Vedtægter

for

M iddelalderforeningen

L audator Temporis Acti

("Kom fortidens dage i hu!" / "Lovpriser af svunden tid!")

 

§ 1. Foreningens navn:

M iddelalderforeningens navn er Laudator Temporis Acti, hvilket er latin og oversættes: "Kom fortidens dage i hu!" eller "Lovpriser af svunden tid!"

F oreningens hjemsted er Selandia (Sjælland).

F oreningen er oprettet d. 6. juni Anno Domine MMIV (2004) på Esrum Kloster.


§ 2. Formål:

F oreningens formål er at fremme interessen for Danmarks og Europas middelalder i perioden Anno Domine MCL (1150) – MCCL (1250).

F oreningens opgaver er bl.a.:

  1. A t indsamle og videreformidle viden om tidens skikke, håndværk, mad, beklædning, våben m.v.

  2. I muligt omfang at rekonstruere beklædning, våben og effekter fra tiden.

  3. At fremvise våben, beklædning og effekter ved middelalderfestivaler samt private og offentlige sammenkomster.

  4. I begrænset omfang at demonstrere brugen af ringbrynjer, rustningsdele, skjolde og våben, samt indøve brugen af disse (showfighting).

 

§ 3. Medlemmer:

S om aktive medlemmer kan optages enhver uberygtet og ustraffet person som godkendes af Raadet (bestyrelsen).

Passive medlemmer/støttemedlemmer kan optages blandt enhver uberygtet og ustraffet person, der deler foreningens interesser.

Æ resmedlemmer kan optages på Tinge (ved en generalforsamling), når mindst 2/3 af de afgivne stemmer erklærer sig derfor ved en skriftlig afstemning.

Æ resmedlemmer og passive-/støttemedlemmer er ikke valgbare og har ingen stemmeret.


§ 4. Våbentilladelser m.v.

A ktive medlemmer er selv ansvarlige for at indhente og vedligeholde de af loven krævede tilladelser til evt. at besidde og bære blanke våben, buer, stagevåben m.v.

M edlemmer under 15 år må ikke bære/anvende andet end legetøjsvåben uden behørig instruktion og kun under voksne medlemmers opsyn.

R aadsherren (formanden) eller Raadet (bestyrelsen) kan straffe overtrædelse af denne § med bøde eller i grovere tilfælde med eksklusion.


§ 5. Ind- og udmeldelse:

I ndmeldelse kan ske til enhver tid ved skriftlig henvendelse til Raadsherren (formanden). Raadsherren (formanden) kan forlange forevisning af ren straffeattest.

U dmeldelse sker skriftligt til Raadsherren (formanden) med mindst 3 måneders varsel til den 1. i en måned.

U dmeldte medlemmer har intet krav på foreningen, foreningens effekter eller dens midler.


§ 6. Eksklusion:

E ksklusion kan ske ved Raadsbeslutning (bestyrelsesbslutning) eller ved beslutning på et Ting (en generalforsamling).

E kskluderede medlemmer kan kun optages i foreningen igen efter en Raadsbeslutning (bestyrelsesbeslutning), eller ved beslutning på et Ting (en generalforsamling).

R aadet,(bestyrelsen) træffer i hvert enkelt tilfælde bestemmelse om, hvorvidt der skal betales kontingent for det tidsrum eksklusionen har varet.

E kskluderede medlemmer har intet krav på foreningen, foreningens effekter eller dens midler.


§ 7. Kontingent:

K ontingent for aktive og passive medlemmer fastsættes på Det Ordinære Ting (den ordinære generalforsamling).

K ontingentet betales forud og opkræves årligt af foreningens Yconimus/Yconoma (kasserer).

Dersom  medlemmer ikke betaler kontingent efter påkrav fra Raadet (bestyrelsen), anses de for udmeldt af foreningen.

E kstra kontingent kan ikke udskrives uden en beslutning på Tinge (generalforsamlingsbeslutning).

Æ resmedlemmer er kontingentfrie.


§ 8: Tinget (generalforsamlingen):

O rdinær Ting (ordinær generalforsamling) afholdes hvert år, fortrinsvis i 1. halvaar og indkaldes af Raadet (bestyrelsen) med mindst 14 dages varsel ved udsendelse af dagsorden.

På Tinge (generalforsamlingen) har kun aktive medlemmer, der har betalt skyldigt kontingent, stemmeret.
 

P å Tinge (generalforsamlingen) vælges, saa vidt muligt,  en Lovsiger (dirigent), der leder forhandlingerne, og som i forening med Raadsherren (formanden) underskriver referatet.

T inget (generalforsamlingen) er højeste myndighed i alle foreningens anliggender, dog jf. § 6.

P å Tinget (generalforsamlingen) kan der afgøres sager, som ikke er tilstrækkeligt formuleret i vedtægterne.

T ingets beslutninger (generalforsamlingsbeslutninger) er gyldige uanset de fremmødtes antal.

T il vedtægtsændringer kræves dog, at 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer derfor.

E t medlem kan på Tinge (ved generalforsamlingen) lade sig repræsentere ved en fuldmagt. Dog kan ingen repræsentere mere end 2 fuldmagter.

det ordinære Ting (den ordinære generalforsamling) aflægger Raadsherren (formanden) beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.

Y conimus/Yconoma (kassereren) aflægger revideret regnskab.

F orslag, der ønskes behandlet på Det Ordinære Ting (den ordinære generalforsamling), skal indsendes til Raadsherren (formanden) senest 8 dage forinden Tingets (generalforsamlingens) afholdelse.

Et ekstraordinært Ting (ekstraordinær generalforsamling) afholdes, når Raadet (bestyrelsen) finder anledning dertil.

Ek straordinært Ting (ekstraordinær generalforsamling) afholdes ligeledes, når mindst 1/4 af foreningens aktive medlemmer indsender skriftlig begæring derom til Raadet (bestyrelsen) med angivelse af, hvad der ønskes behandlet. Tinget (generalforsamlingen) afholdes senest 14 dage efter, at begæringen herom er kommet Raadet (bestyrelsen) i hænde.

D et Ekstraordinære Ting (den ekstraordinære generalforsamling) behandler kun det/de emner, hvorom begæringen handler.


§ 9: Valg:

A lle personvalg finder sted på det ordinære Ting (den ordinære generalforsamling).

V algbare til Raadet (bestyrelsen) er personligt myndige og ustraffede medlemmer af foreningen.

R aadet (bestyrelsen) består af 1 Raadsherre (formand), 1 Foged (Næstformand) og indtil 2 Raadmænd (bestyrelsesmedlemmer), der vælges i nævnte rækkefølge.

Valgene gælder for 2 år ad gangen.

R aadsherren (Formanden) og 1 Raadmand(bestyrelsesmedlem) afgår på ulige år.

F ogeden(Næstformanden og 1 Raadmand (bestyrelsesmedlem) afgår på lige år.

D er vælges 2 suppleanter for en periode af 1 år.

De r vælges en revisor for en periode på to år.

R aadet (bestyrelsen) konstituerer sig med en Yconimus/Yconoma (Kasserer) og en Klerk (sekretær). Hver af disse to funktioner kan bestrides af én Raadmand (ét bestyrelsesmedlem).

T ræder Raadsherren (formanden) ud af bestyrelsen, konstitueres Fogeden (næstformanden) indtil næste Ordinære Ting (generalforsamling). Fogeden (næstformanden) overtager i øvrigt Raadsherrens (formandens) evt. øvrige hverv, medmindre Raadet (Bestyrelsen) finder det praktisk, at uddelegere evt. andre af den afgaaende Raadsherres hverv til en en anden Raadmand (et andet bestyrelsesmedlem).

T ræder Fogeden (Næstformanden) ud af Raadet (bestyrelsen), udpeges af Raadets (bestyrelsens) midte ét af medlemmerne til at fungere som Foged (Næstformand) indtil næste Ting (generalforsamling). Vedkommende Raadsmedlem overtager ligeledes den afgaaende Fogeds evt. øvrige hverv, medmindre Raadet (Bestyrelsen) finder det praktiskt, at uddelegere evt. andre af den afgaaende Fogeds hverv til en anden Raadmand (et andet Bestyrelsesmedlem).


§ 10. Raadet (bestyrelsen):

R aadet (bestyrelsen) repræsenterer foreningen udadtil.

R aadet (bestyrelsen) afholder Raadsmøder (bestyrelsesmøder) efter behov.

E t Raadsmøde (bestyrelsesmøde) er beslutningsdygtigt, når mindst 2 Raadmænd (bestyrelsesmedlemmer), hvoraf Raadsherren (formanden) eller, ved dennes forfald, Fogeden (næstformanden)  er til ste de.

V ed stemmelighed er Raadsherrens (formandens) – og i dennes fravær – Fogedens (næstformandens) stemme afgørende.

D et er Raadets (bestyrelsens) pligt at varetage samtlige medlemmers interesser på bedste måde.

Mener et medlem sig forurettet, kan pågældende klage skriftligt til Raadet (bestyrelsen), der skal foretage en undersøgelse af sagen, og så vidt muligt bringe sagen til en tilfredsstillende løsning.


§ 11. Regnskabet:

Y conimus/Yconoma (Kassereren) fører foreningens regnskab og modtager kontingent, samt holder fortegnelse over medlemmerne.

Y conimus/Yconoma (kassereren) skal – når Raadet (bestyrelsen) forlanger det – fremlægge regnskab for Raadet (bestyrelsen).

R egnskabsåret er kalenderåret.

D et påhviler Yconimus/Yconoma (kassereren) at tilstille revisoren regnskabet til revision.

R evisoren kan til enhver tid efterse kassebeholdningen og foreningens evt. bøger.


§ 12. Opløsning:

M iddelalderforeningen Laudator Temporis Acti kan kun opløses, såfremt det er besluttet på et ekstraordinært Ting (en ekstraordinær generalforsamling), og mindst 3/4 af medlemmerne stemmer derfor.

I tilfælde af foreningens opløsning, skal der ved den opløsende ekstraordinære Ting (generalforsamling) træffes bestemmelse om anvendelse af foreningens midler og øvrige ejendom.


§ 13 Godkendelse:

N ærværende vedtægter træder i kraft straks efter godkendelse af Det Stiftende Raad (den stiftende generalforsamling).

D isse vedtægter er vedtaget af Det Stiftende Raad (den stiftende generalforsamling) på Esrum Kloster, den 6. juni Anno Domine MMIV (2004), ændret ved Tingsbeslutning (Generalforsamlingsbeslutning) på det ordinære Ting (den Ordinære Generalforsamling) i Gentofte, den 17. Junii, Anno Domine MMVII (2007), og senest ændret ved Tingsbeslutning Generalforsamlingsbeslutning) på det Odinære Ting (den Ordinære Generalforsamling i Gentofte, den 27. Februarii Anno Domine MMXVII (2017).

 

Tom Woldbye Fehrenkamp,

R aadsherre.