1.

Foreningens navn er Korup-Ubberud Folkedansere med hjemsted i Odense Kommune.

Foreningen kan være medlem af landsforeningen "Folkedans Danmark" - og være tilsluttet lignende sammenslutninger.

2.

Med udgangspunkt i aktiviteten og det forpligtende fællesskab er formålet at skabe og udvikle interessen for gamle folkedanse, spillemandsmusik, sang, egnsdragter og egnskultur.

3.

Formålet skal tilgodeses ved, at alle som tilslutter sig foreningens formål, kan optages.

4.

Foreningen ledes af en bestyrelse på 6 medlemmer, som vælges for 2 år ad gangen. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Medlemmerne skal være fyldt 16 år.

Hertil kommer 2 bestyrelsessuppleanter, 2 revisorer, 1 revisorsuppleant, 1 fanebærer og 1 fanebærersuppleant.

Generalforsamlingen vælger formand og 2 bestyrelsesmedlemmer på lige årstal, kassereren og 2 bestyrelsesmedlemmer på ulige årstal.

Af de 2 revisorer vælges 1 på lige årstal og 1 på ulige årstal. Fanebærer og alle suppleanter vælges hvert år.

Bestyrelsen udpeger medlemmer til et festudvalg. Bestyrelsen vælger selv delegerede til årsmøder.

Foreningens dansein­struktør(er) kan af bestyrelsen indkaldes til at deltage i bestyrelsesmøder som rådgiver(e), hvis bestyrelsen finder det formålstjenligt til belysning af et eller flere af mødets dagsordenspunkter.

5.

Generalforsamlingen er øverste myndighed i foreningen. Den ordinære generalfor­samling afholdes så vidt muligt den sidste onsdag i februar med følgende dagsorden:

1.                   Valg af dirigent

2.                   Beretning

3.                   Regnskab

4.                   Fastsættelse af kontingent

5.                   Indkomne forslag

6.                   Valg af bestyrelsesmedlemmer

7.                   Eventuelt

Forslag til generalforsamlingen skal fremsendes skriftligt og være formanden i hænde inden 1. februar.

Generalforsamlingen indkaldes skriftligt 2 uger før afholdelse, og indkomne forslag udsendes som bilag til indkaldelsen.

Stemmeafgivningen skal være skriftligt, såfremt 1 medlem ønsker det.

Alle valg afgøres efter stemmeflertalsprincippet. Ved stemmelighed tæller formandens stemme dobbelt.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen skønner det nødvendigt, eller mindst 1/3 af foreningens aktive medlemmer skriftligt begærer det.

Forslag til behandling på den ekstraordinære generalforsamling skal skriftligt tilgå bestyrelsen sammen med begæringen.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal af bestyrelsen foretages mindst 2 uger før afholdelse og senest 1 måned efter at begæring er tilgået bestyrelsen.

Forslag til behandling udsendes som bilag til indkaldelsen.

6.

Alt kontingent fastsættes af generalforsamlingen. Aktive medlemmer betaler kontingent 1 gang om året. Restancer på mere end 3 måneder medfører slettelse af medlemsli­sten.

Passive medlemmer betaler kontingent 1 gang om året - passive medlemmer har ikke stemmeret ved generalforsamlingen.

De aktive medlemmer er automatisk medlem af de organisationer, foreningen er tilsluttet.

Udmeldelse kan uden forudgående varsel ske til kassereren.

Regnskabsåret er kalenderåret.

7.

Bestyrelsen kan ved enstemmig beslutning ekskludere et medlem, hvis den pågældende modarbejder foreningens interesser og virke, eller hvis 2/3 af de aktive medlemmer skriftligt stemmer herfor.

Ligeledes kan en enig bestyrelse i samme tilfælde nægte nyoptagelse i foreningen. I begge tilfælde kan sagen af den pågældende eller mindst 2 aktive medlemmer forlanges optaget til behandling på førstkommende generalforsamling.

8.

Vedtægtsændringer kan kun foretages, hvis 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor.

9.

I tilfælde af opløsning af foreningen bestemmer den afsluttende generalforsamling over anvendelse af foreningens eventuelle midler, dog under den forudsætning at midlerne tilfalder foreninger eller sammenslutninger, der udfører børne og ungdomsarbejde i Odense Kommune..