Kvaglund Haveforening
 
Hejsa.
 
Bygningsforsikring stiger i 2020 med 5 kr. 
Forsikringsopkrævning vil være 1105,- kr. for 2020
 
Evt. opsigelse af Bygnings- og indboforsikring skal ske til mig senest den 28. november 2019.
 
Hilsen Leif Wittorff

OBS ! OBS! VIGTIG INFO ! - Bestyrelsen konstaterede i aftes, at affaldscontainere bliver brugt til oprydnings affald. AFFALD FRA OPRYDNING, HAVE OSV. SKAL KØRES TIL GENBRUGSPLADS. Modsat får foreningen faktura for sortering !

Kvaglund haveforening
 
VIGTIGT .....Vedr, din KOLLEKTIVE FORSIKRING (Indbo + Bygningskasko) på kolonihavehuset.
Hvis du ikke ønsker at den fortsætter I 2019, kan den opsiges til undertegnede, senest den 28. november 2019.
Brandforsikringen kan ikke opsiges ! 
 
Venlig Hilsen
Leif Wittorff wilwijo@gmail.com 

Det siger loven, når du laver nyt badeværelse
Hvad er et vådrum?
Vådrummet er omkring bruseren, håndvasken og badekaret – de områder, der ofte er udsat for vandpåvirkning. I disse områder er de nederste ti cm. også en del af vådområdet. Er hele badeværelset ikke større end 3,25 m2, er alle vægge en del af vådrummet, hvilket ofte ses på badeværelser i lejligheder. Dette skyldes, at der i mindre badeværelser er større chance for at sprøjte vand på væggene. I øvrigt har Statens Byggeforskningsinstitut lavet an rapport (SBI Anvisning 200 vådrum), der fortæller, hvordan man griber et vådrum an.
Krav til vådrum
• Gulve og vægge skal udføres, så de kan modstå de fugtpåvirkninger og de mekaniske og kemiske påvirkninger, der normalt forekommer i vådrum.
• Gulve og gulvbelægninger, herunder samlinger, tilslutninger, rørgennemføringer og lignende skal være vandtætte.
• I rum med gulvafløb skal gulvet i den vandbelastede del af rummet have fald mod afløbet.
• I den vandbelastede del af rummet må der ikke udføres rørgennemføringer i gulvet.
• Vægge- og vægbeklædninger, herunder samlinger, tilslutninger, rørgennemføringer og lignende skal være vandtætte i den vandbelastede del af rummet.
Hældning til gulvafløb
Alle gulvarealer, der har et vandafløb, skal have en hældning på 1-2 procent, så vandet løber korrekt ned mod afløbet og ikke oversvømmer gulvet. Her er det vigtigt at få en autoriseret håndværker til at udføre arbejdet, hvis man vil være sikker på, at hældningen er korrekt udført.
Krav til ventilation
Frisk luft og udluftning på badeværelset er afgørende for et sundt klima. Blandt andet derfor er der ifølge bygningsreglementet krav om en særskilt udsugning med åbning på minimum 200 cm2. Derudover skal det være muligt at trække luft ind, så der er frisk luft og et godt indeklima. Her skal ventilationsåbningen minimum være 100 cm2.

Tilføjelser til nuværende byggeregler pr. 1.9.2015

Kolonihavehuse:

Haver imellem 200 - 400 m2må bygge op til 45 m2, hvis det er muligt, at overholde
afstanden på 2,5 m til skel,

Afstanden til nabohus skal være mindst 5 meter.

Huse bygget før 1982 må ligge 1,2 meter fra skel, men ved nedrivning gælder den
gældende byggeafstand til skel pa 2,5 meter.

 

Skur må være større end 6 m2, hvis det samlede byggeri ikke overstiger 51 m2, og
skuret er sammenbygget med huset. Skuret skal have selvstændig indgang udefra, og
der må ikke være indgang direkte til huset. Huset må ikke overstige 45 m2, selvom
skuret er under 6 m2.

Skur der er sammenbygget med hovedhuset og ligger 2,5 meter fra skel må max, være
4 m i højden.

Skur der er fritstående på arealet må max. være 2,5 meter i højden.

Skure der er bygget før 1.1.2013 kan sammenbygges med huset med plankevasrk,
såfremt der er mindre end 1,5 meter imellem hus og skur.

Drivhuse, pavilloner oq orangerier:

o

Drivehuse må max. være 12 m2.

Drivhuse skal være glasklare, byggehøjden er maks. 2,5 meter og mindst 1 meter til
skel. Orangerier og pavilloner med tag af tagsten eller pap sidestilles ikke med et
drivhus.

Pavilloner skal medregnes i de 15 m2 overdækkede terrasser, der er tilladt. Der ska!
være en åbning på mindst 1,4 meter i fuld højde.

Overdækkede terrasser:

Overdækkede terrasser, der ligger mindst 2,5 meter fra skel og som er sammenbygget
med hovedhuset, må være 4 m i højden.

Overdækkede terrasser der er fritstående pa arealet, må max. være 2,5 meter i højden.

Overdaækkede terrasser må bestå at flere terrasser, hvis ikke de overstiger 15 m2
samlet.

14. Hems kan opføres til opbevaring. Den må ikke bruges til ophold, da der ingen flugtvej er. Hemsen skal være under 4,5 m2, som måles hvor på det areal, hvor Ioftshøjden er 1,5 m eller derover. Der må ikke være vindue i hemsen.

Udhæng;

15. Udhæng på husene må max. være 60 cm i henhold til byggeloven. Huse bygget før 1.9.2015, kan få dispensation, idet der ikke tidligere har været regler om dette.

Trailerpladser i haverne:

16. Der må laves en trailerplads i haven, indgangen ma hØjst være 2 meter. Trailerpladsen
skal være forsynet med en havelåge på maks. 1,8 meter høj.

Legehus:

17. Der må bygges et legehus på 3 m2 med en højde på max. 1,80 og mindst 1,0 meter
fra skel.