Genudlejningskontrakt

 Kolonihaveforbundet for Danmark, Esbjerg Kreds foretager hermed genudlejning af det på

 

matr. nr.  ??         beliggende kolonihaveområde udlagt med    xx    haver  til kolonihaveforeningen  xxxxxxxxxx  på følgende vilkår:

 § 1

 Lejemålet træder i kraft den 1 januar 2013. 

 

Genudlejningskontrakten fornys efter reglerne i kredsvedtægtens § 2.5.

 

 § 2

 Lejemålet er baseret på hovedkontrakten mellem Esbjerg Kommune og Esbjerg Kreds, og det lejede skal anvendes til kolonihaveformål i overensstemmelse med hovedkontraktens bestemmelser.

 

 Foreningen med samtlige sine medlemmer er pligtig til nøje at overholde hovedkontraktens

 

bestemmelser, samt de aftaler Esbjerg Kommune og Esbjerg Kreds indgår som tillæg til hoved-kontrakten.

 Foreningen med samtlige sine medlemmer er pligtig til nøje at overholde, hvad kredsens

 bestyrelse eller repræsentantskab, af enhver art, pålægger foreningen.

 

 Foreningen med samtlige sine medlemmer er pligtig til som minimum, at tegne brandforsikring

  Gennem Kredsen med miljøoprydningspligt som opfylder Esbjerg Kommunes krav mod kredsen.

 

 § 3

 

 Foreningen er forpligtet til med samtlige sine medlemmer, at være medlem af

 Kolonihaveforbundet  og Esbjerg Kreds så længe forbund og kreds består.

 

 En forudsætning for medlemskab af foreningen er, at der til medlemskabet knyttes en lejekontrakt til en af de på det lejede areal udlagte havelodder.

 

 Enhver lejeaftale mellem foreningens og dens medlemmer skal oprettes på den af

 Kolonihaveforbundets godkendte standardlejekontrakt.

 

 Foreningens vedtægter skal være den af Esbjerg Kreds godkendte standardvedtægt for foreninger

 underlagt Esbjerg Kreds.

 

 § 4

 

 Foreningen betaler en leje og en lejeregulering til kredsen, som nøje følger lejekontrakten mellem

 Esbjerg Kommune og Esbjerg Kreds.

 

 Betalingen sker til det betalingssted, kredsen til enhver tid måtte anvise.

 

 Det samme vil være gældende for afgifter, skatter og andre pengeydelser, der pålignes det lejede areal.

 

 Foreningen er forpligtet til at betale enhver pengeydelse, til den betalingstermin kredsen måtte bestemme.

 

 § 5

 

 Enhver pantsætning af de på havelodderne opførte bebyggelser skal skriftligt godkendes af

 foreningens bestyrelse, forinden pantsætning kan finde sted.

 

 Der henvises i øvrigt til forbundets standardlejekontrakt.

 

 § 6

 

 Hvis foreningen med samtlige sine medlemmer ikke overholder bestemmelserne i nærværende genudlejningskontrakt ’s § 4, pålægges foreningen en strafafgift på kr. 500,00 og Esbjerg Kreds kan opsige kontrakten med 3. måneders varsel.           

 

 I øvrigt kan kredsen opsige nærværende genudlejningskontrakt efter bestemmelserne i hoved- kontrakten mellem Esbjerg Kommune og Esbjerg Kreds.

 

 Denne genudlejningskontrakt, kan ikke stå alene, men er nøje knyttet til hovedkontrakten med ,Esbjerg Kommune.

 

 Esbjerg Kreds                                                                           HF

 

 Kloarkering

Hoved lejekontrakt- Genudlejnings kontrakt