Overskrift

Ordensregler gældende for Kvaglund haveforening

<!--[if !supportLists]-->1. Helårsbeboelse i kolonihaverne er ikke tilladt, overnatning må dog ske i perioden 1. april til 31. september.

<!--[if !supportLists]-->2. Jorden skal dyrkes som kolonihaver og gødes, så jorden ikke udpines. Kolonihaverne og de derpå liggende huse skal holdes i ordentlig og sømmelig stand.

 

 

<!--[if !supportLists]-->5. Kap. 4.3. i miljøministeriets bekendtgørelse nr. 170 af 29. marts 1974 af reglement om miljøbeskyttelse fastsatte regler skal efterkommes. De i lokalplanen viste byggefelter skal overholdes.

<!--[if !supportLists]-->6. Hække mod vej og sti ejes af foreningen, men vedligeholdelse påhviler den enkelte haveejer. Hækkene skal klippes to gange i sommerperioden første gang inden 15. juni og anden gang inden 15. september, i en højde ikke over1,80 m., og i en bredde ikke over 0,5 m.

<!--[if !supportLists]-->7. Renholdelse af hovedgangene påhviler de enkelte havelejere ud til gangens midte.

<!--[if !supportLists]-->8. Afbrænding af affald er ikke tilladt.

<!--(if ! suportlists)--> 8 A.Bål i haverne er ikke tilladt.

<!--[if !supportLists]-->9. Affald skal af havelejerne anbringes i anvist container eller affaldsplads. Henkastning af affald herudenfor medfører bortvisning.

<!--[if !supportLists]-->10. Hvis en have henligger i en sådan stand, at den skæmmer omgivelserne, skal havelejeren i anbefalet skrivelse opfordres til at bringe haven i orden inden 14 dage fra skrivelsens modtagelse, i modsat fald kan lejemålet ikke fortsætte med mindre særlige omstændigheder forelægger. Om særlige omstændigheder forelægger afgøres kun af bestyrelsen.

<!--[if !supportLists]-->11. Motorkørsel i området, bortset fra vejene til parkeringsarealerne, er ikke tilladt, ligesom der ikke må opsættes drager eller lignende.

<!--[if !supportLists]-->12. Parkering skal foregå på parkeringspladserne. Gæster skal parkere på gæsteparkeringspladsen.

<!--[if !supportLists]-->13. Men af og pålæsning ved haverne er tilladt.

<!--[if !supportLists]-->14. Boldspil er kun tilladt på den dertil indrettede plads.

<!--[if !supportLists]-->15. Ingen beplantning må være højere end4,0 m. fra terræn.

<!--[if !supportLists]-->16. Der må ikke opstilles beboelsesvogne eller lignende på arealet, ligesom opstilling af bure til permanent husdyrhold ikke er tilladt. Husdyr fra egen bolig må medbringes, såfremt dyrene ikke er til gene for de øvrige lejere. Endvidere må garager, carporte eller andre indretninger for parkering af motorkøretøjer ikke forefindes i haverne.Nyt der må dog dog indrettes en plads til en mindre Trailer.

<!--[if !supportLists]-->17. Havelåger skal være indadvendte og holdes ved lige, hver have skal forsynes med et tydeligt nummer.

<!--[if !supportLists]-->18. Den der har fået tildelt en have, er forpligtet til at være medlem af kolonihaveforbundet for Danmark, dettes Esbjerg Kreds, og den af kredsen oprettede haveforening. Andre former for organiseret sammenslutning er ikke tilladt uden kredsens godkendelse.

<!--[if !supportLists]-->19. Bestyrelsen har til enhver tid ret til at udarbejde regler for ren og vedligeholdelse af fællesarealerne. Arbejdet skal udføres af foreningens medlemmer. Intet medlem kan nægte at hjælpe.

<!--[if !supportLists]-->20. Bestyrelsen er pligtig til, en gang månedlig i sommerperioden at efterse haveforeningens område for evt. fejl og mangler og få disse rettet.

<!--[if !supportLists]-->21. Bestyrelsen har til enhver tid adgang til medlemmernes haver for at påse evt. vedligeholde og udtagelse til præmiebedømmelse.

<!--[if !supportLists]-->22. Søndag og helligdage skal der være ro fra kl. 12.00 til kl. 14.00. for motorredskaber af enhver art.

Bestyrelsen for Kvaglund haveforening