Skal din have vurderes bedes du henvende dig til Britta have nr 83

 for at få udleveret Et Giro kort til betaling for vurderingen ,når der er betalt får du en tidspunkt for vurderingen.

Det er blevet besluttet på kongressen 2015 at vurderingerne gælder 12 mdr fra vurderingsdatoen,så de vurderinger der er udført i 2015 gælder til samme vurderingsdato 2016

Esbjerg Kreds

Forretningsorden for fællesvurderingsudvalget

Udvalgets formål:

At værdiansætte lovlige bebyggelser og haver ved enhver haveoverdragelse i Esbjerg Kreds, samt i Kolonihaveforbundet’s ånd, i et og alt, at tilstræbe én for medlemmerne reel og ensartet værdiansættelse.

Udvalgets ansvar:
Fællesvurderingsudvalget vælges og ledes af Forretningsudvalget.

Fællesvurderingsudvalget er ansvarlig over for kredsens Forretningsudvalg (FU) og repræsentantskabet

Fællesvurderingsudvalget er et udvalg under Esbjerg Kreds, og skal alene ved udvalgets kontakt- person som sådan, referere til FU.

Vurderingsgrundlaget er:

Kolonihaveforbundet´s hovedbestemmelser for haveoverdragelse, vedtægter for Esbjerg Kreds, vedtægter for foreninger underlagt Esbjerg Kreds, lokal- og byplaner i Esbjerg

Kommune samt alle øvrige forordninger af enhver art, som måtte være gældende inden for Esbjerg Kommune. Herunder lejekontrakten mellem Esbjerg Kommune og Esbjerg Kreds.

Vurdering af havelodder og bebyggelse følger kolonihaveforbundets vurderingstabel.

Uagtet reglerne i Kolonihaveforbundets hovedbestemmelser for haveoverdragelse er vurderingen gyldig i kalenderåret plus 12 måneder fra vurderingstidspunktet. Vurderede, men usolgte havelodder med bebyggelse revurderes hvert år den 01 januar med tilskrivning af det årlige forbrugerpris-indeks og fradrag på 2% for bebyggelsens alder. Såfremt foreningen, gennem vurderingens gyldige periode, kan konstatere væsentlige ændringer i haveloddets beplantning og bebyggelse, kan foreningen forlange ny vurdering, inden haveoverdragelse kan finde sted. Sælger/haveover-drager kan ligeledes forlange ny vurdering, inden haveoverdragelse finder sted.

I begge tilfælde betaler sælger p.t. kr. 500,00 for vurderingen.
Revurderingen foretages administrativt af FU.

Udvalgets sammensætning:

Fællesvurderingsudvalget består af seks medlemmer valgt bland kredsens medlemmer for et ikke fastsat åremål.

Ved frafald vælger FU et nyt medlem.

Fællesvurderingsudvalget vælger selv en kontaktperson, som er ansvarlig for udvalgets daglige funktionsduelighed.
Fællesvurderingsudvalget administreres af en af kredsens udpeget som samtidig er regnskabs- pligtig over for kredsbestyrelsen.

Udvalgets funktion:

Et vurderingshold består af tre personer. To fra fællesvurderingsudvalget samt én vurderingsper- son fra den lokale haveforening.

Haveforeningens vurderingsperson skal til hver vurdering medbringe:

Nøgler, evt. papirer på bebyggelsen, kvitteringer for evt. forbedringer m.m.

Er dette ikke i orden aflyses vurderingen, og der indkaldes til en ny vurdering. Den pågældende sælger, eller forening erlægger betaling herfor.

Vurderingerne begrænses til 1. mandag og 3. Lørdage i måneden, med forbehold til ændringer fra kontakt- personen.

Udvalgets økonomi:

Sælger erlægger gennem sin haveforening de direkte udgifter ved vurderingen. Beløbets størrelse vedtages af kredsbestyrelsen p.t. kr. 500,00. Betalingen sker ved, at sælger henvender sig til medlemsforeningen som udleverer FI-kort, og vurderingen bestilles først, når medlemmet fremviser kvittering for indbetaling til bank eller posthus.

Vurderinger bestilles hos fællesvurderingsudvalgets kontaktperson.

Klausuler:

FU gives ret til at standse udvalgets arbejde og igangsætte anden foranstaltning, så- fremt det skønnes nødvendig.

Beslutningen skal dog forelægges førstkommende ordinære repræsentantskab til godkendelse.

HF Enggårdsparken:

Der forefindes fem haver i HF Enggårdsparken, hvor der er indlagt el i husene. Disse fastsættes

til en vurderingspris a’ kr. 4500,00 uden den årlige nedskrivning.

Der forefindes fire haver hvor husene har ildsted med skorsten. Disse nedskrives med 2 % pr. år.

Udvalget er første gang stiftet og godkendt på kredsgeneralforsamlingen den 24 marts 1998.

Denne nye forretningsorden for fællesvurderingsudvalget er godkendt af kredsbestyrelsen den 01. oktober 2003, og har virkning pr 01 januar 2004. den erstatter samtidig tidligere godkendelser