Referat

Generalforsamlingen afholdtes på Lønne Familie restaurant

Der var mødt 64 medlemmer samt bestyrelsen.

Generalforsamlingen havde følgende dagsorden ifølge vedtægterne.

  1. Valg af dirigent.

  2. Formandens beretning.

  3. Fremlæggelse af foreningens regnskab.

  4. Oplæg fra bestyrelsen vedr.vejbump.

  5. Indkomne forslag.

  6. Fastlæggelse af kontingent.

  7. Valg af bestyrelse.

   8.  Eventuelt.

1. Valg af dirigent.

Som dirigent valgtes Lars Held, der indledningsvis konstaterede at indbydelsen var udsendt i overensstemmelse med vedtægterne. Derefter overlod dirigenten ordet til formanden for aflæggelse af beretning.

2. Formandens beretning.

Formanden bød velkommen til generalforsamlingen og takkede de 52 medlemmer der var mødt til strandrensning samme formiddag.

Der har i alt været foretaget 2 strandrensninger i løbet af året, den første var påske lørdag hvor der blev fjernet meget affald, kun bestyrelsen deltog påske lørdag.

Der er i årets løb fremstillet og udlagt 3 nye rebstiger og foretaget reparationer af opsatte bænke, der var forsvundet en i sandet, en ny er nu sat op.

Igen i år har Ingvald og jeg assisteret med lånt traktor og frontlæsser fra Gl. Bjerregård, med at renovere og udlægge grus, underlag og stenmel på alle stierne.

Jeg har også flere gange, med lånt traktor og frontlæsser repareret vejene.

Der bliver som tidligere igen foretaget støvbinding af vejene.

Der er fremstillet og opsat 3 stk.opdaterede informationsskilte, 3 nye 20 km. skilte og 2 ”blind vej” skilte.

Vedr. bådplads er der nu nedstøbt yderlige 5 nye fortøjningspæle.

Det lykkedes endelig ved hjælp af Google Earth, at overbevise regionen om berettigelse af områdenavnet ”hegnet”, så der nu er opstillet de længe ønskede skilte på Sdr. Klitvej.

Der var igen i forbindelse med strandrensning, opstillet en container ved Gl. Bjerregård,( indkørsel nord for gården) som kan benyttes af grundejerforeningens medlemmer (ikke til beton).

Ingvald og jeg har været til årsmøde i Ringkøbing vedr. Sammenslutningen af Sommerhusejere og i Skjern ved kommunen til informationsmøde om kommunesammenlægningen, m.m.

Vedr. internet: Det kan installeres via fastnettelefonforbindelse eller en trådløs modemforbindelse.

Ved et møde i Bjerregård med klittilsynet i denne uge, blev det aftalt at stierne i klitterne blev dækket med hø, og de større huller i klitterne vil blive dækket med granris engang i år.

Efter en opringning fra et medlem vedr. en skrallespand, hvis indhold var blevet spredt over et stort stykke på grunden, tog vi kontakt til ejeren af huset. Vedkommende oplyste, at de ikke selv havde været i huset i en længere periode, og da de ikke havde mulighed for at komme, tog vi op for at besigtige, og tog nogle foto, samtidig fjernede vi affaldet. I kan se resultatet på vores hjemmeside, og kan så måske forstå vores anmodning om, at sætte et træstativ op omkring spanden, og sørge for at beholderen er stor nok til at rumme affaldet fra det antal personer, man har lejet ud til.

Der er lavet en hjemmeside, hvor man bl.a. kan læse om Hegnet og strandfogederne på Gl. Bjerregård.

Den nye strandfoged er Peter Christian Dahl, søn af Christian Åge Dahl.

Hjemmeside adr. er: www.123hjemmeside.dk/Hegnet1


Tiltag i det nye år.

Fremstilling og opsætning af skilte vedr. færdsel i klitterne, hunde m.m. Er opsat.

Renovering og udlægning af stenmel på de sidste stier. Blev færdigt den 7 maj.

Så nu er der kun det sædvanlige med at vedligeholde/forny bænke, rebstiger m.m.

Ved næste års møde i Sammenslutningen af Sommerhusejere, vil der, sidst i august blive forsøgt at få folk fra Kystsikringen til et orienterende møde.

Der var følgende spørgsmål til beretningen:

Bliver der lagt hø på gangstien på havsiden af klitten?
Det bliver det ikke.

En grundejer gjorde opmærksom på at der var lagt stenmel på en sti over grunden. Der bliver undersøgt om der skal gå en sti over grunden, er dette ikke tilfældet vil stenmelen blive fjernet.
Stenmelen er nu fjernet.

Der var stor tilfredshed med at der var kommet stenmel på stierne, som en sagde nu kan man gå med bare fødder til stranden.

Formandens beretning blev enstemmigt vedtaget.

3. Fremlæggelse af foreningens regnskab.

Kassereren fremlagde regnskabet som viste et underskud på kr. 25.118,00

Kassereren har en bøn til de medlemmer som sælger sommerhuset, ejendomsmægleren skal informeres om at der er et kontingent til grundejerforeningen, som skal betales.

Kassereren har svært ved at forstå, at der skal sendes flere rykkere ud til nogle medlemmer, som måske ejer et sommerhus til 2 millioner, men som har svært ved at betale kontingent til grundejerforeningen.

Der var følgende spørgsmål:

Et medlem ville gerne vide hvorfor der er så store kørselsudgifter?
Der er 4-5 bestyrelsesmøder, strandrensning, fremstilling af rebstiger og diverse eksterne møder m.m. , så der bliver kørt mange kilometer.

Et andet spørgsmål var udgifter til bådpladser?
Der er lavet 5 nye bådpladser.

Regnskabet blev enstemmigt vedtaget.

4. Oplæg fra bestyrelsen vedr. vejbump.

Skal vi have vejbump, chikane eller asfaltering?
Der var mange forskellige meninger for og imod, til slut blev man enige om at følgende 4 punkter kom til afstemning, en stemme pr. hus:

Grusvej + vejbump  11 stemmer

Grusvej + chikane     2 ---------

Asfalt + chikane       12 ---------

Fortsætte som i dag 18 ---------

Resultatet blev at vi fortsætter med grusvej som vi har det i dag.

5. Indkomne forslag.
    Vedr. sti nr. 5.

Der var ingen hø på stien sidste år, og siderne er trådt ned. Det er nu udbedret. Den bestående rebstige på havsiden er blevet forlænget med en ny.

6. Fastlæggelse af kontingent

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent.
Det blev vedtaget

7. Valg til bestyrelse

På valg til bestyrelsen var følgende:

Niels Kjær Lassen

Ingvald Madsen

Johannes Uglvig

Lars Hald, suppleant

Johan Evensen, suppleant

Gunnar Kristensen, revisor

Flemming Hansen, revisorsuppleant

Alle blev genvalgt.

8. Eventuelt.

Igen i år var der utilfredshed med skraldemanden.

Han kører for stærkt, trækker håndbremsen inden bilen er stoppet, så der bliver hul i vejen.

Et medlem som bor i sommerhuset blev vækket af skralde bilen kl.04.00, selv om der først er tilladt at starte kl.05.00, han har selv ringet til kommunen og gjort opmærksom på problemet, så i hans tilfælde er det løst.

Et andet problem er posten, bilen har meget svært ved kun at kører 20 km. i timen, det kan da ikke kun være ekspres breve til området.

Formanden har flere gange talt med både kommunen og postvæsenet, men medlemmerne må meget gerne selv ringe og gøre opmærksom på problemerne.

Også i år har der været problemer med de løse sække der står ved siden af affalds containeren, i løbet af 10 minutter har mågerne fået hul i sækken, og så er der affald over hele området. Der henstilles til de sommerhusejere der lejer ud, at der er containere nok til affaldet.

Der er stor tilfredshed med grusvejen i området.

Flere medlemmer takkede bestyrelsen for det store arbejde der bliver gjort.

Grundejerforeningen har 299 medlemmer.

Til sidst takkede formanden for det store fremmøde.


Kontaktliste bestyrelse 2009 /2010

Foreningens medlemmer kan kontakte bestyrelsen således:

Johannes Uglvig Formand 75151734 PCD vej Nr. 57
Mail inger.uglvig@gmail.com

Niels Kjær Lassen Kasserer 51332216 ARV vej Nr. 222
Mail niels@heimly.dk

Svend Aage Thoning 75361774 ARV vej Nr. 250
 Mail saat@sol.dk

Bent Kristensen 65951536 PCD vej Nr. 25

Mail tbc@newmail.dk

Ingvald Madsen 40471931 PCD vej Nr. 34


Overskrift 1

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

02.11 | 13:45
Hegnets historie har modtaget 24
24.10 | 13:35
Forside har modtaget 36
30.09 | 10:36
Info Bestyrelsen har modtaget 9
22.09 | 12:51
Kontaktpersoner har modtaget 7
Du kan lide denne side