Vedtægter
Vedtægter

 

 

 

 

Vedtægter

 

for

 

Senior og efterlønsklubben

 

for

 

HKere Vejle kommune

 

 

 


 

§ 1

 

Navn

 

 

 Senior- og efterlønsklubben for HKere i Vejle kommune

 

§ 2

 

Formål

 

Klubbens formål er at samle seniorer og efterlønsmodtagere i Vejle kommune for i samarbejde med HK Sydjylland at varetage deres interesser såvel fagligt som socialt.

 

Klubbens virksomhed vil fortrinsvis være afholdelse af møder, foredrag og kulturelle aktiviteter, herunder underholdning og kammeratligt samvær.

 

§ 3

 

Generalforsamlingen.

 

Stk 1            Klubben afholder ordinær generalforsamling 1 gang årligt i januar kvartal.

Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel ved annoncering i HK Bladet og / eller Vejle Amts Folkeblad.Stk 2            Dagsorden til ordinær generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

1.        Valg af dirigent

2.        Beretning

3.        Regnskab

4.        Indkomne forslag

5.        Valg af bestyrelse (Formand i ulige år)

6.        Valg af 2 suppleanter

7.        Valg af revisor (kun hvert andet år)

8.        Valg af revisorsuppleant.

Stk 3            Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.

Stk 4            Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen finder det påkrævet, eller 1/3 af klubbens medlemmer begærer det skriftligt overfor bestyrelsen.

Anmodningen skal indeholde motiveret dagsorden. Forretningsudvalget i HK Sydjylland kan tilsvarende kræve ekstraordinær generalforsamling afholdt.


Stk 5            Såfremt særlige forhold gør sig gældende, kan varselsbestemmelserne ved ekstraordinær generalforsamling nedsættes til 8 dage.

Stk 6            Stemmeafgivning ved generalforsamlinger og medlemsmøder kan kun finde sted ved personligt fremmøde..
Valg og afgørelser træffes ved simpelt flertal.

Hvis mindst 10 af de fremmødte begærer skriftlig afstemning, skal dette efterkommes. 

§ 4

 

Bestyrelsen

 

Stk 1            Generalforsamlingen vælger blandt sine medlemmer for 2 år af gangen en bestyrelse og suppleanter for denne.

Bestyrelsen består af:

a           1 Formand (vælges i ulige år)

b           3 bestyrelsesmedlemmer (vælges i ulige år)

c            3 bestyrelsesmedlemmer (vælges i lige år)

 

Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand, kasserer og sekretær hvert år efter generalforsamlingen.

 

Bestyrelsen fastlægger selv sin forretningsorden under ansvar over for afdelingens forretningsudvalg.

 

Stk 2            Generalforsamlingen vælger hvert år 2 suppleanter til bestyrelsen.

Stk 3            Generalforsamlingen vælger i lige år2 revisorer – valget er gældende for 2 år.

Stk 4            Generalforsamlingen vælger revisorsuppleant hvert år. 

§ 5

Medlemskab.

Stk. 1.        Som medlemmer kan optages seniorer, der er medlem af HK Seniorer Danmark og har en arbejdsmæssig tilknytning til en virksomhed i Vejle kommune.

Stk. 2.        Stk 1 gælder desuden for efterlønsmodtagere.

§ 6

 

Kontingent

Stk. 1.        Når et medlem overgår til pension betales et månedligt kontingent til Forbundet.. Kontingentet fastsættes af Forbundet.

Stk. 2.        Medlemskab af Senior- og efterlønsklubben i Vejle kommune er gratis.

 

 

  § 7

 

Mødedeltagere (ikke medlemmer).

 

Ægtefæller/samlever til klubmedlemmer kan deltage i klubbens arrangementer.

Ved generalforsamlinger og møder, hvor der skal foretages beslutninger er deltagelse uden tale- og stemmeret.

Bestyrelsen kan i særlige situationer beslutte, at deltagelse i konkret mødevirksomhed alene er for medlemmer.

 

 


 

 § 8

 

Regler ved eventuel nedlæggelse af klubben.

 

Stk 1            Såfremt det på generalforsamlingen besluttes at nedlægge klubben, skal dette vedtages med ¾ af de stemmeberettigede tilstedeværende på 2 af hinanden følgende generalforsamlinger, der afholdes med 14 dages mellemrum.

Stk 2            Ved nedlæggelse af klubben tilfalder klubbens midler HK Sydjylland

 

§ 9

 

Bestyrelsen er bemyndiget til at udpege en eller flere personer til, enten alene eller i fællesskab, at disponere over foreningens formue, samt at tegne foreningens i økonomiske anliggender, herunder også at kunne disponere over foreningens midler via elektroniske bankprodukter

 

 §10

 

Vedtægtsændringer.

 

Ændring af nærværende vedtægter kan kun ske på en generalforsamling.

 

Ændringer skal vedtages med ¾ af de stemmeberettige tilstedeværende.

Nærværende vedtægter er vedtaget på generalforsamlingen

 

Den 18/1 – 2012.

 

Dirigentens underskrift: Kirsten Almind

Klubformandens underskrift:Hans Jørgen Tusborg


 

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

11.08 | 17:12

Hej - jeg gik på efterløn 1. april og betaler 181 kr om måneden i kontingent til HK. Kan jeg blive medlem af seniorklubben?

...
01.07 | 19:22

Jeg vil gerne modtage programmet
Vh Ellen Margrethe Kanne

...
28.06 | 20:06

Jeg vil gerne modtage programmet

...
22.06 | 11:15

Jeg vil gerne modtage programmet.

...
Du kan lide denne side