Vedtægter

Overskrift 1

Vedtægter for Grundejerforeningen Hegnet.

 

§ 1: Foreningens navn er ”Grundejerforeningen Hegnet”. Foreningen er stiftet 14. oktober 1972. Hjemsted er Hegnet, Bjerregaard i Ringkøbing Skjern Kommune.

§ 2: Alle, der ejer grund, ejendom eller lejlighed i området Hegnet, der ifølge byggevedtægt / lokalplan 33 er udlagt til sommerhusbebyggelse dækkende følgende veje

-        Arvidvej

-        Auroravej

-        Beautyvej

-        Henriettevej

-        P. Chr Dahls Vej

-        Rebekkavej

-        Dele af Sønder Klitvej (indenfor område Hegnet),

 

optages som medlemmer i grundejerforeningen.

Medlemmer med ubebygget grund og ejendom uden adgang til fællesvej kan fritages for vejbidrag.

Afhænder en grundejer sin ejendom, er grundejeren pligtig til at oplyse grundejerfor-eningen om navnet på den nye ejer. Den tidligere ejer hæfter for eventuelle restancer.

§3: Foreningens formål er at varetage grundejernes interesser i området, herunder

-        at medvirke til at løse de for grundejerne fælles opgaver, herunder vedligeholdelse af fællesveje og – stier, fællesarealer m.m. i området i overensstemmelse med lokalplanen,

-        at arbejde for at beskytte områdets natur- og miljømæssige forhold

-        at repræsentere grundejerne og være deres talerør overfor kommunalbestyrelsen og øvrige myndigheder i alle spørgsmål af fælles interesse   

§4:Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen, således, at 2 medlemmer er på valg i lige år og 3 medlemmer er på valg i ulige år.

Endvidere vælges 2 suppleanter for 1 år ad gangen. Hvis ingen eller kun 1 vælges, kan bestyrelsen supplere sig selv mod at vedkommende opstilles på næste ordinære generalforsamling.

Bestyrelsen konstituerer sig med formand, kasserer og sekretær. Afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal, ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Herudover vælges 1 revisor og 1 revisor suppleant. Begge vælges for 1 år ad gangen.

 

§5: Foreningens regnskabsår løber fra 1. september til 31. august. Første gang dog fra 1. januar 2021 til 31. august 2021.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af oktober måned.

Herudover er bestyrelsen forpligtiget til, hvis over halvdelen af bestyrelsen eller over 1/5-del af foreningens medlemmer kræver dette, at afholde ekstraordinær generalforsamling med motiveret dagsorden.

Bestyrelsen forvalter foreningens anliggender og midler i henhold til foreningens vedtægter og de på generalforsamlingen vedtagne beslutninger.

§6: Foreningens kasserer fører et nøjagtigt regnskab, der forelægges på den ordinære generalforsamling hvert år med revisors påtegning.

§7: Indkaldelse til generalforsamling skal ske ved e-mail eller brev til foreningens medlemmer med mindst 14 dages varsel. Samtidig udsendes det reviderede regnskab.

§8: Dagsorden ved den ordinære generalforsamling skal som minimum indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent.

2. Beretning om foreningens virksomhed

3. Gennemgang af foreningens regnskab

4. Indkomne forslag

5. Fastsættelse af kontingent og vejbidrag

6. Valg – bestyrelse, suppleanter, revisor og revisor suppleant

7. Eventuelt

Dagsorden må gerne indeholde flere punkter.

Forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.  

§9: Hver grundejer har på generalforsamlingen 1 stemme per grund eller lejlighed. Der kan ikke stemmes via fuldmagt.

Skriftlig afstemning skal foretages, hvis mere end halvdelen af de fremmødte kræver det.

Forslag til vedtægtsændringer udsendes sammen med indkaldelse til generalforsamling, og skal vedtages med mindst 2/3 del af de på generalforsamlingen fremmødte medlemmer.

Andre sager på generalforsamlingen vedtages med simpelt flertal.

Foreningens sekretær fører referat fra såvel ordinære bestyrelsesmøder som generalforsamlingen. Referaterne er tilgængelige for foreningens medlemmer, endvidere udsendes referat fra generalforsamlingen.

§10: Bestyrelsens underskrift er bindende overfor tredjemand i alle foreningens vedrørende forhold.

For de af bestyrelsen trufne beslutninger vedrørende administration af de i §3 nævnte forhold, herunder afholdelse af udgifter, hæfter medlemmerne.  

§11: Bestyrelsen har pligt til at indkassere kontingent fra medlemmerne samt på eget initiativ eller på Ringkøbing-Skjern Kommunes foranledning, at fordele fælles udgifter (jf.§3) ligeligt blandt medlemmerne.

§12: Foreningen er stiftet af grundejere i området samt i henhold til lokalplan / byggevedtægt for området.

Vedtægterne, samt ændringer af disse, skal godkendes af kommunalbestyrelsen i Ringkøbing-Skjern Kommune. Kommunalbestyrelsen har ret til at sende en repræsentant til den ordinære generalforsamling.

Vedtægterne er godkendt af Ringkøbing-Skjern kommune

Nymindegab - Hegnet den 16. oktober 2021

 

________________

Orla Korsholm - Som dirigent  

 

Bestyrelse:

 

_______________         _______________         _________________

Lars Schyberg               Kim Kristiansen             Tage Schmidt

 

 

_______________________            _____________________

Henrik Mielke Ravn                         Svend Guldager Pedersen


Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

02.11 | 13:45
Hegnets historie har modtaget 24
24.10 | 13:35
Forside har modtaget 36
30.09 | 10:36
Info Bestyrelsen har modtaget 9
22.09 | 12:51
Kontaktpersoner har modtaget 7
Du kan lide denne side