Beliggenhed

Vi bor Bækkevej 41, Vittrup, 6650 Brørup

Fra Vejen. Afkørsel 68. Kør mod Bække. I Asbo drej til højre mod Bække. Lige inden Bække, drej til venstre ad Vittrupvej.
Vittrupvej bliver til Bækkevej.

Fra Brørup. Afkørsels 69. Kør af rute 417 mod Lindknud og Bække.
 
I Gjerndrup til venstre og straks højre mod Lindknud. I Lindknud til højre mod Bække af Bækkevej.

Klubbens historie

Det skete i de dage.... Sjovt nok i foråret 1994.. At der var en lille flok mc´ister

der savnede andre ligesindede at køre nogle ture sammen med.

De første mange gange vi mødtes, var i Vejen, på (hedengangne) Cafe  Nimbus.

Inden der blev taget beslutning om at en klub skulle dannes..!

De første små 2 år, havde vi ikke rigtig noget sted at være, så det blev

til møder på mange alternative steder..

Bla. har vi i en peride holdt klubaften i et (af kommunen tildelt) fritidshjem.

I vinteren 96 begyndte vi restaureringen af vores nuværende klublokaler.

Bestyrelse

Formand:
Janý L.Johannsen
Bestyrelsesmedlemmer:
Kurt Enemark (Næstformand)
Helene Nielsen (Kasserer)
Gitte Jensen 

Suppleant: Tonny Jensen

Revisor: Leif Philipp


E-mail:
mc94vejen@hotmail.com

Vedtægter

                                                                

Klubvedtægter MC 94 Vejen

 

 

§ 1

 

Foreningens navn : Foreningens navn er MC 94 VEJEN.

 

 

 

§ 2

 

Formål:

Klubbens formål er, at samle MC interesserede i Vejen og omegn til fællesture samt socialt samvær.

 

 

§ 3

 

Medlemmer:

Klubbens medlemmer består af:        aktive medlemmer

                                                                 passive medlemmer

 

Bestyrelsen kan optage enhver som aktiv medlem, der opfylder kravene. Enhver kan optages som passivt medlem, hvis denne er interesseret i klubbens formål og trivsel.

 

 

§ 4

 

Indmeldelse:

Enhver der er i besiddelse af et gyldigt kørekort til MC kan blive optaget i klubben på prøve, for at blive aktivt medlem. Prøvetiden er 3 måneder. Efter prøvetiden er der en 4 ugers indsigelsesfrist for medlemmerne, hvor det bliver afgjort om en person kan optages som fuldgyldigt medlem.

Indmeldelse skal ske til kassereren, hvor navn og adr. samt fødselsdato afleveres, inden en person kan blive optaget som prøvemedlem. Kassereren notere dato for påbegyndelse af prøvetiden. Indmeldelsesgebyret vil være det fastsatte kontingent, med tilbagevirkende kraft samt et klubmærke.

Det samme gælder for passive medlemmer, hvor der afviges fra at have kørekort til MC.

Der er et loft på 30 medlemmer i klubben. Er der flere der ønsker, at blive medlem kan disse optages på venteliste.

 

 

 

§ 5

 

Udmeldelse:

Man ophører med at være medlem af klubben ved:

1. Udmeldelse, der altid kan ske til klubbens kasserer.

2. Kontingentrestance udover 2 måneder trods skriftlig henstilling om betaling fra bestyrelsen.

 

 

§ 6

 

Eksklusion:

Bestyrelsen kan, såfremt hele bestyrelsen stemmer herfor, ekskludere et medlem som:

 

1. har handlet på en måde, der direkte er skadelig for klubbens omdømme.

 

2. Har overtrådt klubbens skrevne love og reglementer.

 

3. Ikke har overholdt de valgte leders forskrifter og henstillinger.

 

Et eventuelt spørgsmål om en eksklusions berettigelse, kan ikke indankes for de civile domstole.

 

 

§ 7

 

Generalforsamling:

Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt i februar måned.

Generalforsamlingen skal indvarsles mindst 14 dage før dennes afholdelse. Dagsordenen ved den ordinære generalforsamling er følgende:

 

1. Valg af dirigent.

2. Valg af referent.

3. Godkendelse af fuldmagter.

4. Formandens beretning og dens godkendelse.

5. Kassererens kommentar til det udsendte regnskab og dens godkendelse.

6. Takstregulativet. Fastsættelse af gebyrer, takster og kontingenter.

7. Forslag fra bestyrelsen.

8. Forslag fra medlemmerne.

9. Valg af repræsentanter  iflg. § 8

10. Evt.

 

Ad. 3

Regnskabet følger kalenderåret og udsendes revideret til medlemmerne før generalforsamlingen.

 

 

Ad. 7

Takstregulativet omfatter alle regler for betaling til klubben samt gældende takster og gebyrer.

 

Ad. 8

Forslag fra bestyrelsen udsendes sammen med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling.

 

Ad 9

Forslag fra medlemmer skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen, og udsendes af bestyrelsen til alle medlemmer før denne.

 

Ad 10

Valgene skal altid være skriftlige, hvis mere end en kandidat bringes i forslag. Opnår ingen af de opstillede kandidater over halvdelen af de afgivende stemmer, foretages en ny afstemning mellem de to kandidater der havde flest i første afstemning.

 

En vedtagelse af et lovforslag kræver, at mindst 2/3 af de mødte stemmer for. Alle andre forslag kræver almindelig stemmeflerhed. Ved stemmelighed falder forslaget bort.

 

Ekstraordinær generalforsamling kan finde sted, når bestyrelsen finder det påkrævet eller når skriftlig forlangende er fremsendt til klubbens aktive medlemmer.

Til ekstraordinær generalforsamling indkaldes der med 8 dages varsel, med afgivelse af dagsordenen.

Er den ekstraordinære generalforsamling ønsket af medlemmer, skal den indkaldes senest 14 dage efter formanden har modtaget de nødvendige underskrifter/liste.

 

Alle medlemmer har stemmeret, såfremt der ikke er kontingentrestance jf. § 5. Der kan stemmes ved skriftlig fuldmagt til en stemmeberettiget person, dog kan et medlem kun have en fuldmagt. Fuldmagten skal være udstedt på navn og godkendt af dirigenten ved generalforsamlingens start.

 

 

 

§ 8

 

Bestyrelsens sammensætning:

Bestyrelsen består af 5 medlemmer, hvoraf kun en må være passiv og kun som menig bestyrelsesmedlem.
Bestyrelsesmedlemmer må ikke side i andre mc bestyrelser.

Alle bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen.

Formand og kassereren må ikke være på valg samme år.

De 3 menige bestyrelsesmedlemmer må ikke være på valg samme år.

Formand og 1 menig bestyrelsesmedlem er på valg samme år.

Kassereren og 2 menige bestyrelsesmedlemmer er på valg samme år.

Blandt de menige bestyrelsesmedlemmer vælges næstformanden. Denne vælges hvert år på generalforsamlingen.

 

 

§ 9

 

Bestyrelsens rettigheder:

Bestyrelsen er klubbens daglige ledelse, som leder og fordeler det praktiske arbejde i klubben.

Bestyrelsen skal tilstræbe at afholde møde mindst en gang i måneden, for at ajourføre sig med klubbens daglige virke og forfatning.

 

 

§ 10

 

Opløsning:

Klubben kan kun opløses, når generalforsamlingen har vedtaget dette med 2/3 flertal. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af klubbens medlemmer er tilstede. Er det ikke tilfældet, indkaldes til ny generalforsamling der under alle omstændigheder er beslutningsdygtige.

 

Ved opløsning nedsættes et likvidationsudvalg, bestående af sidste generalforsamlings dirigent, formand og en valgt advokat.

 

En eventuel formue efter klubbens opløsning, hensættes på en bunden konto i 5 år.

Hvis der inden for den periode oprettes en ny MC-klub i området med lignende formålsparagraf, tilfalder formuen denne nye klub.

Hvis ikke, tilfalder de den pågældende kommune, hvor de skal gå til forbedring af trafiksikkerheden.

Om betingelserne herfor er opfyldt afgøres af likvidationsudvalget.

 

 

§ 11

 

Ansvar:

Ethvert medlem deltager på eget ansvar og risiko og kan ikke gøre erstatningskrav gældende over for klubben.

 

 

§ 12

 

Uforudsete tilfælde:

Indtræder tilfælde, der ikke er forudset i disse love, er klubbens bestyrelse berettiget til, under ansvar overfor generalforsamlingen, at handle efter skøn.

 

 

§ 13

 

Klubmærke og skrift der kan henføres til MC '94 Vejen er ikke foreneligt med klubbens adfærd og kan derfor medføre eksklusion iflg. § 6.

 

 

§ 14

 

Alle deltager i arbejdet i klubben.

Undlader man at tage sin barvagt tilfalder der en bøde på 100 kr.

Undlader man at overholde rengøringsplanen tilfalder der en bøde på kr. 400,00.

 

 

 

 

 

Vedtaget på generalforsamlingen den 15. februar 1997.

Revideret ifølge generalforsamlingen den 4. marts 2000.

Revideret på generalforsamlingen den 20. januar 2001.

Revideret på generalforsamlingen den 19. januar 2002.

Revideret på generalforsamlingen den 17. februar 2007.

Revideret på generalforsamlingen d.20. februar 2016