:
Adventskoncerter:
27. november i Nustrup, EJ tager videre kontakt til Chr. Munch ang. koncertrepertoire.
5. december i Skrave med efterfølgende forsamlingshus.
Desuden påskekoncert Ø. Lindet Kirke den 11. marts og udendørs gudstjeneste i forb. med Ø. Lindet Festuge søndag den 27. april kl. 11.00.
Herudover obs på Brørup koret for evt. samarbejde.

Korweekend.
12.-13. oktober 2007. Gerne ophold på Musisk Center Askov, pris for 1 døgn ca. 450 kr. pr. person.
Alternativ: heldagsarrangement gerne på Rødding Højskole, pris ca. 450 kr. Bestyrelsen anbefaler weekend Askov. Jesper forhører sig om der er ledigt i Askov.

Korrejse.
Kirsten har forhørt sig om priser på Billund-Dublin med Ryan Air. Ca. 700 kr. for retur pr. person. Ønskeligt med udvekslingskor i Dublin. Koret spørges om lyst til deltagelse. Efterår 2008. Der gives et par uger til overvejelser, herefter skal bestyrelsen videre, hvis det har interesse.

Hjemmeside.
Der er åbent for indlæg.

Økonomi.
Der oprettes nemkonto, der skaffes CVR nr. Det gør Birthe.

Repertoire.
Stemning for at der arbejdes videre med udvalgte satser fra "I det fri".
Bestyrelsesmøde juni 2007.
Møde Bakkevænge 18 kl. 19.
Til stede:
Peter, Birthe, Jesper, Kirsten og Ellinor.
Dagsorden:
* Hvordan skaffer vi adventskoncerter?
* Skal vi på korrejse? I givet fald hvorhen?
* Korweekend?
* Hjemmesiden. Har bestyrelsen bidrag til hvad der mangler her?
* Evt.

På nuværende tidspunkt ingen henvendelser om adventskoncert. Vi vil gerne have tre. Peter kontakter kirker i omegnen. Hvis ikke der er interesse for adventskoncert, er vi også klar til at give andre tilbud. 3.000  kr. for fuld koncert, evt. 1500 kr. for at være en del af en koncert eller gudstjeneste. I denne forbindelse vil Peter lave udkast til en lille reklamefolder.

Kirsten havde været inde på korhjemmesider i Skotland og Irland. Kirsten arbejder videre, især med kor der bor i nærheden af Ryan Air lufthavne. Prisen skal være rigtig. Målet er en rejse i efteråret 08. Hvis det ikke lykkes at finde et kor at besøge, kunne alternativet være et dansk kor i en en fjernere landsdel.

Jesper vil kontakte Tønder vandrehjem for at høre om pris for korweekend, vi satser på 12.-13. oktober. Musisk center i Askov er også en mulighed. Gerne med instruktør udefra på en del af weekenden, evt. Lone Gislinge. Ellinor kontakter instruktør.

Hjemmesiden. Bestyrelsen gives adgang til at indsætte ord og billeder.

Evt. - Ønske om samarbejde med Kongeåkoret i Brørup, evt. fælles forårskoncert 08. Det kunne være i forbindelse med Ø. Lindet Festuge.
Ønske om at kordragten ændres, så mændene bærer hvide skorter.
Birthe sørger for oprettelse af NEM-konto samt dermed registrering hos kommunen.
Næste møde: Onsdag den 29. august kl. 19 hos Peter.