Standardvedtægter

for

Haveforeninger

under

Vedtaget af kredsrepræsentantskabet 2013:

Side 2 af 10

Indholdsfortegnelse

§ 01. Haveforeningens navn og stiftelse. side 03

§ 02. Formål og virke. side 03

§ 03. Medlemmer. side 03

§ 04. Hæftelse. side 04

§ 05 Medlemskapitalen. side 04

 

§ 06. Leje. side 04

§ 07. Ordensbestemmelser og vedligeholdelse af det lejede side 05

§ 08. Ophævelse/opsigelse og overdragelse af lejemål side 05

§ 09. Fællesarbejde side 06

§ 10. Generalforsamling side 07

§ 11. Bestyrelsen side 08

§ 12. Vurdering/værdiansættelse side 09

§ 13. Tavshedspligt Side 09

§ 14. Tegningsret side 09

§ 15. Regnskab og revision side 09

§ 16. Foreningens opløsning side 10 Side 3 af 10

Vedtægter

for

Haveforeningen Kvaglund

§ 1. Haveforeningens navn og stiftelse.

1.1 Foreningens navn er. Havforeningen Kvaglund.

Foreningens hjemsted er Esbjerg Kommune.

1.2 Foreningen er stiftet.1983.

§ 2. Formål og virke

2.1. Foreningen har til formål at administrere og forvalte det til kolonihaveformål lejede areal i overensstemmelse med de bestemmelser, der er lagt til grund herfor samt for området i sin helhed og indeholdt i vedtægt for Esbjerg kreds og Kolonihaveforbundet.

2.2. Foreningen skal gennem sin bestyrelse bl.a. sikre, at bestemmelser, som er nedfældet i en på området lagt byplan, lokalplan, eller tinglyst deklaration og lignende, vedrørende det samlede haveområde eller enkelte haver, overholdes og respekteres af foreningens medlemmer.

2.3. Foreningen og dens medlemmer skal være medlem af Kolonihaveforbundet.

§ 3. Medlemmer

3.1. Som medlem kan optages myndige personer, der samtidig lejer en have ved medlemskabets indgåelse.

3.2. Medlemmet skal have fast og lovlig bopæl i Esbjerg Kommune og være tilmeldt folkeregisteret samme sted.

Adresseændring skal meddeles formand eller kasserer senest

2 uger efter, at ændringen er sket.

Hvis det kræves, at lejer har bopæl i kommunen for at kunne leje en kolonihave, er medlemmet forpligtet til straks at opsige sit lejemål ved flytning fra kommunen. Såfremt dette ikke sker, skal bestyrelsen skriftligt bringe lejemålet til ophør med 14 dages varsel jfr. § 8.

3.3. Intet medlem kan optages i foreningen uden bestyrelsens godkendelse.

3.4. Ved leje af en havelod oprettes en lejeaftale. Side 4 af 10

 

3.5. Et medlem kan kun leje en have og kan ikke samtidig være medlem af en anden haveforening under Kolonihaveforbundet. Overtrædes denne bestemmelse skal bestyrelsen bringe lejemålet til ophør med 14 dages varsel jfr. § 8.

 

§ 4. Hæftelse/optagelsesgebyr

 

4.1. I forbindelse med optagelse som medlem erlægges et optagelsesgebyr. Gebyrets størrelse

 

fastlægges af kredsens repræsentantskab og tilbagebetales ikke ved udtræden

 

4.2 Optagelsesgebyr er fastsat til kr. 500,00.

 

4.3 Medlemmerne hæfter solidarisk for foreningens gældsforpligtelser.

 

§ 5. Medlemskapitalen

 

Generalforsamlingen fastsætter pr. regnskabsårets begyndelse haveloddernes andel i forenings-kapitalen. Ved optagelse af et nyt medlem medtages haveloddens således opgjorte andel i foreningskapitalen ved fastsættelsen af bebyggelsens værdi, jfr. § 8, pkt. 6 og 8.

 

Indskud og hæftelse

 

5.1. Ved optagelse som medlem af foreningen betales et indskud svarende til haveloddens anpart i medlemskapitalen, som denne er opgjort ifølge seneste årsregnskab.

 

5.2. Indskuddet forfalder til kontant betaling ved brugsretsaftalens indgåelse.

 

5.3. Indskuddet tilbagebetales, når et medlem overdrager andelen til et nyt medlem. Beløbets størrelse, opgøres ud fra det sidst godkendte regnskab.

 

5.4. Ved optagelse som medlem betales et optagelsesgebyr, hvis størrelse fastsættes af Kredsrepræsentantskabet. Optagelsesgebyr tilbagebetales ikke ved udtræden.

 

5.5. Medlemmerne hæfter solidarisk for foreningens gældsforpligtelser, således som disse til enhver tid fremgår af foreningens regnskab.

 

§ 6. Leje

 

6.1. Leje for den enkelte havelod fastsættes af foreningens generalforsamling ud fra det budget, som af foreningens bestyrelse er forelagt generalforsamlingen til godkendelse. Generalforsamlingen kan fastsætte engangsbeløb til udførelse af større anlægsarbejder, f.eks. kloak, vandledningsned-læggelse, opsætning af el og lign. Sådanne engangsbeløb er pligtig pengeydelse i lejeforholdet.

 

6.2. Betaling af leje anses for rettidig, når den erlægges senest 3. hverdag efter forfaldsdagen, eller når denne hverdag er en lørdag den følgende hverdag.

 

Forfalder leje eller anden pligtig pengeydelse til betaling på en helligdag, en lørdag eller på grundlovsdag, udskydes forfaldsdagen til den følgende hverdag.

 

6.3. Hvis leje eller anden pligtig pengeydelse ikke er betalt rettidigt, kan foreningen opkræve et af generalforsamlingen fastsat gebyr for hver forsinket betaling samt bringe lejemålet til ophør, jfr. § 8. Side 5 af 10

 

§ 7. Ordensbestemmelser og vedligeholdelse af det lejede

 

7.1. Generalforsamlingen fastsætter ordensbestemmelser m.m. som skal være gældende inden for området, og som foreningen gennem sin bestyrelse skal forvalte og administrere.

 

7.2. Medlemmet er pligtig at overholde alle bestemmelser, som foreningens generalforsamling, bestyrelse eller offentlige myndigheder pålægger området, ligesom medlemmet er pligtig at overholde de i lejeaftalen indeholdte bestemmelser.

 

§ 8. Ophævelse/opsigelse og overdragelse af lejemål

 

8.1. Lejer har ret til at opsige sit lejemål af havelodden i henhold til reglerne i lejekontrakten mellem lejer og foreningen.

 

8.2. Foreningens bestyrelse er berettiget til at ophæve den indgåede lejeaftale, hvis leje eller anden pligtig pengeydelse ikke er betalt rettidigt, og medlemmet ikke har betalt restancen senest 14 dage efter, at skriftligt påkrav er afsendt eller fremsat, f.eks. i skrivelse overbragt af bestyrelsen på lejerens adresse.

 

Det er en forudsætning for ophævelse af lejeaftalen, at foreningens påkrav er afgivet efter sidste rettidige betalingsdag, og det skal udtrykkelig angives, at lejemålet bliver ophævet, hvis restancen ikke er betalt inden udløbet af den meddelte frist.

 

8.3. Foreningens bestyrelse er berettiget til at ophæve den indgåede lejeaftale, hvis medlemmet overlader brugen af haveloddet til en anden og trods påtale fortsætter dermed, eller såfremt lejeren af en havelod eller dennes husstand ved sin adfærd er til væsentlig gene og ulempe for foreningen og dens medlemmer.

 

8.4. Foreningens bestyrelse er berettiget til at ophæve den indgåede lejeaftale, hvis medlemmet i væsentlig grad misligholder den lejede havelod eller groft tilsidesætter bestemmelser pålagt området ude fra eller på tilsvarende måde tilsidesætter foreningens til enhver tid gældende vedtægter og ordensbestemmelser.

 

NATOPHOLD

 

Overtrædelse af forbuddet mod benyttelse af kolonihavehuset til helårsbeboelse er en grov tilsidesættelse af bestemmelser pålagt området. I perioden fra d. 1/10 til d. 31/3 er nat ophold kun lovligt følgende perioder: i uge 42 og fra d. 23/12 til d. 1/1 og i uge 7. Det er ikke tilladt at overnatte i andre perioder heller ikke weekends.

 

8.5. Når bygninger på en havelod overtages af en pantekreditor med henblik på fyldestgørelse, bortfalder lejers lejeret til haveloddet fra overtagelsestidspunktet.

 

8.6. Når lejeretten til et havelod er opsagt eller ophævet, kan det udtrædende medlem frit medtage.

 

Bebyggelse inklusiv fundering og indbo.

 

Fjernelse skal dog foretages på en sådan måde, at hverken havens anlæg eller det kollektive foreningsanlæg påføres skade.

 

8.7. Hvis bebyggelsen opfylder gældende forskrifter, har det udtrædende medlem ret til at sælge bebyggelsen til den, foreningen godkender til at indtræde i lejeaftalen. Denne ret er dog betinget af en forudgående vurdering og værdiansættelse af det, som kan indgå i salget. Side 6 af 10

Salg kan ikke betinges af forpligtelse for køber til samtidig at købe indbo og redskaber. Værdiansættelse skal finde sted i overensstemmelse med de af Kolonihaveforbundet fastsatte retningslinjer. Ved enhver overdragelse skal sælger fremskaffe/fremvise tinglysningsattest på lejemålet. (PT. er dette ikke afklaret, d. 1/9 2013, se forbundets hjemmeside.)

8.8. Salg kan ikke finde sted uden foreningens direkte medvirken.

8.9. Har medlemmet ikke inden 4 uger (Lejekontrakter udstedt før 01 april 2004 dog 3 mdr.) efter lejemålets opsigelse eller ophævelse bortfjernet eller solgt den på haveloddet opførte bebyggelse, eller er salg sket i strid med gældende overdragelsesregler, jfr. Forbundsvedtægtens § 7, pkt. 8, kan medlemmet uden yderligere varsel udsættes af det lejede havelod ved en umiddelbar fogedforretning. Bestyrelsen bestemmer herefter, hvem der skal overtage have og bebyggelse samt vilkår for overdragelsen i overensstemmelse med de af Kolonihaveforbundet fastsatte vurderingsregler.

Hvis bebyggelsen ikke kan sælges i henhold til vurderingen, er bestyrelsen berettiget til at sælge bedst muligt, evt. ved auktion.

Foreningen er berettiget til for ethvert krav mod et medlem at søge sig fyldestgjort i den på havelodden opførte bebyggelse, beplantning m.v., forud for andre kreditorer.

Ved afregning til medlemmet kan bestyrelsen fratrække enhver udgift forbundet med medlemskabets og lejemålets afvikling, herunder advokatomkostninger, retsgebyrer, lejerestance m.m.

Når opsigelse eller ophævelse af et medlemskab med tilhørende lejeaftale har fundet sted, er pågældende pligtig at betale foreningen leje og andre ydelser vedrørende haveloddet, indtil denne er fraflyttet og ryddeliggjort, ligesom medlemmet har pligt til at vedligeholde haven i samme periode.

8.10. Bestyrelsen har intet ansvar over for indtrædende medlemmer, hvis et udtrædende medlem bevidst eller ubevidst har fortiet forhold om pantsætning af den bebyggelse m.v., der overdrages. at det udtrædende medlem fremlægger tingbogsattest vedr. bebyggelsen.

8.11. Medlemmet har ret til at overdrage lejemålet til en slægtning i ret op- og nedstigende linie. Medlemmet har ikke ret til at overdrage lejemålet til andre.

8.12 Afgår et medlem ved døden, ophører lejemålet efter 3 måneder pr. den 1ste i en måned.

Dog gælder,

at en efterlevende ægtefælle har ret til at fortsætte lejeaftalen, medmindre foreningen har

vægtige grunde til at modsætte sig dette,

at en person, med hvem afdøde har levet i ægteskabslignende forhold i mindst 2 år forud for dødsfaldet, skal, medmindre foreningen har vægtige grunde til at modsætte sig det, have samme ret under forudsætning af, at samlivet bestod på tidspunktet for dødsfaldet,

at en myndig slægtning i op- og nedstigende linje har ret til at få overdraget lejemålet, hvis pågældende efter bestyrelsens vurdering har deltaget aktivt i pasning og vedligeholdelse af haven og kolonihavehuset. Der skal inden overdragelsen ske vurdering af koloni-havehuset i overensstemmelse med Kolonihaveforbundets vurderingsregler.

Bestyrelsen skal påse, at de ovenfor anførte betingelser er opfyldt.

§ 9. Fællesarbejde

9.1. Foreningens medlemmer er forpligtet til at medvirke ved ren- og vedligeholdelse af veje, stier og andre arealer, der ifølge hovedlejekontrakten hører til området, samt ved vedligeholdelse af foreningens fælles faciliteter.

Medlemmet har endvidere pligt til at holde sin del af vejen uden for hækken.

 

9.2. Bestyrelsen kan indkalde foreningens medlemmer til deltagelse i de nævnte aktiviteter. Bestyrelsen kan pålægge medlemmer, der udebliver herfra, en afgift fastsat af general-forsamlingen. Pålagt afgift betragtes som en pligtig pengeydelse i lejeforholdet.

 

Strafgebyr/bod er fastsat til kr. 200,00.

 

§ 10. Generalforsamling

 

10.1. Foreningens generalforsamling er foreningens øverste myndighed.

 

10.2. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år senest 8 uger efter regnskabsårets afslutning med en dagsorden, der mindst skal indeholde følgende punkter:

 

1) Valg af dirigent og referent.

 

2) Valg af stemmeudvalg

 

 

 

3) Beretning.

 

4) Årsregnskab med evt. revisionsberetning.

 

5) Indkomne forslag.

 

5) Godkendelse af budget.

 

6) Valg af formand/kasserer.

 

7) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

 

8) Valg af interne revisorer og suppleanter.

 

9) Valg af delegerede til kredsrepræsentantskabet.

 

10) Eventuelt.

 

10.3. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når generalforsamlingen eller et flertal af bestyrelsens medlemmer med angivelse af dagsorden beslutter det.

 

10.4. Ekstraordinær generalforsamling afholdes endvidere, hvis mindst 25 % af foreningens medlemmer fremsætter skriftligt krav herom til bestyrelsen med angivelse af dagsorden.

 

10.5. Bestyrelsen er i de i stk. 3 og 4 nævnte tilfælde pligtig at indkalde til ekstraordinær generalfor-samling inden 8 dage fra beslutningen eller begæringens modtagelse. Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes tidligst 1 og senest 3 uger efter indkaldelsen.

 

10.6. Når betingelserne for indkaldelse af en ekstraordinær generalforsamling er opfyldt, men bestyrelsen afviser at indkalde den, indkalder og afholder kredsbestyrelsen generalforsamlingen. De hermed forbundne udgifter afholdes af foreningen.

 

10.7. Beslutning på en ekstraordinær generalforsamling kan kun træffes, hvis mindst 4/5 af de medlemmer, der har begæret generalforsamlingen, er til stede. Bestemmelserne i stk.10 – 14 gælder også for ekstraordinære generalforsamlinger.

 

10.8. Ordinær generalforsamling indkaldes skriftligt af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst 8 dages varsel.

 

10.9. Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være formanden i hænde senest 1. januar i det år generalforsamlingens afholdelse. Indkomne forslag skal udsendes til medlemmerne senest 8 dage før generalforsamlingen. Behandlingen af forslagene forudsætter forslagsstillers tilstedeværelse.

 

10.10. Adgang til generalforsamlingen har ethvert medlem af foreningen samt dennes ægtefælle eller samlever.

 

10.11. Hver havelod har 2 stemme(r).

 

10.12. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

 

10.13. Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpelt flertal af de afgivne stemmer.

 

Skal der stemmes omforslag til:

 

./. Vedtægtsændring

 

./. Optagelse af kollektive lån Side 8 af 10

 

./. Ekstraordinære indskud

 

./. Haveforeningens opløsning

 

kræves dog, at mindst 2/3 af medlemmerne er mødt, og at 2/3 af de afgivne stemmer går ind for forslaget. Er fremmødet ikke tilstrækkeligt stort, men 2/3 af de afgivne stemmer har stemt for forslaget, indkaldes til en ny generalforsamling, som uanset antallet af fremmødte, kan vedtage forslaget med 2/3 af de afgivne stemmer.

 

10.14. Referat fra generalforsamlingen underskrives af dirigenten, referenten samt foreningens formand.

 

10.15. Valg af delegerede til kredsrepræsentantskabet:

 

Foreningen er berettiget til at lade sig repræsentere med 3 delegerede, uanset medlemstallet

 

hvor medlemstallet i en forening overstiger 50, er foreningen herudover berettiget til at vælge

 

1 delegeret pr. påbegyndt 50 medlemmer

 

I den enkelte forenings samlede antal er kredsbestyrelses medlemmer inkluderet.

 

§ 11. Bestyrelsen

 

11.1. Generalforsamlingen vælger blandt foreningens medlemmer en bestyrelse til at varetage den daglige ledelse af foreningen og til udførelse af generalforsamlingens beslutninger. En opstillet, som er forhindret i at være til stede på generalforsamlingen, kan vælges, såfremt vedkommende har afgivet en skriftlig erklæring herom.

 

11.2. Bestyrelsen består af 5 personer, der vælges for en 2-årig periode.

 

Formand og kasserer vælges særskilt, henholdsvis i lige og ulige år.

 

2 bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige år og 1 i lige år.

 

Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og sekretær.

 

Generalforsamlingen vælger suppleanter efter behov.

 

11.3. Som bestyrelsesmedlem eller suppleant kan kun vælges én repræsentant fra samme havelod, med mindre der er tale om valg til udvalg under bestyrelsen.

 

Hvis et bestyrelsesmedlem fratræder før en valgperiodes udløb, indtræder suppleanten i bestyrelsen - dog kun for tiden indtil næste generalforsamlings afholdelse.

 

Afgår formanden eller kassereren i en valgperiode, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling for nyvalg, hvis fratrædelsen ikke sker umiddelbart før den ordinære generalforsamling.

 

11.4. Bestyrelsen fastlægger selv grundlaget for sit virke m.m. i en forretningsorden.

 

Bestyrelsesmøder indkaldes af formanden eller i dennes fravær af næstformanden efter behov, eller når blot et medlem af bestyrelsen begærer det.

 

11.5. Et bestyrelsesmedlem må ikke deltage i behandling af en sag, hvori denne eller en med denne beslægtet person er involveret, eller på anden måde er personligt interesseret.

 

11.6. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede. Beslutninger træffes ved simpelt flertal.

 

11.7. Der føres protokol over forhandlingerne på bestyrelsesmøder.

 

11.8. Foreningens midler skal anbringes i et anerkendt pengeinstitut. Regler om disposition over midlerne fastsættes af bestyrelsen i henhold til fastlagte fuldmagtsforhold.

 

11.9. Formands og kasserers samt eventuelt øvrige bestyrelsesmedlemmers omkostninger/udlæg til telefon, kontorhold, kørsel m.v. dækkes af foreningen.

 

Beløbets størrelse fastsættes ud fra gældende regler fra told og skat

 

11.10 Bestyrelsen skal sikre, at der er tegnet:

 

- en bestyrelsesansvarsforsikring, der omfatter bestyrelsens erstatningsansvar ved uagtsomme Side 9 af 10

 

erstatningspådragende handlinger,

 

- en underslæbsforsikring, der omfatter foreningens tab ved underslæb i forbindelse med administration af foreningens midler,

 

- en vurderingsudvalgsforsikring, der omfatter vurderingsudvalgets erstatningsansvar ved uagtsomme ansvarspådragende handlinger, denne forsikring er PT tegnet af kredsen.

 

- en erhvervsansvarsforsikring, der omfatter foreningens erstatningsansvar over for tredjemand

 

- en ulykkesforsikring, der omfatter skade på personer i forbindelse med fællesarbejde i foreningen.

 

§ 12. Vurdering/værdiansættelse af beplantning og bebyggelse. 12.1. Vurdering/værdiansættelse finder sted inden for rammerne af de af Kolonihave forbundet og. Esbjerg Kreds udstedte retningslinjer Lokale vurderingspersoner udpeges af haveforeningernes bestyrelse.

 

§ 13. Tavshedspligt

 

Bestyrelsesmedlemmer og medlemmer af udvalg, nedsat af bestyrelsen, har tavshedspligt med hensyn til oplysninger om personers økonomiske og personlige forhold, som medlemmerne får indseende i under deres arbejde for foreningen.

 

Medlemmer af foreningens vurderingsudvalg må kun videregive oplysninger om resultatet af foretagne vurderinger til foreningens bestyrelse.

 

§ 14. Tegningsret

 

I økonomiske forhold tegnes foreningen ud ad til af formanden og kassereren i fællesskab eller af den samlede bestyrelse. I alle øvrige forhold repræsenterer formanden foreningen udadtil og er ansvarlig for foreningens daglige ledelse.

 

§ 15. Regnskab og revision

 

14.1. Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

 

Det påhviler kassereren at udarbejde et årligt driftsregnskab ledsaget af en statusopgørelse opgjort under hensyntagen til de tilstedeværende værdier og forpligtelser.

 

Det påhviler i øvrigt kassereren på ordinære bestyrelsesmøder at forelægge en regnskabsoversigt til direkte sammenhold med det foreliggende budget.

 

Årsregnskab skal udarbejdes i overensstemmelse med god regnskabsskik og være i overensstemmelse med den foretagne bogføring og tilstedeværende bilag. Bestyrelsen kan bestemme, at årsregnskabet skal udarbejdes med bistand af en registreret eller statsautoriseret revisor.

 

14.2. Generalforsamlingen vælger 2 interne revisorer for 2 år og 2 revisorsuppleanter for 1 år.

 

Det påhviler de valgte interne revisorer at revidere foreningens årsregnskab samt føre protokol med de bemærkninger, revisionsarbejdet måtte give anledning til.

 

14.3. Revision af foreningens regnskabsaflæggelse finder sted ved 2 af foreningens valgte revisorer 2 gange årligt. Indkaldes af formanden

 

Revisorerne kan foretage mindst ét uanmeldt kasseeftersyn pr. år. Kasseeftersynet skal omfatte både kontantbeholdning og bankindeståender. Side 10 af 10

 

§ 16. Foreningens opløsning

 

15.1. Hvis gyldig beslutning om foreningens opløsning træffes, og dette alene skyldes, at foreningens virke overføres til andet haveområde, skal foreningens formue overføres til den forening, som viderefører det nye haveområde med samme forpligtelser over for den opløste forenings med-lemmer.

 

15.2. Skyldes foreningens opløsning, at foreningen helt ophører med at drive haveforening, udpeges 2 likvidatorer.

 

Evt. formue ved likvidationens afslutning udbetales til de medlemmer, der er registreret som medlemmer på dette tidspunkt.

 

15.3. Foreningen kan ikke opløses, så længe lejekontrakt med udlejer er i kraft.

 

---oo0oo---

 

Vedtaget af repræsentantskabet 16. april 2013

 

Repræsentantskabets underskrift:

 

Dirigent: Mogens Lorendsen

 

Kredsbestyrelsen:

 

Allan Blom Nielsen

 

Kredsformand

 

Leif Juulsen- Knud Larsen- Jens Sørensen

 

Kasserer -Sekretær- Bestyrelsesmedlem

 

Niels C Fridrichsen- Frede Fischer -Henrik Kjems

 

Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem

 

Revideret og rettet 24-9-2013