Hermed regler for kloakering på haveloddet i haveforeningerne,der er lavet en lille ændring angående tilkobling til stikledning nu skal man bruge egen stikledning så vidt mulig.
Med venlig hilsen
 
Kim Seider 

 

Regler for tilkobling til kloakledningen

Generelt kan man sige, at alle afløb, der producerer gråt eller sort spildevand skal

tilkobles det nye spildevandssystem via egen stikledning, så vidt muligt. Derudover

er der følgende regler:

Haver uden hus:

1. Der skal fremføres stik til grunden, hvor der skal etableres en brønd på grunden. Hertil skal

der etableres et afløb til spildevand evt. i form af en afløbsrist placeret ved vandhanen på

grunden.

2. Der må etableres et toilethus og et udekøkken med håndvask og afløb, som skal tilsluttes

spildevandssystemet.

3. Toilethus og udekøkken skal være en del af det skur man må have på 6 m²

4. Hvis der bygges et hus på grunden, hvor der indlægges vand, skal der etableres et afløb der

tilkobles spildevandssystem.

Haver med hus og uden vand indlagt:

1. Der skal fremføres stik til grunden, hvor der skal etableres en brønd på grunden. Hertil skal

der etableres et afløb til spildevand evt. i form af en afløbsrist placeret ved vandhanen på

grunden.

2. Der må etableres et toilethus og et udekøkken med håndvask og afløb, som skal tilsluttes

spildevandssystemet.

3. Toilethus og udekøkken skal være en del af det skur man må have på 6 m²

4. Hvis der indlægges vand i huset, skal der etableres et afløb der tilkobles spildevandssystem.

Haver med hus og vand indlagt:

1. Der skal etableres en brønd med et afløb, der tilkobles spildevandssystemet.

Bemærkning!!!

I haveforeningerne Bryndumdam, Hedelund og Skibhøj fik man tilladelse til at koble to haver

på en brønd, men denne regel blev ændret 1.8.2015, så hver have skal have sin egen brønd.

Haver der er kloakeret før den 1.8.2015 havde lov til at koble to haver på en brønd. Haver der

er kloakeret efter denne dato, skal have en selvstændig brønd.

Et tip til dem der ikke har fået lagt kloak ind

22-August-2015

Hvis der er et hus på grunden uden vand indlagt:
1. Der skal fremføres stik til grunden, hvor der skal etableres en brønd på grunden. Hertil skal der etableres et afløb til alt gråt spildevand evt. i form af en afløbsrist placeret ved vandhanen på grunden.
2. Der må etableres et toilethus og et udekøkken med håndvask og afløb, som skal tilsluttes spildevandssystemet.
3. Toilethus og udekøkken skal være en del af det skur man må have på 6 m²
4. Hvis der indlægges vand i huset, skal der etableres et afløb der tilkobles spildevandssystem.
Hvis der er et hus på grunden med vand indlagt:

Hvis der ikke er noget hus på grunden:
1. Der skal fremføres stik til grunden, hvor der skal etableres en brønd på grunden. Hertil skal der etableres et afløb til spildevand evt. i form af en afløbsrist placeret ved vandhanen på grunden.
2. Der må etableres et toilethus og et udekøkken med håndvask og afløb, som skal tilsluttes spildevandssystemet.
3. Toilethus og udekøkken skal være en del af det skur man må have på 6 m²
4. Hvis der bygges et hus på grunden, hvor der indlægges vand, skal der etableres et afløb der tilkobles spildevandssystem.
Hvis der er et hus på grunden uden vand indlagt:
1. Der skal fremføres stik til grunden, hvor der skal etableres en brønd på grunden. Hertil skal der etableres et afløb til spildevand evt. i form af en afløbsrist placeret ved vandhanen på grunden.
2. Der må etableres et toilethus og et udekøkken med håndvask og afløb, som skal tilsluttes spildevandssystemet.
3. Toilethus og udekøkken skal være en del af det skur man må have på 6 m²
4. Hvis der indlægges vand i huset, skal der etableres et afløb der tilkobles spildevandssystem.
Hvis der er et hus på grunden med vand indlagt:
1. Der skal etableres en brønd med et afløb, der tilkobles spildevandssystemetGenerelt kan man sige, at alle afløb, der producerer gråt eller sort spildevand skal tilkobles det nye spildevandssystem.
Med venlig hilsen

                                                     Nyt fra Byråd

                      Vedtaget 20-1-2014

 

Lokalplanforslag 04-010-0001 Kolonihaveområderne Hedelund og Kvaglund i forbindelse med vedtagelsen af budget 2013-16 vedtog byrådet som grundejer, at kolonihaveområderne ”Hedelund” og ”Kvaglund” skulle kloakeres, og at der skulle gives mulighed for bebyggelse op til 45 m2 + 15 m2 overdækket terrasse

 Sagsfremstilling

 Forslag til lokalplan nr. 04-010-0001, tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 147 (vedtaget af Esbjerg Byråd den 10. marts 1980) omfatter de to kolonihaveområder ”Hedelund” og ”Kvaglund”, begge i Esbjerg-bydelen Kvaglund. Baggrunden for lokalplanændringen er, at kolonihaveforeningen ønsker større huse end anført i lokalplanen. Ændringerne i kolonihaveområdet kræver en ændring af plangrundlaget

 Den hidtil gældende lokalplan gav kun mulighed for et havehus op til 25 m2 og et drivhus på 10 m2. Den nye lokalplan giver mulighed for at bygge et havehus op til 45 m2, en overdækket terrasse på 15 m2, et redskabsskur/-rum på 6 m2 og et drivhus på 12 m2. I alt 78 m2. Grundene er ca. 400 m2, hvilket ved fuld udbygning giver en bebyggelsesprocent på 19,5 %.

 Samtidigt betyder forslaget a5t kolonihavehuse der er større end det foreslåede skal tilpasse de nye øvre grænser for bebyggelsen

 Lovgrundlag, planer mv.

 Planloven

 Økonomi

 Kloakering kører i egen sag

 Planmæssige konsekvenser

 Lokalplanforslaget omfatter kolonihaveområdet ”Hedelund” bestående af 2 afdelinger på hver side af adgangsvejen Kvaglundparken, 48 haver syd for vejen og 26 haver nord for vejen. Kolonihaveområdet ”Kvaglund” rummer 54 haver med vejadgang fra Nordskrænten.

 Konsekvenser for andre udvalg

 Kloakering kører i Teknik & Forsyningsudvalgets regi, og foretages fra 7. okt. 2013 til 31. dec. 2013.

 Høring

 Lokalplanforslaget skal i offentlig høring i min. 8 uger.

 Vurdering herunder alternativer

 I Kommuneplanorientering nr. 11 udgivet af Planstyrelsen i 1984 ”Planlægning af kolonihaver”, anføres på side 74:

 Man skal være opmærksom på, at hvis der åbnes mulighed for at opføre alt for store fritidshuse på den enkelte havelod, vil områdets funktion let kunne nærme sig et ”sommerhusområdes” med prisstigninger, der vil gøre det vanskeligere for traditionelle brugere at overtage haverne ved lejerskifte. Blandt andet derfor bør det tilladte bebyggede areal ikke være større end 30-40 m2, og bebyggelsesprocenten for områder til Kolonihaveformål bør maksimalt være 10%

 Planstyrelsens vejledning er næsten 30 år gl. og således ikke længere fuldt tidssvarende.

 Det er forvaltningens vurdering, at kolonihavehuse på 45 m2 er en passende størrelse også set i lyset af, at området samtidigt kloakeres.

 

Det er hvad vi kan glæde os til i 2015

Hos os i 2015

Fylder godt på stien

En mulig løsning intil vi er klar i 2015. HA HA HA

Betingelser for kloakering i kolonihaver

 

Kolonihaverne kloakeres i løbet af en 4-årig periode, som starter i foråret 2013. De haveforeninger med flest huse over 25 m² kloakeres først. Eller som har flest ulovlige afløbsinstallationer.

 

Finansieringen tilbagebetales over en periode på 8,5 år med max 2.600 kr. om året pr. have. Det forventes at kloakering vil koste max 18.000 ?kr. i gennemsnit pr. have.

Tilbagebetales som afdrag på Kommunens anlægsomkostninger.

 

Bliver kloakeringen billigere end forventet sættes afviklingsbeløbet ned.

 

Bliver kloakeringen dyrere end forventet forlænges tilbagebetalingsperioden.

 

Der er individuel betaling i haveforeningerne. Er en haveforening billigere at kloakere end gennemsnitsprisen, bliver afviklingen sat ned i denne haveforening. Bliver det dyrere end gennemsnitsprisen bliver afviklingsperioden forlænget.

 

Afviklingen vil blive opkrævet sammen med lejen hvert halve år i juni og december. Beløbet bliver først opkrævet, når arbejdet er udført og Entreprenøren betalt.

Der vil blive åbnet mulighed for, at betale kontant.

 

Haveforeningerne vil blive kloakeret i denne rækkefølge:

2013 Skibhøj, Bryndumdam og Hedelund.

2014 Enggårdsparken og Sønderris.

2015 Kvaglund og Veldtofte

2016 Parken og Nørrevænget

 

Det samlede arbejde udbydes af Esbjerg Kommune med anmodning om en samlet pris.

Specificeret på de enkelte kolonihaveforeninger.

Dette udbudsarbejde vil foregå i tæt samarbejde med kredsen.

Man får mulighed for at udføre arbejde, såsom afrømning af grus og stabil.

Når tilbud er indgivet, kan man se hvor meget man kan ”tjene” på dette arbejde.

Endelig besked skal man først give i det år, hvor arbejdet skal påbegyndes. Nærmere herom senere.

 

Havelejerne skal selv sørge for at føre stikket ind i husene. Hvis man benytter samme Entreprenør som udfører arbejdet, kan man måske få det udført til favørpris. Ønsker man at benytte en anden, må det ikke være til gene for hoved Entreprenøren.

Dette arbejde, skal være færdigbragt, senest et år efter at der er kloakeret i foreningen.

                

Der føres kloakledning ind i alle haver uanset størrelsen på huset og om der er hus på grunden eller ej.

Indlægges der el skal havelejerne selv finansiere og styre dette. Det er den enkelte haveforening, der bestemmer dette.

Kredsen tager kontakt til forsyningen. Dette er sket, men tilbud er endnu ikke fremkommet.

 

Esbjerg Kreds har accepteret vilkårene for kloakering, der gives derfor dispensationer til huse op til 45 m². Herudover, må der være en åben overdækket terrasse på 15 m2. På grunden, må der desuden være et redskabsrum, på 6 m2. Er redskabsrummet forbundet med hoved huset, må der kun være adgang gennem en indgang udefra.

  

Reduktion af huse der er større end 45 m² påbegyndes straks og skal være tilendebragt inden udgangen af 2014. Dette gælder alle foreninger uanset om der er kloakeret eller ej.

Dette har medført, at byggeudvalget er igangsat med øjeblikkelig virkning.

 

Alle former for nybyggeri, skal der søges om tilladelse til igennem foreningerne hos byggeudvalget, mod betaling.

 

Alle former for ombygninger, reduktion af byggerier, skal der søges om tilladelse til igennem foreningerne hos byggeudvalget.

 

Ansøgninger afleveres hos kredsen d. 1. onsdag i måneden på Randersvej .

 

Svar fra byggeudvalget gives inden for 1 måned.

 

Intet byggeri må påbegyndes før tilladelse er givet.

 

Der er en ny lejekontrakt på vej, den offentliggøres så snart den er klar.

 

 

 

 

 

Esbjerg Kreds

7/11 2012.

Allan Blom Nielsen