Referat af generalforsamling 20/02-2020

Fuglebakkens festsal, Spangsbjerg Møllevej 109 kl. 19.

Tilstede fra bestyrelsen er Anders Eskildsen (næstformand), Leif Wittorff (kasserer), Britta Bodilsen, Mikkel Dam og Villy Madsen (første suppleant).

Dagsorden: Bilag 1

1. Valg af dirigent:

Knud Larsen (25) er valgt som dirigent

2. Valg af stemmetællere:

Thomas Danielsen (81), Lars Bonnema (79) og Britta Bodilsen (83)

3. Bestyrelsens beretning ved formanden:

Byder velkommen til at stærkt fremmøde til generalforsamlingen på hele 29 have. Den tidligere formand Johan Hansen (61) har valg at trække sig fra sin post grundet sygdom.

Der er blevet solgt 4 haven i 2019 og der bydes velkommen til disse.

Bestyrelsens tid bliver brugt på dårlige betalinger, skifteretten dødsfald (have 107), og på at få kontakt til de haver som ikke bliver holdt efter ordensreglerne, hvilken er trælst arbejde da det oftest er tidskrævende og uden resultat.

Der har ligeledes været tilsyn fra kommunen som havde påmindelses til 16 have i foreningen.

Et medlem er blevet smidt ud grundet misvedligehold af haven.

Haveforeningen har overtaget nogle have og har nu havene (71, 103, 107 og 113).

Der kommer nyt betalingssystem som kasseren vil komme ind på.

Tak til det store fremmøde på de forskellige arbejdsdage.

Solveig Larsen (25): Hvorfor benytter vi ikke de gratis lokaler som vi har mulighed for gennem kredens? - svar: der er koldt deroppe og der er dårlige parkeringsforhold.

 

 

4. Regnskab 2018 ved kasseren:

Det udleveret regnskabet gennemgås af Leif Wittorff (63) (kasserere) og forklare differencen på vandbalancen. Og regnskabet godkendes. 

5. Budget for det kommende år:

Det udleveret budget gennemgås af Leif Wittorff (63) (kasserere) og der rettes en tastefejl på sand for til 1500 fra 15 000. Og regnskabet godkendes. 

6. Indkomne forslag:

Forslag er ved hæftet sidst i dokumentet bilag 2.

Forslag 1:

Forslaget bliver rette til afstemning om nyt beløb på, 300, 500 eller 1000kr. til skriftlige afstemning med seddel nr. 5. fordelingen af stemmen (300 = 23), (500=30) og (1000=4).

Forslaget vedtages og beløbet godkendes til 500,-

Forslag 2:

Forslaget vedtages ved fuldtallige håndsoprækning.

Forslag 3:

Solveig Larsen (25) gør opmærksom på at forslaget skal rettes til, i sidste linje hvor (tredje gang kan anvendes, rettes til tredje gang skal anvendes).  Se bilag 2.

Forslaget vedtages ved håndsoprækning.

Forslag 4:

Forslaget vedtages ved håndsoprækning, ingen imod.

Forslag 5:

Listen over honorar se bilag 3.

Der er rettelser til:

 

r er rettelser til:

Vandudvalget fra (2x1400kr/år til 2x700kr/år)

Formand fra (3000kr/år til 3800kr/år)

Kasserer fra (4000kr/år til 3800kr/år)

Vurdering 300kr/år fra kredsen + nu 200 fra foreningen så i alt 500kr/år.

Med disse ændringer godkendes forslaget ved håndsoprækning. (32 for)

Forslag 6:

Robert Holm (69) er imod da han ikke selv har toilet i sit hus.

Forslaget bort faldet ved skriftlige afstemning seddel nr.2

(19 for) og (33 imod)

 

7. Valg af medlemmer.

A) Anders Eskildsen (119) vælges som formand.

B) Mikkel Dam (93) er genvalgt for 2år

C) Valg af bestyrelsesmedlem for 1 år nu da Anders Eskildsen (119) er blevet formand.

Villy Madsen (117) og Aleks Husum (43) melder sig. Ved afstemning seddel 3: Villy fik 27 stemmer, Aleks 22 stemmer, 6 blanke. Villy Madsen er valg som bestyrelsesmedlem for 1år.

D) Første suppleant Joan Bonnema (79) og anden suppleant Aleks Husum (43)

E) Lars Bonnema (79) opstiller og vælges

F) Halvor Rasmussen (23) og Thomas Danielsen (81) er revisor suppleanter

G) Jørn Meier (83) er valgt som vurderingsmand.

H) Britta Bodilsen (83) og Jarmund Joensen (115) er valgt som vurderingssuppleanter.

i) Villy Madsen (117) er valgt som repræsentant tilrepræsentantskabsmøde.

 

: Eventuelt:

Lars Bonnema (79): Hvad med navneændringen for foreningen, som blev vedtaget sidste år.

Anders Eskildsen (119) svar: Dette var en opgave som Johan Hansen (61) havde påtaget sig, og kom frem til konklusionen at det er muligt, men kræver nye lejererklæringer og en del juridisk arbejde døde den lidt det, men hvis der er nogle som vil påtages sig opgaven er de mere end velkommen. Ingen melder sig og opgaven står pt. I standby.

Referat: Mikkel Dam

Dirigent. Knud Larsen         næstformand. Anders Eskildsen

 

 

Referat af generalforsamling 21/02-2019

Fuglebakkens festsal, Spangsbjerg Møllevej 109 kl. 19.

Tilstede fra bestyrelsen er Johan Hansen (formand), Anders Eskildsen (næstformand), Leif Wittorff (kasser), Britta Bodilsen.

Lars Bonnema har tilkendegivet at han trak sig fra bestyrelsen i oktober 2018.

26. haver var repræsenteret til generalforsamlingen.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Valg af stemmetællere

3. Bestyrelsens beretning ved formanden

4. Regnskab 2018 ved kasseren.

5. Budget for det kommende år

6. Indkomne forslag

7. Valg af medlemmer.

1) Knud Larsen (25) er valgt som dirigent

2) Thomas Danielsen (81), Jørgen Jensen (85) og Mikkel Dam (93) er valgt som stemmetællere.

3) Formandens beretning:

I 2018 havde vi en varm sommer. Den tidligere formand John Jensen solgte sin kolonihave og der var derfor ekstraordinær generalforsamling 2. august, hvor Johan Hansen (61) blev valgt som formand og Britta Bodilsen (83) blev valgt som menigt bestyrelsesmedlem.

Der blev i 2018 solgt 10 huse.

Formanden håber på større fremmøde til fælles arbejdsdage i 2019 og ligeledes til andre arrangementer i haveforeningen.

Der var brud på en vandledning 26. september. Kommunen dækker vandspildet på ca. 150m3.

Kommunen var på besøg 4. oktober og roste efterfølgende haveforeningen for god orden.

Formanden advarede foreningens medlemmer om mulig - dog kun evt. - kontingentstigning til kredsen, som følge af en retssag kredsen fører.

4) Regnskabet blev godkendt efter anmærkning til kloakbetaling ved fælleshus.

Der har i 2018 været indtægter for 383.995,18kr og udgifter på 402.655,68.

5) Budgettet for det kommende år er også godkendt efter kommentar til sand, kommentar til fællesareal, spørgsmål til flexkonti.

Ved merindbetaling til kloak reduceres afdragenes størrelse for fremtidige betalinger.

Kloakbidrag er reduceret som følge.

Kasseren vil forhøre sig yderligere ang. at lade kloakbidragene bibeholde sin nuværende størrelse.

Banken vil ikke fortsætte med serviceopkrævning. Sidste opkrævning december 2019.

6) Indkomne forslag:

Forslagene er vedlagt i bunden af dokumentet.

Forslag 1, pkt. 1 nedstemt. Pkt. 2 - vedtaget. Der kan indhentes p-bevis fremadrettet.

Forslag 2, der foretages skriftlig afstemning: der er 52 gyldige stemmer: 21stemte nej, 29 stemte ja. Forslaget er vedtaget og haveforeningen vil fremadrettet hedde: Nordskrænten haveforening.

Forslag 3, bestyrelsen skal arbejde videre med fælleshuset.

Forslag 4, skriftlig afstemning: 18 stemte nej, 32 stemte ja. Hækkens maximale højde er fremadrettet 180cm.

7) Valg:

a) Leif er valgt, som kasser for 2 år.

b) Anders og Britta er genvalgt for 2 år til bestyrelsen.

c) Mikkel Dam (93) melder sig som bestyrelsesmedlem for 1 år. Aleks Husum (43) melder sig. Mikkel fik 29 stemmer, Aleks 19 stemmer, 4 blanke. - Mikkel Dam er valgt som bestyrelsesmedlem for 1 år.

d) Villy Madsen (117) er valgt som bestyrelsessuppleant for 1 år

e) Villy Madsen(117) og Knud Larsen (25) er revisorer.

f) Halvor Rasmussen (23) og Thomas Danielsen (81) er revisor suppleanter

g) Villy Madsen (117) er valgt som vurderingsmand.

h) Halvor Rasmussen (23) og Anders Eskildsen (119) er valgt som vurderingssuppleanter.

i) Villy Madsen (117) er valgt som repræsentant til repræsentantskabsmøde.

8: Eventuelt:

Thomas Danielsen - spørger til om højspændingsledningerne bliver fjernet. - Der kan ikke gives noget svar, da det er elselskabets ledninger.

Der bliver spurgt hvem der sidder i festudvalget. Svaret er Britta (83), Joan(79), Anna(63), Erika(37).

Der kommer en plan for vedligeholdsdatoer.

Der kommer nye nøgler til bommene. Der vil være nøgleombytningen til forårsfællesrengøringen 27. april.

Referat : Anders Eskildsen

Dirigent. Knud Larsen         Formand .Johan Hansen