Kirkebogen - Døbte børn

Kirkebogen, døbte børn 1685-1928

Jelrev Kirke anno 2018, foto: Helle Rau Hartmann.

Højen-Jerlev sogns Døbebog 1685-1925

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1685

 

Niels                                    Peder Piengaard                  

Karen                                  Jens Rasmussen                   Jerlev

 

1686

 

Søren                                   Jørgen Pedersen

Karen                                   Peder Madtsen                     Højen

Cille                                    Peder Cortsen                      Stubberup

Maren                                  Jørgen Degngaard                Højen

Else                                     Søren Meisling                     Højen

Anna                                  Laurits Nørbors                    Højen

Ingen navn, Ryttersbarn til    Peder Olesens                      Højen 

Karen                                  Madts Sørensen                   Horsted

Anne                                   Exandi Stephens                  Højen

Bodel                                  Hans Nielsen                       Højen

Morten ( Michel)                  Søren Pedersen                    Højen

Appelone                             Niels Hansen                       Tveed

Datter,ingen navn nævnt       Friderich                              Stubberup     

 

1687

 

Anne                                   Erich Jessens                       Jerlev

Dorte                                   Jørgen Damkier                   Jerlev

Anders                                Søren Kvælkrog                  

Susanne rytterbarn til            Peder Cortsen                      Stubberup

Knud                                   Jons                                     Meisling

Jacob                                   Niss Oksvig

Giertrud                               Hans                                    Jerlev

Smede Annes barn som strax døde, udlagt Søren Smed søn Jørgen

Jørgen                                 Niels Jørgensen                    Højen

Dorte Maria                         Tobia Bilbersdatter              Jerlev

Johanne                               Hans Nielsens                      Jerlev

En slefrensbarn, denne tekst er ulæselig

Anne                                   Niels Pedersen                     Højen

Maren                                  Anders Mortensen                Mejsling

Kirsten                                Peder Olesen                       Horsted

Johanne                               Hans Nielsen                       Jerlev

Morten, Jacob Doesis rytters barn til Oluff Pouelsens         Jerlev

Hans                                    Niels Hansen                       Tveed

 

1688

 

Søren                                   Corporal Wilhelm Dalmans

Povel                                   Hans Pedersen                      Højen

Anna                                   Frideich

Christen                               Niss Hansen                        Højen

Hans                                    Niels Boedes                       Jerlev

Christen,                              Maren Elledatters slefrensbarn udlagt en karl tienende i Fredericia

Maren                                  Michel Hansen                     Jerlev

Hees                                    Mogens Skræders                 Mejsling

Kirsten                                Christen Jørgensen               Mejsling

Niels                                    Las Hansen                          Højen

Anne                                   Peder Cortsen                      Stubberup

Las                                      Peder Matsen                       Højen

Mette                                   Niss Christensen                  Højen

Anne Margrethe                   en rytter datter til lamme Lasly i                  Mejsling

Jes                                       Las Sørensen

Et slefrens barn for Erich Jensens pige, udlagt Hans Calvers karl: Peder                        

Povel                                   Jens Rasmussen                   Jerlev

Niels                                    Christen Mikkelsen              Stubberup

Morten,                                 Slefrens barn til Hiordens i Jerlev.

Ole                                      Peder Piengaard

Morten Møllers rytters søn til Ole Povelsens i Jerlev

Hans Jørgen                         min egen søn (Præsten)

Dorte                                   Niels Jørgensen                    Højen

 

1689

 

Hans                                     Jurgen Sunss rytters søn til Jens Rasmussen i Jerlev

Christian Friderich               en rytters søn til Oluf Lauritsen i Højen

Niels                                    Jørgen Degngaard               

Mette                                   Niels Jensen                        Qvelkrog

Anne                                   en soldatters barn til til Jens Rasmussen i Jerlev

Maren                                  Erich Jensens                       Jerlev

Niels                                    Hans Nielsen                       Højen

Laurs?                                 Søren Qvelkrog

Just                                      en soldatters søn

Sidsel                                  Mads Jyde                           Horsted

Hans                                    Jens Pedersen                      Mejsling

Ingen navn                          Michel Hagemands søn til Anders Mejslings i Højen

Anna                                   Peder Christensen                Jerlev

Hans Casper                        Leut. Hans Casper

Niels                                    Jørgen Damkier                   Jerlev

Christen                               Niss Hansen                        Højen

Karen                                  Jons                                     Mejsling

Kort                                     Tobiæ Thomasdatter            Jerlev

 

 

 

1690

 

 

Søren                                   Jens Boesen                         Stubberup

Jens                                     Peder Olesen                       Horsted

Maren                                  Mogens Skrædder                Mejsling

Søren                                   Søren Pedersen                    Højen

Hans                                    Hans Nielsen                       Jerlev

Jens                                     Niels Pedersen                     Højen

Anders                                Michels                               Jerlev

Jens                                     Staphens                              Højen

Mette                                   Peder Lassens datter, udlagt en karl.

Dorte                                   Mads Nielsens                                           Mejsling

Lene                                    Christen Nielsen                                        Stubberup

Aplone                                Nisses datter                        Oxvig

Peder                                   Morten Pedersen                  Mejsling

Anna                                   Jørgen Degngaard               

Sidsel                                  Mads Svanis rytter datter til Morten Bondes i Jerlev

Mads                                   Søren Jonsen                       Jerlev

Maren                                  et slefrens barn til Jens Rasmussen i Jerlev

Peder                                   Hans Pedersen                      Højen

Morten                                Anders Mortensen                Mejsling

 

1691

 

Niels                                    Niels rytters barn                 Højen

Bodil                                   Anders Nielsen                    Højen

Ingeborg og Anna                Hans Nielsen                       Højen

Mads                                   Peder Piengaard                  

Anna Marie                         Min datter (Præsten)

Mads                                   jons                                     Mejsling

Karen                                  Hans Lassen                        Stubberup

Maren                                  Jens Jørgensen                    

Rasmus                               Peder Madtsen                     Højen

Anna Catarina                      Michel Hagemann datter til Anders Mejsling

Jens                                     Erich Jensen  som straks døde

Ingen navn                          Fridik Madtsen                     Mejsling

Karen                                  Niels Jensen                        Qvelkrog

Jørgen                                  Hans Casaees                       Jerlev

Knud                                   Niels Boedes                       Jerlev

Niels Stanmands datter slefrenbarn udlagt hr. Trompetter under Oberst Ryttervig

Ingen navn                          Jens Grøns søn                     Jerlev

Karen                                  Anders Mortensen                Mejsling

Sidsel                                  Morten Pedersen                  Mejsling

Jeppe                                   Jens Pedersen søn               

Berit                                    Jørgen Verners rytters datter til Højen til Søren Madsen i Oxvig

Anne                                   Mads Nielsen                       Mejsling

Jens                                     Niels Jensen                        Qvelkrog

Ole                                      Peder Olesen                        Horsted

Maren                                  Hans Pedersen                      Højen

Mette                                   Mogens Skrædder                Mejsling

Laurits                                 Jørgen Degns                      

Dorte                                   Mads Andersens                   Harils huse

Johanne                               Niels Degns

Peder                                   Niels Pedersen Skrædder      Højen

Bendt                                  Thomæ Anchers rytters søn til Poul Lassen i Jerlev

Niels                                    min søn (Præsten)

 

1692

ingen indførelse

 

1693

ingen indførelse

 

1694

ingen indførelse

 

1695

 

Mads                                   Jens Boesen

Søn                                      Hans Nielsen

Mads                                   Peder Madsen

Elisabeth                             Madz Frandtsens rytter datter til Peder Olesen i Horsted

Cathrine                              Hans Rosendahls rytters datter til Michel i Jerlev 

Thomas                               Mads Svanes rytters søn til Morten Bondes i Jerlev

Hans og Niels                      Anders Hansen                     Harilshuse

Anders                                Peder Christensen                 Jerlev

Niels                                    Niels Knudsen                      Mejsling

Niels                                    Niss Christensen                  Højen

Ingen navn                          Iffuer Hansen                       Højen

Ole                                      Niels Rytters                        Højen

Laurits                                 Jens Lassen                         Højen

Povel                                   Jørgen Damkier                   Jerlev

Ingen navn                          Peiter Rytters

Knud                                   Christen Jensen rytters         Mejsling

Las og Maren                       Erich Jensen                        Jerlev

Karen og Søren?                  Anders Rytter

Gierman                              Michel Hansen                     Jerlev

Kirsten                                et slefrens barn til Mads Skomagers, udlagt Greis Pedersen i Vester

Jens                                     Niels Jensen                        Galskiøt

Karen Christensdatter public absolveret, udlagt en karl i Oxvig

Jens                                     Søren Jensen                        Horsted

Lisbeth Susi                         Thomæ Ancher Rytters barn i Jerlev

Maren                                  Jørgen Werner rytter datter i Oxvig

Hans                                    Søren Laursens rytters søn i Højen

Karen                                  Peder Piengaard

 

 

1696

 

Jørgen                                 Michel Hagemann Rytters     Højen

Ingen navn                          Anna Nielsdatter udlagt Hans Christian Rytter af Stasgaar

Ingen navn                          Hans Boesens datters slefrens barn i Stubberup udlagt Laurits

Johanne                               Søren Knudsens rytters datter til Søren Jensen i Horsted

Kirsten                                Skoleholders datter

Johanne                               Las Hansen                          Højen

Nicolai                                Lorens Ciller rytters søn til Christen Nielsen i Stubberup

Johanne                               Knuds datter slefrens, fader Hans Christian rytter til Henrich

Ingen navn                          Jørgen Torndals Søn

Anna                                   Peder Jørgensen                   Tveed

Morten                                Hans Nielsen                       Højen

Niels                                    Thomæ Nielsen                    Jerlev

Dorthe                                 Anders Nielsen                    Højen

Kirsten                                Niels Jørgensen                    Højen

Ingen navn                          Isaachsdatter i                                            Højen

Maren                                  Mads Nielsen                       Mejsling

Hans                                    Christen Sørensen                Jerlev

Johanne                               Niels Degn                          

Povel                                   Giermand Povelsen              Jerlev

 

1697

 

ingen navn                           Publ. Absolveret, Niels Thomsens tjenestepige, udlagt Søren Pedersen

Peder                                   Morten Pedersen                  Mejsling

Johan Lassen                       Jens Jydes rytters søn i         Stubberup

Ingen navn                          Peder Olesens datter i Horsted af jordemoderen strax døde

Eldse                                   Hans Nielsen                       Jerlev

Maren                                  Jens Boesen                         Stubberup

Susanne                               Korporal Kalhensis              Højen

Maren                                  Søren Ottesen                      Harilshuse

Peder                                   Hans Pedersen                      Højen

Maren                                  Søren Oxvig

Søren                                   Christen Jensen rytters barn  Mejsling

Sidsel                                  Maren Jesdatter slefrens barn udlagt Ebbe

Anna                                   Isaach Thomsen                                         Højen

Johan                                  Jørgen Werners rytters søn

Marie?                                 Mads Frandsens rytters datter i Horsted

Ole Jørgen Bang                  min søn (Præsten)

Anna                                   Søren Jensen                        Horsted

Catarina                               Anders Andersen rytters datter

 

1698

 

Hans                                    Niels Skrædders                   Højen

Peder                                   Peder Madsen                      Højen

Jens                                     Peder Olesen                       Horsted

Anna                                   Jørgen Damkier                  

Anna                                   Iffuer datter i                        Højen

Niels                                    Mads Nielsen                       Mejsling

Jørgen                                 Jørgen Torndals

Niels                                    Michel Hansen                     Jerlev

Jens                                     Erich Jensen                        Jerlev

Thomas                               Nisses søn i                          Oxvig

Anna                                   Jens Oles datter                    Stubberup

Helvig                                 Jens Jydes rytters

Mads                                   Peder Piengaard                  

Ingen navn                          Drelsis Søn til Giermans i     Jerlev

Gyde                                   Mads Bruns                         Højen

Anne                                   Peder Kiøbmands                 Højen

Christen                               Peder Christensen                Jerlev

Hans                                    Jens Lassen                         Højen

Anna                                   Giermand Povelsen              Jerlev

Anna                                   Povel Gydesen                     Højen

Sara                                     Niels rytters datter i              Højen

Christina                              Michael Hagemann rytters barn i Højen

Inger                                    Anders Mortensen                Mejsling

 

1699

 

Johanne                               Niels Knudtens                    Mejsling

Jens                                     Peder Olesen                       Horsted

Kirsten                                Niels Jørgensen                    Højen

Ingen navn                          Niels Degn datter, Ole Skomager kone fødte 2 børn          

Johanne                               Søren Lauritsens rytters datter i Højen

Mads                                   Søren Madsen                      Oxvig

Bodil                                   Jens Snedkers                      Tveed

Jens                                     Morten Pedersen                  Mejsling

Mette                                   Isaach Thomsens                 Højen

Anna                                   Jens Boesen                         Stubberup

Jens                                     Povel Hansen                       Horsted

Kirsten                                Mads Frandsens rytters barn i Horsted

 

1700

 

Iffuer                                   Søren Jensen                        Horsted

Niels                                    Hans Nielsen                       Højen

Hans                                    Christen Jensen rytters barn i Højen

Anna                                   Peder Piengaard                  

Lauge                                  Michel Hansen                     Jerlev

Mads                                   Jens Damkier                       Jerlev

Søren og Dorte                     Thomas Nielsen                  

Karen                                  Andreis Rytters datter          Stubberup

Morten                                Christen Sørensen                Jerlev

Niels                                    Erich Jensen                        Jerlev

Mads                                   Mads Nielsen                       Mejsling

Anna                                   Mads Brun                           Højen

Søren                                   Hans Pedersen                      Højen

Knud                                   Anders Pedersen                  Højen

Niels                                    Christen Andersen               Oxvig

Mogens                               Knud Lassen                        Galskiøt

Didery                                 Jens Tveed

 

1701

 

Hans                                    Christen Rytters søn til sl. Morten Boedes i Jerlev

Apolone                              Niels Pedersens datter til Knuds i huset i Højen

Anna Cathrine                      Christen Jørgensens rytter datter i Mejsling

Jens                                     Brenris Søn til Giermand Povelsen i Jerlev

Eldse                                   Laurits Skovløbers               Højen

Mette                                   Peder Jensen                       

Michel                                 Jens Olees                           Stubberup

Anna                                   Povel Hansen                       Horsted

Gyde                                   Povel Gydesen                     Højen

Johanne                               Jørgen Damkier                   Jerlev

Anna                                   Niels Foys til Las Nielsen i   Højen  ?

Maren                                  Peder Kiøbmands                 Højen

Maren                                  Giermand Povelsen              Jerlev

Cathanna Maria                   Jørgen Werners                    Højen

Henrich                               Hans Nielsen                       Højen

Bodil                                   Christen Saamands               Højen

Anders                                Niels Degn                           Højen

Jens                                     Søren Ottesen                      Harilshuse

Dorthe                                 Mads Henrichsen                 Højen

Mads                                   Jørgen Torndal                    

Las                                      Michels søn i                       Jerlev

 

1702

 

Christen                               Karen Kochis datters barn,  (teksten meget utydelig)

Jens                                     Jens Lassen                         Højen

Cathrine                              Christen Madsen                  Højen

Maren                                  Søren Jensen                        Horsted

Jens                                     Iffuer Hansen                       Højen

Anna,        Et pigebarn til Povel Hansen i Horsted som skal være en soldat til fader N. Peder Jørgensen

Eldse            Søren Svendsens rytter datter til Povel Hansen i Horsted

Niels                                    Peder Christensen                Jerlev

Henrich                               Jens Boesen                         Stubberup

Maren                                  Erich Smeds datter i Jerlev 

Mette                                   Jons                                     Mejsling

Dorte Maria                         Andreis Chretz Conrateers barn til Jens Boesens i Stubberup

Thomas                               Isach Thomsen                     Højen

Søren                                   Søren Oxvig

Indeborg                              Jens Damkier

Sara                                     Søren Lauritsen Rytters barn udi Holland

Ellen                                    Christen Madsen                  Højen

Maren                                  Morten Pedersen                  Mejsling 

Maren                                  Peder Madsen                      Højen

Peder                                   Anders Mortensen                Mejsling

Anna                                   Ole Skomager                      Horsted

Indeborg                              Knud Sørensen                    Mejsling

Jens                                     Søren Jepsen                        Mejsling

Nis                                      Niels Knudsen                      Mejsling

Adam                                  Christen Jørgensen Conrateers søn

Indeborg                              Niels Jørgensen                   

Michel                                 Mads Brun

Thove                                  Hans Mortensen                   Højen

Chatarina Lisbeth                 Min datter (Præsten)

Mette                                   Erich Jensen                        Jerlev

Johanne Lisbeth                   Peder Jensen Conrateers

Christian Frans                     Niels Mogensen Conrateers  Jerlev

Las                                      Knud Lassen                        Galskiøt

 

1703

 

Anna                                   Thomas Nielsen                   Jerlev

Maren                                  Hans Andersen                    Højen

Anders                                Christen Andersen               Oxvig

Iffuer                                   Peder Hansen søn til Povel Hansen i Horsted

Peder Piengaards barn dødfød og derfor ej døbt

Peder Smeds paa samme maade

Maren                                  Hans Nielsen                       Jerlev

Anna                                   Jens Madsen                        Højen

Anna Barbara                      Andreis Creut. Conrateers datter til Jens Boesens i Stubberup

Morten                                Michel Hansen                     Jerlev

Maren                                  Niels Lassen                        Højen

Laurits                                 Jørgen Torndal

Anna                                   Hans Andersens arme slefrens barn, udlagt en af landmilits, dragon,

                                            Som da tjente hos Rasmus Sørensen i Veile.

Christenze                           Corporalens datter i Højen

Thove                                  Mads Nielsen                       Mejsling

Mads                                   Giermand Povelsen              Jerlev

 

1704

 

Niels                                    Povel Gydesen                     Højen

Ole                                      Peder Olesen                       Højen

Søren                                   Knud Sørensen                    Mejsling

Mette                                   Jens Tveeds datter

Ingen navn                          Hans Caspers slefrensbarn, udlagt en svend af Ribe, Hans Jørgen

Maria                                   Hans Mortensen Conrateers  Højen

Anna Cathrina                      Las Erichsen Conrateers

Mads                                   Christen Madsen                  Højen

                                            Jens Grøns tienestepige public absolveret i Jerlev kirke, udlagde en karl

                                            Af Lyum, karl nom: Jacob, viste intet af ham videre

Maria Margrethe                  Jens Duche

Mette                                   Andreas Nielsen                   Højen

Kirsten                                Peder Kiøbmann                  Højen

Henrich                               Mads Henriksen                   Højen

Jens                                     Jens Boesens                       Stubberup

Bodil                                   Niels Degns

Jens                                     Rasmus Fynbos                    Højen

Maren                                  Jens Grøns piges slefrens barn, udlagt som tilforn.

Niels                                    Hans Nielsen                       Højen

Hans                                    Povel Hansen                       Horsted

Maren                                  Erich Jensen                        Jerlev

Karen                                  Søren Nielsens datter som tjente Niels Thomsen i Jerlev

Cathrina Margrethe og Anna Magdalena

                                            Publ, Leut. Hems kons? En datter til Jørgen Damkiers

Bodil                                   Søren Ottesen                      Harilshus

Jørgen                                 Jens Boesen Svens

Jens                                     Peder Jensen                        Højen

Jesper                                  Mads Henriksens rytters søn af Højen

Ingen navn                          Peder Jensen Rytters søn i     Jerlev

Las                                      Niels Lassen                        Højen

Jens                                     Søren Jensen                        Horsted

Thomas                               Isaak Thomsen                     Højen

Ingen Navn                          Hans Mortensen søn             Højen

 

1705

 

Maren                                  Hans Nielsen Vinding          Jerlev

Jørgen                                 Hans Mortensen rytters barn i Højen

Karen                                  Mortens datter i                    Mejsling

Anna                                   Michel Hans                        Jerlev

Ingen navn(formentlig Else) Niels Mogensen                   Jerlev

Jens                                     Jens Jensens til Karen Foghs i Højen

Peder?                                 Jens Lassen                         Højen

Bodil                                   Peder  Madsen                                           Højen

Døbt et slefrens barn til Christen Andersens i Jerlev og udlagt en dragon udi Follerup, ved navn Niels

Anders                                Las Povelsens Canteers        Jerlev

Peder                                   Niels Pedersen                     Højen

Mette                                   Jørgen Nielsen                     Jerlev

Maren                                  Jens Duche   

 

1706

 

Niels                                    Jens Madsen                        Højen

Maren                                  Mogens Galskiøt slefrensbarn , udlagt en karl i Rue, Jørgen Erichsen

Mette                                   Knud Lassen                        Galskiøt

Anne                                   Niels Knudsen                      Mejsling

Jens                                     Jens Jensen  søn                   Mejsling

ingen navn                           er Anna Nielsdatter public absolveret i Jerlev kirke og udlagt Jacob Slammer

                                            Caraterer under Ritmester Liesberg

Las                                      Peder Jensen                        Højen

Peiter Klein                          Kaptain Vestis                      Horsted

Henrich                               Mads Henrichsen                 Højen

Ole                                      Peder Olesen                      

Anna                                   Povel Hansen                       Højen

Bodil                                   Knud Sørensen                    Mejsling

Kirsten                                Mortensen                           Mejsling

Maren                                  Niels Lassen                        Højen

Niels                                    Niels Degn                          

Morten                                Peder Orlov                        

Maren                                  Søren Nielsen i Jerlev tienende Niels Mogensen

Thove                                  Jørgen Christensen               Mejsling

Indeborg                              Søren Jensen                        Mejsling

Maren                                  Christen Madsen                  Højen

Wus                                     Hans Madsen                       Jerlev

 

1707

 

Henrich                               Jens Boesen                         Stubberup

Niels                                    Hans Nielsen                       Jerlev

2 slefrenbørn til Niels Mogensen i Jerlev, barnefaderen er udlagt en rytter af Wilstrup under Rytmester

Sonne Compagnie         (de 2 børn navne ikke nævnt)

Laurits                                 Povel Gydesen                     Højen

Mette                                   Anders Nielsen                    Højen

Anders                                 Christen Michelsen              Højen

Jacob                                   Abrahams søn til Anders Nielsen i Højen

Karen                                  Erich Smeds                        Højen

Jens                                     Rasmus Fynbos                   

Jens                                     Peder Hansen                       Horsted

Maren                                  Peder Hansen                       Jerlev

Anna Margrethe                   Søren Jensen Caratenees      

Hans                                    Jørgen Christensen               Mejsling

Kirsten                                Anders Skræders                  Højen

Mette                                   Peder Jensen                        Højen

Jens                                     Jens Grøn                            Jerlev

Mette             et slefrens barn til Hyrdens i Jerlev, udlagt Major Meirs Til Søren Hansens i Wilstrrup

Bodil                                   Jørgen Tomdals                  

Maren                                  Niels Tombers                      Horsted

Ingen navn                          Jens Tveeds datter

 

1708

 

Johan                                  Las Povelsen Caranteers      

Maren                                  Mads Soldatters barn til Maren Iffersdatter i Horsted

Niels                                    Niels Degn                           Højen

Karen                                  Hans Mortensen                   Højen

Hans                                    Laus Tylerss 

Søren                                   Thomas Nielsen                   Jerlev

Niels                                    Ole Nielsen                          Højen

Johan Christian                    Heller Curanteers                 Jerlev

Jens                                     Søren Jensen                        Stubberup

Kirsten                                Hans Lauritsen                     Jerlev

Giermand                            Jørgen Nielsen                     Jerlev

Johanne                               Michels, datter                     Jerlev

Erich                                   Giermand Hansen               

Anna Dorte                          Jørgen Christopher               Højen

Peiter                                   Las Erichsens rytter en søn

Else                                     Jens Skrædder                      Mejsling

Ingen navn                          et slefrens barn af Stubberup som Jens Boesen Cunateers blev udlagt

                                            Til barnefader

Anna                                   Knuds                                 Mejsling

Niels                                    Peder Orlov                        

Laurits                                 Povel Gydesen                    

Mads                                   Mads Sørensen                    Horsted  (samme dag bryllup)

Elsebeth                              Christopher Curanteers         Horsted

Anna Maria                         et slefrens til Jens Jyde Rytters                  

 

1709

 

Anna                                   Niels Pedersen                     Højen

Niels                                    Peder Christensen                Jerlev

Hans                                    Thomas Nielsen                  

Hans                                    Jens Kremmers                   

Ingen navn                          Las Povelsen                       Jerlev

Søren                                   Mads Henrichsen                 Højen

Carl                                     Maren Peders Curanteers af Jerlev

Mads                                   Jens Sørensen Dragoner til Las Povelsen i Jerlev

Las                                      Peder Olesen                       Højen

Karen                                  Mortens datter i                    Mejsling

Niels                                    Hans Lauritsen                     Jerlev

Jens                                     Jens Boesen                         Stubberup

Jacob                                   Abraham søn til Peder Olesen i Højen

Niels                                    Jens Lassen                         Højen

Niels                                    Peder Nielsen                      Horsted

Anna                                   Simon Knudsen                   Jerlev

En søn, Kan ikke læses         Hans Nielsen den yngre       Jerlev

Otto                                     Søren Ottesen                      Horsted

Christian                              Jens Krog                            Oxvig

Peder                                   Søren Jensen                        Stubberup

Christen                               Jørgen Christensen               Mejsling

Mads                                   Søren Madsen                      Horsted

Kirsten                                Christen Madsen                  Højen

 

1710

 

Maren                                  Søren Madsen Curateers      Horsted

Ingen navn                           absolveret, Christen Pedersens datter i Mejsling og udlagt

                                            Mads Nielsens Curateers i Mejsling

Niels                                    Niels Pedersen                     Højen

Christen                               Jens Grøn                            Jerlev

Søren                                   Thomas Nielsen                   Jerlev

Hans                                    Giermand                            Jerlev

Ingen navn                          absolveret, Christen Pedersens datter i Mejsling og udlagt

                                            Mads Curateers.

Ingen navn                          absolveret, den kvinde til Knud Lassens i Galskiøt og udlagt

                                            Jens Boesens Curateers i Stubberup

Niels                                    Jørgen Nielsen                     Jerlev

Las                                      Niels Lasse                          Højen

Povel                                   Jørgen Andersen                  Stubberup

Eiler                                    Lars Skovløber                   

Jacob Friderich                    Jens Krog                            Oxvig

Erich                                   Anders Nielsen Hiuler          Højen

 

1711

 

Jens                                     Niels Degn                          

Anders                                Jørgen Andersen                  Horsted

Nis                                      Oluf Nielsen                        Højen

Andreas                               Peder Orlov                         Jerlev

Ingen navn       *                  Anna Larsdatter i Stubberup publ. Absolveret og udlagde

                                            Dragoner Peder Sørensen af Stubberup

Bodil                                   Oluf Pedersen Pinaares         Højen

Maren            *                    Anna Larsdatter

Bodil                                   Jens Hansen                         Harilds huse

Jon                                      Christen Jonsen                    Mejsling

Ifver                                    Anders Skredder                  Højen

Jon                                      Knud Sørensen                    Mejsling

Niels                                    Peder Adrups                       Jerlev

Maren                                  Hans Mortensen                   Højen

Karen                                  Mads Simonsen                   Jerlev

Hans                                    Peder Hansen                       Højen

Niels                                    Morten Pedersen                  Mejsling

Maren                                  Peder Nielsen                      Horsted

Lars                                     Maren Larsdatter, udlagt Anders Steenhugger af   (kan ikke læses)

Kirsten                                Jens Boesen                         Stubberup

Lars                                     Jens Skredder                      Mejsling

 

1712

 

Niels                                    Anna Klustis søn i Las Erichsens rytterhus i Højen

Lars                                     Anders Michels                    Jerlev

Kirsten                                Jens Madsen                        Højen

Maren                                  Peder Olesen                       Højen

Hans                                    Povel Gydesen                     Højen

Niels                                    Hans Nielsen                       Jerlev

Niels                                    Søren Madsen                      Horsted

Hans                                    Mads Henrichsen                 Højen

Ingen navn                          Publ. Absolveret Anna Madsdatter af Jerlev som udlagde Curasier Niels Nielsen

Ingen navn                          Maren Lausdatter som udlagde Anders Steenhugger

Jørgen                                 Jens Krog                            Oxvig

Marcus                                Simon Knudsen                   Jerlev

Anna                                   Johanne Larsdatters barn udlagde en dragon Hans i Degngaard,

ved navn Hans Lass

ingen navn                           Publ. Absolveret Mads Nielsens datter Mejsling som udlagde som

                                            barnefader Leutnant tiener ved navn Peder

Agneta                                 Olaf Pedersen Piengaard       Højen

Ludvig                                 Jens Lassen                         Højen

Christian Antoni                  Qvartermester Johan Robart Pustis i Højen

                                            Leutenant  ?   ?  i Oxvig,     Povel Hansen

Ane                                     Jørgen Christensen               Mejsling

 

1713

 

ingen navn                           Publ. Absolveret, Johanne Larsdatter, som udlagde

                                            en dreng navn Hans Lassen

Karen                                  Anna Madsdatters uægte barn i Jerlev, udlagde en ved navn Peder

Sidsille                                Jens Grøns                           Jerlev

Giermand                            Jørgen Nielsen                     Jerlev

Hans                                    Jens Hansen                         Harilshuse

Christen                               Karen Christensdatter, Mejsling, udlagde en soldat ved navn Rasmus hansen

                                            Som hun siden er blevet trolovet med

Ana                                     Christen Jonsen                    Mejsling

Ana                                     Søren Madsen                      Højen

Jens                                     Jens Jensen                          Mejsling

Mette                                   Oluf Nielsen                        Højen

Maren                                  Knud Lassen                        Galskiøt

Jørgen                                 Jørgen Andersen                  Horsted

Niels                                    Hans Larsen                        Jerlev

Ingen navn     *                    Publ. Absolveret, Maren Larsdatter af  Mejsling, som udlagde en rytter

                                            Ved navn Lars, viste ellers intet, enten hans faders navn eller af

                                            Hvad Compagnie eller Regiment han var.

Maren                                  Niels Pedersen                     Højen

Mette             *                    Maren Larsdatters uægte barn af Mejsling.

Hans Hendrich                     Peder Orlov                         Jerlev

Kirsten                                Povel Gydesen                     Højen

Catharina                             Nicolai Orlov                      

Dødfødt barn                       Publ. Absolveret, Dorthe Friderichsdatter, som i Colding fødte et

                                            Dødsfødt barn, og udlagde CorporalØrdel i Jerlev af Ritm. Jensens Comp.

Anders                                Anders Michels                    Jerlev

Else                                     Jørgen Andersen                  Stubberup

Laurits                                 Niels Lassen                        Højen

 

1714

 

Maren                                  Peder Hansen                       Højen

Maren                                  Anders Michels                    Jerlev

Peder                                   Anders Nielsen Huiler          Højen

Hans                                    Niels Degn                           Højen

Simon                                  Mads Simonsen                   Jerlev

Hans                                    en soldat barn, faderen navn Stephen, hvis kone kom til Højen og gjorde barsel

Hans                                    Jens Krog                            Oxvig

Mette                                   Oluf Pedersen                      Højen

Mette                                   Peder Olufsen                      Højen

Johan Jacob Christian           Christian Saurvalts i Ole Pedersens rytterhus

Anna                                   Knud Sørensen                    Mejsling

Karen                                  Christen Madsen                  Højen

Barbara                               et rytter uægte barn i Mads Simonsens rytterhus, moderens navn

                                            Anna Maria, som udlagde rytter Tobias Ørtel

Hans                                    Peder Hansens Smeds          Jerlev

Wus                                     Hans Larsen                        Jerlev

Tofve                                  Jens Jensen                          Mejsling

Jens                                     Hans Mortensen                   Højen

Anna                                   Hans Andersen                    Højen

Anna Margrethe                   et rytter barn i Mejsling

Maren                                  Peder Hansen                       Jerlev

Knud                                   Niels Knudsen                      Mejsling

Niels                                    Jens Hansen                         Harit hus

 

1715

 

Søren?                                 Peder Nielsen                      Horsted

Jørgen                                 Jørgen Andersen                  Horsted

Maren                                  Mette Jørgensdatter uægte barn, udlagt en rytter ved navn

                                            Christopher Scharp i Jerlev

Susanna                               Niels Degn                           Højen

Ingen navn                          Mette Jørgensdatter i Jerlev som udlagde en rytter

Michel                                 Anders Michelsen                Jerlev

Knud                                   Christen Jonsen                    Mejsling

Ingeborg                              Karen Biertsdatters uægte datter, som udlagde Anders Sørensen i Højen

Anna                                   Niels Pedersen                     Højen

Mette                                   Hans Mortensen                   Højen

Ingen navn                          Karen Christens-(Peters) datter i Mejsling. Publ. Absolveret udlagt

                                            En rytter i Hr. Oberst Lebenzovis Regiment ved navn Jesper? Sørensen

Christian                              Johan ???                            Jerlev

Hans                                    Niels Degn                           Højen

Dorthe                                 Mads Simonsen                   Jerlev

Agneta                                 Oluf Pedersen                      Højen

Indebor                               Anders Sørensen                  Højen

Jørgen Cundrad                    Jens Krog                            Oxvig

Mads                                   Jens Madsen                        Højen

Ingen navn     *                    Elen som tjente i Oxvig, Publ. Absolveret, udlagde til

                                            Barnefader Hans Rubin

Anna                                   Christen Pedersen                Stubberup

Mari                 *                   Elens uægte barn

Maren                                  Hans Nielsen                       Jerlev

Ifver                                    Søren Madsen                      Horsted

 

 

 

1716       

ingen indførelse

 

 

 

1717

 

ingen navn                           Publ. Absolveret, Karen Ipsdatter i Jerlev, som udlagde en afladet rytter

                                            ved navn Jens Andersen

Anna                                   Peder Orlov                         Højen

Morten                                Jens Hansen                         Harits hus

Mette                                   Giermand Hansen                Jerlev

Lars                                     Niels Larsen                        Mejsling

Thomas                               Niels Thomsen                     Jerlev

Friderich Wilhelm                rytter Wilhelms                    Stubberup

Gyde og Peder                     Jørgen Nielsen                     Jerlev

Mette                                   Povel Gydesen                    

Kirsten                                Niels Lassen                        Højen

Las                                      Anders Sørensen                  Højen

Peder                                   Christen Jonsen                    Mejsling

Niels                                    Søren Jensen                        Stubberup

Mette                                   Niels Lassen den yngre        

 

1718

 

Maren                                  Peder Nielsen                      Horsted

Gyde                                   Ole Nielsen                          Højen

Niels                                    Søren Sørensen Smed           Højen

Søren                                   Jens Jensen                          Mejsling

Maren                                  Mads Simonsen                   Jerlev

Anders og Bodil                   Hans Andersen                    Højen

Kirsten                                Christen Madsen                  Højen

Karen                                  Hans Nielsen                       Højen

Mads                                   Anders Michels                    Jerlev

                                            Publ. Absolveret, Johanna til Oluf Pedersen i Højen og Margrethe *

                                            Hos Ole Christensen i Stubberup

Ole                                      Peder Olesen                       Højen

Anna                                   Ole Pedersen                       Højen

Niels                                    Jep Nielsen                          Højen

Anders                                Søren Jørgensen                   Jerlev                                  konf. 1738

Søren                                   Christen Jonsen                    Mejsling

 

1719

 

Kirsten                                Niels Thomsen                     Jerlev

*Lene                                  Margrethes uægte barn, som tjente i Stubberup, udlagde en rytter

Nis                                      Søren Madsen                      Horsted

Dorthe                                 Jens Hansen                         Harils hus

Maren                                  Mads Henrichsen                 Højen

Niels                                    Peder Hansen Smed             Jerlev

Ermigaard Anna Margrethe  Corporal Eberits                   Højen

Susanna Maria                     Niels Degn

Niels                                    Jørgen Andersen                  Horsted                               konf. 1739

Mette                                   Niels Pedersen                     Højen

Thomas                               Hans Nielsen                       Jerlev                                  konf. 1738

Niels  (død)                         Jens Grøn                            Jerlev

Ifver                                    Anders Sørensen                  Højen                                  konf. 1739

Mette                                   Niels Lassen                        Højen

Giermand                            Povel Giermandsen              Jerlev

Kirsten                                Giermand Hansen                Jerlev

 

1720

 

Anna                                   Niels Lassen                        Højen                                  konf. 1739

Kirsten                                Søren Jensen                        Stubberup

Jens                                     Hans Mortensen                   Højen

Mette og Kirsten                  Peder Orlov                         Højen

Mads                                   Søren Madsen                      Horsted

Søren                                   Niels Thomsen                     Jerlev                                  konf. 1739

Morten                                Jens Orlov                           Jerlev

Anna                                   Peder Nielsen                      Horsted

Johanne                               Peder Mortensen                  Mejsling                              konf. 1739

 

1721

 

Anders                                Søren Cortsen                      Mejsling

Jens                                     Jens Jensen                          Mejsling                              konf. 1739

Peder                                   Niels Larsen Svenske           Mejsling                              konf. 1741

Hans                                    Niels Andersen                    Højen                                  konf. 1739

Maren                                  Oluf Pedersen                      Højen                                  konf. 1739

Mette                                   Jørgen Grøn                         Højen                                  konf. 1740

Stephen                               Thomas Jørgensen               Højen           

Carl                                     Anders (Jens) Skredder        Mejsling                              konf. 1740

Isaach                                  Thomas Isaachsen                Højen

Carl Friderich                      Hr Leutenant Abercrons      

Niels                                    Peder Smed                         Jerlev

Maren                                  Anders Hansen                    Mejsling                              konf. 1740

Maren                                  Mads Simonsen                   Jerlev                                  konf. 1741

Giermand                            Anders Hansen Hyrde          Stubberup

 

1722

 

Povel                                   Søren Jørgensen                   Jerlev                                  konf. 1740

Maren                                  Jørgen Christensen               Mejsling                              konf. 1740

Maren                                  Anders Michels                    Jerlev                                  konf. 1740

Søren                                   Anders Sørensen                  Højen                                  konf. 1739

Jørgen                                 Christen Jørgensen               Højen                                  konf. 1740

Kirsten                                Anders Pedersen                  Jerlev                                  konf. 1740

Oluff                                   Peder Olsen                         Højen                                  konf. 1740

Margrethe                            Anders Andersen                 Højen                                  konf. 1740

Maren                                  Povel Giermandsen              Jerlev

Ingebor                                Søren Sørensen Smed           Højen                                  konf. 1740

Maren                                  Thomas Jørgensen               Højen

Gyde                                   Oluff Nielsen                       Højen

Mette                                   Niels Lassen                        Højen

Hans                                    Jens Hansen, hvis kone tjente hos Jørgen Christensen i Mejsling

Karen                                  Peder Mortensen                                                             konf. 1739

Mads                                   Søren Jensen                        Stubberup

Stend                                   Anna Sørensdatter i Oxvig, Publ. Absolveret, som udlagde Stend

                                            Sørensen en soldat af landmilitsen og tjente i Oxvig

Lene                                    Søren Pedersen                    Stubberup     

Søren                                   Jørgen Andersen                  Galskiøt

 

1723

 

Peder                                   Søren Sørensen Krag            Stubberup

Peder                                   Mads Simonsen                   Jerlev

Maren                                  Søren Madsen                      Horsted

Ingen navn     *                    Publ. Absolveret, Else Larsdatter, som udlagde Hans Jensen i Højen

Peder                                   Jens Jensen                          Mejsling

Søren                                   Jens Grøn                            Jerlev

Iver                                     Jens Hansen                         Haritshus      

Jens       *                             Else Larsdatter uægte barn

Isaach                                  Thomas Isaachsen                Højen

Peder                                   Niels Larsen Svenske           Mejsling

Christen                               Christen Christensen            Horsted

Ingen navn                          Publ. Absolveret, Else Sørensdatter, som udlagde til barnefader Hendrich

                                            Hansen Curasier i Weile

Anna                                   blev hendes uægte barn som var syg og skrøbelig i mit hus døbt

Johanna                               Giermand Hansen                Jerlev

Niels                                    Jørgen Grøn                         Højen

                      *                    Publ. Absolveret, Hans Jensen for lejermaal med Else Larsdatter. begge af Højen.

Jes                                       Søren Cortsen                      Mejsling

Niels                                    Oluf Pedersen                      Højen

Niels                                    Peder Hansen Smed             Jerlev

Niels                                    Christen Nissen                    Højen

Peder                                   Niels Thomsen                     Jerlev

Johan Claus                         Claus Møllers danske skolemesters barn i Højen

Iver                                     Niels Pedersen                     Højen

Karen            ¤                    Kirsten Larsdatter uægte barn

Jens                                     Hans Jensen                         Højen

Ingen navn     ¤                    Publ. Absolveret, Kirsten Larsdatter, udlagde Hendrich Hansen, en rytter

Mette                                   Jens Christensen                  Mejsling

Jørgen                                 Thomas Jørgensen               Højen

Hans                                    Jørgen Torndal                     Højen

Mariana Josephina               Hr. Leutenant Abercrons

Mogens                               Jørgen Christensen               Mejsling

Mette                                   Niels Lassen                        Højen

 

1724

 

Maren                                  Niels Andersen                    Højen

Niels og Karen                     Hans Mortensen                   Højen

Peder                                   Peder Pedersen                    Højen

Kirsten                                Oluff Nielsen                       Højen

Peder                                   Jens Hansen                         Mejsling

Jeppe                                   Christen Jørgensen               Højen

Mette                                   Peder Mortensen                  Mejsling

Margreta                              Cort Prats                             Mejsling

                      *                    Publ. Absolveret, Else Christensdatter, som udlagde en rytter

                                            Ved navn Mads Jensen

Mette                                   Mads Simonsen                   Jerlev

Mons                                   Lars Monseer Svenskes søn Jerlev

Peder    *                             Else Christensdatter uægte barn

                      ¤                    Publ. Absolveret, Maren Nielsdatter som tjener Oluff Christensen

                                            I Stubberup, og udlagde en dragon af hr. Oberst Omdorphs Regiment

                                            Ved navn Jørgen Sørensen Breballe

Iver                                     Christen Nissen                    Højen

Hans                                    Peder Nielsen                      Horsted

Anders                                Anders Sørensen                  Højen

                      #                    Publ. Absolveret, Mette Madsdatter af Jerlev, som udlagde Svend

                                            Michels Ibid.

Margrethe                            Peder Olsens Gydes             Jerlev

Niels              ¤                    Maren Nielsdatter uægte barn af  Stubberup

Erich                                   Peder Giermandsen              Jerlev

Povel                                   Mette Kiøbmands datters uægte barn, som kom ind fra Holsten, og her

                                            Fødte, hvorfor hun der har staaet skrifte, efter hendes attests lydelse.

Mads                                   Jørgen Andersen                  Kvelkrog

Michel           #                    Mette Madsdatters uægte barn

 

1725

 

Peder                                   Oluff Pedersen                     Højen

Peder                                   Peder Hansen Smed             Jerlev

Johanna                               Jørgen Grøn                         Højen

Maren                                  Christen Andersen               Mejsling

Maren                                  Søren Hansen                      Jerlev

                                            Publ. Absolveret, Beritte Christensdatter af Hiortkær Mølle, som udlagde

                                            En karl af Jarup sogn ved navn Søren Jensen

Anna                                   Søren Pedersen                    Stubberup

Peder                                   Peder Pedersen                    Højen

Severin                                Monsr. Severin Frantens       Højen

Mette                                   Søren Krag                          Stubberup

Mads                                   Søren Jensen                        Stubberup

Jørgen                                 Christen rytters                    Horsted

Peder                                   Christen Mortensen              Mejsling

                                            Hiemmedøbt et uægte barn i mit hus, hvis moder er kommet fra Fredericia

                                            Ved navn Elsebed Nielsdatter, som udlagde en rytter af Fredericia ved navn

                                            Jockup Jokarten af Hr. Major Brindis Companie

Ingebor                                Mads Simonsen                   Jerlev

Mads Madsen                      Mads Madsen                      Mejsling

 

1726

 

Anna                                   Peder Rytters                       Horsted

Hans                                    Anders Hansen                    Mejsling

Las                                      Christen Nissen                    Højen

Ingen navn                          en kvinde holdt åbenbar skriftemål, og udlagde Mads Madsen i Mejsling

Susanna                               Hans Jensen

Søren                                   Thomas Jørgensen               Højen

Maren                                  Thomas Isachsen                 Højen

Jens                                     Niels Svenskes                     Mejsling

Cicille                                  Oluff Christensen                 Stubberup

Søren                                   Jørgen Torndal                     Højen

Søren                                   Svend Sørensen                   Højen

Søren                                   Søren Smed                         Højen

                 #                          Publ. Absolveret, Else Larsdatter af Skaaldborghuset, som udlagde

                                            Til barnefader Jens Follerup i Højen

Niels                                    Peder Larsens søn af Colleruphus, konen kom til Højen, og gjorde

                                            Barsel hos sin søster

Kirsten      #                         Else Larsdatters uægte barn

Mette                                   Søren Jensen                        Stubberup

Karen                                  Niels Andersen                    Højen

                                            Publ. Absolveret, Mette Christensdatter af Horsted, som tjente Niels

                                            Christensen ibid, til barnefader udlagt Niels Nielsen? Dragon, som kom

                                            Til Tjeneste i brød med hende.

Anna Dorthea                      Claus Møllers

Peder                                   Jens Skredder                      Mejsling

Cort                                     Cort Pratzs søn                     Mejsling

Maren                                  Søren Cortsen                      Mejsling

Las                                      Niels Lassen                        Højen

Johanna                               Morten Andersen                 Mejsling

 

1727

 

Søren                                   Iver Thomsen                     

Maren                                  Peder Sørensen                    Højen

Anna                                   Jens Hansen                         Mejsling

Søren                                   Mads Madsen                      Mejsling

Simon                                  Mads Simonsen                   Jerlev

Cidcille                                Jens Grøn                            Jerlev

Niels                                    Peder Mortensen                  Mejsling

Anna                                   Else Sørensdatter uægte barn Højen

Mads                                   Povel Giermandsen              Jerlev

Jens                                     Peder Nielsen                      Horsted

Christen                               Niels Thomsen                     Jerlev

Michel                                 Giermand Hansen                Jerlev

                                            Publ. Absolveret, Else Sørensdatter af Højen, som udlagde

                                            Jens Wiborg til barnefader

Maren                                  Thomas Jørgensen               Højen

Johan Ditløv                        Hr. Leutnant Abercrons søn i Højen

Johanna                               Anders Sørensen Rytters

Kirsten                                Hans Orlovs datters uægte barn

Mette                                   Jørgen Torndal

Christopher Wilhelm            Christian Sctis?                    Højen

Niels                                    Peder Hansen Smed             Jerlev

Emerentze                           Søren Andersen                   Stubberup

 

1728

 

Kirsten                                Oluff Christensen                 Stubberup

Søren                                   Hans Sørensen                     Horsted

Mette                                   Jørgen Andersen                  Qvelkrog

Ole                                      Niels Svenskes                     Mejsling

Hedvig                                Hans Degngaard                  Hiortbierg Mølle

Iver                                     Jørgen Grøn                         Højen

Henrich                               Søren Kragis                        Stubberup

Kirsten                                Svend Michels                     Jerlev

Maren                                  Oluf  Pedersen                     Horsted

Mette                                   Christen Mortensen              Mejsling

Jørgen                                 Severin Frandsen                 Højen

Jens                                     Dragon Peder Morckis         Stubberup

Karen                                  Anders Sørensen                  Højen

Christen                               Mads Madsen                      Mejsling

Maren                                  Thomas Jørgensen               Højen

Anna                                   Giermand Hansen                Jerlev

Michel                                 Niels Michelsen                   Stubberup

Maren                                  Søren Cortsen                      Mejsling

Anders                                døbt i Jerlev kirke Else Andersdatters uægte barn, som boet og besovet i

                                            Dalby, annext til Wonsil, og udlagde ved vidner en karl, som havde tjent

                                            I det samme brød med hende hos sognefogden i samme Dalby, ved navn

                                            Anders, hvad hans faders navn var, viste hun ikke, barnet fik sin kristendom

                                           

1729

 

Christen                               sl. Christen Nissen               Højen

Peder                                   Søren Pedersen                    Stubberup

Kirsten                                Søren Rans                          Højen

Søren                                   Niels Christensen                 Horsted

Peder                                   Oluff Christensen                 Stubberup

Hans                                    Jens Hansen                         Mejsling

Anders Reisen                      Skoleholderen Christian Schødt i Højen

                      #                    Publ. Absolveret, Kirsten Pedersdatter, som udlagde en dragon

                                            Af  ? til Jens Madsen

                                            Morten Michelsen af Jerlev udstod kirkens susiplen, for lejemaal

                                            Med Eva Hansdatter af Jerlev

Peder                                   Christian Pedersen               Hyttenborg

Isach                                   Niels Lassen                        Højen

Peder             #                    Kirsten Pedersdatters uægte barn

Maren                                  Bendt Andersen                   Højen

Peder                                   Peder Hyrdes                       Jerlev

Kirsten                                sl. Peder Pedersens datter af Skovløber huset, som blev født efter

                                            Faderens død

Anna                                   Peder Mortensen                  Mejsling

Kirsten                                Søren Lunds                        Højen

Niels                                    Kirsten Jepsdatters uægte barn som har ligget i Højen i barselsseng

Michel                                 Svend Michelsen                 Jerlev

Kirsten                                Morten Pedersen Orlov        Jerlev

Mette                                   Cort Prallis                           Mejsling

 

1730

 

Maren                                  Niels Thomsen                     Jerlev

Anna                                   Oluff Pedersen                     Horsted

Maren                                  sl. Svend Sørensens efterladte kones barn i Højen

Povel og Hans                      Jens Hansen                         Mejsling

Mette                                   Christen Kyis                       Stubberup

Søren                                   Jørgen Grøn                         Højen

Johanna                               Christen Mortensen              Mejsling

Susanna                               Peder Sørensen                    Højen

Maren                                  Anders Sørensen Qvelkrogs  Højen

Mette                                   Mads Torndal                     

Kirsten                                Hans Jensen                         Højen

Kirsten  (død)                      Peder Nielsen                      Horsted

Anders Rejsen og Hans        Christian Schøttes               

Niels                                    Jens Nielsen Skredder          Jerlev

Anna                                   Mads Christensen                Horsted

Christen                               Jørgen Nielsen Rans             Højen

Ingebor                                Giermand Hansen                Jerlev

Niels                                    Thomas Nielsen                   Mejsling

Jacob                                   Hans Jørgensen Møller

Christen                               Peder Jensen af Skovløberhuset

Agneta                                 Oluff Christensen                 Stubberup

Anders                                 Niels Andersen                    Højen

Mette                                   Anders Mikkelsen                Stubberup

Morten                                Peder Mortensen                  Mejsling

Peder                                   Peder Hafves                       Højen

Inger                                    Niels Lassen                        Højen

Niels                                    Mads Nielsen                       Højen

 

1731

 

 

Catharina                             Hans Orlovs datters uægte datter

Margrethe                            Niels Svenske                      Mejsling

Giermand                            Niels Christensen                 Jerlev

Maren                                  Mads Madsen                      Mejsling

Christen                               Jep Christensen                    Højen

Kirsten                                Jørgen Nielsen                     Højen

Hans                                    Skoleholderen Christian Schøttes af Højen

Dorthe og Maren                  Bent Andersen                     Højen

Tabitta                                 Hans Orlovs datter, Publ, Absolveret, som udlagde til barnefader

                                            Morten Michelsen af Jerlev.

                                            Fremstod Morten Michelsen af Jerlev kirkens sisuptin.

                                            Blev skovløbers Else? Publ. Absolveret, og udlagde en karl født i Vinding

                                            Ved navn Jens Bertelsen, som samme tid tjente Jens Follerup i Højen

Las                                      Peder Piengaard                   Højen

Inger                                    sl. Søren Kragis enkes datter, som blev født efter faderens død

Kirsten                                Peder Smed                         Jerlev

Kirsten                                Morten Orlov                       Jerlev

Kirsten                                Giermand Michels               Jerlev

Maren Lisbeth                      en qvindes barn fra Sønder Stenderup. Konen i Jørgen Torndals hus

                                            Moderens navn efter angivelse skal være Maren Larsdatter, som udlagde

                                            Til barnefader ved navn Johan Larsen som samme tid var dragon

Lars                                     Hans Larsen                        Højen

Niels                                    Mads Christensen                Jerlev

Maren                                  Hans Pedersen                      Højen

Mette                                   Christen Kyis                       Stubberup

Niels                                    Peder Nielsen Husmand      Horsted

Sidsille                                Else skovløbers datter eller uægte barn

Mette Marie                         Niels Michelsen                   Stubberup

Anders                                 Jørgen Grøn                         Højen

Hans                                    Hans Sørensen                     Horsted

Anna                                   Peder Mortensen                  Mejsling

Karen                                  Peder Nielsen                      Horsted

Else                                     Giermand Hansen                Jerlev

Hans                                    Jens Hansen                         Mejsling

Agnete                                 Jens Piengaard

 

1732

 

Hedevik                              Christian Pedersen               Harit hus

Margrethe                            Ole Pedersen                       Horsted

Kirsten                                Niels Jørgensen                    Jerlev

Maren            *                    Karen Erichsdatter uægte datter af Højen

Søren og Anders Jens           om aftenen inddøbt Jens Christensen af Stubberup

Michel                                 Svend Michelsen                 Jerlev

Anna                                   Povel Rasmussen rytter datter af Højen

Jens                                     Peder Sørensen                    Højen

                      *                    Publ. Absolveret, Karen Erichsdatter, som udlagde Mads Jensen af Oxvig

Kirsten                                Peder Pedersen Hafves        

Anna                                   Hyrdens datter                     Mejsling

Anna                                   Niels Christensen                 Horsted

Margrethe                            Jørgen Ramsis                     

                      *                    Public. Absolveret, Mads Jensen

Dorthe                                 Niels Olesen                        Højen

Emerentze                           Anders Sørensen                  Højen

Niels                                    Peder Nielsen                      Højen

Dorthe                                 Henrich Madsen                   Højen

Sidsille                                Lars Povelsen                      Højen

Kirsten                                Giermand Michelsen            Jerlev

Niels                                    Jens Hansen                         Mejsling

 

1733

 

Maren                                  Niels Christensen                 Jerlev

Niels                                    Søren Jensen                        Stubberup

Karen                                  Jens Faggaard                      Stubberup

Anders Rejsen                      Skoleholderen Christian Schøtte i Højen

Kirsten                                Oluff Christensen                 Stubberup

Jens                                     Andreas Andreasen              Hattensorgt?

Karen                                  Morten Hansen                    Højen

Jørgen                                 Hans Møller                         Hiortbierg Mølle

Niels                                    Hans Jensen                         Højen

Las                                      Niels Thomsen                     Jerlev

Hans                                    Peder Hafres                        Højen

Johanna                               Mads Madsen                      Mejsling

Svend                                  Hans Pedersen                     Højen

Anna Maria                         Christen Kyis                       Stubberup

Dorthe                                 Christen Jensen                    Højen

Anders                                 Knud Smed                         Højen

Laurits                                 Peder Lauritsen                    Højen

Michel                                 Niels Jørgensen                    Jerlev

Christen                               Niels Christensen                 Horsted

Anders                                 Knud Hiuler                        Højen

Karen  (død)                        Mads Christensen                Jerlev

Søren                                   Niels Thomsen                     Højen

Peder                                   Jens Piengaard                    

Berthel                                Anders Berthelsen                Horsted

Hans                                    Peder Nielsen Skredder        Jerlev

Isaach                                  Niels Lassen                        Højen

 

1734

 

Karen                                  Niels Olufsen                       Højen

Jørgen Ibsen                        sl. Jørgen Pippis efterladte enkes søn

Søren                                   Andreas Madsen                  Qvelkrog

Søren                                   Hans Sørensen                     Horsted

Anders                                Andreas Andersen                Højen

Johanna                               Peder Mortensen                  Mejsling

Dorthe                                 Niels Andersen                    Højen

Niels                                    Jørgen Nielsen                     Højen

Peder                                   Jørgen Grøn                         Højen

Peder Christen (død)            Peder Jensen i Skiolborghus

Boel                                    Peder Hafres                        Højen

Anna   (død)                        Jens Grøn                            Jerlev

Anders                                Morten Hansen                    Højen

Kirsten  (død)                      Jørgen Rans                         Højen

Anders                                Peder Sørensen                    Højen

Kirsten                                Bent  ?                                 Højen

Søren                                   Christen Pedersens søn i Christen Jensens hus i Mejsling

 

1735

 

Dorthe                                 Jens Jensen                          Mejsling

Peder                                   Povel Rasmussen Curaseers

Christen                               Niels Piengaard                    Højen

Hans                                    Peder Nielsen                      Højen

Zidsel                                  ?  Laursen                            Højen

Sidsel                                  Svend Michelsen                 Jerlev

Anders                                Giermand Hansen                Jerlev

Christen                               Jens Christens Daugaard       Stubberup

Mads                                   Henrich Madsen                   Højen

Maren                                  Søren Pedersen                    Horsted

Kirsten                                Mads Nielsen                       Højen

Karen                                  Jørgen Jørgensen                 Højen

Jens                                     Mads Madsen                      Mejsling

Niels                                    Christen Mortensen              Mejsling

Maren                                  Jørgen Rans                         Højen

Jørgen                                 Giermand Hansen                Jerlev

Søren                                   Christen Sørensen Kye         Stubberup

Kirsten                                Christen Jensen                    Højen

Jens                                     Peder Thomsen                    Højen

Laurits                                 Mads Christensen                Jerlev

Peder                                   Jørgen Grøn                         Højen

Christen                               Niels Christensen                 Jerlev

Lene                                    Oluf Christensen                  Stubberup

Mette                                   Peder Nielsen                      Højen

 

1736

 

Anna                                   Niels Pedersen                     Horsted

Karen                                  Knud Hiulers enke               Højen

Peder                                   Maren Lauritsdatter uægte barn af Højen, faderen en rytter Diderick

Cathrine Dorthea                  Morten Orlov                       Jerlev

Anna                                   Niels Tveed

Mette                                   Maren Hansdatter som udlagde Laurits Jensen i Ødsted

Jens                                     Niels Christensen                 Horsted

Niels                                    Hans Jensen                         Højen

Svend                                  Hans Lauritsen                     Højen

Peder                                   Oluf Pedersen                      Horsted

                                            Blev Jensen Nielsen Publ. Absolveret, for begangen leiermaal

                                            Med Kirsten Lauritsdatter

Povel                                   Laurits Povelsen                  Højen

Niels                                    Jens Piengaard                     Højen

Jens                                     Mette Jensdatters uægte barn af Weile, udlagt en rytter ved Eberhartis

                                            Regimente og Compagnie ved navn Jens Geertsen

Anna                                   Morten Hansen                    Højen

Mette                                   Peder Thomsen                    Højen

Oluf                                     Niels Olesen                        Højen

Maren                                  Jens Skredder                      Jerlev

Karen                                  Jep Christensen                    Højen

Michel                                 Morten Michelsen                Jerlev

Mathias Peitersen                 et uægte barn  af Højen, udlagt til barnefader, en rytter i Fredericia ved

Eberhartis Regimente navn Wilhelm Peitersen, som tjente en smed udi Fredericia

og hun tjente hos Niels Pog ibid. Da hun blev besvangret.

Anna                                   Mads Jensen                        Højen

Peder                                   Peder haurs                          Højen

Karen                                  et uægte barn moderen dertil Anna af Farup huuse, udlagt til fader en

                                            Handskemager svend af Haderslev navn Hans

Peder                                   Iver Pedersen                       Horsted

 

1737

 

Maren                                  Niels Lassen                        Højen

Anna                                   Svend Michelsen                 Jerlev

Jens                                     Bennet Andersen                 Højen

Magdalena                           Stephan Hansen                   Højen

Hans                                    Jens Daugaard                      Stubberup

                                            Publ. Absolveret, Kirsten Lauritsdatter for sin synd med Jens Nielsen

Maren                                  Jens Hansen                         Mejsling

Jens                                     Søren Pedersen Skrædder     Horsted

Søren                                   Jørgen Slottes                      Højen

Maren                                  Marcus Simonsen                Jerlev

Kirsten                                Peder Skovløber                  

Jens                                     Jens Grøn                            Jerlev

Niels                                    Hans Sørensen                     Horsted

Jørgen                                 Niels Jørgensen                    Jerlev

Anna                                   Hans Vindings rytters datter Højen

Maren  (død)                        Niels Pedersen                     Horsted

 

1738

 

Johan Friderica                    Peder Nielsen                      Horsted

Johanna  (død)                     Hans Jensen                         Højen

Niels                                    Jørgen Rans                         Højen

Leene                                  Oluf Christensen                  Stubberup

Christen                               Peder Christensen Frost        Højen

Johanna                               Peder Mortensen                  Mejsling

Maren                                  Jens Follerup                       Højen

Leene                                  Svend Mikkelsen                 Jerlev

Karen                                  Henrich Madsen                   Højen

Ingeborg                              uægte barn, moderen dertil var et formend qvindfolk ved navn Maren,

                                            Og en skriverkarl nom: Johan Johansen udi Kiøbenhafn blev udlagt til

                                            Barnefader.

Michel                                 Giermand Mikkelsen            Jerlev

Anna Kirstine                      Niels Jensen                        Tveed

Anna                                   Jeppe Christensen                Højen

                                            Publ. Absolveret, Susanna Albrethsdatter af Stubberup, som udlagde til

                                            Barnefader Hans Jensen en rytter ved General Sablisscyes regiment.

Kirsten  (død)                      Peder Hyrde                        Jerlev

Anna                                   Niels Strangesen                  Jerlev

Henning                              Jacob Faaborg skoleholder i  Højen skole

Anders                                Niels Christensen                 Jerlev

Oluf                                    Niels Sørensen                     Horsted

Anna                                   Peder Thomsen                    Højen

Karen                                  Peder Nielsen                      Højen

 

1739

 

Karen                                  Hans Jensen                         Højen

Karen                                  Niels Lassen                        Højen

Las                                      Povel Lassen                        Jerlev

Johanna                               Morten Hansen                    Højen

Søren                                   Jens daugaard                      Stubberup

Dorthe                                 Hans Jensen                         Højen

Anna                                   Jens Jensen                          Mejsling

Niels                                    Jørgen Rans                         Højen

Mads                                   Mads Madsen                      Mejsling

Jens                                     Christen Kyed                      Stubberup

Bodild                                 Peder Hansen                       Højen

Karen                                  Mads Olufsen                      Stubberup

Else   (død)                          sl. Søren Skrædder               Horsted

Abraham                             Peder Smed                          Højen

Ellen                                    Niels Olesen                        Højen

Anders                                Niels Svenske                      Mejsling

                      *                    Publ. Absolveret, Anna Christrophersdatter, som tjente Niels Pedersen i

                                            Horsted og udlagde Niels Nielsen enkemand af Gauerslund sogn, og

                                            Tjente tillige med hende hos Niels Pedersen i Horsted

Mette                                   Marcus Simonsen                Jerlev

Mette Kirstine    #                 Eva Kønigs uægte datter i Højen kirke, blev udlagt til fader en rejsende person

                                            Johan Friderich, som kom til hende i skoven ved Bredstrup, hvor lejermaalet

                                            Skulle være begaaet, ellers var han for hende gandske ukendt.

Anna Dorthe     *                  Anna Christophersdatters uægte barn

 

1740

 

Jens                                     Hans Jensen                         Højen

Anna                                   Giermand Mikkelsen            Jerlev

Anna Lucia                          Skolemesteren Jacob Faaborg

Maren                                  Niels Pedersen                     Horsted

Anna                                   Jens Skrædder                      Jerlev

Jens  (død)                           Mads Jensen                        Stubberup

Bodild                                 Hans Mortensen                  

Hans                                    Mads Christensen                Jerlev

Oluf   (døde derefter)            Niels Christensen                 Horsted

Søren                                   Peder Sørensen                    Horsted

Mette Kirstine                      Jens Boesen                         Stubberup

Karen                                  Søren Mogensen Hyrde        Mejsling

Niels                                    Jens Follerup                       Højen

Sidsel                                  Peder Smed                         Højen

                      #                    Eva Kønigs public. Sin synd og udlagde til barnefader som er nu i synden

                                            ved navn Johan Friederich, videre ved hun ikke af ham at sige

Jacob                                   Hans Jensen                         Højen

Peder                                   Bennet Andersen                 Qvelkrog

 

1741

 

Karen                                  Peder Skovløber                   Højen

Kirsten                                Morten Olesdatter                Jerlev

Kirsten                                Jens Grøn                            Jerlev

Oluf                                    Peder Nielsen                      Højen

Henrich                               Morten Hansen                    Højen

Anna                                   Niels Jørgensen                    Jerlev

Maren                                  Niels Lassen                        Højen

Kirsten                                Niels Jensen                        Tveed

Karen                                  Hans Jensen                         Højen

                                            Mette Madsdatter publ. Sin synd efter at hun 2 aar havde begivet sig fra

                                            Jerlev, men var dog i barns nød og livs fare bleven betiendt med Sarant af

                                            Hr. Knud? Saa som hun fødte sit barn i Ammitsbøl, hun udlagde til barnefader

                                            En rytter ved general Leiutnant Jens Regmente og Compagnie, som laa udi

                                            Weile, da hun blev besvangret, hans navn er Henrich Nuusfeldt.

Karen                                  Mads Christensen                Jerlev

Jørgen                                 Niels Christensen                 Jerlev

Mette                                   Mads Olesen                        Stubberup

Hans                                    Mads Madsen                      Mejsling

Niels                                    Jørgen Rans                         Højen

Karen                                  Marcus Simonsen                Jerlev

Anna                                   Jens Jensen                          Mejsling

Oluf                                    Henrich Madsen                   Højen

 

 

 

1742

 

Karen                                  Jens Andersen                      Stubberup

Sidsel  (død)                        Peiter Thomsen                    Højen

Else                                     Peder Mortensen                  Mejsling

Karen  (død)                        Jep dragon                           Højen

Rasmus                               Skoleholderen Jacob Faaborg

Karen                                  Niels Olufsen                       Højen

Kirsten                                Hans Jensen                         Højen

Niels                                    Jens Nielsen                        Højen

Sidsel                                  Søren Pedersen                    Horsted

 

1743

 

Niels                                    Giermand Mikkelsen            Jerlev

Abraham                             Jacob Krog af Degngaard

Peder                                   Jens Boesen                         Stubberup

Anders                                Lars Smed                           Jerlev

Peder   (død)                        Niels Pedersen                     Horsted

Bodild  (død)                       Morten Hansen                    Højen

Bodild  (død)                       Oluf Pedersen                      Horsted

Leene   (død)                       Jens Daugaard                      Stubberup

Peder                                   Mads Pedersen                     Horsted

Niels                                    Christen Kyes                      Stubberup

Anna                                   Hans Skovløber                   Højen

Mette                                   Hans Torndal                      

Hans                                    Peder Nielsen                      Højen

Anna                                   Niels Strangesen                  Jerlev

Peder                                   Morten Orlov                       Jerlev

Anna (Karen)                       Niels Tveed

Johanna  (død)                     Hans Jensen                        

 

1744

 

Malene  (død)                      Jens Grøn                            Jerlev

Lisbeth                                Christen Christensen            Horsted

Margrethe  (død)                  Thomas Nielsen                   Højen

Mette                                   Jørgen Sørensen                   Jerlev

Peder                                   Jens Boesen                         Stubberup

Anders                                Lars Smed                           Jerlev

Mette?                                 Henrich Madsen                   Højen

Anna  (død)                         Bertel Jørgensen Smed         Højen

Dorthe                                 Jens Follerup                       Højen

Bodil                                   Oluf Jensen                         Højen

Niels                                    Giermand Mikkelsen            Jerlev

Dorthe                                 Christen Pedersen                Jerlev

Else  (død)                           Marcus Sørensen                 Jerlev

Kirsten                                Mads Olesen                        Stubberup

Michel                                 Niels Jørgensen                    Jerlev

Peder                                   Niels Christensen                 Jerlev

Anna                                   Peder Frost                          Horsted

Jens                                     Degnen, Michel Melsicor    

Thomas                               Jørgen Rans                        

Christen                               Søren Christensen                Mejsling

Maren                                  Las Andersen                       Mejsling

Karen                                  Lars Smed                           Jerlev

Kirsten                                Peder Sørensen                    Horsted

Maren                                  Morten Mikkelsen                Jerlev

Leene                                  Jens Daugaard                      Stubberup

Niels  (død)                         Niels Olesen                        Højen

Sidsel                                  Mads Pedersen                     Horsted

Kirstine  (død)                      Lars Jensen                          Jerlev

 

 

1745

 

Henning                              Jacob Faaborg                      Højen

Kirsten                                Hans Jensen af Syndergade i Højen

Mette  (død)                         Jens Nielsen                        Højen

Jørgen                                 Oluf Pedersen                      Horsted

Hans                                    Giertrud Hansdatters slefrens barn af Horsted, udlagt til barnefader en rytter

                                            Ved navn Hans Pedersen ved Kalch Reuters Regimente og Oberst Schinckels

                                            Compagnie

Henrich         *                    Karen Henrichsdatter slefrens barn, udlagt til barnefader en afdanket rytter

                                            Ved navn Nicolai, men jeg haaber der siden bliver en anden udlagt, som og

                                            Blev hr. Bertel Smed.

Hans                                    Morten Skrædder                 Højen

                      *                    Udstod Karen Henrichsdatter kirkens Dihciplin, og udlagde til barnefader

                                            Bertel Jørgensen Smed i Højen, hvorfor han 8 dage forhen udstod lignende

                                            Kirkens Dihciplin

Sidsel                                  Jens Boesen                         Stubberup

Peder                                   Niels Pedersen                     Horsted

                                            Udstod Jens Andersen af Højen kirkens Dihciplin for begangen lejermaal med

                                            Else Joensdatter som tjente i Højen afvifte aar hos Peder Haue.

Anna  (død)                         Bertel Smed                         Højen

Hans og Anna                      Thomas Nielsen                   Højen

Else                                     Marcus Simonsen                Jerlev

Karen  (død)                        Else Skovløbers uægte barn af Højen, til barnefader udlagt Anders Jørgensen Rytter

Jørgen                                 Jørgen Slotte                        Højen

Jens  (død)                           Christen Kyed                      Stubberup

Kirsten                                Mads Christensen                Jerlev

Giertrud                               Peiter Thomsen                    Højen

Johanna                               Søren Pedersen                    Horsted

Jens  (død)                           Las Andersen                       Mejsling

Mads                                   Søren Christensen                Mejsling

Magdalene  (død)                 Henrich Olesen                    Højen

Mette                                   Lars Povelsen                      Højen

 

1746

 

Anders                                Jens Andersen                      Højen

Hans                                    Degnen, Michel Melchior

Jens                                     Peder Nielsen                      Højen

Henrich (død) og Hans         Morten Orlov                       Jerlev

Hans                                    Eva Kønigs uægte barn, udlagt til barnefader en rytter ved Oberst Rous

                                            Compagnie i Fredericia ved navn Christopher Fruansteen

                                            Giertrud Hansdatter sin forseelse med lejermaal med en rytter Hans Pedersen

Michel  (død)                       Jens Grøn                             Jerlev

¤                    Mette Nielsdatter af Højen sin begangne lejermaal  og udlagde til barnefader

                                            Iver Nielsen som tjente i gaard med hende.

                                            Meldte Iver Nielsen sin synd ved Peter Johansen af Horsted

Conradt                               Thomas Hansen                   Jerlev

Jens                                     Hans Jensen                         Højen

Niels  (død)    ¤                    Mette Nielsdatter uægte barn

Anna Else                            Søren Thomsen                    Tved

Peder                                   Lars Smed                           Jerlev

Mathias                               Christen Christensen            Horsted

Johanna                               Lars Andersen                      Mejsling

Anna                                   Ole Hansen                          Højen

Lauge                                  Morten Michelsen                Jerlev

Niels og Malene                   Niels Olesen                        Højen

Anna  (død)                         Mads Jyde                           Højen

Sidsel  (død)                        Thomas Nielsen                   Højen

 

1747

 

Lars                                     Mads Jensen                        Qvelkrog

Mette                                   Hans Jensen                         Højen

Christen                               Mads Madsen                      Mejsling

Anna  (død)                         Christen Kyed                      Stubberup

Dorthe                                 Jens Jensen                          Jerlev

Søren  (død)                         Jørgen Sørensen                   Jerlev

Jens                                     Jens Boesen                         Stubberup

Peder  (død)                         Mads Christensen                Jerlev

Jacob                                   Skoleholder, Jacob Faaborg 

Johanna                               Mads Pedersen                     Horsted

Henrich                               Morten Orlov                       Jerlev

Laurits                                 Thomas Nielsen                   Mejsling

Margrethe                            Søren Christensen                Mejsling

Johanna                               Sejr Sørensen

 

1748

 

Niels  (død)                         Bertel Smed                         Højen

Maren                                  Hans Jensen                         Højen

Karen                                  Niels Pedersen                     Horsted

Mette  (død)                         Søren Olesen                       Højen

Margrethe                            Thomas Nielsen                   Højen

Ellen Marie                          En afdanket soldat ved navn Erich, som kom til Horsted med sin kone Riborg

                                            Fridericksdatter fra Norden og ville til Holsten, men konen fødte en datter, som

                                            Denne dag blev baaren til daaben af Præstens pige Mette Nielsdatter

Simon  (død)                        Marcus Sørensen                 Jerlev

Hans                                    Henrich Madsen                   Højen

Jens                                     Peder Skovløber                   Højen

Kirsten                                Jens Follerup                       Højen

Maren  (død)                        Jørgen Christensen               Højen

Anna                                   Mads Jyde                           Højen

Jens                                     Jørgen Werner                      Højen

Peder                                   Povel Pedersen                    Jerlev

Else?                                   Christen Kyed                      Stubberup

Bodild                                 Peder Johansen                    Horsted

Maren                                  Peder Nielsen                      Højen

 

1749

 

Giertrud Maria (død)            Jacob Faaborg af Højen skole

Hans                                    Mads Madsen                      Mejsling

Søren                                   Jørgen Sørensen                   Jerlev

Peder                                   Christen Pedersen                Jerlev

Karen                                  Søren Pedersen                    Horsted

Anna  (død)                         Jens Boesen                         Stubberup

Kirsten                                Lars Andersen                      Mejsling

Maren  (død)                        Thomas Hansen                   Jerlev

Nicolai  (død)                      Søren Thomsen                    Tved

Cort  (død)                           Morten Mikkelsen                Jerlev

Maren                                  Søren Christensen                Mejsling

Las  (død)                            Svend Mikkelsen                 Jerlev

Abelone                              Jens Jensen                          Jerlev

Mette                                   Jens Nielsen                        Højen

Ebbe Hansen                       Niels Jokumsen Smed          Jerlev

Karen  (død)                        Mads Jensen                        Qvelkrog

Christian                              Henrik Sushous

 

1750

 

Sidsel                                  Thomas Nielsen                   Højen

Oluf                                    Søren Olesen                       Højen

Christen  (død)                     Mads Pedersen                     Horsted

Emerentze                           Morten Orlov                       Jerlev

Jens                                     Christen Kyed                      Stubberup

Maren                                  Jørgen Værner                      Højen (Stubberup)

Niels Pedersen (død)            Niels Olesen                        Højen

Sidsel                                  Niels Pedersen                     Horsted

Niels  (død)                         Skoleholder Jacob Faaborg

Søren                                   Jens Boesen                         Stubberup

Anna                                   Hans Jensen                         Højen

                                            Udstod Jørgen Christensen i Horsted kirkens Dihciplin for lejermaal med

                                            Eva Kønigs.

Greyes                                 Hans Jensen                         Syndergade i Højen

Anna                                   Jens Grøn                            Jerlev

Maren                                  Povel Pedersen                    Jerlev

Maren                                  Peder Sørensen                    Horsted

 

1751

 

                   *                        udstod Leene Pedersdatter af Højen kirkens Dihciplin for begangen lejermaal

                                            og udlagde til sin barns fader Niels Jensen i Højen.

Anders (død)                       Las Andersen                       Højen

Jens                                     Mads Jensen                        Qvelkrog

Kirsten        *                       Leene Pedersdatters datter slefren barn

Anna                                   Mads Madsen                      Mejsling

Christen   (død)                    Mads Christensen                Horsted

Anna Maria                         Søren Christensen                Mejsling

Niels                                    Christen Nielsen                  Horsted

Anders  (død)                       Las Andersen                       Mejsling

Kirsten                                Niels Olesen                        Højen

Anna                                   Niels Jørgensen                    Horsted

Margrethe                            Jacob Hansen                       Hiortbjerg

Ingen navn                          Peter Johansen                     Horsted

Jens  (død)                           Niels Jensen                        Højen

Birte                                    Jørgen Hansen                      Mejsling

Jens  (død)                           Skoleholderen Jacob Faaborg af Højen

Christen  (Giermand)            Christen Jensen Rytter          Jerlev

Christen (Anders)                Jørgen Sørensen                   Jerlev

Erich                                    Erich Smed                          Jerlev

 

1752

 

Else                                     Jørgen Værner                      Højen

Birthe  (død)                        Jens Pedersen                      Horsted

Maren                                  Peder Madsen                      Højen

Maren                                  Thomas Nielsen                   Højen

Hans og Morten                   Ole Jensen                           Højen

Christen                               Mads Pedersen                     Horsted

Hans  (død)                          Jens Boesen                         Stubberup

Rebecca                              Morten Orlov                       Jerlev

Maren (død)                        Mads Jyde                           Højen

Jens                                     Niels Jensen                        Højen

Karen                                  Lars Andersen                      Højen

Karen                                  Thomas Hansen                   Jerlev

Anna Kirstine                      Jep Pedersen                        Horsted

Karen  (død)                        Søren Olesen                       Højen

 

 

1753

 

Jens                                     Hans Jensen                         Højen

Anders                                Povel Pedersen                    Jerlev

Anders                                Jens Nielsen                        Højen

Martha  (død)                       Cathrine Weihes slefrend datter fra Ronshaue, som er kommen til

                                            Højen at opfostres.

Mads  (død)                         Jørgen Madsen                     Højen

Hans                                    Jacob Møller                        Hiorteberg

Jens                                     Thomas Nielsen                   Mejsling

Claus                                   Degnen, Michel Melchior     Højen

Mette                                   Christen Kyed                      Stubberup

Anders                                Las Andersen                       Mejsling

Las                                      Jørgen Christensen               Højen

Niels                                    Jens Boesen                         Stubberup

Karen                                  Peder Olesen                       Højen

Maren                                  Mads Jensen                        Jerlev

Johanna                               Michel Skrædder                  Horsted

Maren                                  Jens Jensen                          Jerlev

Anna  (død)                         Lars Jensen                          Jerlev

Johanna                               Jep Smed                             Jerlev

 

1754

 

Johan                                  Jørgen Værner                      Højen

Jens                                     Lars Pedersen                      Højen

Peder                                   Jens Pedersen                      Horsted

Anna                                   Lars Andersen                      Højen

Hans                                    Niels Hansen                       Horsted

 

1755

 

Karen                                  Lars Jensen                          Jerlev

Christen                               Christen Christensen            Horsted

Jørgen                                 Peder Laursen                      Jerlev

Karen                                  Thomas Nielsen                   Højen

Anna Kirstine                      Mads Jyde                           Højen

Giertrud Maria                     Skoleholder Jacob Faaborg   Højen

Kirsten  (død)                      Jørgen Christensen               Højen

Niels (død)                          Niels Jensen                        Højen

Peder                                   Jørgen Sørensen                   Jerlev

Henrich                               Christen Kyed                      Stubberup

Knud                                   Jacob Møller                        Horsted

Ole                                      Peder Olesen                       Horsted

Simon                                  Søren Christensen                Mejsling

Las                                      Povel Pedersen                    Jerlev

Jens                                     Peder Olesen                       Højen

Søren (død)                         Christen Nielsen                  Mejsling

Mette                                   Jep Pedersen                        Horsted

Hans                                    Jens Boesen                         Stubberup

Peder                                   Niels Pedersen                     Højen

Margrethe                            Las Andersen                       Mejsling

Mette                                   Jens Jensen                          Jerlev

 

1756

 

Jens                                     Peder Nielsen                      Højen

Maren                                  Jørgen Madsen                     Højen

Søren                                   Henrik Madsen

Anders                                Thomas Nielsen                   Mejsling

Povel                                   Mikkel Skrædder                 Horsted

Sidsel (død)                         Jep Christensen                    Højen

Mads                                   Jens Pedersen                      Horsted

Gedsche                              Jockum Olesen                    Stubberup

Jørgen                                 Niels Jensen                        Højen

Jørgen                                 Jens Jørgensen                     Oxvig

 

1757

 

Johanna                               Niels Jensen Skrædder         Højen

Anna                                   Niels Jørgensen                    Højen

Christen  (død)                     Jørgen Christensen               Højen

Oluf                                    Jep Larsen                           Horsted

Jens                                     Maren Jensdatters uægte barn i Jerlev, til barnefader en rytter ved Grev

                                            Holstes Compagnie i Weile ved navn Jens Pedersen

Niels                                    Thomas Nielsen                   Højen

Niels                                    Jep Pedersen                        Horsted

Maren                                  Peder Olesen                       Højen

Hans                                    Thomas Hansen                   Jerlev

 

1758

 

Dorthe                                 Peder Jensen                        Jerlev

Else                                     Christen Nielsen                  Mejsling

Jens                                     Las Andersen                       Mejsling

Maren                                  Skoleholder Jacob Faaborg   Højen

Jacob                                   Hans Torndal                       Horsted

Else                                     Jørgen Sørensen                   Jerlev

Maren                                  Niels Christensen                 Jerlev

Jens                                     Niels Skrædder                    Højen

Peder                                   Niels Hiuler                         Højen

Niels                                    Søren Nielsen                      Jerlev

Christen                               Jørgen Christensen               Højen

Maren (død)                        en fattig mand Erich Johansen som med sin hustru er kommen fra Renstrup

                                            Til Horsted.

Hans                                    Lars Jensen                          Jerlev

Dorthe                                 Jockum Olesen                    Stubberup

Jens            ¤                        Maren Andersdatters uægte barn af Højen, udlagt til barnefader Jens Grøns

                                            Søn af Jerlev

Søren (død)                         Mads Madsen                      Mejsling

Hans                                    Jep Ravn                             Højen

                    ¤                       Udstod Jens Grøn kirkens Dihciplin for begangen lejermaal med

                                            Maren Andersdatter

                     ¤                      Ligeledes udstod Maren Andersdatter kirkens Dihciplin for begangen

                                            Lejermaal med Jens Grøn

 

1759

 

Ole                                      Las Nielsen                          Højen

Christian                              Udstod Margrethe Jørgensdatter Ravn kirkens Dihciplin for begangen

                                            Lejermaal med Bertel Smed i Højen, hun giorde barsel natten derefter og

                                            Fødte en søn.

Peder                                   Peder Jensen                        Mejsling

Friderich                              Jens Sadler                          Højen

Hans                                    Niels Jensen                        Højen

Hans                                    udstod Anna Bundgaard kirkens Dihciplin for begangen lejermaal og udlagde

                                            Til barnefader Bertel Smed i Højen, hendes søn født derefter.

Christen                               Povel Pedersen                    Jerlev

                                            Udstod Bertel Jørgensen Smed kirkens Dihciplin for begangen lejermaal med

                                            Margrethe Jørgensdatter og Anna Hansdatter

Anna Kirstine                      Jens Pedersen                      Horsted

Mette                                   Søren Olesen                       Højen

Anna Maria                         Hans Torndal                       Højen

Maren                                  afgangne Ole Jensen            Højen

Maren                                  Mads Jyde                           Højen

Jørgen                                 Niels Jørgensen                    Højen

Johanna                               Jens Olesen                         Højen

Mads                                   Søren Madsen                      Mejsling

Maren                                  Povel Sørensen                    Jerlev

Anders                                Las Andersen                       Højen

Johanna                               Peder Jensen                        Jerlev

Niels Christian                     Jens Jørgensen Skovfoged    Oxvig

 

1760

 

Maren                                  Friderik Jensen                    Højen

Mette  (død)                         Niels Christensen                 Jerlev

Christian                              Hans Krog                           Hiortberg

Jens                                     Søren Madsen af Tirsbæk gods, han hustru Maren Follerups af Højen, kom dertil

                                            Og gjorde barsel, og fødte en søn, og med det samme døbt af jordemoderen

Jens                                     Jochum Olesen                    Stubberup

Peder                                   en rytter Jesper Pedersen, hans kone kom fra Weile til Mejsling, og der gjorde

                                            Barsel, og fødte en søn

Maren                                  Thomas Nielsen                   Mejsling

Johanna                               Jep Pedersen                        Horsted

Maren                                  Iver Nielsen                         Horsted

Abelone                              Christen Nielsen                  Mejsling

Jens                                     Thomas Nielsen                   Højen

Anna                                   Peder Piengaard

Morten                                Anders Skrædder                 Højen

Anna                                   Peder Olesen                       Højen

Else                                     Niels Tullesen                     

Mette Margrethe (død)         Peder Lauritsen                    Horsted

 

1761

 

Carl  (død)                           Las Andersen                       Mejsling

Mette                                   Søren Madsen                      Mejsling

Peder                                   Hans Haues                         Højen

Niels  (død)                         Jørgen Skrædder                  Højen

Hans                                    Skoleholderen Jens Svarhars Højen

Johanna                               Lars Nielsen                        Højen

Morten                                Jørgen Sørensen                   Jerlev

Christen                               Jens Pedersen                      Horsted

Christen                               Jep Ravn                             Højen

Povel                                   Peder Jensen                        Mejsling

Mads                                   Simon Madsen                     Jerlev

Margrethe                            Christian Bertelsen               Jerlev

Giertrud                               Christen Rasmussen             Horsted

Johannes Christian               Glarmester, Christen Pedersen af Stubberup

Henrich                               Niels Jørgensen                    Højen

Laurits (død)                        Jep Laursen                         Horsted

Niels (død)                          Karen Nielsdatters uægte barn af Hiortberg, udlagt til barnefader en soldat

                                            I Store Aanst ved navn Jens Jacobsen

Dorthe                                 Las Knudsen                        Gatskiøt

Maren                                  Thomas Nielsen                   Højen

               #                            Udstod Søren Jørgensen Slot kirkens Dihciplin for begangen lejermaal med Mette

                                            Nielsdatter i Præstegaarden

                #                           Ligeledes udstod bemeldte Mette Nielsdatter kirkens Dihlipcin

 

1762

 

Ole                                      Jochum Olesen                    Stubberup

Niels                                    Niels Jensen                        Højen

Anna                                   Povel Sørensen                    Jerlev

Mette                                   Niels Tullesen                      Højen

Jørgen    #                            Mette Nielsdatters uægte søn, faderen dertil var Søren Jørgensen Slot

Else                                     Lars Hansen                        Højen

                                            Udstod Jens Hansen tienende på Oxvig kirkens Dihciplin for begangen lejermaal

                                            Med Margrethe Rasmusdatter som samme sted tjente, men qvittede tienesten til

                                            Sidst afviste michelsdag, og begav sig til sin fader i Langschou sogn, da hendes

                                            Lejermaal var uvitterlig her hun deprecerede og samme lejermaal Dom 3 Post

                                            Pascha i Langschou kirke formeldest vejens længde imellem Uldum eller

                                            Langschou og Højen

Maren                                  Søren Hansen Hyrde            Mejsling

Anna  (død)                         Lars Jensen                          Jerlev

Maren                                  Hans Haurs                          Højen

Karen                                  Povel Pedersen                    Jerlev

Christen (død)                      en rytter Jesper Pedersen      Mejsling

Giermand                            Jørgen Giermandsen             Jerlev

Rasmus                               Jens Jørgensen, Skovfoged   Oxvig

Laues                                  Jep Lauesen                         Hattenborg

Mette                                   Christen Nielsen                  Mejsling

Johanna                               Jens Grøn                            Jerlev

Else                                     Niels Jensen, skrædder         Højen

 

1763

 

Anders  (død)                       Søren Madsen                      Mejsling

Anna (død)                          Niels Nielsen                       Højen

Else Maria                           Las Andersen                       Mejsling

Jens                                     Peder Piengaard                  

Dorthe  (død)                       Las Andersen                       Højen

Jens                                     Hans Daugaard                    Stubberup

Anna (død)                          Lars Nielsen                        Højen

Mads  (død)                         Jens Boesen                         Stubberup

Lars                                     Christen Nielsen                  Mejsling

Giertrud                               Peder Jensen                        Mejsling

Christen                               Jesper Pedersen rytter           Mejsling

Inger                                    Skoleholder, Jens Svarhars   Højen

Lars                                     Mads Jyde                           Højen

Siliana                                 Hans Torndal                       Højen

Karen                                  Simon Madsen                     Jerlev

Kirsten                                Jørgen Christensen               Højen

 

1764

 

Niels                                    Jørgen Sørensen                   Jerlev

Maren                                  Povel Sørensen                    Jerlev

Mette                                   Niels Christensen Kirkegaard Jerlev

Mathias                               et fremmed qvindfolk ved navn Sophia Pauls fra Bredsted med et pas under

                                            Camerherre Brockdorphs navn og segl, at hun var copuleret til en afdanket

                                            Rytter ved navn Thomas Andersen, som var rejst til Flastrand, men bevis fra

                                            Præsten manglede herom, ankommen til Højen, og født en søn, overnævnte

                                            Thomas Andersen blev udlagt til barnefader.

Anna Catrina                       Abelone Jensdatters datter, hun kom fra Colding og der har sine forældre, og

                                            Havde med sig Greies Matthiasen af Nimb sogn og Enne bye, hun var hans

                                            Forlovede fæstemø og vilde ægte hende.

                       *                     Udstod Maren Madsdatter i Jerlev kirkens Dihciplin for begangen lejermaal

                                            Med Christian Bertelsen en ægtemand i Jerlev.

Hans (død)     *                    Maren Madsdatters uægte barn

Peder                                   Laurits Andersen                  Højen

Ellen  (død)                         Søren Jørgensen Slot            Højen

                        *                    Udstod Christian Bertelsen kirkens Dihciplin for begangen lejermaal med

                                             Maren Madsdatter i Jerlev.

Sara                                     Anders Sørensen                  Højen

Anna                                   Søren Madsen                      Mejsling

Hans                                    Niels Pedersens stedsøn i      Højen

Peder                                   Jep Pedersen                        Horsted

Niels                                    Hans Daugaard                    Stubberup

Anna  (død)                         Lars Jensen                          Jerlev

Birthe                                  Niels Jørgensen                    Højen

Mette                                   Las Andersen                       Galskiøt

Hans                                    Johanna Christensdatters, hun kom fra Seest, hvor hun har tjent Knud Jensen

                                            Og 1 karl hos ham tjenende ved navn Peder Hansen blev udlagt til barnefader,

                                            Moderen var født i Røde mølle i Heinsted sogn, hvorhen hun agtede sig.

 

1765

 

Peder  (død)                         Niels Tullesen                      Højen

Niels og Anna                      Las Nielsen                          Højen

Peder                                   Hans Haurs                          Højen

Jens                                     Jens Grøn                            Jerlev

Karen                                  Jens Olesen født Gaarde i Kiøbenhafn

Maren                                  Thomas Hansen                   Jerlev

Maren                                  Christen Nielsen                  Højen

Birthe                                  Søren Jørgensen Slotte         Højen

Carl                                     Las Andersen                       Mejsling

Maren                                  Christen Nielsen ”den yngre” Mejsling

Else                                     Simon Madsen                     Jerlev

Povel  (død)                         Niels Jensen                        Højen

Anna                                   Niels Jensen skrædder          Højen

Oluf                                    Jens Olufsen                        Højen

Niels                                    Peder Piengaard                  

 

1766

 

Mette Margrethe                  Peder Terkelsen                   Horsted

Anders                                Peder Jensen                        Mejsling

Karen                                  Jørgen Giermandsen             Jerlev

Mads                                   Niels Madsen                       Jerlev

Anna                                   Søren Madsen                      Mejsling

Karen                                  Jochum Olesen                    Stubberup

Birthe                                  Hans Daugaard                    Stubberup

Mette                                   Mads Jyde                           Højen

                                            Udstod Maren Madsdatter i Jerlev kirkens Dihciplin for begangen lejermaal

                                            Hvoraf hun havde født 2 dødfødte tvillinger, hun udlagde til barnefader

                                            Henrich Mortensen af Starup, som havde tjent i Jerlev og er landsoldat, men

                                            Han negtede for mig og enhver at være barnefader, men negtede ikke factum

Jørgen                                 Niels Rans                           Højen

                                            Udstod Henrich Bertelsen af Højen kirkens Dihciplin for begangen lejermaal

med Mette Marie af Aastrup i Tyrsting herred, Schanderborg amt, hun var

                                            kommet løben til Højen en dag tjeneste hos Niels Jørgensen hvor Henrich

                                            Bertelsen også tjente og da hun var bleven besvangret, forlod hun tjenesten og

                                            Rejste hjem til sine forældre, hvor hun fødte barnet: sognepræsten til Ring og

                                            Foulinge menigheder tilmeldte mig samme barnefødsel, og Henrich Bertelsen

                                            Var udlagt til barnefader ved barnets dåb, ikke at bemeldte løsagtige qvinde ikke

                                            Havde været til confirmation, og dog havde forhen allerede født et uægte barn

                                            Og derefter saasom det døde, var bortløbet uden nogen det vidste, og nu skal

                                            Have gjort det samme.

Niels                                    Povel Sørensen                    Jerlev

 

1767

 

Knud                                   Las Knudsen                        Galskiøt

Anna Maria                         Skoleholder, Jens Svarhars   Højen

Anna                                   Lars Hansen                        Højen

Maren  (død)                        Thomas Nielsen                   Højen

Karen                                  Lars Andersen                      Højen

Peder                                   Lars Pedersen Smed             Jerlev

Ole                                      Hans Pedersen                      Højen

Jens                                     Niels Christensen Dragon     Højen

Maren                                  Peder Bertelsen                    Mejsling

Bennet                                 Christen Pedersen                Højen

Dorthe                                 Simon Madsen                     Jerlev

Karen                                  Thomas Hansen                   Jerlev

Mads                                   Lars Nielsen                        Højen

Søren                                   Anders Sørensen                  Stubberup

Søren                                   Søren Jørgensen                   Højen

 

1768

 

Sophia                                 Niels Tullesen                      Højen

Niels                                    Niels Madsen                       Jerlev

Maren                                  Niels Jensen skrædder          Højen

Maren                                  Jens Ollesen                        Højen

Morten                                Niels Jensen                        Højen

Peder                                   Niels Pedersen                     Højen

Niels                                    Christen Nielsen                  Mejsling

Anna                                   Jens Grøn                            Jerlev

Lars                                     Peder Jensen                        Mejsling

Maren                                  Hans daugaard                     Stubberup

Johanne                               Niels Rans                           Højen

Barbara                               Jochum Olesen                    Stubberup

Anna                                   Hans Torndal                       Højen

Niels                                    Christen Kiøbmand              Højen

Christian                              Mads Henrichsen                 Tveed

Christen                               Niels Christensen                 Jerlev

Mads                                   Olle Henrichsen                   Stubberup

Elsebeth                              Søren Nielsen                      Jerlev

Jørgen                                 Niels Jørgensen                    Højen

Anders                                Mads Jyde                           Højen

 

1769

 

Mads                                   Peder Nielsen                      Jerlev

Johan Gotfred                      Jens Gotfred 

Johanne                               Søren Madsen                       Mejsling

Hans                                    et uægte barn af Mejsling, baaret af Jens Kiøbmands hustru i Mejsling, som

                                            Angav moderen Maren Jensdatter at have tjent sognefogden Laurs Hansen i

                                            Woestorp, og Jørgen Hansen Skrædder boede i Wostorp i Tab sogn i Hader-

                                            Slev huuse, at være barnets fader

Peder                                   Peder Piengaard                   Højen

Peder                                   Christen Pedersen                Højen

Niels                                    Jens Ollesen                        Højen

Christen                               Laurs Hansen                       Højen

Søren                                   Hans daugaard                     Stubberup

Jens                                     Peder Boesen                       Stubberup

Anna                                   Peder Bertelsen                    Mejsling

Anna Maria                         Niels Dragon                       Højen

Peder                                   Niels Rans                           Højen

Else                                     et uægte barn, baaren af Søren Madsen hustrue i Mejsling, som angav moderen

                                            Karen Marcusdatter at have tjent i Frideritz til Peder Tuesens Enkes, hvor hun

                                            Blev besvangret af Jens Pedersen Muursvend i huuset, som rejste i foraaret til

                                            Kiøbenhavn.

Niels                                    Christen Nielsen                  Mejsling

Anna                                   Povel Nielsen                      Højen

Hendrich                             Mads Hendrichsen               Mejsling

Maren                                  Jørgen Giermandsen             Jerlev

Maren                                  Niels Skrædder                    Højen

Maren                                  Peder Orlov                         Jerlev

 

1770

 

                                            i Højen et uægte barn christnet, baaren af Catrine Skovløbers, som angav

                                            moderen Maria Hansdatter af Øster Linnet sogn og bye i Haderslev hus amt

                                            at udlægge til barnefader Hans Dideriksen i Tønder som gaar paa landet med

                                            kram varer.

Peder                                   Hans Pedersen                      Højen

Else                                     Niels Madsen                       Jerlev

Niels                                    Jørgen Nielsen                     Mejsling

Birthe                                  Olle Nielsen                         Højen

Karen                                  Laurs Andersen                    Højen

Jens                                     Niels Pedersen                     Højen

Maren                                  Las Knudsen                        Galskiøt

Hans                                    Thomas Hansen                   Jerlev

Jens                                     Søren Slotte                         Højen

Anna                                   Lars Thomsen                      Mejsling

Mads                                   Simon Madsen                     Jerlev

Bennet                                 Jockum Ollesen                   Højen

Karen                                  Thomas Nielsen                   Højen by

Abraham                             Peder Jensen                        Mejsling

Maren                                  Peder Nielsen                      Jerlev by

Niels                                    Søren Nielsen                      Tveed

Catrine Kirstine                   hr. Jacob Holm                    Præstegaarden

Anna                                   Niels Jensen                        Degngaard

 

 

 

1771

 

Maren                                  Hans Torndal                       Højen

Peder                                   Niels Rans                           Højen

Karen                                  Mads Yde                            Højen

Hans                                    Peder Boesen                       Stubberup

Kirsten                                Jens Olesen                         Højen

Malene                                Niels Tullesen                      Højen

Jens                                     Jens Grøn                            Jerlev

Karen                                  Peder Bertelsen                    Mejsling

Bodil                                   Niels Jensen                        Højen

Christen                               Las Nielsen                          Højen

Kirsten                                Ole Henrichsen                    Stubberup

Anna                                   Mads Henrichsen                 Stubberup

Niels                                    Anders Nielsen                    Stubberup

Maren                                  Erich Larsen                        Jerlev

Johanne                               Niels Pedersen                     Højen

Ellen                                    Søren Slotte                         Højen

Christen                               Hans daugaard                     Stubberup

Mette                                   Søren Nielsen                      Tveed

Margrethe                            Lars Smed                           Højen

Peder                                   Christen Jacobsen                Mejsling

Thomas                               Lars Thomsen                      Mejsling

Trine                                   Jens Pedersen                      Højen

 

1772

 

Gjertrud                               Peder Orlov                         Stubberup

Hans                                    Peder Boesen                       Stubberup

Karen                                  Hans Pedersen                      Højen

Anne                                   Jens Kyeds og Mette Hendrichsdatters datter Slefrend i Højen

Jens                                     Thomas Nielsen                   Højen

Oluf                                    Rasmus Povelsen                 Højen

Anna Maria                         Peder Nielsen Ladefoged      Jerlev

Søren og Christen                Poul Sørensen Jerlev

Karen                                  Mads Yde                            Højen

Povel                                   Peder Piengaard                   Højen

Else                                     Niels Dragon                       Højen

Morten                                Giermand Nielsen                Jerlev

Jens                                     Jens Grøn                            Jerlev

Bodil                                   Niels Bertelsen                    Højen

Bennedt                               Jochum Ollesen                   Stubberup

Jens                                     Niels Skrædder                    Højen

 

1773

 

Laurs                                   Niels Jensen                        Degngaard

Mette Maria                         Simon Madsen                     Jerlev

Birthe                                  Jens Ollesen                        Højen

Anna Maria                         Jørgen Christensen               Højen

Poul                                     Sl. Poul Nielsen                   Højen

Jens                                     Søren Madsen                      Mejsling

Maren                                  Hans Daugaard                    Stubberup

Anna                                   Christen Nielsen                  Mejsling

Morten                                Las Povelsen                       Jerlev

Maren                                  Søren Nielsen                      Tveed

Ingeborg                              Anders Nielsen                    Stubberup

Niels                                    Peder Nielsen                      Jerlev

Bodil                                   Oluf Pedersen                      Højen

Birthe Maria                        Ole Nielsen                          Højen

Karen                                  Povel Laursen                      Højen

Anna                                   Peder Boesen                       Stubdrup

Mette                                   Ole Hendrich Pens               Stubdrup

 

1774

 

Peder                                   Niels Madsen                       Jerlev

Bodil                                   Niels Pedersen                     Højen

Anna                                   Michel Svendsen                 Jerlev

Anna                                   Christen Nissen                    Jerlev

Morten                                Peder Orlov                         Højen

Laurs                                   Hendrich Bertelsen              Højen

Søren                                   Peder Bertelsen                    Mejsling

Jens                                     Laurs Thomsen                    Mejsling

Isach                                   Peder Jensen                        Mejsling

Karen                                  Søren Olesen                       Mejsling

Hans Christian                     Niels Rans                           Højen

Mette                                   Niels Jensen                        Degngaard

Bodil                                   Hans Pedersen                      Højen

Maren                                  Johan Mortensen                  Jerlev

Elisabeth Margaretha           Peder Nielsen Ladefoged      Jerlev

Sidsel                                  Laurs Hansen og hustru Kirsten Christensdatter                 Højen

Maren                                  Jens Grøn og hustru Margretha Jensdatter                         Jerlev

 

1775

 

Morten                                Las Povelsen og hustru Elsebe Mortensdatter                    Jerlev

Maren                                  Giermand Nielsen og hustru Maren Mortensdatter             Jerlev

Else                                     Las Madsen og hustru Mette Marcusdatter                        Mejsling

Jens                                     Jens Pedersen og hustru Anne Jensdatter                           Mejsling

Maren                                  Peder Thomsen og hustru Anna Hansdatter                       Horsted

Niels                                    i Højen skovhus en betler Christen Nielsen og hustru Anne Laursdatter,

                                            som havde bevist, at de var ægteviede i Bülderup kirke april 1774, fødte

                                            her i samme skovhus en søn.

Karen                                  Hans Daugaard og hustru Elline Nielsdatter                      Stubdrup

Niels                                    Christen Nielsen og hustru Anne Nielsdatter                      Mejsling

Niss                                     Christen Nissen og hustru Anna Nielsdatter                      Jerlev

Anna                                   Lars Thomsen og hustru Dorthe Jensdatter                        Mejsling

Dorthe                                 Isach Nielsen og hustru Anna Jørgensdatter                      Højen

Svend                                  Michel Svendsen og hustru Apolonne Jensdatter               Jerlev

Søren                                   Peder Boesen og hustru Anna Hansdatter                          Stubdrup

Dorthe                                 Niels Skrædder og hustru Kirsten Lasdatter                       Højen

Karen                                  Jochum Olesen og hustru Kirsten Bendiksdatter                Stubdrup

Knud                                   Jørgen Jensen og                   datter                                    Højen

 

1776

 

Thomas                               Mads Yde og hustru Zidsel Laursdatter                             Højen

Henrich                               Ole Henrichsen og hustru Anna Sørensdatter                     Stubdrup

Anne                                   Morten Sørensen og hustru Johanne Pedersdatter               Højen

Karen                                  Niels Rans og hustru Dorthe Pedersdatter                          Højen

Kirsten                                Peder Orlov og hustru Maren Hansdatter                           Mejsling

Jørgen                                 Jens Olesen og hustru Karen Nielsdatter                           Højen

Frands Berendh                    Nicolaj Frandsen og Hylsberg hustru Karen Christensdt.    Jerlev

Ellen                                    Niels Nielsen Hiuler og hustru Karen Jensdatter                Højen

Christian                              i Stubdrup Corporal Niels Christensen Mønster af Cammerherre

                                            Juuls Escadron, commanderet paa heste vagt til Stubdrup, hvor hans

                                            Hustru Maren Jensdatter fødte en søn,

Jens                                     Niels Pedersen og hustru Karen Jensdatter                        Højen

Else                                     Peder Nielsen og hustru Kirsten Madsdatter                      Jerlev

Maren                                  Ole Pedersen og hustru Tove Jensdatter                            Højen

Bertel                                  Peder Bertelsen og hustru Mette Larsdatter                       Mejsling

Karen                                  Ole Sørensen og hustru Mette Jensdatter                           Højen

Jens  (død)                           Niels Jensen og hustru Dorthe Risom                                Degngaard

Leene                                  Hans Daugaard og hustru Ellen Nielsdatter                       Stubdrup

Karen Gude                         Sr. Albrecht Fugl og Anna Cathrina Hedevig Winter         Oxvig

Hans                                    Peder Boesen og hustru Anna Hansdatter                          Stubdrup

Niels  (død)                         Rasmus Poulsen og hustru Anna Olesdatter                       Højen

Søren  (død)                         Niels Tullesen og Anna Peitersdatter                                Højen

 

1777

 

Mette                                   Anders Nielsen og Karen Sørensdatter                              Stubdrup

Niels                                    Hendrich Bertelsen og Maren Laugesdatter                       Højen

Ole                                      Niels Olesen og Maren Nielsdatter                                   Mejsling

Niels                                    Christen Nissen og Anna Nielsdatter                                 Jerlev

Zidsel                                  Jens Grøn og Anne Margrethe Jensdatter                          Jerlev

Lauge                                  Niels Laugesen og Maren Madsdatter                               Jerlev

Jens                                     Jacob Jensen og Anne Nielsdatter                                     Jerlev

Mette                                   Hans Pedersen og Mette Laursdatter                                 Højen

Maren                                  Anders Knudsen og Maren Christensdatter                        Hiortberg mølle

Anne                                   Christen Nielsen Jerlev og Anna Nielsdatter                      Mejsling

Tobia                                   Johan Mortensen og Maren Poulsdatter                             Jerlev

Anna Hedvig og Maren        Ammon Cordtsen og Maren Larsdatter                             Jerlev

Mads                                   Las Madsen og Mette Marcusdatter                                  Mejsling

Johanne                               et uægte barn i Højen, baaren af Ole Nielsens hustru i Højen, hvor det blev

                                            Født. Moderen til barnet hedder Anna Jensdatter, som tjente paa Tviiling

                                            Gods i Holtum Aael hos Knud Poulsen og forregnes at være besvangret af

                                            Povel Pedersen, som tjente i Schanderborg paa bemeldte Tviiling gods.

Maren                                  Jørgen Jensen Koed og Zidsel Eilersdatter                         Højen

Anna Maria                         Jochum Olesen og Kirsten Bennedtdatter                          Stubdrup

Niels                                    Peder Jensen og Anne Jensdatter                                      Højen

Else Maria (døde 1844)        Niels Madsen og Maren Nielsdatter                                  Jerlev

Maren                                  Lars Thomsen og Dorthe Jensdatter                                  Mejsling

Thomas                               Ole Pedersen og Tove Jensdatter                                      Højen

Hans                                    Niels Christensen og Mette Hansdatter                             Jerlev

Mette                                   Niels Pedersen og Karen Jensdatter                                  Højen

Bertel                                  Isach Smed og Anna Jørgensdatter                                   Højen

Anne Maria                         Christen Christensen og Anna Madsdatter                         Horsted

 

1778

 

Karen                                  Søren Madsen og Birthe Andersdatter                               Mejsling

Hans                                    Lars Hansen og Kirsten Christensdatter                            Højen

Anne                                   Michel Svendsen og Apolonne Jensdatter                         Jerlev

Friderica Christcka               Albrect Phillipa Fugl og Anne Cathrina Hedevig Winter   Oxvig

Joahnne                               Peder Orlov og Maren Hansdatter                                     Mejsling

Bodil Maria                         Jørgen Fenger og Karen Jensdatter                                   Højen

Hendrich                             Jacob Theodosius og Karen Henrichsdatter                       Stubdrup

Hans                                    i Mejsling Maren Jensdatter, som udlagde Hans Hermandsen Kaltof

                                            I Mejsling til barnefader.

Christen                               Iver Christensen og Maren Jensdatter                                Mejsling

Niels                                    Rasmus Poulsen og Anna Olesdatter                                 Højen

Søren                                   Morten Sørensen og Johanne Pedersdatter                         Højen

Christen                               Hans Daugaard og Ellen Nielsdatter                                 Stubdrup

Søren  (død)                         i Horsted Anne Sørensdatter som udlagde Jeppe Laursen tjenende Ole

                                            Jensen i Horsted til hendes barns fader.

Anna Marie                         Peder Nissen og Giertrud Pedersdatter                              Stubdrup

Anne Sophia                        Niels Tullesen og Anna Peitersdatter                                Højen

Søren                                   Ole Sørensen og Mette Jensdatter                                     Højen

Niels                                    Jens Nielsen og Dorthe Pedersdatter                                 Højen

Mette                                   Anders Jørgensen og Dorthe Christensdatter                      Jerlev

Anna                                   Las Poulsen og Anne Elisabeth Mortensdatter                   Jerlev

 

1779

 

Jens                                     Christen Nielsen og hustru Anna Larsdatter                      Højen

Niels                                    Søren Nielsen og Anne Jørgensdatter                                Tveed

Niels                                    Sl. Niels Tullesen og enke Karen Jensdatter

Mette                                   Hans Pedersen og Mette Larsdatter                                   Højen

Anne                                   Christen Nissen og Anne Nielsdatter                                 Jerlev

Anna                                   Niels Jensen og Dorthe Laursdatter                                   Degngaard

Mette                                   Jens Grøn og Anne Margrethe Jensdatter                          Jerlev

Søren                                   Niels Laursen og Maren Madsdatter                                 Jerlev

Niels                                    Ole Nielsen og Kirsten Madsdatter                                   Højen

Niels                                    Christen Nielsen Jerlev og Anne Nielsdatter                      Mejsling

Jens                                     Michel Svendsen og Apolonne Jensdatter                         Jerlev

Henrich                               Henrich Bertelsen og Maren Laursdatter                           Højen

Cathrine                              Niels Bertelsen og Kirsten Pedersdatter                            Højen

Jens                                     Lars Thomsen og Dorthe Jensdatter                                 Mejsling

Søren                                   Anders Knudsen og Maren Christensdatter                        Hiortberg

Hendrich                             Jacob Theodosius og Karen Hendrichsdatter                      Stubdrup

Søren                                   Peder Hansen og Else Sørensdatter                                   Højen Høysholt

Morten                                Giermand Nielsen og Maren Mortensdatter                       Jerlev

Kirsten                                Peder Bertelsen og Mette Larsdatter                                 Mejsling

Maria Dorthe                       Peder Ladefoged og Johanne Jensdatter                            Jerlev

Niels                                    Jacob Jensen og Anna Nielsdatter                                     Jerlev

Søren                                   Ole Hendrichsen og Anne Sørensdatter                             Stubdrup

Maren                                  Nicolai Hylsberg og Karen Christensdatter                        Stubdrup

Niels                                    Hans Daugaard og Ellen Nielsdatter                                 Stubdrup

 

1780

 

Mads                                   Peder Boesen og Anna Hansdatter                                    Stubdrup

Jens                                     Jens Pedersen Skov og Anne Jensdatter                            Højen

Anne Sophia                        Morten Jensen og Mette Johansdatter                                Højen

Woldborg                            Peder Jensen Broe og Anna Jensdatter                              Højen

Jørgen                                 Anders Jørgensen og Dorthe Christensdatter                      Jerlev

Jens                                     Ole Sørensen og Mette Jensdatter                                     Højen

Hans                                    Peder Orlov og Maren Hansdatter                                     Mejsling

Karen                                  Niels Olesen og Maren Nielsdatter                                   Mejsling

Else Maleen                         Gyde Jørgensen og Else Sørensdatter                                Jerlev

Jørgen                                 Jens Olesens datter Johanne Jensdatter, tjenende i Weile og der blev

                                            Besvangret af en karl fra Norge men stedet hvorfra han kom fra i Norge

                                            Vidste hun ikke, da hun havde født barnet blev bemeldte karl navnlig

                                            Christen Jørgensen udlagt i kirken at være barnefader.

Johanne Cathrine                 Ole Pedersen og Thove Jensdatter                                    Højen

Marcus                                Las Madsen og Mette Marcusdatter                                  Mejsling

Las                                      Christen Nissen og Anna Nielsdatter                                 Jerlev

Karen                                  Isach Nielsen og Anne Jørgensdatter                                 Højen

Jens                                     Iver Christensen og Maren Jensdatter                                Mejsling

 

1781

 

Peder                                   Jens Nielsen og Dorthe Pedersdatter                                 Højen

Laurs                                   Hans Pedersen og Mette Larsdatter                                   Højen

Birthe Maria                        Ole Nielsen og Kirsten Madsdatter                                   Højen

Anne Cathrina                      Jørgen Jensen Fenger og hustru Karen Jensdatter               Højen

Kirsten                                Christen Nielsen Jerlev og hustru Anna Nielsdatter            Mejsling

Søren                                   Niels Lauesen og Maren Madsdatter                                 Jerlev

Michel                                 Jens Jensen Grøn og Anna Margrethe Jensdatter                Jerlev

Jeppe                                   Christen Jepsen Ravn og Anne Stephansdatter                   Højen

Niels                                    Jacob Jensen og Anne Nielsdatter                                     Jerlev

Anne Sophia                        Niels Tullesen og Anne Peitersdatter                                Højen

Kirsten                                Las Poulsen og Johanne Pedersdatter                                Jerlev

Niels                                    Lars Thomsen og Dorthe Jensdatter                                  Mejsling

Kirsten                                Michel Svendsen og Apolonne Jensdatter                         Jerlev

Ingeborg                              Anders Jørgensen og Dorthe Christensdatter                      Jerlev

 

1782

 

Mads                                   Peder Nielsen og Kirsten Madsdatter                                Jerlev

Maren                                  Christen Nissen og Anne Nielsdatter                                 Jerlev

Mette                                   Hans Jensen og Ellen Nielsdatter                                      Stubdrup

Jens                                     Niels Jensen og Dorthe Laursdatter                                   Degngaard

Michel                                 Rasmus Poulsen og Anne Olesdatter                                 Højen

Johan Christian                    Johan Christian Olmutz og Charlotte Louise Christiansdt.  Horsted

Kirsten                                Niels Sørensen og Maren Nielsdatter                                Jerlev

Maren                                  Ole Hendrichsen og Anne Sørensdatter                             Stubdrup

Johan                                  Morten Jensen og Mette Johansdatter                                Stubdrup

Las                                      Anders Lassen og Maren Nielsdatter                                 Mejsling

Karen                                  Henrich Bertelsen og Maren Laugesdatter                         Højen

Bærenth                               Christen Christensen og Anne Sophia Olesdatter               Mejsling

Birthe                                  Søren Nielsen og Anne Jørgensdatter                                Tveed

Anna Scholastica                 hr. Jacob Holm og Maria Elisabeth Deichmann                 Præstegaarden

Maren                                  Jens Madsen og Johanne Jensdatter                                  Højen

Mette Marie                         Isach Nielsen Smed og Anne Jørgensdatter                       Højen

Jacob                                   i Mejsling, Voldborg Jacobsdatter fra Scholdborg ankom til Jacob

                                            Jensen i Mejsling begærte natte logi, imidlertid fødte hun et slefrend barn.

                                            Som barnefader angav Grannadeer Johann Jacob i det Falstereske Regiment

                                            Der er i Qvarter i Nibe

Kirsten                                Jens Nielsen og Dorthe Pedersdatter                                 Højen

Maren                                  Ole Pedersen og Thove Jensdatter                                    Højen

Gyde                                   Peder Madsen og Else Sørensdatter                                  Højen

 

1783

 

Mads                                   Ole Nielsen og Kirsten Madsdatter                                   Højen

Niels                                    Jens Nielsen og Mette Pedersdatter                                   Højen

Bodil                                   Jens Larsen og Johanne Larsdatter                                    Højen

Anna                                   Ole Sørensen og Mette Jensdatter                                     Højen

Søren                                   Morten Sørensen og Johanne Pedersdatter                         Hiorteberg

Maren                                  Peder Nielsen og Kirsten Madsdatter                                Jerlev

Søren                                   Niels Sørensen og Maren Nielsdatter                                Jerlev

Ellen                                    Niels Nielsen og Maren Sørensdatter                               

Maren                                  Iver Christensen og Maren Jensdatter                                Mejsling

Else Cathrine                       Jens Pedersen Skrædder og Anna Jensdatter                      Højen

Povel                                   Las Povelsen og Johanne Pedersdatter                              Jerlev

Jørgen                                 Iver Jørgensen og Elisabeth Margrethe Marcusdatter         Horsted

Johanne                               Anders Bertelsen og Anna Maria Andersdatter                  Stubdrup

Peder                                   Hans daugaard og Ellen Nielsdatter                                  Stubdrup

Johanne                               Jacob Holm og Maria Elisabeth Deichmann                      Præstegaarden

Jens                                     Peder Jensen og Maren Olesdatter                                    Horsted

Jørgen                                 Christen Nissen og Anne Nielsdatter                                 Jerlev

Christen                               Søren Madsen og Berthe Andersdatter                              Mejsling

Povel                                   Johan Mortensen og Maren Povelsdatter                           Jerlev

Hans                                    Jacob Hansen og Maren Madsdatter                                  Højen

Kirsten                                Jens Grøn og Anna Margrethe Jensdatter                          Jerlev

Simon                                  i Mejsling, Karen Marcusdatter, der i sin tjeneste i Fredericia er

                                            Besvangret af en soldat, Johan Friderich Christian Funchel ved Major

                                            Obels Compagnie, er kommen til sin svoger Las Madsen i Mejsling, hvor

                                            Hun fødte en søn.

Catharina Charlotte Maria -

Rottmand                            paa Margrethelund, Christian Kaalund og Giedsche Johanne Borch

Niels                                    Jacob Jensen og Anne Nielsdatter                                     Mejsling

 

1784

 

Niels                                    Peder Boesen og Anna Hansdatter                                    Stubdrup

Anna                                   Thomas Jørgensen og Magdalene Chatrine Møller             Højen

Judiane                                Johann Christian Olmytg og Charlotte Lovise Christiansdt. Mejsling

Niels                                    Niels Nielsen Poder og Kirsten Pedersdatter                      Højen Engelund

Klarel? Friderih                   Erich Fugelqvist og Agnethe Dorothea Svars?                   Stubdrup mark

Jørgen                                 Søren Nielsen og Anna Jørgensdatter                                Tveed

Kirsten                                Mathias Jensen Skrædder og Matte Larsdatter                   Højen

Kirsten                                Anders Jørgensen og Dorthe Christensdatter                      Jerlev

Jacob                                   Peder Iversen og Elisabeth Hermandsdatter                       Stubberup

Maren                                  Isach Smed og Anna Jørgensdatter                                   Højen

Karen                                  et Slefren barn udlagt til barnefader Lars Madsen Yde og moderen Anna Marie

                                            Bendsdatter begge i Højen

Anna                                   Christen Jepsen og Mette Nielsdatter                                Højen

Ingen navn                          Niels Hansen og Anna Margrethe Jensdatter en søn

Maren                                  Niels Joensen og Mette Jensdatter                                    Jerlev

Mads                                   Jens Madsen og Johanne Jensdatter                                  Højen

Elisa                                    Michel Svendsen og Appolone Jensdatter                         Jerlev

Søren                                   Lars Thomsen og Dorthe Jensdatter                                  Mejsling

Hans Erich Juuhl                  Niels Jensen og Dorthe Larsdatter Risom                          Degngaard

Anna Maria                         Søren Christensen og Maren Jensdatter                             Jerlev

Karen                                  Jens Nielsen Slot og Mette Pedersdatter                            Højen

Jens                                     Hans Pedersen og Mette Larsdatter                                   Højen

Kirsten                                Ole Pedersen og Johanne Pedersdatter                              Jerlev

 

1785

 

Lehne Maria                        et slefren barn, modere Anna Rasmusdatter og faderen Jep Hansen,

                                            Begge tjenende i Colding sammen til Peter Hielms

Matthias                              Iver Jørgensen og Elisabeth Margrethe Matthiasdatter       Horsted

Zenga                                  Peder Sørensen og Anna Madsdatter                                 Mejsling

Maren                                  Peder Nielsen og Kirsten Madsdatter                                Jerlev

Sophia Charlotte                  Seig. Christian Kaalund og Giedske Johanne Borch           Margretenlund

Inger                                    Jens Nielsen og Dorthe Pedersdatter                                 Højen

Mads                                   Jacob Jensen og Dorthe Madsdatter                                  Jerlev

Mads                                   Jacob Hansen og Maren Madsdatter                                  Højen

Lars                                     Mads Larsen Friis og Karen Nielsdatter                            Højen

Mette                                   Michel Skov og Kirsten Andersdatter                               Højen

Christen                               Jep Christensen Raun og Birthe Christensdatter                 Højen

Hans                                    Christen Nielsen Jerlev og Anna Nielsdatter                      Mejsling

Lars                                     Jens Larsen og Johanne Lasdatter                                     Højen

Søren Christian                    Skoleholderen, Lars Luisballe og Kirsten Christensdatter   Højen

Juliane Maria                       Niels Jensen og Dorthe Risom                                          Degngaard

Maren                                  Christen Jacobsen og Margrethe Hansdatter                      Mejsling

Søren                                   Lars Thomsen og Dorthe Jensdatter                                  Mejsling

 

1786

 

Niels                                    Iver Christensen og Maren Jensdatter                                Mejsling

Karen                                  Niels  ?kkel og Maren Sørensdatter                                   Horsted

Morten                                Johan Mortensen og Maren Povelsdatter                           Jerlev

Peder                                   Ole Pedersen og Johanne Pedersdatter                              Jerlev

Jep                                      Lars Jensen og Else Madsdatter                                       

Hermand                             Hans Hermandsen Kaltoft og Berthe Hansdatter Daugaard Stubberup

Hans                                    Jens Madsen og Johanne Jensdatter                                  Højen

Karen                                  Christen Ravn og Mette Nielsdatter                                  Højen

Anna                                   Anders Larsen og Maren Nielsdatter                                 Stubberup

Anna Cathrina                      Peder Enevoldsen Smed og Anna Sørensdatter                  Højen

Maren                                  Las Povelsen Haderslev og Johanne Pedersdatter               Jerlev

Else                                     Sr. Christian Kaalund og Giedske Johanne Bork                Magretenlund

Thomas                               Johann Jørgensen Verner og Sidsel Thomasdatter              Højen

Caroline                              Thomas Jørgensen og Magdhalene Catrine Møller             Højen

Jens                                     Mads Jensen og Else Andersdatter                                    Horsted

Jens                                     Hendrich Jensen og Karen Sørensdatter                            Harilshuus

Mette                                   Ole Sørensen og Mette Jensdatter                                     Højen

Jens                                     Niels Joensen og Mette Jensdatter                                    Jerlev

Christen                               Iver Jørgensen og Elisabeth Margrethe Matthisdatter         Horsted

Anna Maria                         Søren Christensen og Maren Jensdatter                             Jerlev

 

1787

 

Karen                                  Jep Raun og Berthe Christensdatter                                  Højen

Maren                                  Michel Svendsen og Apollone Jensdatter                          Jerlev

Maren                                  Hans Kaltoft og Berthe Daugaard                                     Stubberup

Kirsten                                Matthis Jensen Skrædder og Mette Larsdatter                    Højen

Christen                               Anders Jørgensen og Dorthe Christensdatter                      Jerlev

Peder                                   Jacob Jensen og Anna Nielsdatter                                     Mejsling

Kirsten                                Niels Andersen og Karen Pedersdatter                              Højen

Maren                                  Johann Christian Olmytz og Charllotthe Lovise                 Højen

Agnethe                               Jens Larsen og Johanne Lasdatter                                     Højen

Apollone                             Jacob Hansen og Maren Madsdatter                                  Højen

Maren                                  Peder Jørgensen og Maren Povelsdatter                            Jerlev

Anna Maria                         Lars Jepsen og Else Madsdatter                                        Hattenborg

Karen                                  Iver Hansen og Mette Cathrine Nielsdatter                        Højen

Kirsten                                Jens Madsen og Anna Malene Matthiasdatter                    Qvelkrog

Hans                                    Christen Jacobsen og Magrethe Hansdatter                       Mejsling

Povel                                   Peder Iversen og Elisabeth Hermandsdatter                       Stubberup

 

1788

 

Peder                                   Niels Pedersen Lund og Ciliane Hansdatter                       Højen

Anna                                   Hans Madsen og Else Marie Lasdatter                              Mejsling

Søren                                   Peder Sørensen og Anna Madsdatter                                 Mejsling

Kirsten                                Berthel Christiansen og Else Simonsdatter                        Hiortbierg

Johanne                               Jens Nielsen Slot og Mette Pedersdatter                            Højen

Anna Maria                         Christen Jepsen Raun og Mette Nielsdatter                       Højen

Christen  (død)                     Niels Sørensen og Maren Nielsdatter                                Jerlev

Niels                                    Marcus Hansen og Maren Sørensdatter                             Horsted

Bodil                                   Hans Pedersen og Mette Larsdatter                                   Højen

Jes                                       Laurs Pedersen og Anna Maria Jesdatter                           Jerlev

Maren  (død)                        Christen Nielsen Jerlev og Anna Nielsdatter                      Mejsling

Hans                                    Niels Joensen og Mette Jensdatter                                    Jerlev

Kirsten                                Jens Madsen og Johanne Jensdatter                                  Højen

Karen                                  Johann Verner og Sidsel Thomasdatter                             Højen

Dorthe                                 Jens Nielsen og Mette Povelsdatter                                   Højen

Anna                                   Niels Nielsen Poder og Kirsten Pedersdatter                      Højen

Jørgen                                 Iver Jørgensen og Elisabeth Margrethe Matthiasdatter       Horsted skov

Kirsten                                Johann Mortensen og Maren Povelsdatter                         Jerlev

Sidsel                                  Jørgen Jensen Koed og Anna Margrethe Jacobsdatter        Galskiøt

Mette                                   Anders Larsen og Maren Nielsdatter                                 Mejsling

 

1789

 

Else                                     Jen Pedersen og Maren Pedersdatter                                 Højholt

Kirsten                                Jacob Jensen Hyrde og Berthe Madsdatter                        Jerlev

Mette                                   Matthias Jensen Skrædder og Anna Maria Jensdatter         Højen

Ellen                                    Hans Kaltoft og Berthe Daugaard                                     Stubberup

Niels                                    Mads Nielsen og Mette Jensdatter                                    Jerlev

Mette                                   Peder Iversen og Elisabeth Hermandsdatter Kaltoft            Stubberup

Hans                                    Iver Christensen og Maren Jensdatter                                Mejsling

Peder                                   Mads Larsen og Karen Nielsdatter                                    Mejsling

Anna                                   Las Povelsen Haderslev og Johanne Pedersdatter               Jerlev

Maren                                  Michel Svendsen og Apollone Jensdatter                          Jerlev

Niels                                    Mads Svendsen og Anna Maria Nielsdatter                       Højen

Anders                                Niels Jensen og Dorthe Larsdatter Risom                          Degngaard

Maren                                  Niels Thomsen og Dorthe Pedersdatter                             Jerlev

Mette                                   Christen Jacobsen og Margrethe Hansdatter                      Mejsling

Mette Kirstine                      Mads Jensen og Else Andersdatter                                    Horsted

Jørgen Peter                         Lars Lindballe og Kirsten Christensdatter                         Højen

Søren                                   Anders Jørgensen og Dorthe Christensdatter                      Jerlev

Enevold                               Peder Enevoldsen Smed og Anna Sørensen                       Højen

Hans                                    Niels Joensen og Mette Jensdatter                                    Jerlev

Jørgen                                 Peder Jørgensen og Maren Povelsdatter                            Jerlev

Kirsten                                Lauge Pedersen og Anna Maria Jesdatter                          Jerlev

Jacob                                   Jens Madsen og Anna Malene Matthiasdatter                    Qvelkrog

Anna Maria                         Lars Jensen og Else Madsdatter                                        Højen

 

1790

 

Anna                                   Søren Christensen og Maren Jensdatter                             Jerlev

Christen                               Christen Nielsen Jerlev og Anna Nielsdatter                      Mejsling

Jens                                     Anders Jensen Sadler og Dorthe Pedersdatter                    Højen

Søren                                   Jacob Hansen og Maren Madsdatter                                  Højen

Karen                                  Iver Hansen og Mette Cathrine Nielsdatter                        Højen

Kirsten                                Niels Lund og Ciliana Hansdatter                                     Højen

Christen                               Jens Larsen og Johanne Lasdatter                                     Højen

Johanne                               Jens Nielsen og Mette Povelsdatter                                   Højen

Peder                                   Niels Thomsen og Dorthe Pedersdatter                            

Niels                                    Iver Jensen og Boel Nielsdatter                                        Jerlev

Hans                                    Marcus Hansen og Maren Sørensdatter                             Horsted

Mads                                   Christen Jensen og Mette Madsdatter Jyde                        Højen

Jørgen                                 Johan Jørgensen Verner og Sidsel Thomasdatter                Højen

Sidsel                                  Christen Jepsen Raun og Mette Nielsdatter                       Højen

Anna Cathrine                      Johan Mortensen og Maren Povelsdatter                           Jerlev

Jørgen                                 Anders Hansen og Else Jørgensdatter                                Jerlev

Boel                                    Jens Pedersen og Maren Pedersdatter                                Høyholt

Niels                                    Mads Nielsen og Mette Jensdatter                                    Jerlev

Las                                      Hans Madsen og Else Maria Lasdatter                              Mejsling

 

1791

 

Simon                                  Berthel Christiansen og Else Simonsdatter                        Hiortebierg

Anders                                Hans Christensen og Karen Andersdatter                          Horsted

Anna Else                            Iver Jørgensen og Elisabeth Margrethe Matthiasdatter       Horsted

Johanne                               Ole Povelsen og Mette Larsdatter                                     Jerlev

Giermand                            Anders Thomsen og Anna Jensdatter                                Jerlev

Jens                                     Jørgen Jensen Koed og Anna Margrethe Jacobsdatter        Galskiøt

Nis og Jacob                        Niels Laugesen og Maren Madsdatter                               Hiortbjerg

Jacob                                   Jens Madsen og Anna Malene Matthiasdatter                    Højen

Lehne                                  Michel Svendsen og Apollone Jensdatter                          Jerlev

Maren                                  Mads Larsen og Karen Nielsdatter                                    Mejsling

Jens                                     Matthias Jensen Skrædder og Anna Marie Jensdatter         Højen

Maren                                  Niels Rasmussen og Karen Jensdatter                               Horsted

Dorthe                                 Iver Christensen og Maren Jensdatter                                Mejsling

Laurs                                   Søren Nielsen og Anna Jørgensdatter                                Tveed

Peder                                   Hans Asmussen og Giertrud Pedersdatter                          Mejsling

Anna Maria                         Mads Jensen og Else Andersdatter                                    Horsted

Christen                               Christen Jacobsen og Margrethe Hansdatter                      Mejsling

Anna Kirstine                      Lars Lindballe, Skoleholder og Kirsten Christensdatter      Højen

Johanne                               Lauge Pedersen og Anna Marie Jesdatter                          Jerlev

Karen                                  Las Povelsen Haderslev og Johanne Pedersdatter               Jerlev

Kirsten                                Anders Larsen og Maren Nielsdatter                                 Mejsling

 

1792

 

Hans                                    Niels Pedersen Lund og Ciliaen Hansdatter                       Højen

Jacob                                   i Højen Anna Margrethe Jacobsdatter Gydesen, fødte en søn, Christian

                                            Reius, glarmester svend hos Matthis Glarmester i Haderslev, blev udlagt

                                            Til barnefader.

Mads                                   Lars Jepsen og Else Madsdatter                                        Horsted

Kirsten                                Jacob Jensen og Birthe Madsdatter                                   Mejsling

Anna                                   Jens Pedersen Broe og Anna Rasmusdatter                       Højen

Anna Cathrine                      Søren Mortensen og Karen Povelsdatter                            Jerlev

Lars                                     Niels Larsen og Karen Pedersdatter                                  Mejsling

Lars                                     Jacob Hansen og Maren Madsdatter                                  Højen

Maren                                  Søren Christensen og Maren Jensdatter                             Jerlev

Mette                                   Anders Jensen og Dorthe Pedersdatter                              Højen

Søren                                   Ole Sørensen og Maren Thomasdatter                               Højen

Maren                                  Jens Nielsen Slot og Mette Pedersdatter                            Højen

Johan                                  Højen Aakierlund Maren Johansdatter en Slefrensbarn, baaren af Anna

                                            Kirstine Mortensdatter ibid. som angav Goune Johansen Broe, Skomager i

Weile at være barnefader

Maren                                  Thomas Jørgensen Bødker og Malene Cathrine Christensdatter i Højen

Søren                                   Peder Enevoldsen Smed og Anna Sørensdatter                  Højen

Mette                                   Christen Jepsen Raun og Malene Nielsdatter                     Højen

Niels                                    Jens Larsen og Johanne Lasdatter                                     Højen

Birgitte                                Hans Kaltoft og Birthe Hansdatter                                    Stubberup

Anna                                   Mads Hansen og Margrethe Nielsdatter                            Jerlev

Maren                                  Niels Christensen Kiøbmand og Giertrud Pedersdatter       Stubberup

Hans Peter                           Hans Asmussen og Giertrud Pedersdatter                          Mejsling

Peder                                   Christen Pedersen og Cathrine Jensdatter                          Højen

Iver                                     Mads Svendsen og Anna Maria Nielsdatter                       Højen

Povel                                   Jens Nielsen og Mette Povelsdatter                                   Højen

Niels                                    Hans Christensen og Karen Andersdatter                          Horsted

Laurs Christian                    Niels Sørensen Aaliergs datter, Anna Margrethe Nielsdatter som var bleven

besvangret af en Rejsende person fra Holsten som logerte ved Madam Black i

Weile, hvor Hun tjente, er kommet hjem til forældrene, hvor hun fødte en

Slefrend søn, baaren af Anna Sophia Christiane Frideerika Nielsdatter Tørring

I Højen, som angav Severin en rejsende person fra Holsten at være barnefader

 

                                           

1793

 

Anna Marie                         Mads Larsen og Karen Nielsdatter                                    Jerlev

Niels                                    Christen Nielsen og Karen Simonsdatter                           Jerlev

Malene                                Christen Jensen Hiuler og Mette Madsdatter Jyde              Højen

Elisabeth Cathrine Sophie     i præstegaarden S. T. Hr. Leutnant von Ancher Anthon Schepelorre og

                                            S.T. Fr. Mariane Friderika Bergendahl

Anna Marie                         Iver Hansen og Mette Cathrine Nielsdatter                        Højen

Giermand                            Lars Thomsen og Dorthe Jensdatter                                  Mejsling

Hans                                    i Højen Peder Hansen paa Harrildshus, hans hustru Maren Andersdatter

                                            Som bad hus ved Niels Bertelsen i Højen, hvor hun tjente til føden og fødte

                                            En søn

Peder Lomholdt                   Ole Nielsen og Johanne Pedersdatter                                Højen

Maren                                  Anders Hansen og Else Jørgensdatter                                Jerlev

Jørgen                                 Povel Rasmussen og Kirsten Jørgensdatter                        Højen

Dorthe                                 Las Povelsen og Johanne Pedersdatter                              Jerlev

Anders                                Jens Madsen og Anna Malene Matthisdatter                      Højen

Maren                                  Ole Sørensen og Maren Thomasdatter                               Højen

Ingeborg                              Peder Christensen og Karen Pedersdatter                          Højen

Jens                                     Iver Christensen og Maren Jensdatter                                Mejsling

 

1794

 

Hans                                    Jørgen Koed og Margrethe Jacobsdatter                            Galskiøt

Johanne                               Jes Michelsen og Ingeborg Kirstine Jacobsdatter               Højen

Anna Margrethe                   Mathis Jensen Skrædder og Maria Jensdatter                     Højen

Povel                                   Ole Povelsen og Mette Larsdatter                                     Jerlev

Gissel                                  Niels Johnsen og Mette Jensdatter                                    Jerlev

Mette                                   Hans Madsen og Else Marie Lasdatter                              Mejsling

Boel                                    Jens Pedersen og Maren Pedersdatter                                Højen

Povel                                   Jens Nielsen og Mette Povelsdatter                                   Højen

Anna                                   Christen Pedersen og Cathrine Jensdatter                          Højen

Kirsten                                Mads Simonsen og Mette Nielsdatter                                Jerlev

Jacob                                   Jacob Hansen og Maren Madsdatter                                  Højen

Niels                                    Jacob Jensen og Birthe Madsdatter                                   Mejsling

Mads                                   Lars Larsen og Mette Jockumsdatter                                 Stubberup

Maren                                  Anders Thomsen og Anna Jensdatter                                Jerlev

Povel                                   Johan Mortensen og Maren Povelsdatter                           Jerlev

Karen                                  Berthel Hansen og Anna Madsdatter                                 Højen

Maren                                  Peder Enevoldsen Smed og Anna Sørensdatter                  Højen

Mads                                   Niels Madsen og Malene Jensdatter                                  Højen

Maren                                  Lars Jepsen Hattenborg og Else Madsdatter                      Højen

Povel                                   Peder Jørgensen og Maren Povelsdatter                            Jerlev

 

1795

 

Peder                                   Gøuen Br ? og Maren Pedersdatter                                   Jerlev

Anna Marie                         Niels Laugesen og Maren Madsdatter                              

Laurs                                   i Stubberup Malene Madsdatter som tjente i Fredericia hos Knud Pagh

                                            Veir-Møller, hvor hun blev besvangret af møllersvenden Laurs som er

                                            Kommen derfra en michelsdag, og vides ikke hvor han nu er, men skal til

                                            Paaske tjene paa en veir-mølle i Horsens. Er hiemkommen til sine forældre

                                            I Stubberup, hvor hun fødte en uægte søn. Forbemeldte Laurs blev udlagt

                                            Til barnefader.

Rasmus                               paa Højen hede, Karen Jensdatter, som tjente paa Margrethelund, er kommen

                                            Til huse hos Lars Christensen paa Højen hede, hvor hun fødte et uægte barn

                                            Til hvilken Niels Rasmussen uhrmager, født i Ildved og nu skal opholde sig i

                                            Vonge i Nye-kirke sogn blev udlagt til barnefader

Anna                                   Mads Jensen og Else Andersdatter                                    Horsted

Maren                                  Søren Mortensen og hustru                                               Jerlev

Else                                     Anders Larsen og hustru                                                  Mejsling

Hans Henrich                       Degnen Johan Friderich Neuches og Karen Dorothea        

Sophie                                 Kirsten Jensdatter et uægte barn i Højen, til barnefader udlagt ungkarl

                                            Johan Hansen født i Sønder Bjært.

Hans                                    Maren Johannesdatter paa Højen hede et uægte barn i Højen kirke, udlagt til

                                            Barnefader Wilhelm Gisler Granedeer ved det Regiment som ligger i

                                            Fredericia.

Maren                                  Søren Nielsen og Marie Nisdatter                                     Qvelkrog

Magdalene                           Hans Kaltoft og Birthe Dauggaard                                    Stubberup

Maren                                  Hans Christensen Fisker og Karen Andersdatter                Horsted

Peder                                   Laurs Bødker og hustru                                                    Stubberup

Rasmus                               Poul Rasmussen og Kirsten Jørgensdatter                          Vindinghøi

Johanne                               Skoleholder, Lindballe og Kirsten Christensdatter            

Carsten                                Søren Christensen Tømmermand og Maren Jensdatter       Tvedhauge

Hans                                    Iver Hansen og Karen Bennetsdatter                                 Højen

 

1796

 

Bodil                                   Niels Rasmussen og Karen Jensdatter                               Horsted

Simon                                  Mads Simonsen og Mette Nielsdatter                                Jerlev

Margrethe                            Jens Madsen og Anna Malene Mathiasdatter                     Højen

Kirsten                                Preben Laursen Smed og Elsebeth Sørensdatter                 Jerlev

Dorthe                                 Iver Christensen og Maren Jensdatter                                Mejsling

Mette                                   Jørgen Sørensen Slot og Mette Mikkelsdatter                    Højen

Jens                                     Christen Pedersen og Chatrine Jensdatter                          Vindingskov

Jørgen                                 Anders Pedersen Skrædder og Else Jørgensdatter               Jerlev

Michel                                 Jes Mikkelsen og Ingeborg Kirstine Markusdatter              Højen

Kirsten                                Niels Laursen og Karen Pedersdatter                                Mejsling

Hans                                    Iver Hansen og Mette Chatrine Nielsdatter                        Højen

Margrethe og Maren             Jens Nielsen og Mette Poulsdatter                                    Højen

Margrethe                            Niels Pedersens datter Bodil Nielsdatters i Højen, slefrend barn, en datter

                                            Udlagt barnefader Mads Nielsen tjenende Christen Jensen Hiuler i Veile.

Niels                                    Mads Hansen og Margrethe Nielsdatter                            Jerlev

Maren                                  Niels Sørensen og Maren Nielsdatter                                Jerlev

 

1797

 

Jørgen                                 Christen Jensen Roding og Maria Jørgensdatter                 Højen

Maren                                  Niels Christensen og Karen Sørensdatter                           Mejsling

Mette Maria                         Ole  og Birte Sørensdatter                                                Stubberup

Poul                                     Hans Asmussen og Giertrud Pedersdatter                          Jerlev

Anna Kirstine                      Lars Jepsen og Else Madsdatter                                        Hattenborg

Mads                                   Søren Madsen og Birte Andersdatter                                 Mejsling

Søren                                   Jacob Hansen og Maren Madsdatter                                  Højen

Maren                                  Niels Jepsen og Else Andersdatter                                    Horsted

Maren                                  Christian Hansen og Giertrud Maria Hansdatter                 Horsted

Ole                                      Lars Bødker og Mette Jocumsdatter                                  Stubberup

Johanne                               Jens Pedersen og Maren Pedersdatter                                Højen

Johan Peter                          Niels Snedker og Maren Nielsdatter                                  Jerlev

Mette Maria                         Hans Kaltoft og Birte Hansdatter Daugaard                       Stubberup

Søren                                   Christen Jacobsen og sl. Anna Sørensdatter                       Mejsling

Bodil Maria                         Peder Sørensen og Ellen Sørensdatter                               Mejsling

Niels                                    Poul Rasmussen og Kirsten Jørgensdatter                         Vindinghøj

Maria Kirstine                      Hans Christensen og Anna Laursdatter                             

Peder                                   Søren Pedersen og Anna Laursdatter                                 Mejsling

 

1798

 

Maren                                  Morten Pedersen Orlov og Anna Christensdatter               Mejsling

Poul                                     Søren Mortensen og Karen Poulsdatter                             Jerlev

Laurs                                   Preben Laursen Smed og Else Sørensdatter                       Jerlev

Anna Margrethe                   Anders Thomsen og Anna Jensdatter                                Jerlev

Birthe                                  Niels Christensen og Karen Sørensdatter                           Mejsling

Maren                                  Anders Larsen og Maren Nielsdatter                                 Mejsling

Anne Marie                         Christen Pedersen og Chatrine Jensdatter                          Højen

Jens                                     Christen Jensen Roding og hustru                                     Højen

Anna Margrethe                   Jens Jensen og Anna Margrethe Jensdatter                        Jerlev

Jens                                     Peder Jensen og hustru                                                     Stubberup

Christen                               Søren Christensen og Maren Jensdatter                             Jerlev

Karen                                  Niels Iversen og Bodil Nielsdatter                                    Højen

Anne Margrethe                   Christen Jacobsen og Karen Rasmusdatter                        Mejsling

Kirsten Marie                       Niels Nielsen Poed og Anne Dorthe                                  Horsted

Søren                                   Jørgen Sørensen og Marie Johanne                                   Højen

 

1799

 

Anna                                   Poul Rasmussen og Kirsten Jørgensdatter                         Vindinghøj

?lle                                      Niels Laursen og Karen Pedersdatter                                Mejsling

Abelone                              Lars Knudsen og Johanne Pedersdatter                             Stubberup

Poul                                     Jacob Hansen og Maren Madsdatter                                  Højen

Anna                                   Morten Pedersen og Anna Christensdatter                         Mejsling

Rasmus                               Jens Madsen og Anna Malene                                          Højen

Bertel                                  Søren Nielsen og Maren Jensdatter                                   Qvelkrog

Anna                                   Hans Christensen Fisker og Karen Andersdatter                Egelund

Michel                                 Jørgen Sørensen og Mette Michelsdatter                           Højen

Anna                                   Niels Christensen og Maren Jensdatter                              Jerlev

Mette                                   Niels Jepsen og Else Andersdatter                                    Horsted

Niels                                    Niels Sørensen og Maren Nielsdatter                                Jerlev

Maren Kirstine                     Lars Laursen og Mette Jochumsdatter                               Stubberup

Thomas                               Iver Christensen og Maren Jensdatter                                Mejsling

Anna Marie                         Christen Poulsen og Mette Jensdatter                                Højen

Anna Maria                         Niels Sørensen                                                                 Jerlev

Bennet                                 Iver Hansen og hustru                                                      Højen

Hans                                    Hans Hermandsen Kaltoft og Birte Hansdatter                  Stubberup

 

1800

 

Iver                                     Jens Nielsen                                                                    Højen

Jens Grøn                            Niss Christensen                                                              Jerlev

Peder                                   Jens Pedersen og Maren Pedersdatter                                Højen

Kirstine                               Laurits Bødker                                                                Stubberup

Karen                                  Peder Jonsen og Abelone Andersdatter                            

Sara                                     Mads Lauritsen                                                                Mejsling

Zidsel                                  Johan Verner                                                                   Højen

Grethe                                 Laurits Hattenborg                                                          

Johanna                               Søren Madsen Yde                                                          Højen

Jens                                     Anders Jensen                                                                 Horsted

Jens                                     Peder Jensen                                                                   Horsted

Iver                                     Niels Iversen                                                                   Højen

Christen                               Hans Christensen                                                             Mejsling

Maria                                   Rasmus Poulsen                                                              Højen

Jacob                                   Peder Jacobsen og Anna Hansdatter            Fuglsang i Højen

Knud                                   Niels Knudsen og Birthe Jensdatter                                  Højen

Niels Jensen                        Jens Olesen og Karen Hendrichsdatter                              Højen

Niels                                    Christen Roding og Marie Jørgens                                    Højen

Christen                               Hans Christensen og Mette Johansdatter                           Mejsling

Anna                                   Lars Jørgensen og Anna Hansdatter                                  Jerlev

 

1801

 

Jens Laurits                         Jens Ebbesen og Kirstine Nielsdatter                                Magrethelund

Maria                                   Iver Hansens enke Magdalene                                          Højen

Hans                                    Hans Hansens datter Anna Christensdatter i Hiulbeck døbt en søn,

                                            Barnefader Hans Hansen i Dons

Birgitha                               Knud Nielsen og Bodil Hansdatter                                    Jerlev

Anna Mette                          Morten Hansen og Maren Andersdatter                             Jerlev

Maria                                   i Højen kirke lod Margaretha Sørensdatter fra Magrethelund, en datter

                                            Af Søren Nielsen ibid, døbe en datter, som barnefader blev udlagt Hans

                                            Christian Nielsen i Øster Giesten en søn af Niels Olesen ibid.

Mette                                   Niels Lauritsen og Karen Pedersdatter                              Jerlev

Mette                                   Søren Mortensen og Karen Pedersdatter                            Jerlev

Zidsel Maria                        Jacob Hansen og Maren Madsdatter                                  Højen

Michel Drøse                       Gierman Nielsen og Eleonora Lovisa                               

Niels                                    Christen Johansen og Anna Kirstine Hansdatter                 Horsted

German                               Anders Thomsen og Anna Jensdatter                                Jerlev

Anna Margrethe                   Niels Christensen og Maren Jensdatter                              Jerlev

Kirsten                                Hans Fischer og Karen Andersdatter                                 Horsted

Maren                                  Enkemanden, Jens Pedersen                                             Piengaard

Maren                                  Lars Jensen og Voldborg Larsdatter                                  Horsted

Mette                                   Jørgen Slot og Mette Michelsdatter                                   Horsted

Mette Maria                         Christian Hansen og Maren Rasmusdatter                         Højen

Karen                                  Hans Hermandsen Kaltoft og Birthe Hansdatter                 Stubberup

 

1802

 

Jens                                     Christen Povelsen og Mette Jensdatter                              Højen

Maren                                  Hans Jørgensen og Giertrud Nielsdatter                            Horsted

Maren                                  Hans Pedersen Orlov og Maren Jørgensdatter                    Højen

Anders                                Peder Jensen og Ingeborg Andersdatter                             Stubberup

Niels                                    Poul Rasmussen og hustru                                                Højen

Christen                               Niels Christensen og Karen                                              Mejsling

Anna                                   Søren Madsen Yde og Maren                                            Højen

Jørgen                                 Jens Nielsen og Mette Povelsdatter                                   Højen

Mads                                   Niels Jepsen og Else Andersdatter                                    Horsted

Karen                                  Jens Jensen og Anna Nielsdatter                                       Horsted

Mette Sophia                       Søren Christensen og Karen Nielsdatter                            Højen

Anna                                   Niss Christensen og Zidsel Jensdatter                               Jerlev

Dorthe                                 Søren Pedersen og Anna Lauritsdatter                               Mejsling

Maren                                  Morten Pedersen Orlov og Anna Christensdatter               Mejsling

Elisabeth                             German Nielsen og Eleonora Lovisa Drøhse                      Højen

Lena                                    Christen Johansen og Anna Kirstine Hansdatter                 Horsted

Thomas                               Christen Jacobsen og Karen Rasmusdatter                        Mejsling

Niels og Michel                    Anders Larsen og Maren Nielsdatter                                 Stubberup

Jeppe                                   Jens Pedersen og Abelone Andersdatter                            Horsted

Jens                                     Mads Erichsen og Kirstine Jensdatter                                Højen

Hans                                    Peder Jacobsen og Anna Hansdatter                                  Horsted

Ingen navn  (død)                 Jørgen Jensen og Bodil Jensdatter                                     Højen

 

1803

 

Mette                                   Niels Iversen og Bodil Nielsdatter                                    Højen

Jens                                     Niels Knudsen og Birthe Jensdatter                                  Højen

Ole                                      Peder Rasmussen og Ana Nielsdatter                                Højen

Peder                                   Zinnet Jensdatters uægte søn døbt i Højen kirke, som barnefader blev

                                            Udlagt Søren Pedersen fra Højen huse

Mette                                   Peder Bertelsens ældste datter i Mejsling  navnlig Anna lod døbe i Jerlev kirke hendes Uægte barn, udlagt barnefader Herman Hansen Kaltoft fra Stubberup

Hans Wissing                       Niels Daugaard og Maren Madsdatter                               Højen

Søren                                   Christen Roding og Maria Jørgens                                    Højen

Anna Maria                         i Højen Mette Marie Christensdatter i tjeneste hos gaardmand Niels daugaard

                                            I Højen, fødte en datter, moderen udgav Hendrich Sørensen gartner paa Tirsbæk

                                            Og er søn af Søren Hendrichsen boende paa Hveisel mark i Hveisel sogn.

Zidsel                                  Peder Bierg og Maria Nielsdatter                                      Horsted

Anna Maria                         Hans Madsen og Abelone Lauritsdatter                             Horsted

Jens                                     Lars Jensen og Woldborg Larsdatter                                 Horsted

Anna Maria                         Niels Nielsen Johnsen og Lena Bennedsdatter                   Højen

Mette                                   Niels Christensen og Karen Sørensdatter                           Mejsling

Christen                               Niels Christensen og Maren Jensdatter                              Jerlev

Karen                                  Jens Gertsen og Magdalene Hansdatter                             Højen

Ana                                     Knud Nielsen og Bodil Hansdatter                                    Jerlev

Ana                                     Isach Pedersen og Mette Andersdatter                               Mejsling

Lotte                                    Laurits Jepsen og Else Madsdatter                                    Højen

Ana Margrethe                     Michel Jensen Grøn og Kirstine Nielsdatter                      Jerlev

Jens                                     Thomas Jensen og Kirstine Jørgensdatter                          Mejsling

Maren                                  Niels Lauritsen og Karen Pedersdatter                              Jerlev

Niels                                    Jens Jensen og Ana Nielsdatter                                         Horsted

Karen                                  Povel Christian Smed og Else Sørensdatter                       Jerlev

Niels                                    Peder Nielsen og Karen Lauritsdatter                                Jerlev

 

1804

 

Mads                                   Søren Madsen Yde og Maren                                            Højen

Hans                                    Johan Jørgensen Verner og Johanne Hansdatter                 Højen

Karen Maria                        Hans Mathiasen og Karen Hansdatter                               Højen

Johanna                               Jørgen Jensen og Bodil Jensdatter                                     Højen

Peder                                   Niels Pedersen og Maren Nielsdatter                                Jerlev

Hans Raun                           Peder Jensen og Ingeborg Andersdatter                             Stubberup

Anna                                   Hans Andersen og Maren Pedersdatter                              Højen

Morten                                Søren Mortensen og Karen Povelsdatter                            Jerlev

Peder                                   Jep Michelsen og Ingeborg Pedersdatter                           Højen

Anna                                   Niels Sørensen og Karen Jensdatter                                  Jerlev

Hans                                    Niels Nielsen Poder og Anna Dorthe Hansdatter                Højen

Anna Margaretha                 Niss Christensen Bund og Zidsel Jensdatter                      Jerlev

Maren                                  Michel Jørgensen og Lena Erichsdatter                             Jerlev

Niels                                    Niels Madsen og Catharina Nielsdatter                             Højen

Povel                                   Christen Povelsen og Mette Jensdatter                              Højen

Anna Kirstine                      Hans Asmussen og Giertrud Pedersdatter                          Jerlev

Anders                                Isach Pedersen og Mette Andersdatter                               Mejsling

Anna Dorthe                        Hans Orloff og  Maren  Jørgensdatter                              

Berenth                               Peder Jacobsen og Anna Hansdatter                                  Horsted

 

1805

 

Jørgen                                 Niels Jørgensen og Anna Maria Jensdatter                        Horsted

Ellen Kirstine                       Niels And. Hansen daugaard og Anna                               Stubberup

Johanna                               Niels Iversen og Bodil Nielsdatter                                    Højen

Maren                                  Michel Jensen Grøn og Kirstine Nielsdatter                      Jerlev

Jeppe                                   Hans Christensen Fisker og Karen Andersdatter                Højen

Hans                                    Lars Jørgensen og Anna Hansdatter                                  Stubberup

Maren                                  Povel Rasmussen og Kirstine Jørgensdatter                       Højen

Niels                                    Zacharias Nielsen og Maren Jørgensdatter                        Højen

Hans                                    Jens Gertsen og Malene Hansdatter                                  Højen

Mette                                   Jens Nielsen Rans og Mette Povelsdatter                           Højen

Jacob                                   Christen Jacobsen og Karen Rasmusdatter                        Mejsling

Anna                                   Thomas Jensen og Kirstine Jørgensdatter                          Mejsling

Anna Maria                         Christen Johansen og Anna Kirstine Hansdatter                 Horsted

Mette   (plejebarn)               Frands Michelsen og Maren Christensdatter                      Horsted

Peder                                   Morten Pedersen Orlov og Anna Christensdatter               Mejsling

Jens                                     Jens Jensen Skrædder og Anna Maria Jensdatter                Jerlev

Anna                                   Mads Erichsen og Kirstine Jensdatter                                Hiortbjerg mølle

Anna                                   Niels Madsen og Maren Sørensdatter                                Horsted

Maren                                  Christen Jørgensen og Karen                                            Horsted

Johanna                               Niels Christensen og Karen Sørensdatter                           Mejsling

Hans Wissing                       Christen Rhoding og Marie Christensdatter                       Højen

Maren                                  Ole Povelsen og Mette Lauritsdatter                                 Mejsling

Niels                                    Jens Sørensen og Anna Sophia Nielsdatter                        Stubberup

Hans Schiøde                       Thomas Olesen og Kirstine Skiøde                                   Højen

Johanna                               Niels Knudsen og Birthe Jensdatter                                  Højen

Anna Maria                         Christen Pedersen og Cathrine Jensdatter    Vindinghøj  Marienlund

Jens                                     Søren Madsen og Maren Jensdatter                                   Højen

 

1806

 

Marius                                 Jens Jensen Rimmerslund og Anna Nielsdatter                  Horsted

Kirstine                               Lars Jepsen og Else Madsdatter                                        Højen

Maren                                  Niels Christensen og Maren Jensdatter                              Jerlev

Johanna                               Peder Pedersen og Anna Christensdatter                           Højen

Anna                                   Hans Mortensen Bøker og Marie Rasmusdatter                 Højen

Anna Maria                         Anna Cathrine Hansdatter i Horsted som kom efter forevist skudsmaal

                                            Fra Hr. Pastor Thomsen i Herslev fra Højrup i Herslev sogn, som

                                            Barnefader blev udvist Abraham Lauritsen, som for tiden er soldat ved det

                                            Fynske Regiment og ligger i Rendsborg

Peder Sager                          Niels A. M. Daugaard og Anna Sager                               Stubberup

Jens Peter                            Peder Jensen og Ingeborg Andersdatter                             Stubberup

Niels                                    Peder Nielsen og Karen                                                   Jerlev

Mette Maria                         Frands Christian Behrens og Magdalene Madsdatter          Mejsling

Niels                                    Peder Rasmussen og Anna Nielsdatter                              Harildlund    

Jørgen                                 Hans Jørgensen og Giertrud Nielsdatter                            Horsted

Cathrine Elisabeth                Hermann Pedersen og Anna Mette Pedersdatter                 Stubberup

Voldborg                             Tue Jørgensen og Giertrud Larsdatter                               Stubberup

Peder                                   Hans Pedersen Orlof og Maren Jørgensdatter                    Mejsling

Jens Carl                              Anders Larsen og Maren Nielsdatter                                 Mejsling

Hans Wissing                       Niss Christensen Bunde og  Zidsel Jensdatter                    Jerlev

Peder                                   Niels Lauritsen og Karen Pedersdatter                              Jerlev

Elisabeth                             Anthon Danielsen og Johanna Olesdatter                          Højen

Johanna                               Niels Sørensen og Karen Jonasdatter                                Store Tveed

Jens                                     Søren Pedersen og Zinnet Jensdatter         på Kirkehøj       Jerlev

Mette Maria                         Anders Jensen og Margrethe Madsdatter                           Horsted

Niss                                     Niels Pedersen og Maren Nissdatter                                  Jerlev

Peder                                   Morten Pedersen Orlov og Anna Christensdatter               Mejsling

Thomas                               Niels Nielsen Smed og Zidsel Marie                                 Højen

Jens Grøn                            Michel Jensen Grøn og Kirstine Jensdatter                        Jerlev

Anna Johanna                      Niels Madsen og Cathrine Nielsdatter                               Højen

Jens                                     Jens Jensen Skrædder og Anna Marie Jensdatter                Jerlev

Karen                                  Knud Nielsen og Bolette Hansdatter                                 Jerlev

Jens                                     Jørgen Jensen og Bodil Jensdatter                                     Højen

 

1807

 

Jacob                                   i Højen en Fruentimmer Anna Jacobsdatters uægte barn, til barnefader

                                            Blev udlagt en karl ved navn Friderich

Maren                                  Søren Madsen Yde og Maren Jensdatter                            Højen

Niels                                    Johan Jørgensen Verner og Johanna Hansdatter                 Højen

Laurits                                 Lars Jensen og Voldborg Lauritsdatter                              Højen

Anna Kirstine                      Jørgen Jensen og Kirsten Pedersdatter                               Højen

Niels                                    Peder Jacobsen og Anna Hansdatter                                  Horsted

Peder                                   Michel Jørgensen og Lena Erichsdatter                             Jerlev

Hans                                    Jens Nielsen og Mette Povelsdatter                                   Højen

Mads                                   Peder Jensen og Marie Nielsdatter                                    Horsted

Maren                                  Niels Madsen og Maren Sørensdatter                                Horsted

Maren                                  Zacharias Nielsen og Maren Jørgensdatter                        Højen

Anna Maria                         Christen Johansen og Anna Kirstine Hansdatter                 Horsted

Niels Jensen Wanborg          Skoleholder, L. W. Aars og Kirstine Nielsdatter                Højen

Maren                                  i Stubberup Karen Nielsdatter tjenende Jørgen Mathiasen, et uægte barn,

                                            Som barnefader blev udlagt ungkarl Jens  forhen tjenende Morten P.

                                            Orlov i Mejsling, men skal nu være død

Peder                                   Hans Andersen Skrædder og Maren Pedersdatter               Højen

Hans Peter                           Hans Christian Pedersen og Johanna Hansdatter                Mejsling

Bodil                                   Jens Gertsen og Malene Hansdatter                                  Højen

Jacob                                   Christen Jacobsen og Karen Rasmusdatter                        Mejsling

Else Marie                           Christen Povelsen og Mette Jensdatter                              Højen

Christine Sophie                  Hr. Mathiasen og Grethe Satterup                                     Oxviggaard   

Dorthe                                 Peder Rasmussen og Anna Nielsdatter                              Harildlund

Maren                                  Niels hauge og Anna Nielsdatter                                      Aaskierlund

Anna                                   Anders Thomsen og Mette Jensdatter Grøn                       Jerlev

Kou                                     Thomas Olesen og Anna Kirstine Schiøde                         Højen

Rasmus                               Hans Mortensen Bøker og Marie                                      Højen

Preben                                 Povel Christian Smed og Else Sørensdatter                       Jerlev

Kirsten                                Niels Andersen Daugaard og Anna Sager                          Stubberup

Carl                                     Hans Mortensen og Johanne Carlsdatter                            Højen

Maren                                  Jens Johansen Smed og Anna Dorthe Hansdatter               Højen

Anna                                   Ude Jørgensen og Giertrud Knudsdatter                            Stubberup

 

1808

 

Christen                               Niels Christensen og Maren Sørensdatter                          Mejsling

Søren                                   Thomas Nielsen og Anna Sørensdatter                              Horsted

Anna Kirstine                      Bertel Pedersen og Anna Maria Johansdatter                     Mejsling

Dorte                                   Jens Jensen og Anna Nielsdatter                                       Horsted

Michel                                 Caspar Michelsen og Anna Sophia                                   Stubberup

Kirstine Marie                      i Stubberup, Anna Catharine Hansdatter hos Jens Nielsen hendes uægte barn

                                            Til barnefader blev udlagt en rytter Hendrich Willumsen ved det Slesvigske

                                            Rytter regiments 2 eskadron, som for tiden skal være i Holsten

Niels                                    Peder Pedersen og Anna Christensdatter                           Horsted

Anna                                   Niss Bunde og Zidsel Jensdatter                                       Jerlev

Peder                                   Isach Pedersen og Mette Andersdatter                               Mejsling

Jens Peter                            Peder Jensen og Ingeborg Andersdatter                             Stubberup

Jens                                     Niels Jørgensen og Anna Maria Jensdatter                        Jerlev

Niels                                    Hans Jørgensen og Giertrud Nielsdatter                            Horsted

Mette Kirstine                      Michel Jensen Grøn og Kirstine Nielsdatter                      Jerlev

Erich                                   Michel Jørgensen og Lena Erichsdatter                             Jerlev

Anna Mette                          Niels Peder og Anna Dorthe Hansdatter                            Højen

Søren                                   Niels Sørensen og Karen Jonasdatter                                Store Tveed

Anna                                   Jens Jensen Skrædder og Anna Maria Jensdatter                Jerlev

Kirstine                               Morten Pedersen Orlov og Anna Christensdatter               Mejsling

Zidsel                                  Lars Jepsen og Else Madsdatter                                        Højen

 

1809

 

Mette Marie                         Niels Thomsen og Mette Bennetsdatter                             Højen

Sara                                     Lars Olesen og Anna Maria Jørgensdatter                         Højen

Jens                                     Niels Iversen og Johanna Jensdatter                                  Højen

Anna Dorthe                        Peder Jacobsen og Anna Hansdatter                                  Horsted

Johan                                  Niels Lauritsen og Karen Pedersdatter                              Jerlev

Knud Brodoesen Hiorth        Emil Mathiasen og Grethe Satterup                                  Oxviggaard

Ole                                      i Højen et Fruentimmer Anna Jollesdatter hendes uægte barn, til barnefader

                                            Blev udlagt husmand Knud Nielsen paa Jerlev mark, som for tiden er i

                                            Landværnstjeneste

Anna                                   Lars Jensen og Voldborg                                                  Mejsling

Jens                                     Søren Madsen Yde og Maren Jensdatter                            Horsted

Erich                                   Mads Erichsen og Kirstine Jensdatter                                Hiortbjerg mølle

Anna Maria                         Frands Michelsen og Maren Christensdatter                      Højen

Mette Marie                         Søren Pedersen og Anna Lauritsdatter                               Jerlev

Agnethe                               Jørgen Jensen og Bodil Jensdatter                                     Højen

Mads                                   Jens Rasmussen og Marie Jensdatter                                 Jerlev

Thomas                               Peder Jensen og Ingeborg Andersdatter                             Stubberup

Mads                                   Niels Madsen og Cathrine Nielsdatter                               Højen

Jens                                     Niels Christensen og Maren Jensdatter                              Jerlev

Johanna Maria                      Niels Hauge og Anna Nielsdatter                                      Aaskierlund

Ole                                      Johan Verner og Johanna Hansdatter                                Højen

Peder                                   Hans Andersen og Maren Pedersdatter                              Højen

Niss                                     Niels Pedersen og Maren Nissdatter                                  Jerlev

Maria                                   Møller og Karen Jepsdatter                                              Højen

Niels                                    Thomas Nielsen og Anna Sørensdatter                              Horsted

Peder                                   Bertel Pedersen og Anna Maria Johansdatter                     Mejsling

 

1810

 

Knudine                              Ude Jørgensen og Giertrud Knudsen                                 Stubberup

Kirstine                               Jens Iversen og Anna Marie Hansdatter                            Stubberup

Christen                               Niss Chr. Bunde og Zidsel Jensdatter                                Jerlev

Maria Elisabeth                    Peter Rix og hustru         Andersdatter                               Stubberup

Hans                                    Niels Andersen Degngaard og Anna Sager                        Stubberup

Christen                               Peder Pedersen og Anna Christensdatter                           Horsted

Johannes                             Christen Johansen og Kirsten Hansdatter                          Horsted

Maren, Marie Sophie            Laurits Vanberg Rans og afg. Kirstine Nielsdatter             Højen

Niels                                    Michel Jensen Grøn og Kirstine Nielsdatter                      Jerlev

Gerth                                   Jens Gerthsen og Magdalene Hansdatter                           Horsted

Mette                                   Christen Christensen og Kirstine Mathiasdatter                 Højen

Bertel                                  Søren Bertelsen og Kirstine Thomasdatter                         Højen

Maren                                  Jens Jensen og Anna Nielsdatter                                       Horsted

Mette                                   Mads Nielsen Bech og Karen Olesdatter                           Stubberup

Johanna Maria                      Hans Pedersen Orlov og Karen Jørgensdatter                    Mejsling

Anna                                   Thomas Olesen og Kirstine Schiøde                                  Højen

Anna                                   Niels Christensen og Karen Sørensdatter                           Mejsling

Christiana                            Niels Jørgensen og Anna Maria Jensdatter                         Jerlev

Knud                                   Niels Iversen og Johanna Jensdatter                                  Højen

Christiana                            paa Stubberup mark Anna Cathrine Hansdatter hos Jens Nielsen Grove

                                            Hendes uægte barn, som fader er angiven at være den nylig afdøde Marcus

                                            Larsen af Mejsling, skarpskytte ved Jydske skarpskyttecorps 20 Batl.

Jens Nielsen                        Niels Knudsen og Dorthe Jensdatter                                 Højen

Anna Marie                         Abraham Raahede og Anna Kathrine Hansdatter               Horsted

Laurits Johansen                  Christen Jacobsen og Karen Rasmusdatter                        Mejsling

 

1811

 

Niels                                    Zacharias Nielsen og Maren Jørgensdatter                        Højen

Margrethe                            Jens Kring og Grethe Nielsdatter                                      Højen

Johanna Maria                      i Højen en fremmed Christian Pedersen og hustru Maria Christine

                                            Johansdatter fra  ?    ?  lod fordre fra Apenrade kom til Højen, fødte

                                            Et pigebarn

Hans                                    Christen Jørgensen og Karen Jespersdatter                        Horsted

Johanna Cathrine                 Hans Mortensen og Johanna Courtsdatter                          Højen

Anna Margrethe                   Jerlev mark, Jacob Larsens datter Johanna hendes uægte pigebarn, som barnefader blev Udlagt en murersvend fyhnbo, Hans Hansen hvis opholdelses sted ikke vides.

Peder                                   Jerlev mark, Hans Hanssens hustru Maren Jensdatter sidst bosat i Fredericia, nu

                                            Opholdende sig hos Christen Folderups enke paa Højen mark, hvor hun fødte et

                                            Drengebarn, til barnefader blev udlagt Stephan Pedersen Kragelund, skarpskytte

                                            Eller jæger ved Jydske skarpskytter corps 5 compagnie.

Michel                                 Frands Michelsen og Maren Christensdatter                      Højen

Povel                                   Christen Jensen Rohding og Marie Jørgensdatter               Højen

Mette                                   Højen i Galskiøt Zidsel Jørgensdatters uægte barn, til fader blev udlagt ungkarl

                                            Af Oxvig Søren Nielsen, tjenende i Svinholt en søn af Niels Sørensen

Rasmus                               Niels Rasmussen og Ellen Pedersdatter                             Højen

Mette                                   Peder Rasmussen og Anna Nielsdatter                              Harrildslund

Maren                                  Peder Pedersen og Anna Christensdatter                          

Anna Maria                         Michel Jørgensen og Lene Erichsdatter                             Jerlev

Anna Mette                          Jørgen Michelsen og Marie Christensdatter                       Stubberup

Peder                                   Niels Pedersen og Ellen Hansdatter                                  Højen

Iver                                     Jens Iversen og Anna Marie Hansdatter                            Stubberup

Rasmus                               Thomas Nielsen og Anna Sørensdatter                              Horsted

Ellen Marie                          Jens Jensen og Dorthe Nielsdatter                                     Horsted

Mads                                   Niels Madsen og Maren Sørensdatter                                Horsted

Maren Kirstine                     Niss Christensen Bunde og Zidsel Jensdatter                     Jerlev

Anna Kirstine                      Lars Olesen og Anna Maria Jørgensdatter                         Højen

Jonas                                   Niels Sørensen og Karen Jonasdatter                                Store Tved

Karen                                  Christen Nielsen Aatte og Maren Nissdatter                      Jerlev

 

1812

 

Maren                                  Jørgen Jensen og Bodil Jensdatter                                     Højen

Karen Marie                        Hans Christiansen og Anna Fransdatter?                           Højen

Karen                                  Hans Nielsen og Maren Jensdatter Grøn                            Jerlev

Hans Wissing                       Laurits Jensen og Voldborg Larsdatter                              Højen

Thomas                               Peder Jacobsen og Anna Hansdatter                                  Horsted

Hans                                    Thomas Olesen og Kirstine Schiøde                                 Højen

Christen                               Michel Jensen Grøn og Kirsten Nielsdatter                       Jerlev

Maren                                  Jacob Povelsen og Maren Pedersdatter                              Jerlev

Johanne                               Anders Hansen og Johanne Jensdatter                               Højen

Kirsten                                Niels Lauritsen og Karen Pedersdatter                              Jerlev

Jensine?                              Niels Hauge og Anna Nielsdatter                                      Højen

Anders                                Peter      og    Andersdatter                                               Stubberup

Bodil                                   Niels Iversen og Johanne Jensdatter                                  Højen

Elisabeth                             Caspar Michelsen og Maren Hansdatter                            Stubberup

Christen                               Anders Christensen og Kirstine Madsdatter                       Stubberup

Susanna                               Peter Demands og Lena Marie Jensdatter                          Højen

Jens                                     Johan J. Verner og Johanna Hansdatter                             Højen

Christiana                            Morten P Orlov og Anna Christensdatter                           Mejsling

Kirsten                                Niels Madsen og Kathrine Nielsdatter                               Højen

Anna Cathrine                      Jens Kring og Grethe Nielsdatter                                      Højen

Thomas                               Anders Thomsen og Mette Jensdatter                                Jerlev

Anna Marie                         Jens Hansen og Anna Dorthe Christensdatter                    Oxviggaard

 

1813

 

Karen                                  Abraham Raahede og Kathrine Hansdatter                        Horsted

Jens                                     Niels Christensen og Karen Jensdatter                              Højen

Hans Jørgen                         Lauge Hansen og Mette Marie Hansdatter                         Stubberup

Christen                               Povel Christensen Smed og Anna Elspedatter                    Jerlev

Anders                                Mads Erichsen og Mariane Andersdatter                           Hiortbjerg mølle

Birthe Cathrine                    Niels Knudsen og Dorthe Jensdatter                                

Morten                                 Hans Mortensen og Maren Elisabeth Rasmusdatter            Jerlev

Peder                                   sl. Peder Jensen  og Ingeborg Andersdatter                       

Peder                                   Jens Pedersen Piengaard og Bodil Hansdatter                    Piengaard

Hans                                    Niels Poder og Anna Dorthe Hansdatter                           

Niels                                    Jørgen Jensen og Bodil Jensdatter                                     Højen

Anna Margrethe                   Christen Christensen Svoger og Kirstine Mathiasdatter      Højen

Dorthe                                 Jens Rasmussen og Marie Jensdatter                                 Jerlev

Else                                     Mads Nielsen Bech og Karen Olesdatter                           Stubberup

Jørgen                                 Hans Orlov og Maren Jørgensdatter                                  Mejsling

Maren                                  Iver Christensen og Anna Rasmusdatter                            Mejsling

Niels                                    Niels Hansen Daugaard og Anna Sager                             Stubberup

Kirstine                               Michel Jørgensen og Lene Erichsdatter                             Jerlev

Elsebeth                              Lars Jensen og Anna Else Iversdatter                                Horsted

Kirstine                               Niels Thomsen og Mette Bennetsdatter                             Højen

Karen                                  Jens Iversen og Maria Hansdatter                                     Stubberup

 

1814

 

Anna Johanne                      Jens Jensen og Dorthe Nielsdatter                                     Horsted

Else Maria                           Søren Pedersen og Zinnet Jensdatter                                 Jerlev

Anna Malene                       i Stubberup en fruentimmer, Anna Mallena Møller?, boende i gaardmand

                                            Hans Kaltofts hus, som barnefader blev udlagt Jørgen Pedersen aaskier fra

                                            Vester Linnet

Michel                                 Michel Jensen Grøn og Kirstine Nielsdatter                      Jerlev

Anna                                   Peder Pedersen og Anna Christensdatter                           Horsted

Laurits                                 Søren Pedersen i Elkiærhus og Anna                                Jerlev

Jens                                     Peder Jacobsen og Anna Hansdatter                                  Horsted

Iver                                     Hans Iversen og Birgitte Hansdatter                                  Mejsling

Else                                     Jens Nielsen og Anna Nielsdatter                                     Højen

Maren                                  Hans Mortensen og Johanne                                             Højen

Anna Maria                         Thomas Nielsen og Anna Sørensdatter                              Højen

Jens                                     fruentimmer Kirstine Michelsdatter                                  Jerlev

                                            Udlagt aftægtsmand Jens Jensen Tingskov Jerlev mark

Else Johanne                        Anders Hansen og Johanne Jensdatter                               Højen

Kirstine Marie                      Christen Nielsen Aattes og Maren Nissdatter                     Jerlev

Karen                                  Mads Jørgensen og Marie Jensdatter                                 Jerlev

Thomas                               Lars Jensen og Voldborg                                                  Højen

Birthe                                  Johanne Johansdatter uægte barn                                      Jerlev

                                            Udlagt Herman Hansen Kaltoft i Stubberup

Anna Maria                         Skomager, Peder og Johanne Andersdatter                        Stubberup

Hans                                    Christen Jacobsen og Karen Rasmusdatter                        Mejsling

Johan Christopher-               Ludvig Rau og Johanna Nielsdatter                                  Højen

 Ludvig Rau

Kirstine                               Hmd. Lars Andersen og Anna Margrethe Pedersdatter       Jerlev

Niels Christian                     Harrildslund, Gmd. Peder Rasmussen og Anna Nielsdatter Højen

Iver Christian                       Christen Hansen og Anna Else Iversdatter                         Højen

Anna Maria                         Jens Jensen Skrædder og Anna Maria Jensdatter                Jerlev mark

Johan                                  Bertel Pedersen og Anna Maria Johansdatter                     Mejsling

Anna Margrethe                   Hmd. Jens Pedersen og Giertrud Nielsdatter                      Horsted

Jean Aldebesth                     Carl dalgas og     Nissen                                                   Horsted

Maren                                  Jørgen Jensen og Bodil Jensdatter                                     Højen

Maren                                  Thomas Olesen og Kirstine Skiøde

 

 

Fra 1815 Jerlev sogn

 

1815

 

Mads                                   født 26 januar Aaskierlund Højen sogn

                                            Skomager, Wilhelm Christiansen

 

Maren                                  født 29 januar Jerlev

                                            Morten Johansen og Maren Pedersdatter

Christen                               født 18 marts på Jerlev mark

                                            Hmd. Og Kurvemager, Niels Laursen og Karen Pedersdatter                  

Nis                                      født 2 maj i Jerlev

                                            Gmd. Jens Iversen og Sidsel Jensdatter

Karen Maria                        18 juni Mejsling

                                            Morten Pedersen Orlov og Anna Christensdatter

Kirstine (tvilling)                 12 juli i Jerlev

                                            Gmd. Hans Nielsen og Maren Jensdatter                          

Niels (tvilling)                      12 juli i Jerlev

                                            Gmd. Hans Nielsen og Maren Jensdatter

Hans Wissing                       23 juli på Jerlev mark

                                            Tømmermand. Jens Christensen og Ana Sørensdatter

Iver                                     25 juli i Jerlev

                                            Gmd. Jørgen Sørensen og Anna Kathrine Joensdatter

Nicolai                                25 juli Mejsling

                                            Peder Nicolaisen og Anna Mette Hansdatter

Rasmus                               28 september i Mejsling

                                            Gmd. Iver Christensen og Ana Rasmusdatter

Jørgen Peter                         3 oktober på Jerlev mark

                                            Hmd. Michel Jørgensen og Lene Erichsdatter

Søren                                   25 december på Mejsling Mark

                                            Hmd. Peder Sørensen og Maren Jørgensdatter

 

 

1816

 

 

Peder                                   10 marts på Jerlev mark

                                            Hmd. Niels Laursen og Mette Johanne

Hans              tvilling           15 april i Store Tved

                                            Gmd. Niels Sørensen og Karen Jonasdatter

Johanne           tvilling død    samme

Karen                                  22 april i Jerlev

                                            Selvejerbonde, Niels Christensen og Karen Olesdatter

Peder                                   21 maj i Mejsling

                                            Hmd. Jacob Pedersen og Anna Maria Jensdatter

Jens Møller                          30 maj på Jerlev mark

Rebsslager, Nicolai Møller og Abbellonne Jensdatter

Anders                                18 august i Jerlev

                                            Sognefoged og Gmd. Michel Grøn og Kirsten Andersdatter

Jens                                     12 september Jerlev mark

                                            Gmd. Anders Thomsen og Mette Jensdatter

Mariane                               9 maj Jerlev mark

                                            Afg. Niels Jørgensen og Marie Jensdatter

Maren                                  15 juni på Mejsling mark

                                            Hmd. Søren Nielsen og Johanne Andersdatter

Birte Marie og Karen            26 august Jerlev mark

                                            Hmd. Christian Jørgensen Lillballe og Kirsten Marie Jørgensdatter

Christiana                            4 oktober Mejsling

                                            Gmd. Niels Christensen og Karen Sørensdatter

 

1817

 

Dorthe                                 14 februar i Mejsling

                                            Hmd. Thomas Laursen og Ingeborg Andersdatter

Christen                               11 marts Jerlev mark

                                            Hmd. Og skrædder, Søren Christensen og Kirsten Christensdatter

Kirsten                                3 april i Jerlev

                                            Gmd. Christen Nielsen Aathe og Maren Nisdatter

Johan                                  14 april Jerlev

                                            Gmd. Morten Johansen og Maren Pedersdatter

Marie                                   26 maj barn af ugifte Maren Andersdatter tjenende da hun blev besvangret                                          i Wiuff, nu opholdende sig hos forældrene Anders Hansen skrædder i Jerlev

                                            Til barnefader blev udlagt Seier Sørensen fra Randers amt.

Christen                               8 juni i Mejsling

                                            Gmd. Bertel Pedersen og Ana Marie Johansdatter

Niels Boersen                      1 juli Mejsling

                                            Gmd. Iver Christensen og Anna Rasmusdatter

Hans                                    8 juli store Tved

                                            Gmd. Niels Sørensen og Karen Jonasdatter

Hans                                    7 august Mejsling

                                            Gmd. Hans Iversen og Birgitte Hansdatter

Iver                                     8 august Jerlev

                                            Gmd. Jens Iversen og Ziel Jensdatter

Jep og Peder Johansen          26 august Jerlev

                                            Gmd. Johan Jepsen og Inger Pedersdatter

Peder                                   28 august Mejsling mark

                                            Hmd. Peder Sørensen og Maren Jørgensdatter

Mette Marie                         6 oktober Jerlev mark

                                            Hmd. Søren Pedersen og Ane Laursdatter i Elkiærhus

Jens                                     10 oktober Mejsling mark

                                            Hmd. Lauge Hansen og Mette Marie Hansdatter

Christen                               18 oktober i Mejsling

                                            Gmd. Morten Pedersen Orlof og Ane Christensdatter

Anna                                   24 oktober Jerlev

                                            Gmd. Jørgen Sørensen Tved og Anna Cathrine

Jesper                                  2 november Jerlev

                                            Skrædder, Jens Jensen skrædder og Maren Jensdatter

 

1818

 

Maren                                  18 januar kirkehøj på Jerlev mark

                                            Hmd. Søren Pedersen og Hustru Zinnet Jensdatter

Anders                                20 januar Jerlev mark

                                            Hmd. Lars Andersen og hustru Anna Margrethe Pedersdatter

Peder Greisen                      2 juni Jerlev mark

                                            Hmd. Michel Jørgensen og hustru Lene Erichsdatter

Margrethe                            28 august Jerlev mark

                                            Teglbrænder, Jens Jensen Sørensen og hustru Maren Jesdatter

Birthe Maria                        20 september Jerlev mark, eller skole

                                            Skoleholder, Claus Jepsen og hustru Anna Cathrine Hansdatter

Dorthe                                 27 september

                                            Anders Jørgensen Warmark, i Hostrup ,Smidstrup sogn udlagt til barne-

                                            Fader.- moderen Kirsten Andersdatter i Jerlev som blev besvangret imedens

                                            Hun tjente i Smidstrup præstegaard, og kom derfra til Jerlev.

Niels Jørgen                         29 september Jerlev

                                            Gmd. Hans Nielsen og hustru Maren Jensdatter

Bodil Marie                         29 september Jerlev mark

                                            Væver, Wilhelm Johan Petersen og hustru Kirsten Marie Knudsdatter

Anna Kirstine                      30 oktober Jerlev

                                            Selveierbonde, Niels Christensen Kirkegaard og Johanne Olesdatter

Hans Wissing                       19 december Jerlev

                                            Sognefoged og Lægdsmand, Michel Jensen Grøn og hustru Kirsten Andersdt.

 

 

1819

 

 

Laurs                                   17 april Mejsling

                                            Hmd. Thomas Laursen og hustru Ingerborg Andersdatter

Kirstine                               1 maj Mejsling mark

                                            Hmd. Thomas Rasmussen og hustru Elisabeth Christensdatter

Peder                                   3 juni Jerlev

                                            Bonde, Anders Mogensen og hustru Maren Pedersdatter på Annex-gaarden

Hans Pedersen                      5 juni Mejsling

                                            Jordløs Hmd. Peder Mortensen og hustru Anne Hansdatter

Niels                                    10 juli Jerlev mark

                                            Jordløs Hmd. Hans Nielsen og hustru Else Marie Jensdatter

Michel                                 11 september Mejsling

                                            Gmd. Conrad Michelsen og hustru Marie Andersdatter

Niels                                    17 september Jerlev mark

                                            Hmd. Peder Nielsen Lund og hustru Anna Marie Jensdatter

Iver                                     22 oktober Jerlev

                                            Gmd. Jens Iversen og hustru Ziel Jensdatter

Anne Marie                         7 december Mejsling

                                            Gmd. Iver Christensen og hustru Anne Rasmusdatter

Anne Marie                         22 december Mejsling mark

                                            Hmd. Peder Sørensen og hustru Maren Jørgensdatter

 

 

1820

 

 

Jens                                     7 januar Mejsling

                                            Gmd. Jacob Pedersen og hustru Anna Marie Jensdatter

Thomas                               9 januar Mejsling

                                            Hans Iversen og hustru Birgitte Hansdatter

Peder                                   12 januar Jerlev

                                            Gmd. Morten Johansen og hustru Maren Pedersdatter

Karen                                  1 februar

                                            Fruentimmer, Anna Cathrine Hansdatter som kom frugtsommelig fra

                                            Ødstedgaard i Bredstrup sogn , til hendes fader, husmand Hans

                                            Jørgensen paa Mejsling mark, som fader blev angivet Avlskarl

                                            Paa Ødstedgaard Jacob Nielsen.

Dorthe                                 3 marts Mejsling mark

                                            Hmd. Jes Olesen og hustru Anna Marie Ebbesdatter

Jeppe                                   24 marts Jerlev mark

                                            Skolelærer, Claus Jepsen og hustru Anna Cathrine Hansdatter

Kirstine                               25 marts Jerlev

                                            Forlovede, Thomas Pedersen og kiæreste  Anna Margrethe Jensdt. i Jerlev

Jørgen                                 7 maj Jerlev mark

                                            Skrædder, Jens Jensen skrædder, og hustru Marie

Niels                                    24 juli Jerlev

                                            Gmd. Christen Nielsen Aatte og hustru Maren Nisdatter

Christen                               2 august Mejsling mark

                                            Hmd. Lauge Hansen og hustru Mette Marie Hansdatter

 

 

 

 

 

1821

 

 

Karen                                  1 januar 2001                      

                                            Fruentimmer, Anna Kathrine Sørensdatter i Jerlev, til barnefader

                                            Blev udlagt ungkarl Dines Christensen i Jerlev

Else                                     18 januar Jerlev

                                            Inderste, Peter Holm og hustru Maren Andersdatter

Mariana                               27 februar

                                            Moderen, Anna Marie Nielsdatter i Mejsling, som skal være skilt fra sin

                                            Mand fra bord og seng, henhører udi Nørup sogn, til barnefader angaves at

                                            Være Hans Pedersen Orlov i Bemeldte Nørup sogn.

Jens Johansen                      19 marts Jerlev

                                            Sognefoged og Gmd. Michel Jensen Grøn og hustru Kirsten Andersdatter

Anna Margrethe                   9 maj Jerlev

                                            Anders Mogensen Annexbonde i Jerlev og hustru Maren Pedersdatter.

Cathrine Marie                     4 august Mejsling

                                            Hmd. Peter Petersen Dismaranis og hustru Mette Mathiasdatter

Søren                                   4 oktober, Jerlev søndre hede

                                            Hmd. Niels Laursen og hustru Mette Pedersdatter

Jens                                     7 oktober Mejsling mark

                                            Hmd. Peder Sørensen og hustru Maren Jørgensdatter

Hans                                    10 oktober Jerlev skole

                                            Skolelærer, Claus Jepsen og hustru Anna Cathrine Hansdatter

Maren                                  31 oktober Jerlev engmark

                                            Inderste, Friederich Jørgensen og hustru Maren Jensdatter

Karen                                  25 december Jerlev

                                            Sognefoged, Niels Christensen og hustru Else Christensdatter

 

 

1822

 

 

Lauritz                                 23 januar Mejsling

                                            German Lauritzen og hustru Johanna Jensdatter

Birgitte                                9 februar Mejsling

                                            Gmd. Hans Iversen og hustru Magdalene Hansdatter

Christen                               13 februar Jerlev

                                            Selvejerbonde, Niels Christensen Kiergaard og hustru Johanne Olesdatter

Hans Jørgen                         15 februar Jerlev mark

                                            Selvejerhusmand, Christen Jørgensen Lillballe og hustru

Kirsten Marie Jørgensdatter

Jens                                     15 februar Jerlev mark

                                            Hmd. Thomas Henrichsen og hustru Bodil Jensdatter                             

Cathrine Margrethe              18 marts Mejsling mark

                                            Gmd. Hans Lorentsen og hustru Ana Sophia Laursdatter

Anna                                   19 april Jerlev

                                            Gmd. Morten Johansen og hustru Maren Pedersdatter

Hans Christian                     22 april Mejsling

                                            Selvejerbonde, Søren Christensen og hustru Anna Marie Hansdatter

Mads Peter                           22 april Mejsling

                                            Jordløs husmand, Jes Olesen og hustru Anna Marie Ebbesdatter

Christen                               14 juli Mejsling mark

                                            Inderste, Jens Christensen og hustru Anna Sørensdatter

Maren                                  25 juli Jerlev engmark

                                            Hmd. Søren Nielsen og hustru Ide Marie Rasmusdatter

Anna Margrethe                   31 juli Jerlev mark

                                            Hmd. Henrich Levi Johansen og hustru Kirsten Johansdatter

Anna                                   5 oktober Mejsling mark

                                            Hmd. Lauge Hansen og hustru Mette Marie Hansdatter

Edel Johanne                       28 oktober Mejsling

                                            Smeden, Niels Jensen og hustru Anna Margrethe Andersdatter

Jens Møller                          18 november Jerlev

                                            Rebsslager, Nicolai Møller og hustru Abelonne Jensdatter

Karen Marie                        7 december Mejsling