De oprindelige 14 gårde.

1. Torpenholt.  2. Nordvang.  3. Rønnevængegård. 
4. Svanebjerg.  5. Stenager.  6. Græsholt.
7. Den Gule gård. 8. Ellebæk.  9. Bangsminde.      10. Ibs gård.      11. Pilegård. 12. Ellegård.
13. Skovholm.  14. Smedevængegård.
 

1. Torpenholt

Torpenholts Historie.

 

Denne gård hørte oprindelig under Strandegård. Før udflytningen lå gården matr. nr. 1a der, hvor bødkeren senere fik sin have. Det var en fæstegård med hoveripligt på Gavnø og Lindersvold gods. Efter udflytningen var der til gården 59 1/3 tdl. Tirsdag d. 16. juli 1811 blev der indgået overenskomst med godset om ophævelse af hoveripligten, dog med visse begrænsninger , således skulle der stadig være pligt til at holde hegnet om Strandegårds Dyrehave vedlige, og andre ting bl. a. en hel del kørsel . I øvrigt kørte mange bønder dengang på torvet i København ,hvor de solgte deres produkter som smør, flæsk og æg og hvad de ellers havde. Det må have været en lang og træls tur. De kørte hjemmefra midt om natten. En sjov historie om sådan en tur. I 1813 var der statsbankerot og pengene var intet værd. Manden på gården byttede sig til et bornholmerur, det står endnu i dag i stuen på Torpenholt og tikker støt og solidt.

I 1865 blev der byttet om på længerne på gården. Stuehuset blev flyttet fra nord til syd. Engang var der en indsidder eller aftægtsmand der hed Niels Olsen. Han havde et stykke jord på 7 tdl. mod øst bag i marken. Siden er denne mark blevet kaldt gammel Olsens krog.  I 1912 blev der solgt 20 tdl. fra gården til gdr. Lars Knudsen, som igen solgte til Ingvar Bernholm, som byggede Nordgård.

 

 

 

Ejerrækkefølge for 1a. Leestrup. (Fæstenummer 14. ?)

1. Niels Torpenholt Jørgensen Bente Hansen 1977 –

Niels driver gården med planteavl og har købt en del af de omliggende gårde. Han købte gården i 1977 med 39 tdr. land. Nu er den på 165 tdr. land.


2. Johannes Jørgensen Margrethe Hansen / Ellen Venborg Lauritsen 1936 – 1977

Johannes Jørgensen blev født på Torpenholt d. 31. januar 1909, som Niels Peter Jørgensen og Mette Marie Jensens 9. barn.

Moderen Mette Marie Jensen døde d. 31. oktober 1930.

I 1932, d. 2. december blev Johannes Jørgensen gift i Kongsted kirke med en datter fra Smedevængegården i Lestrup, Margrethe Hansen, født d. 31. august 1914 i Kongsted Nymark. Hun var datter af gårdmand Hans Ole Christian Hansen og Martha Kathrine, født Hansen. Vidner ved brylluppet var brudens far samt brudgommens ældste bror, fragtmand Jørgen Jørgensen, Kongsted.

Johannes Jørgensen forpagtede Torpenholt pr. 1. december 1932. Faderen Niels Peter Jørgensen blev boende på aftægt på gården i en to-fags stue.

Med Margrethe Hansen fik han to børn:

Birthe Torpenholt Jørgensen, født i 1933 og Niels Gerner Torpenholt Jørgensen, født i 1936.

Efter faderens død d. 5. oktober 1936 overtog han gården i forbindelse med dødsboskiftet.

Margrethe Hansen døde efter adskillige års sygdom af tuberkulose d. 3. maj 1943 på amtssygehuset

i Fakse. Hun blev begravet på Kongsted kirkegård d. 8. maj 1943.

I 1948 blev Johannes Jørgensen gift anden gang, med forskolelærerinde Ellen Venborg Lauritsen, født i 1914 i Almind Sogn, Vejle amt. Hun var kommet til Lestrup i 1944. Vielsen fandt sted i Vor Frue Kirke, København. Med hende fik han fem børn:

Peter Torpenholt Jørgensen, født i 1949, Karl Torpenholt Jørgensen, født i 1950, Lasse Torpenholt Jørgensen, født i 1952, Niels Torpenholt Jørgensen, født i 1953 og Bodil Torpenholt Jørgensen, født i 1956..

Sønnen Niels Torpenholt overtog gården i forpagtning d. 1. november 1975. Johannes Jørgensen drev således ejendommen i 42 år og 11 måneder. Niels købte ejendommen med overtagelse pr.11. december 1977. I den forbindelse flyttede Ellen og Johannes Jørgensen til et nybygget hus i Brøderup, Harevænget 86, 4733 Tappernøje.

Johannes Jørgensen døde d. 13. januar 1998, 88 år gammel. Han var mentalt usvækket, men grundet mange års rygning var lungefunktionen svag, og specielt de sidste vintre var hårde for ham.

I Johannes Jørgensens ejertid gennemførtes mekaniseringen. Han anskaffede den første selvbinder til faderen, Niels Peter Jørgensens store forargelse. Den første traktor, en grå Ferguson, blev købt d. 17. december 1951 for i alt 9.180 kr. hos automobilhandler Chr. Bisgård i Næstved. Den første mejetærsker, en 5½ fods Massey Ferguson blev erhvervet d. 15. august 1962 gennem Landboforeningernes Indkøbs- og Finansieringsforeneninger, Landbrugsforeningen for Stevns – Faxe m. fl. Herreder. Købsprisen var 23.700 kr. Mejetærskeren leveredes af Fakse Autolager, Fakse. Gårdens sidste hest, der blev kaldt Rød Per, blev solgt omkring 1959, og i 1965 var det slut med malkekøerne. 

Niels Peder Jørgensen Mette Marie Jensen 1889 - 1936 Niels Peder  var født d. 12.november 1856 og blev gift med Mette Marie Jensen, der var gårdmandsdatter fra Nr. Smidstrup, hvor hun var født d.16. maj 1867. Faderen hed Hans Jensen.

Niels Peter Jørgensen overtog gården i 1889 i forbindelse med forældrenes død.

 

4. Jørgen Pedersen Ane Kirstine Nielsdatter 1846 - 1890

Jørgen overtager gården i 1846 og bliver gift med Ane Kirstine Nielsdatter født 1819 og datter af Niels Hansen og Ellen Hansdatter på Stenager. De får to børn , Ellen Jørgensen i 1852 og Niels Peder Jørgensen i 1856. Hos dem bor Jørgens søster Karen Marie Pedersen indtil sin død d. 22. juni 1890.

Ved overtagelsen af fæstet i 1846 beskrives gården m.v. iflg. synsforretning foretaget af sognefogederne Johannes Larsen af Reinstrup og Mads Andersen af Svennerup, således:

 1. Gaardens Bygninger.

 1. Stuehuset eller den nordre Længe består af 10 Fag Bygget af Eege- Under- og Fyrre-Overtømmer med Stråtag og klinede Vægge, duggede Gavle og indrettet som den vestre Ende: 3 Fag til Køkken med Skorsten, Bageoven og Jordkjøller, 3 fag til Stue, 3 fag til Øverstestue og 1 Fag til Ølkammer: alt med Bræddeloft. Længen, der for øvrigt er forsynet med de fornødne Vinduer og Døre med Beslag, er gammelt og mådeligt og vil behøve følgende Reparationer:

  nyt Loft at oplægge over 6 Fag hvortil vil medgå 6 Tylter Brædder a 4 Rdl …..24 Rdl

  og 500 Søm a 2 sk. 100 1 - 4 sk.

  Arbejdsløn 6 -

  nyt Tag at oplægge på den nordre side over 3 Halvvægge, 3 Læs Lang-

  halm a 3 Rdl 9 -

  Tækkegarn, Kjæppe og Arbejdsløn 2 - 42 Rdl 4 sk

  Når disse Mangler bliver afhjulpen anser vi Længen i god brugbar Stand.

 2. Den østre Længe består af 10 fag, bygget af Eege- Under- og forskelligt Overtømmer med Stråtag og klinede Vægge og Riisgavl i begge Ender, indrettet til Lade 4 Fag, Portrum og Vognskuur 2 Fag, 2 Fag til Kjøkken og Kammer med Skorsten og Bageoven og 2 Fag til Stue. Over de 4 Fag er Bræddeloft. Længen er forsynet med de fornødne Vinduer og Døre og Beslag og befandtes at være gammel og mådelig men dog i brugbar Stand.
 3. Den søndre Længe består af 9 Fag bygget af samme slags Materialer som den forrige Længe med dugget Gavl i Østre Ende og sammenbygget med vestre Længe og indrettet til Stald 4 Fag, Foderloe 1 Fag, 2 Fag til Portrum med Port og 2 Fag til Lade. Længen der er forsynet med de fornødne Døre og Beslag, samt i stalden de behøvende Spiltouge, er gammel men dog i brugbar Stand.
 4. Den vestre Længe består af 11 fag bygget af samme slags Materialer som den forrige Længe med dugget Gavl i søndre Ende og Riisgavl i den nordre Ende, indrettet til Lade 4 Fag, Loe 2 fag med Port, 2 fag til Lade 2 Fag til Karlekammer og Huggehus og 1 fag til Tørvehus. Længen der er forsynet med de fornødne Døre og Beslag, befandtes mådelig men dog i brugbar Stand.

 1. Besætning og Inventarium.

   

  1 sort Hest 10 Aar 35 Rdl Sølv

  1 sort Hoppe 8 Aar 30 Rdl Sølv

  1 brun Hoppe med Føl 10 Aar 28 -

  1 jernbeslaget Vogn med Fadning 36 -

  1 do do med do 24 -

  1 Jernplov med Tilbehør 8 -

  2 Jernharver 6 -

  1 Skovslæde 1 - 3 Sk

  1 Tromle 3 -

  2 Par Høsthauger med Tilbehør 6 -

  1 Reiseseletøi 6_______________

  207 Rdl 3 Sk. Sølv

  Hvilken forefundne Besætning og Inventarium vi anså tilstrækkelig til Gårdens og Arbejdets Bedrift.

 2. Sæde og Fødekorn.

I Gårdens Jorder skønnede vi at der efter Fæsterens Opgivende burde besåes dels i efteråret og dels til næste Forår:

3½ Tønder Rug

7 - Byg

3 - Bælgsæd

8 - Havre

Til fødekorn behøves for et År:

12 Tønder Rug

18 - Byg

16 - Havre

Ovenmeldte Sæde og Fødekorn forefandtes ved Stedet og bemeldte Qvantiteten anser vi tilstrækkelige efter Gårdens og Avlingens bedrift.

Jørgen Pedersen byggede gården om. I 1857, hedder det sig i familien, blev det nuværende stuehus, der er den sydlige længe, bygget.

Af brandpolice, Den almindelige Brandforsikring for Landbygninger 1875 fremgår det, at gården var indrettes således:

 1. Stuehus i syd, 14 fag af bindingsværk med stråtag

 2. Stald i nord, 10 fag, bygget som a

 3. Lade i øst 11 fag, bygget som a

 4. Lade i vest 17 fag, bygget som a

 5. Svinehus nord for gården, 5 fag af grundmur med stråtag

 6. Fåre- og materielhus nord for gården, bygget som a.

5. Peder Larsen Ane Marie Pedersdatter 1827 - 1846

I 1827 overtog Peter Larsen fæstet efter Jørgen Hansen der frivilligt afstod. Peder Larsen var født i 1786 i København. Han blev i 1817 gift med Ane Marie Pedersdatter af Grunderup, født 1785 i Bråby sogn. Peder Larsen og Ane Marie fik sønnen Jørgen i 1817 i Grunderup. Senere flyttede de til Everdrup, hvor datteren Karen Marie blev født i 1819. I 1827 flyttede de så til Leestrup. Peder Larsen døde i 1833 og Ane Marie Pedersdatter fortsatte fæstet indtil 1846, hvor sønnen Jørgen Pedersen overtog det. Ane Marie døde som aftægtskone i 1859.

 

6. Jørgen Hansen 1824 - 1827

Jørgen Hansen kom fra Sjolte og havde fæstet i 3 år.

 

 

7. Peder Nielsen Marie Pedersdatter 1814 - 1824

Niels Pedersens søn Peder (Peer) Nielsen, født i1781 overtager gården efter Niels Olsen og gifter sig med Marie Pedersdatter. Da Peder Larsen dør i 1831, kun 40 år gammel, der er følgende børn: Jørgen Pedersen født 1817, Karen Marie Pedersdatter født 1818 og Liesbeth Pedersdatter født 1825.

Peder Nielsen må afstå på grund af restancer.

8. Niels Olsen Sidse Nielsdatter ca. 1802 - 1815

To år efter Niels Pedersens død, giftede Sidsel sig, i 1805, med Niels Olsen der overtog fæstet. Han var født i Tingerup i 1764. Allerede i 1812 overgav de fæstet og boede på aftægt i mange år . Niels Olsen døde i 1846. (Se "gammel Olsens krog")

 

9. Niels Peersen Marie Jensdatter/ Sidse Nielsdatter ca. 1778 – 1802

Niels Pedersen var søn af Peder Olsen og hustru på Skovholm og blev altså gift med Jens Pedersens yngste datter, Marie. Marie døde i 1792, syv år før sin far.

Niels og Marie fik børnene : Peder Nielsen, født 1780, Jens Nielsen, født 1786 og Johanne Nielsdatter, født 1782. Hun tjente ved faderens død i 1803 hos Thomas Pedersen, skovfoged i Fuglsangshuset. Da Marie døde, blev Niels samme år gift med smedeenken Sidsel Nielsdatter fra Bøgesø. Sammen fik de sønnen Ole Nielsen i 1794.

 

10. Jens Pedersen Karen Torbensdatter ca.1750 - 1778

Jens Pedersen blev gift med Torben Rasmussens datter, Karen Torbensdatter. Han blev enkemand i 1778, da Karen døde. Hun blev begravet i Kongsted kirke d. 5.4.1778 og der var skifte efter hende under Rosendal gods 26.6. samme år. Gården må være kommet ind under Rosendal ved et af de i Trap "Danmark" omtalte mageskifter mellem Strandegård og bl.a. Bækkeskov, Gisselfeld og Rosendal.

Den har måske fortsat tilhørt Rosendal og kan derfor være identisk med den gård som Gavnø i 1781 erhvervede fra Rosendal. Da den erhvervedes til Lindersvold (Gavnø) som næstsidste gård, kunne det antages, at den har fået fæstenummer 14.

Jens Pedersen og Karen Torbensdatter fik følgende børn :

Karen Jensdatter, gift med gårdmand Niels Hansen , Ibs gård, i Leestrup under Gisselfeld gods.

Mette Jensdatter, gift med gårdmand Lars Pedersen, Skovthorup under Lystrup gods.

Marie Jensdatter

, trolovet med ungkarl Niels Pedersen, der skulle have Torpenholt i fæste, som Jens Pedersen godvilligt afstod.

Inger Jensdatter, der boede hjemme hos sin far.

Jens Pedersen giftede sig igen med Maren Hansdatter. De boede som indsiddere hos svigersønnen Niels Pedersen indtil Jens døde i 1799.

 

11. Torben Rasmussen Marie Olsdatter ca. 1721 - 1750

Torben blev d. 28/6 1716 i Kongsted kirke gift med Marie Olsdatter, en datter af gårdmand Olle Jensen og hustru Anne fra Græsholt i Leestrup. Denne gård skal have hørt under Gisselfeld i 1724.

Torben og Marie havde 5 børn, Anne Torbensdatter født 1718 ( i Eskildstrup, hvor forældrene boede før de kom til Leestrup i 1721), Karen Torbensdatter født 1721 i Leestrup, Margrethe Torbensdatter, født 1724 i Leestrup, Rasmus Torbensen, født 1726 i Leestrup, død i 1764 i Leestrup og endelig Inger Torbensdatter, født 1721 i Leestrup.

12. Rasmus Torbensen ? ca. 1690 - 1721

Det er sandsynligt, at det er hans søn der har beboet gården indtil sin død i 1721. Han blev begravet den 26. februar 1721 og der står i kirkebogen, at han " hafde alle klocker ". Det var skam ikke alle og enhver, der blev ringet med klokker over til begravelser, - og slet ikke med alle klokkerne !

Rasmus var gift med Inger Rasmus Torbens der døde i 1726, og det står fast, at han havde to sønner, Niels Rasmussen og Torben Rasmussen, som overtog fæstet efter sin fader. Niels blev fæster på en anden gård i byen under Lindersvold, sandsynligvis Stenager.

13. Torben Jørgensen ? ?

Denne gård hørte formentlig under Strandegård. En sådan Torben finder vi i slutningen af 1600- årene og i begyndelsen af 1700- årene i Leestrup. Der blev rent faktisk begravet en Torben Jørgensen fra Leestrup d. 3. april 1716.

 

Tælling i 1916  Matr. nr. 1a

Navn                                 Født          Alder     Stilling             Erhverv

Niels Peter Jørgensen                 12.dec.1856     60             Husfader          Landbrug
Mette Marie Jørgensen              16.maj 1867     49             Husmoder
Jørgen Jørgensen                        26.juni 1892    24             Barn
Hans Jørgensen                          07.juni  1894    22             Barn
Ane Kristine Jørgensen             02.sep. 1890    26             Barn
Ida Marianne Jørgensen            01.aug. 1896    20            Barn
Ellen Marie Jørgensen                02.okt. 1904     12            Barn
Else Hylleborg Jørgensen         23.dec. 1907      9             Barn
Johannes Jørgensen                  31.jan.  1909      7             Barn
Karen Erna Jørgensen               25.feb.  1912      4             Barn

 

Tælling i 1930 Lestrup, matr. nr. 1, nr. 385, Torpenholt, Saksholmvej 37, 1930

Navn:

Alder:

Civilstand:

Stilling i husstanden:

Erhverv:

Fødested:

Niels PeterJørgensen

12-11 1856

E

Husfader

Gaardejer

Kongsted

ElseHyldeborg Jørgensen

23-12 1906

U

Husbestyrerinde


Kongsted

KarenErna Jørgensen

25-7 1912

U

Barn


Kongsted

Johannes Jørgensen

31-1 1909

U

Gaardbestyrer


Kongsted

Helge HenryHansen

2-10 1915

U

Tjenestekarl


Kongsted

Torpenholt 2001

2. Nordvang

Nordvangs historie.

Var formentlig en af gårdene fra Gisselfeld, som blev købt af Lindersvold i 1762. En sandsynlig   beboer i1724 kunne jævnfør fæstenummeret være Anders Sørensen.

Ejerrækkefølge Nordvang 2a Leestrup (Fæstenummer 9 ?)

1. Benny Kristensen Lise Lotte Simonsen 1999

2. Frank Hansen 1971 - 1999

Frank der var skraldemand i København, solgte jorden til Niels Torbenholt og havde i starten grise i staldene, Grisene blev bl.a. fodret med madaffald som han havde med hjem fra arbejdet. Efter hans kone var rejst og pigerne flyttede hjemmefra , blev han mere og mere syg, kunne ikke gå og kørte til sidst rundt på en trehjulet knallert. Han bor nu (2003) i lejlighed i Rønnede.

3. Herman Hansen og Anna Hansen 1935 – 1971


Herman Hansen drev ejendommen hovedsageligt som hønseri. Anna var datter af bødker H.P. Andersen. De fik tre børn Gudrun, Tove og Sven.
 1. Niels Chr. Hansen 1912 - 1940

        Niels Chr. Hansen fik fire børn, Herman, Thorvald og tvillingerne Anna og Henry.
       Anna blev gift med gdr. Lars P. Andersen Kratholm. Henry blev gift med     brugsuddeler Andreasens datter Asta. Herman overtog gården og Thorvald bosatte sig i løbenhavn.
 

5.      Christian Nielsen         1908 - 1912

 Chr. Nielsen overtog gården d.26. juni 1908 og solgte d.20. december 1912 til Niels Chr. Hansen  for 16.500 kr., da han , efter eget udsagn, ikke kunne være i fred for spøgelser.

6. Lars Knudsen 1894 - 1908.

Lars Knudsen overtog ejendommen d.17. juni 1894 for kr. 20000,-

6.      Lars Nielsen og Marie Kirstine Olsen 1871 – 1894 

Lars, var født på gården og overtog og frikøbte i 1871 ejendommen for kr. 7500,-, samtidig med, at han giftede sig med Marie Kirstine Olsen, der var født i 1834 i Leestrup. Hendes mor, Karen Jensdatter, var en datter af gmd. Jens Nielsen i St. Elmue og dermed også faster til Lars Nielsen. Moderen, der forblev ugift til sin død i 1887, boede fra ca. 1871 på Nordvang. Lars Nielsen og Marie Kirstine var altså fætter og kusine. Marie blev som nævnt født i Leestrup, men var i pleje hos sine bedsteforældre i St. Elmue.

7.       Niels Larsen og Sara Jensdatter 1833 - 1871

Niels blev gift med den jævnaldrende Sara Jensdatter fra Roholte sogn, datter af gmd. Jens Nielsen og hustru i St. Elmue. Det var nok hendes faster der var Poul Olsens 2. kone (Nielses mormor ) og dermed var Niels´s mor og Sara kusiner. De får Marie Kirstine Nielsdatter i 1837 og Lars Nielsen i 1839. Endvidere har de Ane Sophie Hansdatter, født i 1829. Saras brordatter, Sara Margrethe Nielsdatter blev i 1868, som 23 årig, husbestyrerinde for Hans Johansen, Stenager, da hans kone døde.

Niels Larsen døde som aftægtsmand i i Leestrup d.22. april 1882. Sara døde i november samme år.

 

 

 

7. Lars Andersen Marie Kirstine Poulsdatter 1801 - 1833

Lars Andersen står på udskiftningskortet fra ca. 1815.Han var født i 1768. Den 16.oktober 1803 blev han i Kongsted kirke gift med Poul Olsens datter af 2. ægteskab, Marie Kirstine, der var født i 1783.

De fik en søn, Niels Larsen  i 1808, og en datter, Ellen Kirstine Larsdatter i 1815. Hun bliver gift med indsidder Jeppe Pedersen og får tre børn –Mari Kirstine 27.april 1844 og tvillingerne Lars og Peder Jeppesen i 1848. Ellen Kirstine dør umiddelbart efter tvillingefødslen. Mari Kirstine Jeppesen bliver efter moderens død plejedatter hos sin morbror Niels Larsen på Nordvang.

Lars Andersen døde i 1830.

8. Poul Olsen Margrethe Pedersdatter/Ane Sophie Nielsdatter 1760 - 1801

22.07.1771 bliver Margrethe Pedersdatter gift med Poul Olsen gmd. I Leestrup. Hendes søster Lisbeth Pedersdatter tjener hos Poul Olsen. Margrethe var datter af gmd. Peder Pedersen og Bodil Olufsdatter, Østergård i Hovby. Med hende har han børnene : Lars f. 1760, Ole f. 1762, Marie f. 1765, Anne Margrethe f. 1770, opkaldt efter en samme år afdød søster der var født i 1768.

Da Margrethe dør i 1778, bliver han gift med Ane Sophie Nielsdatter, der er 27 år yngre end ham selv og datter af gmd. Niels Larsen og Else Henrichsdatter i St. Elmue.

 

 

Nordvang omk. 1960

3. Rønnevængegård

Rønnevængegårds historie.

Det regnes for sikkert, at gården oprindelig hørte under Gisselfeld. Formentlig var det en af dem, som Lindersvold købte i 1762. Da den har fæstenummer 7. og Lindersvold i forvejen havde 6 gårde i byen kan man gætte på at beboeren i1724 hed Morten Hansen.

Ejerrækkefølge på Rønnevænge matr. 3a Leestrup.(Fæstenummer 7) .

Niels Erik Hypholt 1989 -

Niels Erik stammer fra en landmandsslægt ovre fra den anden side af Haslev. Han er gymnasielærer på Haslev gymnasium og driver selv gården.

2. Egon Nørlund Nielsen Anne Lise Nørlund Nielsen ca. 1961 - 1989

Dygtig landmand der var tilknyttet indre mission i Eskildstrup. Anne Lise arbejdede på plejehjemmet i Kongsted som fysioterapeut. Egon Nørlund var i mange år kasserer i Kongsted menighedsråd.

3. Torkel Olsen Lis Andersen ca. 1955 - 1961

Da Torkel blev gift med Lis der var Niels Andersens Plejedatter, var han kommis i Leestrup brugs. Han var skæg,  rødhåret og fynbo. Han passede landbruget godt, men jeg tror at det i længden kedede ham. Da han solgte blev han kørelærer i Præstø og kom senere på Lindø skibsværftet ved Odense

 

4. Niels Andersen Margrethe Larsen ca. 1916 - 1955

Niels Andersen, søn af gdr. Jens Andersen Store Linde, blev gift med datteren Margrethe.  I 1938 måtte hele kvægbesætningen slås ned på grund af mund og klovsyge. Gårdens udlænger brændte nytårsaften 31.december 1953.Margrethe var datter af den tidligere ejer, Jens Peder Larsen. Niels og Margrethe fik ikke selv børn, men adopterede datteren Lis.

Da Margrethe døde og gården blev forpagtet til Lis og Thorkel, købte Niels Andersen huset ved siden af Stavnstrupvej 44 og boede der til sin død.

 

5. Jens Peder Larsen Karen Marie Nielsen/Kirstine Andreasen ca. 1874 - 1916

Jens Peder Larsen fik arvefæsteskøde på gården i 1874. Han var gift med Karen Marie Nielsen, der var datter af gmd. Niels Christiansen på Smedevængegården. Hun døde i 1874, kun 27 år gl.

De fik en søn kommissionær Chr. Larsen Hyllede – senere Næstved.

Herefter giftede han sig med Kirstine Andreasen i Faxe Kirke. Hun var fra Værløse sogn. Han havde to døtre. Karen Marie, der blev gift med gdr. Søren Petersen Nielstrup og Margrethe der blev gift med Niels Andersen.

I 1901 blev der taget 20 tdl. til en søn Jens A. Larsen der byggede en gård der fik navnet Vrangebækgård.

Per Larsen eller Per "Lausen" som han blev kaldt, var virksom ved oprettelsen af Leestrup Andelsmejeri , hvor han sad i bestyrelsen i en årrække. Desuden var han i 50 år interesseret vurderingsmand for "Stevnsbrandkassen".

6. Lars Jensen Maren Hansdatter ca. 1840 - 1874

Lars Jensen var født i Leestrup i 1814 og giftede sig omkring 1839 med enken Maren Hansdatter. De fik tre børn, Karen Sophie Larsdatter f. 1839, Peder Larsen f. 1841 og Birthe Cathrine Larsdatter f. 1842.

 

 

7. Peder Johansen Ane Marie Larsdatter/Maren Hansdatter ca. 1827 - 1838

Peder Johansen overtog fæstet 1827 efter Jørgen Hansen. Han blev født i 1781 og i 1821 i Roholte, gift med Ane Marie Larsdatter, der tjente på Vindbyholt kro. I 1824 blev han, ligeledes i Roholte gift med Maren Hansdatter der havde tjent i Køge. I 1827 rejste de fra Mosebølle til Leestrup. Peder var dengang kun husmand. Hvornår han fik gården vides ikke, han døde på gården i 1838, 57 år gammel. Maren var da 38 år gammel.

7a Ifølge fæsteprotokol overtager Jørgen Hansen gård nr. 14 fra Hans Nielsen i 1825

 

 

8. Hans Nielsen Ane Margrethe Andersdatter ca. 1790 - 1824

Hans Nielsen var født i 1751 og hans kone Ane Margrethe Andersdatter i 1760. De havde følgende børn, Niels Hansen f. 1786, Niels blev d. 13/11 1814 gift med Ellen Hansdatter fra Stenager, og overtog samtidig fæstet på gården indtil sin død i 1831. Anne Hansdatter f. 1782, Jørgen Hansen f. 1790 og Karen Hansdatter f.1799.(Kan det være Maren der senere blev gift med Peder Johansen ??) Desuden havde de opfostringsbarnet Else f. 1884. Hans og Ane døde begge i juli måned 1824 med få dages mellemrum.

 

9. Niels Hansen Marie Hansdatter ca. 1760 - 1790

Niels Hansen er nævnt i 1771 og formodentlig fæster under Gisselfeld. Han var gift med Maria Hansdatter, der vist var datter af Hans Nielsen og hustru Ingeborg fra Kongsted Borup. Deres datter Anne Margrethe Nielsdatter blev gift med Peder Nielsen på Ellegården. Endv. Fik de muligvis en søn, Hans Nielsen der efterfulgte dem.

 

10. Hans Svendsen ca. 1724 - 1760

Hans Svendsen er nævnt som fæster i 1724. Måske under Gisselfeld.


 

Folketælling i 1930 Lestrup, matr. nr. 3a, nr. 381, Rønnevænge, Stavnstrupvej 50

Navn:

Alder:

Civilstand:

Stilling i husstanden:

Erhverv:

Fødested:

Niels Andersen

9-4 1889

G

Husfader

Gaardejer

Karise

Margrethe Laurine Andersen

23-1 1892

G

Husmoder


Kongsted

Knud Brunke

23-5 1912

U

Tjenestekarl


Ulse

Helge Jensen

3-1 1915

U

Tjenestekarl


Kongsted

Peter Larsen

5-3 1841

G

Pensionær


Kongsted

Marie Christine Larsen

8-5 1851

G

Pensionær


Fakse

Bodil Kirstine Larsen

14-9 1915

U

Tjenestepige


Kongsted

Rønnevængegård ca.1970

4. Svanebjerg

Svanebjergs historie.

Gården har formentlig oprindeligt tilhørt Totterupholm / Strandegård, idet den i landmilitsens liste af 1724 netop står blandt de første 6 gårde, der kom ind under Lindersvold, da Otto Thott i 1732 forenede Strandegård og Lindersvold.

Ejerrækkefølge for Svanebjerg 4a Leestrup. (Fæstenr. 5 )

Henriette og Elo Svanebjerg                                 ca. 2005  -
Henriette er ansat på Faxe-Bugten. Elo er søn af Jørgen og Birgit Svanebjerg og er ingeniør. De har nu (2008) bygget nyt stuehus på gården.

1. Henning Svanebjerg Inge Svanebjerg                ca. 1980 - ca. 2005
  Henning er søn af Karen og Ingvor Petersen og Inge er lærer på Møllevangskolen og smededatter fra Nordsjælland født Frederiksen. Henning har sammen med Jørgen drevet entreprenørvirksomhed. Først med landbrugsmaskiner, senere med gravemaskiner og jordmatriel og de seneste år har det især været skovmaskiner.

1. Jørgen Svanebjerg Birgit Svanebjerg                       ca. 1980 - ca.2005 

-
Jørgen er søn af Karen og Ingvor Petersen og Birgit er datter af Anna og Viggo Jensen "Virkelyst" i Åstrup Rønnede. Birgit har i mange år været en afholdt dagplejemor og Jørgen har sammen med Henning drevet entreprenørvirksomhed.

2. Ingvor Petersen Karen Petersen ca. 1933 - 1980

Ingvor var søn af Maren og Jørgen Petersen og Karen var datter af Marie og Peter Nielsen Mosebølle Strand.

3. Jørgen Pedersen Maren Petersen ca. 1900 - 1933

Jørgen Pedersen var brorsøn til Hans Jørgensen; hans far Peter Jørgensen ejede gården Dueholt i Eskildstrup. De havde endnu en søn Hans Jørgen der var lidt ældre end Ingvor, men han døde da han var 17-18 år på grund af et lille sår han havde pådraget sig under arbejdet med at læsse sække på en vogn. Der gik blodforgiftning i såret , og det kunne lægerne dengang ikke gøre noget ved.

4. Hans Jørgensen Ane Sophie Pedersen 1845 - 1900

Hans var født på gården d. 10. juli 1820. I 1845 blev han gift med Ane Sophie Pedersen, datter af husmand Peder Johansen og hustru i Mosebølle, Roholte sogn, hvor hun var født i 1822.

Hans Jørgensen frikøbte gården af Gavnø.

5. Jørgen Hansen Margrethe Larsdatter 1818 - 1845

Jørgen var født på gården i 1785. I 1813 blev han i Kongsted Kirke gift med Margrethe Larsdatter , en datter af gmd. Lars Olsen og hustru Helvig Pedersdatter fra Ellebæk. Hun døde i 1830 , hvorefter han giftede sig med Poul Olsens datter Margrethe fra Nordvang.. Jørgen Hansen døde i 185, 67 år gl.

6 . Hans Andersen Ane Andersdatter ca. 1785 – 1818

Hans Andersen blev gift med enken Ane Andersdatter. Han var født i 1758 på Ellebæk som søn af gmd. Anders Olsen og hustru Ellen Madsdatter. I 1787 havde de datteren Karen f. 1779 fra hendes 1. ægteskab. Samt deres fælles børn Jørgen f. 1785. I 1797 fik de Ellen . Ane Andersdatter døde i 1811.

7. Jørgen Jensen Birthe Pedersdatter/ Ane Andersdatter ca.1752 - 1785

Jørgen var søn af Jens Olsen og født på gården i 1727. Han giftede sig nu med sin farbrors enke, der da var 39 år. I 1774 døde Birthe, hvorefter han i Roholte kirke blev viet til Ane Andersdatter. Hun var født i1749 som datter af gmd. Anders Jensen og Maren Jørgensdatter i Roholte. Jørgen Jensen døde i april 1785 og Ane blev gift igen i oktober samme år.

8. Lars Olsen Birthe Pedersdatter 1740 - 1752

Lars Olsen overtog fæstet da broderen Jens Olsen døde. Omtrent samtidig blev han gift med Birthe Pedersdatter. Lars døde i 1752

9. Jens Olsen Anna Jørgensdatter ca. 1724 - 1740

Jens Olsen blev født i 1695 som søn af Olle Jensen og Anne Oles (Græsholt). D.2/7 1719 blev han gift med Anna Jørgensdatter der var datter af gmd. Jørgen Ibsen og Maren af Stavnstrup.

Han var bror til Peder Olsen (Skovholm.) Ægteskabet varede til hendes død i 1732 og de fik 9 børn.

Maren Jensdatter i 1719 formentlig død i 1724

Ellen Jensdatter i 1721 blev gift med gmd. Hans Nielsen i Hyllede.

Lars Jensen i 1723. Maren Jensen nr. to i 1724. Hun blev gift med Gmd. Jens Hansen Stenager.

Christen Jensen i 1726. Han overtog senere fæstet på Skovholm.

Endvidere Jørgen i 1727, Margrethe i 1730 og Johanne i 1732. Jens Olsen døde i 1759.

Svanebjerg 1970

5. Stenager

Stenagers historie.

Ifølge landmilitsens lægdsrulle af 1724 havde Lindersvold 4 gårde i byen, hvoraf Stenager var nr. 1. Man må formode at gårdene med de laveste fæstenumre er dem der altid har tilhørt Lindersvold.

Ejerrækkefølge for 5a Leestrup: Fæstenummer ( 1 ?)

1.Jan Stenager Hansen (Hanne Boskov) Connie Andersen 1.juli 1997 –

Jan blev født d. 28. november 1965. Han overtog gården d. 1.juli 1997, efter i fem år at have drevet den som et I/S sammen med sin far .. Han frasolgte bygningerne på Ellebæk, og lagde jorden ind til Stenager, således at der nu er 146 tdl. Er nu 2003 ved at købe ca. 100 tdl. I Hyllede.

Der bliver produceret fedesvin, ca. 5ooo pr. år i de nyrenoverede stalde.

2. Erik H. Hansen (Karen Andersen) Jette Benfeldt. Jensen 1.april 1972 – 1.juli 1997

 Erik overtog den 1.april 1972. Fik to drenge Jan og Claus.

Købte i 1976 Pilegården, solgte bygningerne og lagde jorden til Stenager så der var 88 tdl. I 1987 blev Græsholt købt. Efter frasalg af tillægsjord på 20 tdl., blev de resterende 28 lagt til Stenager der nu var på 116 tdl. Endvidere købte han i 1987 sin fasters gård Ellebæk på 35 tdl.. De sidste 5 år Erik havde gården blev den drevet sammen med Jan som i/s.

3. J. Alfred Hansen Edith Nielsen 1947 - 1.april 1972

Alfred blev født d. 5. september 1913. Hans skolegang og ungdom var i Leestrup, og efter landbrugsskole i Lundby i 1938 og bryllup i 1939 med Edith Marie Nielsen Smedevænge, blev han gårdbestyrer på Stenager. I 1947 , da Alfred havde overtaget gården, byggede han nye stalde og i 1950 nyt stuehus. Den første traktor, en "grå Ferguson" blev købt i 1951, samtidig med at gården som den første i Leestrup solgte køerne. Alfred havde stor avl af forskelligt markfrø og øgede griseproduktionen til 5-900 stk. pr . år.

Alfred og Edith fik tre børn, tvillingerne Else og Erik i 1942 og Flemming i 1949.

4. Hans Johan Hansen Anna Marie Madsen 1912 - 1947

Hans Johan blev født d. 21. februar 1874 på gården. Skolegang i Leestrup hos lærer Poulsen. I 1903 blev han gift med Anna Marie Madsen Krummerup, der var udlært mejerske på Dalum og kom til Leestrup mejeri, hvor de mødtes. I 1908 fik de en datter, Karen, og i1913 en søn , Alfred.

Hans Johan var en stor ( 230 pund )og glad mand, der havde det bedst i festlig lag. Han var på et tidspunkt med i 20-30 bestyrelser og formand for halvdelen. Hans landbrugsinteresse samlede sig om hans røde Frederiksborg heste, som han var meget stolt over og udstillede på dyrskuerne.

5. Johan Hansen Karen Sophie Jensdatter 1870 - 1912

Johan blev som ældste søn født d. 1. juni 1846. Skolegang i Leestrup hos lærer Johannes Christensen, der var gårdmandssøn fra Værløse, Fakse. Da hans far døde 3. april 1870, overtog Johan fæstet, 24 år gammel og d.29. juni 1871 frikøbte han gården fra Gavnø Gods for 10200 rdl., hvoraf de 3400 skulle udbetales og resten stod i 20 år til 4 %.

Omk.1872 blev han gift med Karen Sophie Jensdatter fra den gule gård. Hun var ti år ældre og med orden i udstyret, hvoraf meget endnu findes på gården. De fik to børn, Hans Johan i 1874 og Jens i 1875 Jens havde det de kaldte "ligfald" og døde ung. Johan var en meget stor og kraftig mand, og det siges at når han og Hans Johan, som voksen, skændtes, kunne det høres over hele byen. Først i 1908 blev den 4. længe, den såkaldte veste længe bygget til gården.

6. Hans Johansen (Ellen Hansdatter) Karen Marie Olsdatter 1832 - 1870

Hans Johansen var født på Nygård i Ambæk på Jungshoved d.21.februar 1791.

Inden han i 1832 kom til Leestrup var han på Sparresholm Gods, vistnok som ladefoged.

Da Niels Hansen på Stenager døde i 1831, overtog Hans Johansen fæstet og enken Ellen Hansdatter, der var datter af den tidligere ejer, Hans Jensen. De fik ingen børn og da hun døde giftede hans sig med Karen Marie Olsdatter, der var søsterdatter til hans afdøde kone og altså barnebarn af tidl. Ejer Hans Jensen. De fik fire børn : Johan Hansen, Niels Hansen, Jens Hansen og Ellen Kirstine Hansen. Da Karen Marie døde i 1868, fik han Sara Margrethe Nielsdatter fra St. Elmue til husholderske. Hun var broderdatter til konen fra Nordvang, Sara Jensdatter.

7. Niels Hansen Ellen Hansdatter ca. 1814 - 1832

Niels var vistnok født i 1786 på Rønnevængegård i Leestrup og blev gift med Ellen Hansdatter, der var datter på gården og overtog fæstet i 1814. De fik tre børn Ane Kirstine Nielsdatter i 1818,(hun blev i 1846 gift med Jørgen Pedersen Torbenholt), Anders Nielsen i 1820 og Hans Jørgen Nielsen i 1829. I 1831 døde Niels.

8. Jørgen Jensen Marie Jensdatter ca. 1794 - ca.1814

Jørgen Jensen var født i 1750 og overtog fæstet i 1794, da Hans Jensen døde og giftede sig med enken Marie Jensdatter der var født i 1758 som datter af Jens Christophersen. De fik Sidse Jørgens datter i 1795 og Ane Marie Jørgens datter i 1799. Jørgen Jensen døde i 1813.

Marie Jensdatter (1787-1794)

9. Hans Jensen Anne Jensdatter (1787) 1783 - 1794

Ellen Pedersdatter (1781-1787)

Han overtog fæstet i 1783 efter faderen. I 1781 blev han i Kongsted Kirke gift med Ellen Peders Datter. Hun døde i1782 i barselseng, kun 26 år gammel. og han giftede sig med Anne Jensdatter, der var datter af gmd. Jens Olsen og Anna Jørgensdatter i Leestrup. Ægteskabet blev kort, for allerede samme år giftede han sig med Jens Christophersens datter Marie Jensdatter af Leestrup. Sammen fik de tre piger : EllenHansdatter i 1788, Maren Hansdatter i 1791 og Ingeborg Hansdatter i 1793.

Ellen blev senere kone på Stenager, først gift med Niels Hansen og efter hans død med Hans Johansen. Den yngste søster, Ingeborg, blev gift med gmd. Ole Madsen på Ibs gård 10a , og deres datter, Karen Marie Olsdatter, kom tilbage på gården som kone til Hans Johansen, da hendes moster Ellen døde.

10. Jens Hansen Maren Jensdatter ca. 1750? - 1783

Jens Hansen var født i 1724 på Stenager. Han blev gift med Maren Jensdatter som var datter af gmd. Jens Olsen og Anna Jørgensdatter på Svanebjerg. Annas ene bror, Ole Jensen blev gårdmand på Ellebæk, hendes anden bror, Christen Jensen blev gårdmand på Skovholm og hendes tredje bror, Jørgen Jensen blev gårdmand på Svanebjerg. Jens Hansen overtog fæstet fra sin far i ca. 1750 og døde i 1783. De fik Hans Jensen.

11. Hans Pedersen er født i Leestrup 1692

Hans blev født i Leestrup i 1692. Han er den første fæster der med nogenlunde sikkerhed kan knyttes til gården. Hans qv. hed Maren Jensdatter og deres søn var Jens Hansen

12. Peder Nielsen ……Fæster under Gisselfeld ……………….Vel født omk. 1660

Peder Nielsen er nævnt i skifteprotokol 1707 fra Gisselfeld. LAK 290-112 Kort 5-8 side 136

Hans kone, Karen Hansdatter er død først i november 1707 og skiftet foretages d.12.11. 1707.

Der er fire børn : Hans Pedersen 14 år, Jørgen Pedersen 7 år, Niels Pedersen 3 år , (der senere blev fæster på Ellegård) og Anne Pedersdatter 12 år. Formynder for børnene er deres morfar Jens (Hans) sen og farbroderen Oluf Nielsen Bråby.

Peder Nielsen var ifølge landmilitsens lægdsrulle fra 1724, far til Hans Pedersen og fæster i Leestrup under Gisselfeld. Formodentlig på Stenager. 

Folketælling i 1930  Lestrup, matr. nr. 5a, Stenagergaard, nr. 377, Skovholmvej 10

Navn:

Alder:

Civilstand:

Stilling i husstanden:

Erhverv:

Fødested:

Hans Johan Hansen

21-2 1874

G

Husfader

Landbrug

Kongsted

Anna Marie Hansen

30-3 1872

G

Husmoder


Krummerup, Sorø Amt

Karen Sofie Hansen

23-5 1908

U

Barn

Damefrisørelev

Kongsted

Jens Alfred Hansen

5-9 1913

U

Barn

Landbrug

København

Hans Frederik Andersen

17-5 1889

U

Tjenestekarl


Roholte, Præstø Amt

Robert Vilhelm Olsen

28-11 1911

U

Fodermester


Hylleholt, Præstø Amt

Karen Margrethe Johansen

30-3 1913

U

Tjenestepige


Ulse, Præstø Amt

Stenager 2004

6. Græsholt

Græsholt 6a.

Har måske tilhørt Tryggevælde herred, beboet af Powel Olsen. Under herredet fæstede Olle Jensen i 1686 gården efter Powel. Senere formodes gården at være kommet under Gisselfeld, idet Olle nævnes i 1724 under dette gods.

Ejerrækkefølge på Græsholt 6a Leestrup. Fæstenummer ( 11?)

 • Søren Sørensen. 1988–
 • Søren købte Bygningerne til Græsholt sammen med Nanna.

 • Kathe Bruun m.fl. 1987 - 1988
 • Kathe Bruun købte bygningerne af Erik Hansen sammen med sin mand og svigerinde. De kom fra Amager, men efter få år flyttede de til Præstø kanten.

 • Erik Hansen Stenager. 1986 - 1987
 • Erik købte gården af Lis Pedersen der boede på Stevns. Den mangeårige bestyrer, Knud, der boede på gården, flyttede til Kongsted, hvor han blev gravermedhjælper på Kongsted kirke. Efter at ca.10 ha. var solgt til Poul Pedersen på den gule gård blev de resterende ca.15 ha. blev lagt til Stenager og bygningerne solgt.

 • Lis Petersen ca. 1980 - 1986
 • Lis arvede gården, da hendes adoptivmoder, Johanne , døde .Da Lis boede på Stevns sammen med sin mand Egon Jensen, der var vejmand i Karise, forpagtede hun gården bort til Johannes Petersen Hylledegården. Knud, der var bestyrer for hendes mor , blev boende og passede hus og have.

 • Knud fortæller :

 •  

  " GRÆSHOLT " skrevet af Knud Petersen, Kongsted. Januar 1992.

  Jeg vil hermed berette om min tid på Græsholt. Jeg begyndte som selv­stændig karl d. 1-11-1954, dengang var gården besat med husdyr, best­ående af 12 malkekøer, 7 kvier, 6 kalve, 6 grisesøer, 20 fedesvin, og. en del pattegrise. Der var 2 heste og en ny Ferguson traktor. Dengang blev jorden tilsået med forskellige afgrøder, som græs til afgræsning og hø, roer til vinterfoder til dyrene og korn i resten af arealerne. Til medhjælp havde jeg 2 ældre karle "HANS" og "JØRGEN", de var des­værre handikappede af dårligt syn, da de begge led af nethindeløsning, dengang fandtes der ingen behandling for denne sygdom.

  Den første forandring i driften skete i 1957, da medhjælperen "HANS" faldt væk efter en svær lungebetændelse. Da blev besætningen reduceret, så JØRGEN" selv kunne passe den. Mit arbejde var marken og alt uden­dørs arbejde. I 1967 hævede medhjælperen "JØRGEN" med at arbejde på Græsholt, og den sidste ko blev solgt. Driften blev lagt om til ren kornavl. Den næste forandring skete i året 1974, da gårdens ejer Johanne Petersen, grundet svigtende helbred ikke følte sig i stand til at klare det indendørs arbejde, såsom madlavning, vask og rengøring og deslige, da blev gårdens jord bortforpagtet, og jeg blev Altmuligmand, da jeg hjalp til med alt, både indendørs og udendørs, såsom havearbejde, små reparationer og malerarbejde. I 1977 kom den næste omlægning af mit arbejde, da gårdens ejer Johanne Petersen fik en hjerneblødning og kom på plejehjem. Johanne Petersens datter Lis Jensen overtog administrationen af gården, da fik jeg fri lejlighed I på gården, mod at passe haven og holde tilsyn med bygningerne, og ved siden af havde jeg arbejde i omegnen, såsom havearbejde og små reparationer. 1986 blev "GRÆSHOLT" solgt til Erik Hansen "STENAGER", og jeg fraflyttede gården, og fik en lille lejlighed i Kongsted. Ja det var så hvad jeg kunne fortælle om min tid i Leestrup.

  Lars Petersen Johanne Petersen 1915 - 1980

  Johanne Petersen var enke på Pilegården og halvsøster til mejeribestyrer Thomsen Leestrup Mejeri. Deres far var stenhugger i Skuldelev i Hornsherred.

  Hun blev gift med Lars Pedersen, da han var en ældre ungkarl. Hun var en statelig og selvbevidst dame. Efter Lars Petersens død først i fyrrerne, drev hun selv gården ved hjælp af bestyrer i mange år.

  6. Peder Pedersen Karen Marie Hansen 1875 - 1915

  Peter Pedersen var født i Everdrup d.6. juni 1849 og blev gift med Karen Marie, der var født på ejendommen 28. august 1848. Hun døde i marts 1905.

  Peter Petersenhavde to sønner hvoraf den ene Jens måske ikke var så begavet. Til ham købte han ejendommen 9c Smedevænget, men solgte den til Rasmus Nielsen da Jens døde inden han nåede at overtage den. Den anden søn må være Lars Petersen der senere overtog gården. Der var to døtre Johanne og Signe, hvor Johanne sad i kørestol. Til dem blev huset overfor bygget. Der hvor nu Elo Svanebjerg bor. Peter Petersen købte også det lange gule hus til udlejning, hvor John bor.

  7. Hans Larsen Maren Jørgensdatter 1843 - 1873

  Hans bestyrede gården for sin mor en årrække. Han overtog først fæstet i 1843. Hans fæstebrev lød på gård nr. 11, matr.nr. 6. Hans Larsen var gift med Maren Jørgensdatter og han døde juledag 1873 og blev begravet 2.1.1874.

  8. Lars Rasmussen Ellen Jensdatter ca. 1803 - 1843

  Ca. 1803 overtog Lars fæstet efter sin far. Han var i 1802 blevet gift med Ellen Jensdatter af Borup. Lars døde i 1825.

  9. Rasmus Pedersen Maren Pedersdatter Mette Nielsdatter ca. 1762 - 1805

  Rasmus var ungkarl fra Rønnede, født i 1739 som søn af gmd. Peder Olufsen og hustru Anne Larsdatter. Han blev i1762 gift med enken Maren Pedersdatter. Hun døde i 1763 og i 1764 blev han i Ulse gift med Mette Nielsdatter, der var født i 1741 som datter af Niels Andersen og hustru. I 1787 var Rasmus enkemand efter sin 2. hustru. Hans datter Anna Rasmusdatter, blev i 1781 gift med gmd. Mads Andersen på Ibs gård, hvis søn Ole Madsen blev gift med Ingeborg Hansdatter som var født på Stenager. Rasmus døde i 1811.

  10. Lars Pedersen Maren Pedersdatter - 1762

  Lars er den med nogenlunde sikkerhed ældst kendte fæster. Han var søn af Peder Nielsen Ellegård. Maren var født i 1720 som datter af Peder Olsen på Skovholm. Lars døde i 1762.

 • Maren Pedersdatter er måske ikke datter fra Skovholm, Efter en skifteprotokol fra 28. marts 1761 er hun datter af gaardmand Peder Pedersen i Strandhoved.

 • https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1971-29944-15974-69?cc=2015318&wc=M9MJ-SJG:547434328

  Skifteprotokollen, Rosendal gods, folie 448a-451a. Registrerings - og vurderingsforretning den 28. marts 1761 / skifte den 10. april 1761 efter gårdmand Peder Pedersen i Strandhoved.

  Enke: Anne Rasmusdatter - med lavværge hendes far Rasmus Nielsen i Rejnstrup.

  Arvinger – 6 børn avlede i 1. og 2. ægteskab:

  1) En datter Maren Pedersdatter, gift med gårdmand Lars Pedersen i Lestrup på Gisselfeld gods .

  2) En datter Anne Pedersdatter, gift med gårdmand Anders Rasmussen i Klippinge på Gjorslev gods.

  3) En søn Peder Pedersen, 6 år gammel.

  4) En søn Ole Pedersen, 2 år gammel.

  5) En datter Margrethe Pedersdatter, 7 år gammel.

  6) En datter Marie Pedersdatter, 3 år gammel.

  Formynder for børnene: Ole Pedersen.

  Skifteforvalter: Ridefoged Jens Ebbesen på Rosenlund.

  Vurderingsmænd: Husmand Lars Jonsen i Hovby og Jens Larsen i Fakse Strandhuse.

  Boet vurderet til 292 rdl.

  Huset / Gården: Stuelængen 15 fag, østre længe 11 fag, nordre længe 16 fag, vestre længe 7 fag.

  Blandt kreditorerne:

  Købmand Anders Olsen i Køge

  Rasmus Smed i Vallebo.

  Boets udgifter opgjort til 374 rdl.

 • Iflg. LaCour:
  Hørte under Gaunø. Blev i 1762 fæstet til Rasmus Pedersen, som ca. 1803 afstod til sønnen Lars Rasmussen. Efter hans død bestyrede sønnen Hans Larsen gården for sin mor.
  Han fik fæstet i 1843 og efterfulgtes i 1873 af sin datter, der blev gift med Peder Pedersen.

  Matr.nr. 6a, "Græsholt" (fæstenummer: 11)
  Har måske tilhørt Tryggevælde Herred, beboet af Powel Olsen. Under herredet fæstede Olle Jensen i 1686 gården efter Powel. Senere formodes gården at være kommet under Gisselfeld, idet Olle er nævnt i 1724 under dette gods. Han skal være født ca. 1660 og han døde i april 1724. Olle og hans kone Anne havde en del børn, hvoraf nogle var gårdmænd eller gift med gårdmænd i byen. Således var Jens Olsen fæster på Svanebjerg, Peder Olsen på Skovholm, Niels Olsen på Ellebæk. Datteren Mette var gift med gmd. Niels Rasmussen på Stenagergård og hendes søster Maren med Niels Rasmussens bror Torben på Torbenholt. Endelig var Søren Olsen gårdmand i Hyllede.
  Med det høje fæstenummer tyder det på, at gården har hørt til Gisselfelds første gårde i byen og derfor i teorien kan være blandt de sidste 3 gårde, som Lindersvold købte i 1781, er det rimeligt at antage at Olle Jensen kan have været på denne gård.
  Den med nogenlunde sikkerhed ældst kendte fæster af Græsholt er Lars Pedersen, som døde i 1762 efterladende enken Maren Pedersdatter. Han var en søn af Peder Nielsen, Ellegård. Maren var født i 1720 og datter af Peder Olsen på Skovholm.
  Maren giftede sig senere samme år med ungkarlen Rasmus Pedersen fra Rønnede. I Oeders efterretning 1771 står Rasmus opført med sin 2. hustru. De var hhv 31 og 30 år gamle. Hendes navn er ikke nævnt, men det vides andetsteds fra. Rasmus var født 1739 i Rønnede som søn af gmd. Peder Olufsen og hustru Anne Larsdatter.
  Han blev formentlig enkemand i 1763 og giftede sig i januar 1764 i Ulse med Mette Nielsdatter, som døde i 1781. Mette blev formentlig født 1741 i Rønnede som datter af Niels Andersen og hustru.
  I folketællingen 1787 var Rasmus Pedersen enkemand efter 2. ægteskab. Hans datter, Anna Rasmusdatter, blev i 1781 gift med gmd. Mads Andersen på Ibs Gård, hvis søn Ole Madsen blev gift med Ingeborg Hansdatter, som var født på "Stenagergård" i Leestrup. Hendes familie havde haft fæste på den gård i flere generationer, ligesom den også er gået videre blandt hendes efterkommere. Der er lidt tvivl om hvorvidt Anna Rasmusdatter er fra Rasmus Pedersens 1. ægteskab med Lars Pedersens enke, eller om det er Mette Nielsdatter, som er moderen.
  Ca. 1803 overlod Rasmus Pedersen fæstet af "Græsholt" til sin søn, Lars Rasmussen. Rasmus Pedersen døde i 1811. Lars Rasmussen blev i 1802 gift med Ellen Jensdatter af Kongsted Borup. Lars døde i 1825 , og derefter bestyrede hans søn, Hans Larsen, gården for sin mor i en del år. Han overtog først fæstet i 1843. Hans fæstebrev lød på gård nr. 11, matr.nr. 6. Hans Larsen var gift med Maren Jørgensdatter. Hans Larsen døde juledag 1873 og blev begravet 2/1 1874.
  I 1873 efterfulgtes han af Peder Pedersen, der blev gift med datteren Karen Marie, født på Græsholt i 1842. (Niels E. Jensen)

   

  Folketælling i 1930  Lestrup, matr. nr. 6a, nr. 372, Græsholt, Stavnstrupvej 63

  Navn:

  Alder:

  Civilstand:

  Stilling i husstanden:

  Erhverv:

  Fødested:

  Lars Petersen

  1-1 1880

  G

  Husfader

  Gaardejer

  Kongsted

  Johanne Kirstine Petersen

  21-2 1892

  G

  Husmoder


  Skuldelev

  Oluf Anders Jensen

  10-6 1904

  U

  Tjenestekarl


  Everdrup, Præstø Amt

  Rigmor Nielsen

  4-10 1913

  U

  Husassistent


  Kongsted

 • Græsholt 2004

  7. Den Gule gård

  Gule gård 7a.

  Gården ser ud til oprindelig at have tilhørt Gisselfeld, og må derfor være den ene af de fire gårde, som Gavnø 11.6.1762 købte af dette gods.

  Ejerrækkefølge på 7a Leestrup. Fæstenummer 8 ?

  1. Flemming Pihl Signe Pihl 1998 -

  Flemming og Signe Pihl købte bygninger af Niels Torbenholt, der kort forinden havde købt gården af Povl V. Petersen, for at lægge jorden sammen med sin egen gård. Imens Niels havde gården brændte en del af bygningerne.

  2. Poul V. Petersen Edith Petersen 1956 - 1998

  Poul var søn af Emmy og Lars Petersen fra Vestergård Svennerup. Hans bror Verner Petersen overtog fødegården i Svennerup. Poul blev gift med Edith , der var født i Stouby ved Randers og i 1968 fik de datteren Hanne. Poul og Edith var meget arbejdsomme og drev gården med malkekøer til de solgte den.

  3. Laurits Larsen Katrine Larsen 1948 - 1956

  Laurits overtog sent gården efter sin far. Efter at have været ungkarl i nogle år, giftede han sig med sin husbestyrerinde Katrine Truelsen, datter af sognefoged Peter Truelsen Nørre Tvede og fik datteren Anne. Laurits tog tingene med ro og kunne godt lide at drille naboerne.

  4. Jens Andreas Larsen Mette Kirstine Larsen 1910 - 1948

  Jens A. Larsen var søn af Peter Larsen Rønnevængegård, der efter at have haft den nybyggede Vrangebækgård et par år og derefter Ellebæk i nogle få år, købte gården og for at gøre overtagelsen nemmere solgte 15 tdl. til Peter Nielsen Brimegården (7b) og i 1938, formodentlig på grund af krisen 12 tdl. til Åge Jensen. (7c-f). Mette Kirstine var en af gdr. Lars Hansens fire (kønne) døtre på Korsagergård i Hyllede.

  Deres datter Johanne , blev gift med Jens Petersen der kom fra Hyllede. De bosatte sig i Vrangebæk. Sønnen Laurits over tog senere gården.

  5. Ovidia og Jens Hansen ? - 1910

  Ovidia var datter af Stine og Niels Petersen Askely i Hyllede.

  5. Hans Hansen Ellen ? / Mette Kirstine Jensen 1867

  Efter protokol fra Lindersvold 1850- 1927 forpagtede Hans Hansen gården i 1867.

  6. Mette Nielsdatter 1856 - 1867

  Måske drev Mette Nielsdatter gården fra 1856 til 1867. Hun døde 14. maj 1871, 67 år gammel.

  7. Jens Hansen Ellen Jensdatter/ Bodil Andersdatter/ Mette Nielsdatter 1822 - 1856

  Jens Hansen kom fra Snesere, hvor han blev døbt i 1789. Han giftede sig med enken Ellen Jensdatter i 1822 hvor hendes mand Jens Larsen døde. I 1825 døde Ellen Jensdatter og efterlod tre piger fra sin første mand, Karen, Marie og Anne Margrethe, samt to med Jens Hansen, Jens på 2½ år og Maren på ½ år. Så blev han gift med Bodil Andersdatter fra Roholte, men allerede i 1830 døde hun. I 1831 giftede han sig med Mette Nielsdatter og de fik tre børn, Ellen, Hans og Karen Sophie.

  Karen Sophie blev i 1871 gift med Hans Johansen Stenager. Jens Hansen døde 6. maj 1856

  8. Jens Larsen Ellen Jensdatter 1813 - 1822

  Jens Larsen overtog fæstet efter sin far og giftede sig med Ellen Jensdatter, men døde allerede i 1822, 32 år gammel.

  9. Lars Nielsen Karen Nielsdatter ca. 1787 - 1813

  Lars Nielsen giftede sig med den tidligere ejers enke, Karen Nielsdatter kort efter 1787, hvor hun står som enke . De får fire børn, hvor den yngste, Jens senere overtager fæstet. Lars Nielsen er født i 1750 som søn af Niels Hansen og Marie Hansdatter fra Bangsminde . Da sønnen dør i 1822, er Lars aftægtsmand på gården.

  10. Niels Olsen Karen Nielsdatter - 1787

  Niels Olsen, født i 1741 bliver i 1765 gift med Karen Nielsdatter fra Ellegård. I 1771 havde han fæstet og forældrene boede på gården som aftægtsfolk.

   

  Folketælling i 1930  Lestrup, matr. nr. 7a, nr. 371, Stavnstrupvej 61

  Navn:

  Alder:

  Civilstand:

  Stilling i husstanden:

  Erhverv:

  Fødested:

  Jens Andreas Larsen

  11-4 1878

  G

  Husfader

  Gaardejer

  Kongsted

  Mette Kristine Larsen

  19-11 1876

  G

  Husmoder


  Mern, Præstø Amt

  Laurits Peter Larsen

  15-11 1912

  U

  Søn

  Medhjælper i Landbrug

  Kongsted

  Valborg Sofie Andersen

  17-12 1914

  U

  Husassistent

  Gdr. J. A. Larsen, Lestrup

  Kongsted

  Hans Aage Andersen

  4-7 1915

  U

  Tjenestedreng


  Everdrup, Præstø Amt

   

  Den Gule gård 1970

  8. Ellebæk

  Ellebæk 8a.

  Ifølge landmilitsens lægdsrulle af 1724 havde Lindersvold 4 gårde i byen, hvoraf Ellebæk formodentlig var nr. 2. I 1672 blev Lindersvold gods af Christopher Lindenov solgt til Axel Urne. Sammenligner man gårdenes rækkefølge i 1724 og i 1672 og de gamle numre gårdene rent faktisk har haft før matrikelnumrene blev indført, er det muligt at gætte på, hvem der kan have beboet de enkelte gårde allerede i 1672. Da alle gårdene efterhånden kommer til at tilhøre Gavnø, administreret af Lindersvold, er der er der ingen tvivl om, at gårdene med de laveste fæstenumre også er dem der altid har tilhørt Lindersvold. Ellebæk var oprindelig på ca. 60 tdl., men først i 1900 blev der taget 25 tdl. fra til Maglebjerggård.

  Ejerrækkefølge på Ellebæk 8a Leestrup. Fæstenummer 2 ?

  1. Per Kenvig Lise W. Jensen 1998 -

  Købte bygningerne af Jan S. Hansen. Kom fra Fakse Ladeplads.

  2. Jan Stenager Hansen Hanne Boskov Hansen/Petersen 1992 - 1998

  Flyttede som nygift ind sammen med Hanne Boskov Petersen. Drev gården sammen med Stenager.

  Da de flyttede til Stenager, solgte de bygningerne og sammenlagde jorden med hjemgården.

  3. Erik Hansen 1987 - 1992

  Købte gården af sin faster da hun flyttede til Rønnede. Havde i mange år forpagtet jorden . Bygningerne var lejet ud til 4 unge mænd.

  4. Niels Ellegaard Larsen Karen Sofie Larsen/Hansen 1934 - 1987

  Niels var født som mellemste søn på Ellegård i Orup og købte gården i 1934 for 42500 kr.. Han aftjente sin soldatertid i Livgarden. Han blev i 1931 gift med H.J.s datter Karen Sofie Hansen fra Stenager i Leestrup.  Gårdens udlænger nedbrændte i 1965. Da Niels døde i 1969 forpagtede Karen gården ud til sin bror, Alfred Hansen på Stenager

  1. Poul Andersen ca.1910 - 1934

  Poul Andersen overtog brandtomten nede midt på marken og genopførte gården oppe ved Leestrupvejen i 1911. Far til Lars Peter Andersen Kratholm. En tjenestepige indebrændte på sit gavlværelse på Ellebæk. Da malingen på døren blev fjernet omkring 1990, kunne man se hendes silhuet og rundt om den var døren forkullet. Var det mon den 29 årige Adele Frederikke Amalie Olsen der døde d.2.oktober 1913 og blev begravet en uge efter fra Kongsted kirke

  Kirkebogen for Kongsted sogn viser:
  1913 † 2 Okt. Lestrup. Begr. 9 Okt.
  Adele Frederikke Amalie Olsen.
  Tjenestepige hos Gmd. Poul Andersen i Lestrup. 29 aar gl.
  * i Kjøbenhavn 7 marts 1884. Døbt i Frue Kirke smst 3 Aug. s.a.

  6. Jens A. Larsen ca. 1905 - 1910

  Jens A. Larsen kom fra Vrangebækgård og var søn fra Rønnevængegård.

  Gården nedbrændte i 1910. Jens Larsen solgte brandtomten og købte Den Gule gård i Leestrup.

  7. Niels Nielsen 1891 - 1905

  Niels Nielsen byttede ejendom med Jens A. Larsen

  8. Hans Jensen Karen Sophie Nielsdatter 1864 - 1891

  Hans Jensen kom fra Snesere og blev gift med Niels Jensens datter Karen Sophie Nielsdatter, hun var født i 1833 og døde i 1886. Hans døde i 1891.

  9. Niels Jensen Maren Larsdatter ca. 1832 - 1864

  Niels Jensen var gift med Maren Larsdatter der var enke efter den forrige ejer. Hun havde en søn med Peder Anton Larsen, der hed Lars Pedersen f. 1826 og sammen havde de to døtre, Karen Sophie f. 1833 og Grethe 1836. Niels Jensen døde 10. juni 1893

  10. Peder Anton Larsen Maren Larsdatter ca. 1825 - 1831.

  Peder Anton overtog fæstet i 1825, og fæstet lød på nr.2. Han døde imidlertid allerede i 1831. Kongsted kirkebog fortæller i den anledning følgende : Peder Anton Larsen , gmd. I Leestrup. 40 år. Født i København, søn af gmd. Lars Olsen i Leestrup. Han blev i 1824 gift med Maren Larsdatter, en datter af gmd. Lars Rasmussen på Græsholt.

  11. Lars Olsen Karen Jensdatter ca. 1785 - 1824

  Lars var født i 1757 som søn af Ole Jensen og Mette Ebbesdatter. Han var i første ægteskab gift med Helvig Pedersdatter, hun var datter af Peder Christophersen og Maren Iversdatter i St. Elmue. De blev gift i 1787. Efter hendes død giftede han sig med Karen Jensdatter, født ca. 1764. De havde i FT

  12. Ole Jensen Mette Ebbesdatter ca. 1755 - 1785

  Ole Jensen blev født i 1724 på Ellebæk. Han blev gift med Mette Ebbesdatter og fæstede gården, efter sin far, fra ca. 1755 til 1785. På en eller anden måde må han være blevet uvenner med sin søn, for i 1787 er han 66 år gl. indsidder hos Søren Nielsen og Anna Rasmusdatter i Leestrup (Bangsminde) og i 1794 er han ifølge kirkebogen i Kongsted død som indsidder og almisselem

  13. Jens Olsen Anna Jørgensdatter ca. 1724 - 1755

  14. Olle Jensen Anna Oles ca. 1686 - 1724

  15. Powel Olufsen ? - 1686 

  Folketælling i 1930  Lestrup, matr. nr. 8a, nr. 373, Ellebæk, Leestrupvej 35

  Navn:

  Alder:

  Civilstand:

  Stilling i husstanden:

  Erhverv:

  Fødested:

  Poul Jakob Andersen

  18-12 1882

  G

  Husfader

  Gaardejer

  Kongsted

  Karen Elisabet Andersen

  5-5 1876

  G

  Husmoder


  Faxe

  Lars Peter Andersen

  12-4 1907

  U

  Søn

  Forkarl

  Ulse

  Mary Kristine Andersen

  3-5 1908

  U

  Datter

  Husassistent

  Ulse

  Kaj Viggo Andersen

  19-8 1916

  U

  Søn

  Medhjælper

  Kongsted


  Ellebækgård 1960

  9. Bangsminde

  Bangsminde 9a.

  Da gården har et højt fæstenummer, kunne det tyde på at den har hørt under Gisselfeld, og opkøbt af Gavnø 15. maj 1781

  Ejerrækkefølge på Bangsminde 9a i Leestrup.  Fæstenummer 13 ?

  1.   Herman Petersen.                         Ester Petersen                                      1946 – 1969

  Herman og Ester overtog gården, der var 4 længet , stråtækt og med port ud mod vejen. Herman var fra Falster og Ester fra Saltøby. Da gården brændte ved lynnedslag i juni 1969, valgte de ikke at genopbygge den, men solgte jorden til Åge Marker og byggede et hus på bakken ned mod Smedevænget hvor der er udsigt til Præstø fjord. Inden Herman gik på pension, arbejdede han et par år på lageret hos firmaet Boserup i Fakse Ladeplads. De har et hold tvillingepiger og en søn Torben, der er tømrer og bor og hjælper forældrene ( 2003).

  2.   Theodor Petersen                         Anna Bang                                            1936 – 1946

  Theodor blev efter at have været bestyrer i mange år, gift med den sidste datter Anna Bang. Han var alle sine dage tro mod det jyske sprog og den indre mission. Efter at have solgt til Herman Petersen. Flyttede Theodor og Anna til Leestrup i det hus hvor Elo Svanebjerg bor nu.

  3.   Anna og Marie Bang                                                                          ca.   1925  -    1936

  Efter moderen og søsteren var døde ejede søstrene gården. Theodor Petersen var bestyrer.
  I 1926 solgtes 9d til Ella og Chr. Jacobsen, begge fra Roholte sogn.
  Og  også i 1926 solgtes 9e til Alma og Chresten Petersen fra Roholte. Der var nu ca. 28 tdl. tilbage.

  4. Lisbeth Bang                                                                                        ca.  1900  - ca. 1925  

  Da Lisbeth Bang blev enke drev hun gården med bestyrer. Hendes tre døtre boede ugifte på gården.

  5.   Christen Jacobsen Bang                Lisbeth Bang                                   ca, 1880  -  ca 1900

  Christen Bang var søn af gmd. Jacob Christensen Bang fra Engelstrup. Han giftede sig i august 1873 med enken på gården,  Ane Lisbeth. De fik 5 børn. To døtre og tre sønner.
  En søn blev urmager i København, de andre to fik ejendomme ved Haslev og Hyllede. Gården fik  sit navn efter ham og hans slægt. 25. juli 1881 fik de datteren Karen Marie Jacobsen Bang

  6.   Niels Eriksen     Bodil Kirstine Hansdatter/ Ane Lisbeth Andersen          1838  -  ca.1880 

  Niels Eriksen blev i 1838 gift med den ti år ældre enke efter forrige ejer, Bodil Kirstine Hansdatter. Niels kom fra Herlufsholm, men var født i Faxe sogn Jyderup i 1808 som søn af husmand Erich Nielsen og hustru Karen Andersdatter. De fik to sønner Peder og Hans . Hans fik i 1874 ti tdl. Af gården og byggede ejendommen ved Smedevænget. Da Bodil Kirstine døde omkring 1860. blev han gift med deres 18 årige tjenestepige Ane Lisbeth Andersen.(Senere Lisbeth Bang.) Ane Lisbeth var født 14. juni 1842 som datter af indsidder Anders Larsen i Hyllede. Niels Eriksen døde i august 1872. I 1874 blev frasolgt 5 tdl. til Gavnø gods, den såkaldte Skriverholm der endnu kan findes som et trekantet stykke ind i Smedevængeskoven. Også i 1874 solgtes 10 tdl. til ældste søn Hans Nielsen, der byggede en ejendom ved Smedevænget.

  7.    Peder Christensen                       Bodil Kirstine Hansdatter                      1820   –   1838

  Han var født i 1786 i Orup som søn af Gårdmand og smed Christen Nielsen og hustru Karen Jørgensdatter. Peder var også selv både smed og gårdmand. Han blev i 1834 i Roholte kirke gift med Bodil Kirstine Hansdatter, en datter af gmd. Hans Nielsen og Karen Pedersdatter i Orup. Han døde allerede i 1837.

  8. Peder Nielsen                                                                                            . 1809 –     1820

  Peder Nielsen kom fra Elmue og blev i 1805 gift med Karen Jørgensdatter en datter af gmd. Jørgen Jensen og Ane Andersdatter på Svanebjerg i Leestrup. Han blev i 1820 fradømt gården p.g.a. restance.

  9.    Hans Olsen                                  Kirsten Sørensdatter                         ca.   1801 –  1809

  Blev i september 1801 gift med Søren Nielsens datter Kirsten. Han var smed, men blev i 1809 fradømt gården p.g.a. fattigdom og restancer. Han ses senere i byen som husmand og smed.

  10.  Jacob Hansen                                Anne Rasmusdatter                               1789  - ca. 1801

  Han blev d. 15. marts 1789 gift med enken Anne Rasmusdatter og kom fra Baarse og var født omk. 1750. I FT 1801 nævnes deres fællesdatter Mette og hans steddatter Ellen Sørensdatter samt en plejesøn, Jens på 7 år.  Jacob døde samme år, 1801.

  11.  Søren Nielsen                               Anne Rasmusdatter                                1781 – ca. 1788

  Søren blev født i  1753 i Vindbyholt og blev gift med Anne Rasmusdatter, en datter af gmd. Rasmus Nielsen og Kirsten Rasmusdatter i Roholte . Hun var søster til gmd. Rasmus Rasmussen på Pilegården. De fik to børn Kirsten og Ellen Sørensdatter. Han overtog fæstet på gården i 1881 men døde i1788 af ”epidemien” kun 35 år gammel.


  12. Niels Hansen                                                                                         Omk. 1744 -  1781

  I Strandegårds fæsteprotokol af 1777 – 1882 står at Niels Hansen i 1781 afstod til Søren Nielsen. Han er nævnt i 1771. Født omk. 1715 altså 56 år. Har hustru nr. 2 som er 22 år gammel. Måske fæstede han gården i 1744. Da den (måske) tidligere fæster Hans Pedersen og Else Thygesdatter døde samtidig.


  13.  Hans Pedersen                Else Thygesdatter                                                              1744

  Hans Pedersen blev født i1692 måske på Ellegård, muligvis far til Jens Hansen på Stenager. Hans første kone hed Karen som døde ca. 1727, den 28. september 1727 blev han i Kongsted kirke gift med Else Thygesdatter, som formodes at være datter af Thyge Hansen og hustru Mette i Hyllede og måske søster til Hans Thygesen på ( Ellebæk ?)     

  ”Bangsminde” fortalt af Hans Chr. Nielsen Smedevænget.
   
  Gården var oprindelig på 60 – 65 tdl., i tidens løb er der solgt 35 tdl. Fra, nemlig                         1874,  5 tdl. Til Gavnø gods, den såkaldte ”Skriverholm” 9b.
  1874,  10 tdl., 9c til Hans Nielsen en søn fra Bangsminde.
  1926,  10 tdl. , 9d til Ella og Chr. Jacobsen begge fra Roholte sogn
  1926,  10 tdl., 9e til Alma og Chresten Petersen  fra Roholte og Kongsted sogn.
  I 1920 ejedes gården af den 80 årige Lisbeth Bang. Hun var, som det var almindeligt dengang, som 18 årig gift med den forrige ejer af gården , Niels (Eriksen?) , der havde 2 sønner, Hans Nielsen og ?.( Peder)
  I ægteskabet var to døtre Stine og  ? . Efter mandens død giftede hun sig med  Chr. Bang.
  I dette ægteskab var 5 børn. Døtrene Anna og Marie Bang og tre sønner, Jørgen, Christian og Peder Bang. Christian Bang havde en ejendom i Hyllede og Jørgen en do på Haslev kanten. Peder Bang der var urmager, boede i København.
  I 1920 da jeg lærte familien at kende bestod husstanden af ejeren Lisbeth Bang og de tre døtre Anna og Marie og Stine fra 1. ægteskab, des uden bestyreren Theodor Petersen og et skiftende antal af karle.  Efter moderen og søsteren Stines død, overtog Anna og Marie Bang gården i fællesskab indtil Marie Bangs død.  I 1936 giftede Anna Bang sig med gårdens mangeårige bestyrer Theodor Petersen, og drev så gården indtil Annas sygdom tvang dem til at sælge gården og flyttede til Leestrup i det hus der var bygget som aftægtshus til Græsholt (ca. 1948 ?)
  Køberen var Herman og Ester Petersen der drev gården indtil den brændte i ca. 1972 , hvorefter han solgte jorden til Aage Marker og beholdt en byggegrund som han byggede et hus på .

  Bangsminde ca. 1950

  10. Ibs gård

  Ibs gård 10a.

  I 1762 købte Gavnø 4 gårde af Gisselfeld, eftersom Gavnø i forvejen ejede 6 gårde, kan man formode at disse fik numrene 7-10.

  Ejerrækkefølge på Ibs gård 10a Leestrup. Fæstenummer 10 ?

  1. Ib Kristensen 1995 -

  Ib er yngste søn af Poul og Ellen Kristensen på Smedevængegård. Efter militærtjeneste bl.a. i Sirius patruljen i Grønland, over tog Ib gården i 1995. Der er svineproduktion på gården.

  2. Åge Marker Ulla Marker ca. 1961 - 1995

  Ulla og Aage overtog gården der var ret forsømt. Var flittige og dygtige, byggede gården op, købte jorden fra Bangsminde og fik 6 børn, 3 drenge og 3 piger, hvoraf ingen ville være landmand. Aage kom fra Bornholm.

  3. Slagterne ca. 1958 - 1961

  Slagterne var Keld Petersen fra Orup, Sigfrid fra Ulsekanten og en til. De drev den med bestyrer i nogle få år og solgte så til en Svend Jørgensen.

  4. Thorvald Larsen Sofie Larsen ca. 1938 - 1958

  Thorvald , der kom fra Vejlø, var bestyrer på gården og giftede sig sent med datteren Sofie. De fik ingen børn

  Hans medhjælper gennem mange år hed Laurits.

  5. Ole Andersens enke 1926 - 1938

  Enken drev gården ved hjælp af forskellige bestyrere. Bl. a. Thorvald Larsen, men også Sofies bror der boede på Feddet, kom hjem og hjalp til. Sofie gik om vinteren og kørte med hestene ved hesteomgangen. Hans Chr. Nielsen Smedevænget hjalp også som stor dreng.

  6. Ole Andersen 1886 - 1926

  Ole Andersen frikøbte gården i 1886 af Gavnø Gods. En af Hans søstre var mor til Anders Hansen, og hun og hendes mand fik udstykket en ejendom på ca. 5 tdl.

  1. Anders Olsen Maren Kirstine Larsen 1854 - 1886

  Anders Olsen var søn af Ole Madsen og født i 1823. Han fik fæste på gården i 1854 (Udflyttet gård Matr. Nr. 10) Faderen afstod fæstet frivilligt. Han blev i 1854 gift med Maren Katrine Larsdatter, som var født i 1827, vist nok som datter af skovfoged Lars Pedersen Leestrup. Anders døde i juni 1875. I 1878 blev hans datter Ane Marie gift med Jens Hansen f. 20.11.1852 søn af gmd. Hans Johansen Stenager. Der blev udstykket ca. 10 tdl. til en ejendom til dem. (Den Eilif Jørgensen har nu.)

  8. Ole Madsen Ingeborg Hansdatter 1824 - 1854

  Født i 1792 og blev gift i 1818 med Ingeborg Hansdatter der var datter fra Stenager. Deres datter Karen Marie Olsdatter blev i 1845 gift med sin mosters enkemand, Hans Johansen på Stenager. Ole Madsen døde 18. februar 1859 af brystbetændelse. Ingeborg døde i 1865 som aftægtsenke hos sin søn. Gården blev udflyttet i 1816 da Ole Madsen indgik fæstet.

  9. Mads Andersen Ane Rasmusdatter ca. 1784 - 1824

  Mads blev født i 1751 på gården og gift med Rasmus Pedersens datter fra Græsholt, Ane Rasmussen, hun var født i 1763 og døde 1831 som aftægtsenke. Mads døde i 1824.

  10. Anders Olsen Ellen Madsdatter ca. 1745 - 1784

  Far til Mads. Født 1721 som søn af Ole Ibsen i Hyllede. Gift 14. november 1745 i Kongsted med Ellen Madsdatter fra Leestrup. Anders døde i 1784 som indsidder på gården.

  11. Niels Olsen Ellen Madsdatter ca. 1740 - 1745

  Ellen Madsdatter var først gift med Niels Olsen, søn af Olle Jensen fra (Græsholt ?) Niels havde Ellebæk ?. Da han døde i1745 var hans brødre Peder og Lars Olsen værge for hans 4 år gl. søn Niels og hans ½ år gl. datter Mette. Flyttede Ellen til Ibs gård og blev gift med Anders Olsen ?

   

  Ibs gård 2004

  11. Pilegård

  Pilegårdens Historie

  Lindersvold havde i 1724 4 gårde i Leestrup, hvoraf Pilegården var nr. 4 ?

  I 1672 blev Lindersvold gods solgt af Christopher Lindenov til Axel Urne. Sammenligner man gårdenes rækkefølge i 1724 og i 1672 og de gamle numre gårdene rent faktisk havde før matrikelnumrene blev indført, er det muligt at gætte på, hvem der rent faktisk har beboet de enkelte gårde allerede i 1672. Da Lindersvold gods blev handlet i 1672 fremgår det at gård nr. 4 var beboet af Lauritz Mønboe. I 1724 og 1728 var beboeren i gård nr. 4 Albert Espersen, hvis far Espen Ibsen var gårdmand i St. Elmue under Lindersvold gods. Han døde i 1735, og der var skifte efter ham under Lindersvold. Han efterlod enken Maren Svendsdatter, måske var hun en søster til Hans Svendsen på Ibs gård. Ægteparret havde ingen børn og det var derfor mandens søskende der arvede : Oluf, gmd. I Tystrup, Peder gmd. i Vivede, og Lars der havde haft en gård i Faxe, men var død og havde efterladt sig børn ( bl. a. en datter Kirsten, gift med Lars Svendsen i Leestrup). Albert havde to søstre : Dorothea i St. Elmue og Anna i St. Elmue. Sidstnævnte havde været gift med gmd. Frantz Jensen. De var forældre til gmd. Jens Frandsen på gården Fredensdal i Faxe.

  Ejerrækkefølge for 11a. Leestrup.

  1. Sten Hansen Inge Lise Hansen ca. 1995 -

  Sten og Inge Lise har lavet beboelse i en del af udlængerne og har flere plejebørn.

  2. Rita Bruun Henriksen og Poul Erik Pihl ca. 1985 - 1995

  Poul Erik og hans kone havde plejebørn og katteavlscenter.

  3. Lise og Sten Ratje Andersen ca. 1976 - 1985

  Sten og Lise købte bygningerne, havde fjerkræ, får og andre dyr. Var lærere på bl. a. Møllevangskolen. Fik to drenge, Mads og Mikkel. De solgte til Bente og Erik Høeg, der solgte til Rita og Poul Erik Pihl.

  4. Erik Hansen Stenager 1976

  Erik blev tilbudt at købe gården da Alfred Hansen døde. Jorden blev lagt sammen med Stenager, og bygningerne med et tdl. solgt til Sten og Lise.

  5. Niels Alfred Hansen Alma Hansen 1945 - 1976

  Alfred kom fra Udby krogård og Alma fra Præstø. De drev gården med dygtighed og energi og fik fire børn, Kjeld, Lissie, John og Rita.

  Kjeld arbejdede mange år i Stevns Andel og Lissie, John og Rita blev bankuddannede, alle i Privatbanken i Fakse. Alfred var i en årrække, byrådsmedlem i Rønnede Kommune.

  Da de skulle til at sælge gården og nyde deres otium, fik Alfred et slagtilfælde og lå uden bevidsthed i et halvt år, inden han døde. Alma købte hus i Fakse , hvor hun stadig (2003) bor,

  6. Harry Andersen Ester Andersen Omk. 1936 - 1945

  Harry kom fra Møn og Ester fra Ørslev. De var sjove og hyggelige mennesker. De havde flere børn, bl. a. datteren Allis.

  Da de solgte Pilegården , flyttede de til Ugledige, hvor familien havde en gård som de overtog.

  7. Johannes Nielsen Omk. 1925 - 1936

  Gården blev købt af Rasmus Jakobsen der solgte til Johannes Nielsen

  8. Johanne og Vilhelm Olsen 1912 - 1925

  Vilhelm der var søn af Jeppe Olsen, havde en bror, Jens Peter Olsen. Til ham blev der i 1912 udstykket 11 ha. , hvor han byggede gården Birkehøj. Johanne var søster til mejeribestyrer Thomsen. Da Vilhelm døde ret ung uden at have børn, blev gården solgt og Johanne flyttede til Haslev. Senere blev hun gift med Lars Petersen Græsholt.

  9.  Jeppe Olsen Ane Sophie Nielsdatter 1880 - 1912

  Jeppe var fra Sjolte hvor faderen Ole Pedersen var gårdmand. Han havde Pilegården fra ca. 1880, og blev gift med en datter fra gården, Ane Sophie Nielsdatter i november 1880

  10. Niels Rasmussen Else Kirstine Larsdatter 1842 - ca. 1875

  Niels var søn af Rasmus Rasmussen og Ane Margrethe Jacobsdatter. Hans kone hed Else Kirstine Larsen (Larsdatter), hun blev konfirmeret i Kongsted kirke i 1830 og boede da hos sine plejeforældre, indsidder Jens Larsen og hustru i Leestrup. I 1834 tjente hun hos skovridder Møller i Vindbyholt, hvorefter hun rejste til Everdrup. De fik døtrene Ane Sophie og Kirstine Sophie født i 1839 og 1843. Hos sig havde de som aftægtsfolk, hans mor Ane Margrethe og hendes mand Ole Andersen, som begge blev gamle. Ane Margrethe var i 1860 87 år gl. og Ole Andersen 77 år.

  11. Ole Andersen Ane Margrethe Jacobsdatter 1819 - 1842

  Ole blev gift med Ane Margrethe da hendes 1. mand døde. Han var 10 år yngre end hende da de blev gift . Han kom fra Vellerup sogn i Frederiksborg amt født 1783. De fik et barn, Rasmus Olsen.

  12. Rasmus Rasmussen Hans første kone/ Ane Marg. Jacobsdatter ca. 1788 - 1819

  Rasmus var født i 1761 i Roholte som søn af gmd. Rasmus Nielsen og hustru Kirsten Rasmusdatter. Han var derfor bror til Søren Nielsens kone Anna på Bangsminde og overtog fæstet i ca. 1888 og var tillige fattigforstander. Han fik med sin første kone, Margrethe, tre drenge. Søren i 1789, Christen i 1793 og Rasmus i 1795. Da hun døde i 1798 blev han gift med Cathrine Marie Christensdatter der døde i 1801. Samme år blev han gift med Ane Margrethe Jacobsdatter, der kom fra Roholte sogn som datter af Jacob Jørgensen og Kirstine Andersdatter. De fik en søn , Niels Rasmussen.

  13. Jens Nielsen Mette Hansdatter - 1788

  Jens Nielsen er den først kendte fæster på Pilegården. Han var fæster i 1771 og1787 og var født i 1739 og døde i 1787 kort efter folketællingen af "forrådnelsesfeber". Det var den tids fællesbetegnelse for en række tarminfektioner (paratyfus, tyfoid feber etc. )

  Pilegården 2004

  12. Ellegård

  Ellegårdens Historie.

  Gården kan have været nr. 2 af de sidste gårde fra Gisselfeld, som blev købt af Gavnø i 1781. Antagelsen støttes af, at den havde fæstenummer 12.

  Ejerrækkefølge for 12a Leestrup. Fæstenummer 12

  1. Bjarne Kristensen Marianne Kristensen 1989 -

  Bjarne er ældste søn fra Smedevængegården og gift med Marianne. Han har stor svineproduktion.

  Er formand for Leestrup vandværk.

  2. Svend Johansen Hanne Johansen (Jensen) 1968 - 1989

  Svend er søn af Kristine og Johannes Johansen "Skovlund " i Orup. Han er uddannet som elektriker i Orup Installationsforretning. Han blev gift med den ældste datter Hanne f. Jensen. De overtog gården i 1968 , byggede nye stalde og havde 100 grisesøer. Fik tre piger Franzi, Lone og Henriette.

  3. Jens Jensen Grethe Jensen ca. 1950 - 1968 Forp. 1950-58

  Jens var sammen med sine brødre Ejner, Hans og Jakob meget interesseret i at køre travløb, og de startede sammen med deres far med at køre til forskellige dyrskuer. Efterhånden fik Jens travstutteri og kørte meget på Charlottenlund Travbane og blev Danmarks berømt som "Bonden fra Leestrup"

  Hestene blev især trænet ved at han brugte dem til at trække mælkevognen på hans mælkerute.

  Han blev gift med Grethe der var fra København. De fik tre børn Hanne, Lena og Alex.

  Listen toppes fortsat af legendariske Jens Jensen, der vandt i alt 579 løb som amatørkusk i årene 1940-64. I 1957 passerede han M.K. Gudmundsen’s sejrsrekord, og har siden da været den mest vindende amatørkusk gennem tiderne.

   

  4. Frederik Jensen Fru Jensen 1923 - 1950

  Frederik Jensen var en kendt amatør travkusk rundt omkring på dyrskuerne, sammen med sine sønner. I 1930erne blev der solgt 10 tdl. til den ældste søn Ejner og hans kone Kaja.

  5. Peter Chr. Petersen 1918 - 1923 5 til 8 var ejere

  Omkring 1915 nedbrændte gården og den blev genopført på den nuværende beliggenhed.

  6. Chr. Jensen 1916 - 1918 med få år på

  Chr. Jensen er nævnt i 1917 som abonnent på Hemmestrup central med nr. 22.

  7. Martin Nielsen 1913 - 1916 gården.

  8. Hans Petersen 1910 - 1913

  9. Niels Nielsen 1901 - 1910

  Niels Nielsen var søstersøn til forrige ejer.

  10. Niels Pedersen 1872 - 1901

  Niels Pedersen købte gården fri da han overtog fæstet fra sin far og det var ham der ret sent flyttede gården ud, hvor den lå indtil branden.?

  11. Peder Pedersen Kirsten Nielsdatter 1833 - 1872

  Han var gift med Kirsten Nielsdatter. De var begge fra Beldringe sogn og han var født i1798 og hun i1808. De fik sønnen Niels der efter fulgte dem på gården. Hos dem boede på aftægt Anna Ovesdatter, der var enke efter tidl. Ejer Anders Jørgensen. Han døde i1864, hun i1880 som enke.

  12. Lars Larsen Sophie Magdalene Jensdatter 1823 - 1833

  Han var der i 10 år og overtog efter Anders Jørgensen der afstod fæstet med og måske p.g.a. restance. Lars Larsen var husmand i Jyderup mark og døde i 1831 , hvor hans enke afstod til Peder Pedersen Beldringe i 1833, hvorefter hun ser ud til at have forladt sognet for at flytte til Dalby sogn, hendes fødesogn. I 1834 boede hun i et hus i Tågerup, hvor hun ernærede sig ved håndarbejde. Hos sig havde hun hendes og Lars tre sønner, Lars , Niels og Jens.

  13. Anders Jørgensen Ane Margrethe Nielsdatter/Anna Ovesdatter1788 - 1823

  Anders Jørgensen blev gift med enken Anna Margrethe Nielsdatter i 1788 og overtog fæstet. Da han blev enkemand i 1804, giftede han sig med Anna Ovesdatter f.1780, en datter af gmd. Ove Jørgensen og Kirsten Nielsdatter på Folehavegård i Lille Elmue. Anders døde i 1829 og i 1832 giftede Anna sig med Jens Jacobsen f.1800, men han var åbenbart død i 1834 da hun benævnes som enke.

  14. Peder Nielsen Ane Margrethe Nielsdatter ca. 1780 - 1787

  Han var født i 1748 og blev gift med Anna Margrethe Nielsdatter en datter af Niels Hansen og Marie Hansdatter på (Bangsminde ?). Peder døde allerede i 1787 af "den smittende syge" . Der er måske tale om den såkaldte forrådnelsesfeber, som netop i sidste halvdel af 1700- tallet tog så mange mennesker i Kongsted sogn. Han var formodentlig søn af Niels Pedersen.

  15. Niels Pedersen Maren Jensdatter ca. 1740 - 1780

  Han var født i 1704 som søn af Peder Nielsen på Stenager. Han blev i 1743 gift med Jens Ibsens datter, Maren Jensdatter. I 1747 havde de datteren Karen Nielsdatter der senere blev gift med Niels Olsen på Den gule gård. Niels Pedersens bror var Lars Pedersen på Græsholt

  16. Peder Nielsen ca. 1700 - 1740

  Gården hørte under Gisselfeld og Peder Nielsen er nævnt i 1724. Gården blev i 1781 som nr. 2 af Gisselfelds sidste gårde købt af Gavnø. Beboeren var i så fald Peder Nielsen i 1724. Han var født i 1644 og han døde i 1741 , 97 år gammel. Han var gift 3 gange. Første kone hed Karen Hansdatter og hun må være død mellem 1704 og 1707. Han blev ca. 1707 gift med Inger Nielsdatter, hun døde ca. 1724 , hvorefter Peder Nielsen blev gift med Ane Sophie Olsdatter.

  Ellegård 2004

  13. Skovholm

  Skovholms Historie.

  Gården er muligvis den der iflg. Landmilitsens liste af 1724 hørte til Totterupholm (Rosendal) og Strandegård med hartkorn 5 tdr. 1 skp. 1 alb. Den skal være lagt under Lindersvold i 1724 sammen med en anden gård og har fæstenr. 6. Den var da beboet af Peder Olsen der var født i Leestrup som søn af gmd. Olle Jensen (Græsholt ?) Han var også bror til Jens Olsen (Svanebjerg ?)

  Ejerrækkefølge for 13a Leestrup. Fæstenummer 6 ?

  1. Knud Green Christensen Hanne Christensen ca. 1975 -

  Knud er gift med Hanne, der er datter af Tove og Børge Pedersen fra Vandvænge. De har to drenge og en pige. Robert, Anders og Mette. Hanne er bankuddannet og Knud har fedekvæg og driver jorden med maskinstation, da han arbejder i postvæsenet i Rønnede. Han er mangeårig formand for Rønnede idrætsforening og medlem af Rønnede byråd.

  2. Helweg Green Christensen Elly Christensen 1944 - 1975

  Helweg var gift med Elly, datter af Ingeborg og Niels Andersen Kongsted Nymark. De fik fem børn : Ole, Knud, Åse, Erling og Anette .De havde en stor besætning af jerseykøer og fik som de første i byen en traktor.

  3. Ellen og Otto Christensen 1908 - 1944

  Otto blev gift med Ellen, en plejedatter fra Græsholt d. 31. oktober 1908. I 1909 blev der bygget nyt stuehus. Hans søster Anna Green Christensen og hendes mand Frederik, fik i 1908 12 tdl. jord og byggede ejendom ved Mosebøllevej.

  5. Ole Nielsen Christensen Hedvig Sophie Green 1862 - 1908

  Han kom fra Mosebølle,(brødrenes gård) blev født 27. januar 1831 som søn af gmd. Christen Andersen og Ane Margrethe Pedersdatter og står som forpagter i Lindersvold fæsteprotokol 1850 – 1927

  Han blev gift med enken Hedvig Sophie Green. I Gavnø bogen står der om hendes far :

  "Frederik Green – søn af gæstgiveren Vindbyholt, var skovfoged over Smedevænget og Hyllinge skov fra 1836 – 45 og døde i1891 hos sin datter i Leestrup på en udflyttergård ( Skovholm)."

  Peder Larsen var aftægtsmand her og døde i 1865. De fik børnene Peter , Christian, Kristine, Kristen, Otto og den 15. feb.1876 datteren Anna Margrethe Christensen.

  Ole sad i sognerådet i to perioder og i bestyrelsen for brandkassen, hesteforsikringen m. m.

  Sofie døde d. 18.januar 1904 og Ole d. 17. april 1909

  6. Hans Pedersen Hedvig Sophie Green 1861 - 1862

  Hans var søn af Peder Larsen og blev gift 18. maj 1855 i Roholte med Hedvig Sophie Green, de var gift i ca. 10 år og havde i 1860 to børn Peter Hansen på 5 år og Chresten på 3 år. Hans døde i 1862 , 37 år gammel, året efter han overtog fæstet fra sin far.

  7. Peter Larsen Johanne Lovise Jensdatter 1821 - 1861

  Han var tredje ægtemand til enken Johanne Lovise Jensdatter. De blev gift i 1822 og var jævnaldrende , begge født i 1787. Johanne døde i 1854 og i kirkebogen står følgende notits : Johanne Lovise ( et Københavnsk barn) Gmd. Peter Larsens hustru af Leestrup 67 år. Hendes far havde tilnavnet København. I FT 1845 hun som Johanne Pedersdatter 60 år født i København.

  Peder Larsen gik en tid under betegnelsen "Gamle Peder Larsen" til forskel fra Peder Larsen Ellebæk. Han døde i 1865, 78 år gammel.

  8. Peder Christoffersen Johanne Lovise Jensdatter 1812 - 1821

  Peder Christophersen kom fra Eskildstrup. Han var født i 1773 som søn af gmd. Christopher Pedersen og Ellen Caspersdatter Eskildstrup. Han blev gift med enken Johanne Lovise i marts 1812 og da han døde i1821, 47 år gammel, var hun nu enke for anden gang.

  I FT 1834 står hun som Johanne Larsdatter 48 år.

  I Bækkeskovs skifteprotokol 1819 LAK 259-60 kort 8/16 side 231 over hans afdøde bror gmd. Jens Christoffersen Hyllede er der endvidere følgende søskende :

  Niels Christophersen gmd. i Hyllede

  Hans Christophersen husmand i Hyllede

  Anna Christophersdatter , gift med husmand Hendrich Pedersen Tårnemark

  Margrethe Christophersdatter, gift med møller Peder Jensen Eskildstrup

  Karen Christophersdatter, gift med gmd. Ebbe Christensen i Åstrup

  9. Jørgen Pedersen Johanne Lovise Jensdatter 1809 - 1811

  Han var født i 1780 og blev i november 1809 gift med datteren på gården, Johanne Lovise Jensdatter og overtog samtidig fæstet, som han dog ikke fik lov at beholde længe, da han allerede i 1811 døde. Der var registrerings forretning efter ham i juli 1811, og da konen var frugtsommelig, blev selve skiftet ikke afsluttet før barnet blev født i januar 1812.

  10. Jens Christensen Kjøbenhavn Birthe Andersdatter 1781 - 1809

  Han var søn fra gården, født i 1758 og bar tilnavnet København. Han blev gift med Birthe Andersdatter der var født i 1754 som datter af gmd. Anders Olsen og Ellen Madsdatter fra Ellebæk

  De fik datteren Johanne Lovise Jensdatter. I FT 1801 har Jens Christensen en 16 årig tjenestepige, der hedder Johanne Lovise Esbensdatter, Har de adopteret hende ?

  11. Christen Jensen Karen Pedersdatter 1759 - 1787

  Christen er født i 1726 på Svanebjerg ? og blev i 1755 gift med Karen Pedersdatter. De fik sønnen Jens Christensen i 1758.

   

   

  Skovholm 1990

  14. Smedevængegård

  Smedevængegårdens Historie.

  Ifølge landmilitsens lægdsrulle af 1724 havde Lindersvold 4 gårde i byen, hvoraf Smedevængegård er nr. 3. I 1672 blev Lindersvold gods af Christopher Lindenov (solgt) til Axel Urne.

  Sammenligner man gårdenes rækkefølge i 1724 og 1672 og de gamle numre gårdene rent faktisk har haft før matrikelnumrene blev indført. Er det muligt at gætte på, hvem der kan have beboet de enkelte gårde allerede i 1672. Da alle gårdene efterhånden kommer til at tilhøre Gavnø, - administreret af Lindersvold, er der ingen tvivl om, at gårdene med de laveste fæstenumre også er dem, der altid har tilhørt Lindersvold.

  Ejerrækkefølge for 14a Leestrup.(Fæstenummer 3. ?)

  1. Poul Kristensen Ellen Kristensen 1956 -

  Poul og Ellen kom fra Møn hvor deres forældre havde gårde. De drev gården med køer og grise og fik fem drenge. Bjarne, der nu har Ellegården , Finn og Kim , der har gårde på Bornholm, Tom der er ingeniør og Ib , der har Ibs gård.

  2. Wilhelm Nielsen 1954 - 1956

  Wilhelm Nielsen havde kun gården i 2 år, han var ældre og drev den sammen med en datter og svigersøn. Medens de havde den, ned brændte den gamle 4- længede gård totalt.

  3. Hans Hansen Martha Hansen 1922 - 1954

  Hans Hansen var fra Skibbinge, men havde tidligere haft en ejendom i Kongsted Nymark.

  Han var gift med Martha f. Hansen. Hun var datter af Kr. Hansen Rettestrup og søster til Kristiane Nielsen Smedevænge. De fik 7 børn. Emilie, Karen, Astrid, Christian, Helga, Helmer og Margrethe. Christian forpagtede Vejløgård af Gavnø og hans søn har champignonfarmen ved Snesere. Helmer havde Svanholmgård i Hyllede, som nu hans søn Gunner Hansen har. Margrethe blev 18 år gl. gift med Johannes Jørgensen Torbenholt, men døde som 27 årig.

  4. Christian Larsen ca. 1918 - 1922

  Christian Larsen var samtidig ejer af Hyllede Skovgård, men i 1922 gik han fallit og der blev udstykket et par ejendomme fra gården

  5. Hemming Larsen og Karen Marie 1908 - 1922

  Karen Marie var datter af Grete og Hans Nielsen og Hemming Larsen kom i 1908 fra bestyrerstillingen på Leestrup mejeri. Efter nogle år solgte de gården og købte hotel Dania i Næstved.

  I telefonbogen fra 1917 står opført Hemming Larsen nr.7.

  6. Grete og Hans Nielsen ca. 1885 - 1908

  Hans Nielsen var født i 1842 på gården . Han havde en tre år ældre bror, en 8 år ældre halvsøster og en 4 år yngre plejebror.???

  7. Niels Christiansen Ane Kirstine Pedersen 1845 - ca. 1885

  Niels var født d. 5. marts 1817 på Smedevængegården. Måske var han lidt svagelig, idet han allerede 9. marts blev hjemmedøbt. Han blev gift med Ane Kirstine Pedersdatter, der var datter af gmd. Peder Pedersen fra Roneklint, Jungshoved. Deres 1. datter Karen Marie Nielsdatter blev født 2. feb. 1846 da hendes mor var 20 år gammel. Hun blev i 1871 gift med Peder Larsen , Rønnevængegård. Deres 2. datter Ane Margrethe Nielsdatter blev født d. 14. februar 1849.

  8. Christian Frederich Nielsen Karen Nielsdatter 1816 - 1845

  I Lindersvolds protokol nr. 2. 1808-49 er han nævnt som husmand i Hyllede på udflyttergård.

  Han var født i 1779 som søn af hjulmand og slagter Niels Jensen Basballe i Kongsted. Hans kone Karen Nielsdatter var født i 1777 som datter af gmd. Niels Olsen og Karen Nielsdatter på den Gule Gård. Da De blev gift i Kongsted kirke i 1808 står hun som enke og han som husmand på Jyderup mark. Da Søren Rasmussen i 1816 afstod, blev de fæstere på Smedevængegården. De fik tre sønner : Jens Christian Christiansen i 1809, konfirmeret i Kongsted, senere flyttet til Køge.

  Jørgen Christiansen født 23. maj 1811 , senere husmand i Orup.

  Niels Christiansen født 5. marts 1817 der senere overtog gården.

  9. Søren Rasmussen Marie (Andersdatter) 1812 - 1816

  Søren, der var søn af Rasmus Rasmussen og Margrethe på Pilegården, blev i november 1812, i Kongsted kirke, viet til datteren på gården, Marie Andersdatter .(Fosterdatter f. 1786 .:FT 1801 )

  Han afstod gården i 1816.

  10. Anders Pedersen Ane Jensdatter ca. 1782 - 1812

  Anders var født i 1740 og døde som 79 årig aftægtsmand d. 5. januar 1824 i Leestrup.

  I 1782, d.21. juli, blev han i Roholte kirke gift med Ane Jensdatter f. 1756, der tjente hos smeden i Orup. Da Anders døde gik der kun 8 dage før også Ane døde.

  11. Dines Pedersen Maren Jørgensdatter 1764 - 1782 ????????

  Dines var bror til forrige fæster, Lars Pedersen og søn af Peder Olsen på Skovholm. Han blev gift med Maren Jørgensdatter. Dines var en af de Leestrup bønder , der fik en bøde på 20 rbd. For at have gået på smugkro i Roholte.

  12. Lars Pedersen Ane Marie Hemmingsdatter 1742 - 1764 ???????

  Søn af Peder Olsen på Skovholm. Han var gift med Ane Marie Hemmingsdatter. Hun var datter af Hemming Jochumsen i Roholte. De blev viet i Roholte i 1762 , men døde begge i 1764.

  13. Ole Hansen Johanne Hansdatter / Sara Andersdatter ca. 1702 – 1742 ??????

  Han blev i februar 1702, i Snesere kirke, gift med Johanne Hansdatter. Hun må være død omkring 1715, idet han i dette år i Kongsted kirke blev gift med Sara Andersdatter. Ole døde i 1742.

  14. Mogens Rasmussen ca. 1665 - 1702 ????????

  Han var fæster på gård nr. 3 , da Lindersvold gods i 1672 blev handlet.

  Poul og Ellen fortæller :

   

  SMEDEVÆNGEGÅRD

             Matr. 14 A Skovholmvej 26               telf. 53-825382

  Da vi overtog Smedevængegården i december 1956 var stuehuset på ca. 100 m2.Der var en længe til, heri var et malkerum og stald til lo malkekøer + opdræt.Der var hestestald med plads til 2 heste + en følboks og så var der et roerum. l resten af bygniQgen var lade, her stod kværnen, tærskeværk og presser med slisk,så halmen gled på loftet. Der var et kornmagasin over kværnen til 60 tdr. korn.l gennemkørslen under slisken kunne holde en traktor og vogn og resten df maskinerne blev der plads til efterh2nden som sæden blev tærsket om vinteren.

  Så var der et gammelt kampestens grisehus med plads til 60 grise,

  den sidste rest fra den gamle gård. Ca. 1960 lavede vi grisehuset om. Det var med murede skillerum og brostensgulv. Nu blev der cementgulv og træskillerum. l 1964 fik vi ventilation i kostalden. r 1967 lavede Vl aljebeholder, lavede kostalden om med gyllekanaler og lagde heste­stalden ind, så der blev plads til 4 køer mere. l 1968 købtes en træ-ensilage~ilo. 1.1970 byggedes 4 værelser + badeværelse og gang ca, 60 m2 til huset.Centralkomruret blev udskiftet med bliefyr i kælderen. r 1973 byggedes et maskinhus med hønsehus i den ene ende.

  r 1974 byggedes en metal lade for enden af den gamle lade,som nu blev brugt til korntørring og magasin.

  l de år voksede familien med 5 drenge og i 1991 er de alle rejst ud.   Køerne er nu sat ud, og vi klarer bedriften alene.

  Da vi kom var der 2 heste , et tærskevæfk + presser og redSkaber til heste. Vi medbragte en lille grå Ferguson traktor.

  16-10-91

  l dag er der 2 traktorer med maskiner, en halv mejetærsker og presser.

  Poul og Ellen Kristensen.

   

  Smedevængegård ca. 1990