Foreningens Vedtægter

Vedtægter for Jerlev Sogns Lokalhistoriske Forening.

 

§ 1                       Foreningens navn er Jerlev Sogns Lokalhistoriske Forening

og dens hjemsted er Jerlev Sogn,  Vejle Kommune.

§ 2                       Foreningens formål er at udbrede kendskabet til og forståelsen for kulturhistoriske værdier i Jerlev sogn. Foreningen etablerer ikke selvstændigt lokalhistorisk arkiv i Jerlev sogn, men indgår i et gensidigt  samarbejde med Lokalhistorisk Arkiv i Egtved og Byhistorisk Arkiv i Vejle. Retningslinjer for samarbejdet udformes som en godkendt aftale mellem kommunen og Jerlev Sogns Lokalhistoriske Forening.

§ 3                       Som medlemmer kan optages alle interesserede foreninger, institutioner og virksomheder, der kan optages med rettigheder svarende til ét medlemskab.

§ 4                       Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling afholdes i januar kvartal. Der indkaldes til generalforsamling med to ugers varsel ved annoncering i de lokale blade eller ved direkte henvendelse til medlemmerne.

§ 5                       Den ordinære generalforsamlings dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter:

  1. Valg af dirigent
  2. Beretning
  3. Regnskab
  4. Arbejdsplan, budget og fastsættelse af kontingent.
  5. Orientering om samarbejdet mellem foreningen og Vejle Kommunes arkiver.
  6. Valg
  7. Indkomne forslag
  8. Eventuelt

§ 6                       Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsens flertal ønsker det, eller en tredjedel af medlemmerne fremsætter skriftlig begæring herom.  Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes inden en måned efter begæring herom er fremsat og indkaldes med motivering for dens afholdelse i øvrigt som en ordinær generalforsamling.

§ 7                       Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

§ 8                       Foreningens opgaver varetages af en bestyrelse på 5 medlemmer. Desuden vælges der to suppleanter og to revisorer. Valgene gælder for to år. Første år afgår dog to medlemmer af bestyrelsen samt en suppleant og en revisor efter lodtrækning.

§ 9                       Bestyrelsen konstituerer sig med formand, kasserer og sekretær. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Der føres protokol over møderne.

§ 10                     Foreningens melemmer betaler et årligt kontingent der fastsættes af generalforsamlingen. Endvidere kan der modtages og tilvejebringes bidrag fra anden side.

§ 11                     Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

§ 12                     Ændringer i vedtægterne kan ske med simpelt stemmeflertal på en generalforsamling. Opløsning af foreningen kan ske ved to på hinanden med mindst to ugers mellemrum følgende generalforsamlinger, hvor forslaget har været på dagsorden.

                             Ved opløsning overføres eventuel formue til andet lokalhistorisk arbejde efter den ekstraordinære generalforsamlings afgørelse.

§ 13                     Foreningen tilmeldes Lokalarkiv- og museumsforeningssamvirket i det tidligere Egtved Kommune, Ådalens LAMS.

 

Vedtægterne er revideret og godkendt af generalforsamlingen den 11. marts 2010 og efterfølgende på en ekstraordinær generalforsamling den 6. april 2010.