il samtlige foreninger

 
Informere venligst jeres medlemmer omkring nedenstående.
 
Behandlingen af byggeansøgningerne overgår til Sydvestjyllands kreds fra dags dato, dvs den midlertidige løsning gældende fra 01-05-2021 er ophørt, dette er aftalt med Esbjerg kommune og kolonihaveforbundet.
 
Dvs at ingen foreninger må godkende byggetilladelser mere fra dags dato, men skal overholde lejekontrakten med Esbjerg Kommune, hvor der står at alt byggeri skal godkendes af Sydvestjyllands kreds før påbegyndelse.
 
Det er den byggeansøgning der findes på kredsens hjemmeside (www.kreds15.dk) der skal bruges, og ikke andre.
 
Kredsen har oprettet hjemmesiden
 
Der findes alle nødvendige oplysninger/dokumenter til bl.a.byggeri, vurdering og ibrugtagningstilladelser.
 
DRIVHUS
Der skal ikke ansøges om et drivhus, men byggeregler skal overholdes. 
Et glasklart drivhus på max 12m2 pr havelod, afstand til skel mindst 1 meter, højde må max være 2,5 meter i højden.
I følgende 4 foreninger: Skibhøj - Veldtofte - Hedelunden - Kvaglund.
Der skal man ansøge ledningsejer først, inden man opsætter et drivhus og bestyrelsen skal have en kopi af denne tilladelse.
 
M.v.h
Kredsbestyrelsen.

                                                     Bestyrelsesmøde i haveforeningen

                                            Afholdes den 14-7-2022 KL  16

                                                         I Oasen

                               Bestyrelsen kan kontaktes på dette tidspunkt,

                                                for eventtuelle spørgsmål

                    Og mødet slutter med en gennemgang af haveforeningen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIGTIG INFO fra Kvaglund haveforening
 
DIN HAVE SKAL VÆRE ÅBEN FOR MONTERING AF VANDMÅLER 
LØRDAG DEN 2. APRIL KL. 10.00-14.00
 
HUSK LIGELEDES AT FÅ LUKKET ALLE DINE HANER I HUSET !
 
Onsdag den 6. april åbner Esbjerg Forsyning for vandet !
 
Hilsen
Bestyrelsen

17. marts 2022
NYT fra Kvaglund Haveforening.

Vi nærmer os en ny sæson i vores dejlige haveforening og snart er opkrævning for april kvartal på vej.

Den vil I se med en forhøjelse af havelejefra 675,-kr. til 800,-kr.(jvf. vedtaget på generalforsamling2022)

Der vil ligeledes være opkrævning af vandforbrug i 2021, samt den lovpligtige kollektive brandforsikring som kun er steget
med 10 kr. i 2022.

For de som har tilvalgt Bygningskaskoog Indbo (vil der som i 2021 bliveopkrævethalvdelen til april og 2. halvdel til
opkrævning i juli. Stigningenher er på 25,-kr. i forhold til 2021

HUSK at din have skal være åben den 2. april fra kl. 10-14.00 for montering af vandmålere,og der vil jvf. forsyningen blive
sat vand påmandag den6. april 2022

Vedhæftet info!

For de som synes der mangler lidt grus på stien ud for jeres have, så er der mulighed for at hente i "Trailergården" først i
april måned. (KUN til brug på vejen).

Trailere i trailergården skal være forsynetmed have nr.!

HUSK, atadresse flytningog ændring af telefonnummer & E-mail adresse er pligtig meddelelse til kassereren på
wilwijo@gmail.com

VEL MØDT TIL EN GOD SÆSON

på bestyrelsens vegne

Leif Wittorff

Kasserer

NB. HUSKLørdag 23. april kl. 10.00-13.00er derForårs rengøring/ fælles arbejdsdag(MØDEPLIGT)-Foreningen er vært
medKAFFE / THE & RUNDSTYKKERkl. 9.30, koldt at drikke kl. 11.00ogVARM MAD kl. 13.00

NYT fra Kvaglund Haveforening
 
Hejsa.
På ordinær generalforsamling var der 3 forslag, som alle blev vedtaget.
Det betyder:
1. Reglen om at der ikke må arbejdes med motorredskaber søn og helligdage fra 12-14 er bortfaldet !
2. Forslag vedr. forhøjelse af haveleje fra 675,- kr til 800,- kr./Kvartal.
     (gælder fra 1. april 2022)
3. Overførsel af gebyr penge til nyt fælleshus-konto er ekskluderet i 2022 og genoptages i jan. 2023
 
Blandt andet:
 
Med venlig Hilsen
På vegne af Bestyrelsen
Leif Wittorff

Byggeregler gældende fra 1. oktober 2020 Kolonihavehuse: 1. På haveloddet må der bygges et havehus på maksimalt 45 m2. 2. Afstand til skel skal være mindst 2,5 meter og afstand til nabobebyggelse mindst 5 meter. 3. Huset skal være en samlet enhed på maksimalt 4 meter i højden i et plan uden kælder eller loftsrum. 4. Huset skal opføres i trækonstruktion med udvendig beklædning af træ eller trælignende materiale 5. Tagbeklædningen skal udføres i et fast ikke reflekterende materiale, der fremstår som lette materialer, herunder tagpap, sinusplader og lignende. Udhæng må max. være 70 cm. 6. Det er ikke lovligt at opsætte skurvogne, mandskabsvogne, campingvogne eller containere i stål m.m. 7. I haveforeninger under højspændingsledninger er særlige regler gældende, se punktet haveforeninger under højspændingsledninger. Overdækkede terrasser 8. På haveloddet må der bygges en overdækket terrasse på max. 15 m2, som ikke er hævet over terræn. En side skal være helt åben i fuld højde og bredde ud i det fri. 9. Den overdækkede terrasse måles på tagfladen. Ved overdækninger med fulde vægge, måles fra væggen, hvormed udhænget ikke medregnes. 10.Afstand til skel skal være mindst 2,5 meter og afstand til nabobebyggelse mindst 5 meter. 11. Den overdækkede terrasse skal opføres i trækonstruktion med udvendig beklædning af træ eller trælignende materiale. 12. Den overdækkede terrasse må være 4 meter høj, hvis den er sammenbygget med huset. Er den fritliggende må den max. være 2,5 meter høj. 13. Tagvandet fra terrassen skal holdes inde på egen grund. 14. I haveforeninger under højspændingsledninger, er særlige regler gældende, se punktet haveforeninger under højspændingsledninger. Skure: 15. På haveloddet må der bygges et skur på maksimalt 6 m2. 16.Afstand til skel skal være mindst 2,5 meter og afstand til nabobebyggelse skal være mindst 5 meter. 17. Et fritstående skur må max. være 2,5 meter højt. Et skur der er sammenbygget med huset, må max. være 4 meter i højden. 18.Skure skal bygges i en trækonstruktion med udvendig beklædning af træ eller anden trælignende materiale. Udhæng må max. være 70 cm. 19.Skure skal have en selvstændig indgang udefra, og der må ikke være adgang direkte fra huset. 20. I haveforeninger under højspændingsledninger er særlige regler gældende, se punktet haveforeninger under højspændingsledninger. Drivhuse 21. På haveloddet må der opsættes et glasklart drivhus på maksimalt 12 m2. 22.Afstand til skel skal være mindst 1,0 meter. 23. Drivhuset må maksimalt være 2,5 meter højt. 24. Hvis drivhuset sammen bygges med huset, må der ikke være adgang imellem drivhus og hus. Såfremt der er adgang fra drivhus til hus medregnes drivhuset i m2 for huset. 25. I haveforeninger under højspændingsledninger er særlige regler gældende, se punktet haveforeninger under højspændingsledninger. Hems, trailerplads, ildsteder, plankeværk og flagstænger 26. Hems på 4,5 m2 kan opføres til opbevaring. Måles hvor loftshøjden er 1,5 meter eller derover. Hemsen må ikke bruges til ophold, da der ingen flugtvej er. Der må være et vindue i hemsen, hvis vinduet er uigennemsigtigt og ikke kan åbnes. 27. Der må laves en trailerplads i haven, indgangen må højst være 2 meter bred. Trailerpladsen skal være forsynet med en havelåge på max. 1,80 meter høj. 28. Der må ikke etableres ildsteder, der kræver skorsten (enkelte dispensationer findes). Gaskomfur, gasovne (de skal overholde de til enhver tid gældende regler) og udendørs flytbare pejse og grill er tilladt. 29. Der kan gives dispensation til plankeværk til haver der ligger op imod randbeplantninger og vådområder, hvor en hæk ikke kan gro. Ansøgning om dispensation skal afleveres til Kredsen, som også beslutter, om der kan gives tilladelse til et plankeværk. 30. Plankeværk skal bygges således: Plankeværket skal opbygges i 7,5 cm x 7,5 cm stolper i max. højde af 180 over jord og beklædes med brædder 10 cm x 1,6 cm lodret stående forskudt fra side til side, med et mellemrum på 5 cm imellem brædderne. Farven skal holdes i trykimprægneret grøn eller grøn umbra. Det skal tilstræbes, at man følger naboens hegn i vides mulig omfang fremover af hensyn til helhedsudtrykket. 31. Det er tilladt at opsætte plankeværk 1 meter fra skel i forbindelse med en mindre terrasse. Derudover er det ikke tilladt at opsætte plankeværk. 32. På hvert havelod må der uden tilladelse opstilles en flagstang på max. 8 meter. I haveforeninger under højspændingsledninger er særlige regler gældende, se punktet haveforeninger under højspændingsledninger. Solfangere, vindmøller, regnvandstanke og el 33. Det er tilladt at opsætte solfangere og de dertil nødvendige installationer, der skal overholde de til enhver tid gældende regler. 34.Solfangere skal opsættes på husets tag/facade plant med taghældningen og facaden og de må ikke være blanke og reflekterende. 35.Arealet af solfangere må ikke udgøre mere end 20% af tagfladen og 20% af kolonihavehusets facade. 36. Der må ikke opsættes vindmøller i haveforeningen. 37. Det er ikke tilladt at tilslutte en regnvandstank til husets vandinstallationer for at benytte regnvand til brugsvand. Regnvandstanke, der allerede er tilsluttet husets vandinstallation skal afmonteres øjeblikkeligt. 38.Ved tilslutning af el skal man have tilladelse fra Esbjerg Kommune inden gravearbejdet påbegyndes. Ansøgningen til nedgravning elkabel rekvireres ved bestyrelsen i foreningen. Øvrige regler 39.Al bebyggelse skal holdes i pæn og velholdt stand og haven skal dyrkes som køkkenhave og/eller prydhave. 40.Bygningernes areal opmåles udvendigt ved soklen. 41.Bygningernes højde opmåles fra naturligt terræn. På et havelod med store niveauforskelle, måles højden fra det laveste punkt for husets placering. 42.Ved renovering af eksisterende byggeri må der ikke ændres på husets længde, bredde, højde og fundament. 43. Trampoliner skal være nedgravet, så overfladen er i niveau med terræn. 44. Ingen form for skiltning og reklamering må finde sted. Haveforeninger under højspændingsledninger: 45. I haveforeninger under højspændingsledninger skal man inden ansøgning af byggeri kontakte ledningsejerne for at få godkendt placeringen af byggeriet. Godkendelsen skal sendes med ansøgningen om byggetilladelse til Byggeudvalget. 46. I haveforeninger under højspændingsledninger skal man inden ombygning af hus, skur, overdækket terrasse og drivhus, hvor man forventes at komme over 3 meters arbejdshøjde, kontakte ledningsejerne for at få en godkendelse. 47. I haveforeninger under højspændingsledninger må man iflg. stærkstrømsreglementet max. bygge 3,5 meter i højden. Der er dog mulighed for at søge ledningsejerne om dispensation til at bygge op til 4 meters højde. 48. Tag under højspændingsledninger skal opføres med ikke brandbart materiale f.eks. beton, cement, eternit, Sinusplader, skifer, tagpap eller tegl. 49. I haveforeninger under højspændingsledninger skal man inden opsætning af flagstang, der er over 3 meter høj, kontakte ledningsejerne for at få en godkendelse.

Nyt vedrørende bommen ved Nordskrænten.

Nu da sommeren er på vej skal bommen være aflåst efter kl 21

Kvaglund haveforening
 
VIGTIGT .....Vedr, din KOLLEKTIVE FORSIKRING (Indbo + Bygningskasko) på kolonihavehuset.
Hvis du ikke ønsker at den fortsætter I 2019, kan den opsiges til undertegnede, senest den 28. november 2019.
Brandforsikringen kan ikke opsiges ! 
 
Venlig Hilsen
Leif Wittorff 

Fejlsortering i ejendommens papirspand pizzabakker

 
s
23. maj kl. 08:33
 
Hej,
Hermed en venlig opsang om at vi alle skal have en postkasse jf. generealforsamlingens vedtægter. Kan fortælle at de sælger en standard hvid postkasse i Harald Nyborg til 99 kr :)

 

Hermed regler for kloakering på haveloddet i haveforeningerne,der er lavet en lille ændring angående tilkobling til stikledning nu skal man bruge egen stikledning så vidt mulig.
Med venlig hilsen
 
Kim Seider 

 

Regler for tilkobling til kloakledningen

Generelt kan man sige, at alle afløb, der producerer gråt eller sort spildevand skal

tilkobles det nye spildevandssystem via egen stikledning, så vidt muligt. Derudover

er der følgende regler:

Haver uden hus:

1. Der skal fremføres stik til grunden, hvor der skal etableres en brønd på grunden. Hertil skal

der etableres et afløb til spildevand evt. i form af en afløbsrist placeret ved vandhanen på

grunden.

2. Der må etableres et toilethus og et udekøkken med håndvask og afløb, som skal tilsluttes

spildevandssystemet.

3. Toilethus og udekøkken skal være en del af det skur man må have på 6 m²

4. Hvis der bygges et hus på grunden, hvor der indlægges vand, skal der etableres et afløb der

tilkobles spildevandssystem.

Haver med hus og uden vand indlagt:

1. Der skal fremføres stik til grunden, hvor der skal etableres en brønd på grunden. Hertil skal

der etableres et afløb til spildevand evt. i form af en afløbsrist placeret ved vandhanen på

grunden.

2. Der må etableres et toilethus og et udekøkken med håndvask og afløb, som skal tilsluttes

spildevandssystemet.

3. Toilethus og udekøkken skal være en del af det skur man må have på 6 m²

4. Hvis der indlægges vand i huset, skal der etableres et afløb der tilkobles spildevandssystem.

Haver med hus og vand indlagt:

1. Der skal etableres en brønd med et afløb, der tilkobles spildevandssystemet.

Bemærkning!!!

I haveforeningerne Bryndumdam, Hedelund og Skibhøj fik man tilladelse til at koble to haver

på en brønd, men denne regel blev ændret 1.8.2015, så hver have skal have sin egen brønd.

Haver der er kloakeret før den 1.8.2015 havde lov til at koble to haver på en brønd. Haver der

er kloakeret efter denne dato, skal have en selvstændig brønd.

Et tip til dem der ikke har fået lagt kloak ind

Nye Numre til haverne

Overskrift

Jeg er en paragraf. Klik her for at redigere mig og tilføje din egen tekst. Jeg er et godt sted at fortælle dine besøgende lidt om dig selv, og hvad din hjemmeside handler om.