Generalforsamling 2022 Referat generalforsamling d. 24/2 2022, Fuglebakkens Festsal, Spangsbjerg Møllevej 109 kl. 19.00 Tilstede fra bestyrelsen: Eva Lenschow, Leif Wittorff, Britta Bodilsen, Villy Madsen og Mikkel Dam. Dagsorden: 1. Valg af dirigent Knud Larsen (have 25) 2. Valg af stemmetællere: Britta Bodilsen (have 83), Anders Eskildsen (have 119) og Johan Hansen (have 61) 3. Bestyrelsens beretning v/formanden Det er ikke længe siden sidste generalforsamling, da den blev forskudt grundet corana. Sidste år havde Kvaglund haveforeningen 40-års jubilæum hvilket blev fejret med en reception om formiddagen med gæster fra kredsen, forbundet og bestyrelsesmedlemmer fra de andre haveforeninger. Om aften var det for havemedlemmerne, hvor der var mad og drikke til alle, samt amerikansk lotteri med masser af fine præmier. Efter nedgravning af el til flere have i foreningen er stien igen blevet reetableret af Søren Knudsen. Der er ligeledes pålagt mere grus nede ved elmasten foran (have 69+71) og opfyldning andre steder i alt ca. 5 tons af Leif, Neils og Johan. Der vil i foråret bliver bestilt mere grus, som selv kan afhentes nede i trailergården til at fylde op ude foran ens haven. Der var sidst på sæsonen mistanke om rotter ved Oasen, så der blev sat fælder om, men uden at fange andet som et par små mus. Spørgsmål: Grus skal rives foran haverne ikke bare fyldes på, da det ellers bare synker ned. Hvilken gaver fik foreningen fra kreds, og andre have? Det er sendt ud på mail, samt i et opslag på facebook siden. Takker for en hyggelig Sankt hans aften. Takker for super arrangement får børnene ved jubilæumsfesten. 4. Regnskab 2021 ved kassereren Side 1 af 1

Det udleveret regnskabet se (bilag 1). gennemgås af Leif Wittorff (have 63) og forklare differencen på vandbalancen da forsyningsselskabet først afregner i marts. Der kommer en ekstra indbetaling til kloakken til sommer på ca. 60.000, - så det ser ud til vi er færdig med at afbetale på dette lån til sommer 2023. Der er lidt små rettelser de ses med kuglepind Regnskabet godkendes 5. Budget for det kommende år Det udleveret budget for 2022 se (bilag 2). gennemgås af Leif Wittorff (have 63). Det er antaget at der kommer en haveleje stigning, (Indkommende forslag) med skal rettes til 20.000 og ikke de 30.000. er rettet med kuglepind, dette ændre så os overunder/skud. Fra 13.300 til 3.300, - Budget tages til efterretning. 6. Indkomme forslag Forslag er ved hæftet som bilag, se bilag 3. 1. Kan ikke se hvorfor reglen er det, da den forstyrrer når der skal arbejdes. Der skal nok stadig tages hensyn ved larmende arbejde til naboer. Forslaget bliver vedtaget ved afstemning, stemmeseddel 1. der er 52 stemmer i alt. Her er 32 for og kun 20 imod. 2. Da der ikke har været en prisstigning gennem de sidste 9 år eller mere, er det ved at være på tide med en lille stigning. Da alt andet ligeledes stiger såsom, el, kontingent ved kredsen, forsikringer osv. Forslaget vedtages ved håndsoprækning, ingen imod. 3. se bilag 4. forslaget vedtages med håndsoprækning, ingen imod. 7. Valg af: Side 2 af 11 Generalforsamling 2022 a. Valg af Formand for 2 år – (Eva modtager Genvalg) Eva Lenschow er genvalgt b. Valg af Bestyrelsesmedlem for 2 år – (Mikkel modtager genvalg

a. Valg af Formand for 2 år – (Eva modtager Genvalg) Eva Lenschow er genvalgt b. Valg af Bestyrelsesmedlem for 2 år – (Mikkel modtager genvalg) Mikkel Dam er genvalgt c. Valg af 2 Suppleanter til bestyrelsen for 1 år Joan Bonnema og Rudi Skaarup d. Valg af 1 revisor 2 år Lars Bonnema e. Valg af 2 revisorsuppeanter. Halvor Rasmussen og Thomas Dannielsen f. Valg af 1 vurderingsmand for 1 år (Jørgen modtager genvalg) Jørgen Mejer er genvalgt g. Valg af 2 vurderings suppleanter for 1 år Anders Eskildsen og Jarmund Joensen h. Valg af 1 repræsentant til repæsentantskabsmøde Villy Madsen 8. Eventuelt Spørgsmål: Hvorfor dette lokale da vi kunne låne lokaler ved kredsen gratis. Svar: Der er nok misforstået om der kunne lånes lokaler ved kredsen da de er flyttede, og har fået mindre lokaler og det skulle holdes i en kantine så hvis den ikke var udlejet. Så der er valgt disse. Spørgsmål: kunne der måske beskrives ved næste indkaldelse hvad bestyrelsesarbejde går ud på så man lidt ved hvad man stiller op til hvis man havde tænk det. Svar: lyder som en god idé. Referat: Mikkel Dam