ARRANGØRGUIDE

 

 

FOR STØRRE TEKST  HOLD Ctrl NEDE OG DREJ PÅ MUSENS HJUL
ARRANGØRGUIDE

 

 

    

STADIONCERTIFIKAT  
For atletikanlæg etableret før 1. januar 2003 skal der foreligge et IAAF Class II certifikat
For atletikanlæg etableret efter 1. januar 2003 skal der foreligge et IAAF Classs I certifikat


UDVALGTE REGLER OG BESTEMMELSER 

Assistance under konkurrence   

Følgende former for assistance er ikke tilladt:

a)   I løb er pace ikke tilladt, såfremt det udføres af en person, der ikke deltager i det   pågældende løb, eller af en løber der er blevet, eller er ved at blive, overhalet med en eller flere omgange. Det samme gælder for pace der udføres med en eller anden form for teknisk udstyr.

b)    Besiddelse, eller brug, i konkurrenceområdet af video- eller kasetteafspiller, radio, CD-afspiller, radiosender, mobiltelefon eller lignende  teknisk udstyr.

 

 

En deltager der under en konkurrence yder, eller modtager, ulovlig assistance inden for konkurrenceområdet, skal af øvelseslederen advares om, at han i gentagelsestilfælde vil blive diskvalificeret fra den pågældende konkurrence. Såfremt han efterfølgende bliver diskvalificeret, skal ethvert resultat, der forudgående er opnået i den igangværende øvelse, annulleres. Resultater opnået i tidligere runder i den samme, eller en anden øvelse, og ved det samme stævne – f.eks i en kvalifikationskonkurrence, eller indledende heat – vil dog fortsat være gyldige.

 

 

  Følgende former for assistance er tilladt:

a)  Kommunikation mellem en deltager og dennes træner, når sidstnævnte befinder sig uden for konkurrenceområdet (uden for barrieren/banden). For at muliggøre en sådan kommunikation, uden at den forstyrrer afviklingen af konkurrencen, bør der reserveres plads til deltagernes trænere på tilskuerpladserne tæt på konkurrence- stederne for alle øvelser,  bortset fra løbeøvelser.

b)   Medicinsk undersøgelse/behandling og/eller fysioterapi, som skønnes nødvendig for at en deltager, som befinder sig i konkurrenceområdet, kan deltage eller fortsætte med at deltage i konkurrencen. En sådan undersøgelse/behandling kan gennemføres:

enten i konkurrenceområdet af medicinsk personel, som er udpeget af stævnearrangøren og forsynet med særlig identifikation,
eller i særligt etablerede behandlingsområder uden for konkurrenceområdet, hvor undersøgelse/behandling kan udføres af et holds eget, akkrediterede medicinske personel.

I intet af ovennævnte tilfælde må behandlingen forsinke afviklingen af den pågældende øvelse, eller bevirke at rækkefølgen i den pågældende deltagers forsøg ændres.
En medicinsk behandling som anført foranstående, der udføres af andre end ovennævnte personel, enten under konkurrencen, eller lige før konkurrencen, men efter at deltageren har forladt call room, vil være at betragte som ulovlig assistance.


MELLEMTIDER

Mellemtider og uofficielle vindertider må oplyses af arrangøren (speaker og/eller tidsdisplay), men må i øvrigt ikke opgives til deltagerne af personer på inderkredsen, med mindre det på forhånd er blevet godkendt af lederen for løb.

PROTESTER

Protester vedrørende uoverensstemmelser, der opstår under en konkurrences afvikling, skal indgives senest 30 minutter efter at konkurrencens resultat er offentliggjort.

 

Arrangøren er ansvarlig for at tidspunktet for resultaters offentliggørelse registreres.

 

Enhver protest skal i første omgang forelægges den aktuelle øvelsesleder mundtligt, enten af deltageren eller af en leder der optræder på dennes vegne.

Såfremt en deltager, der er blevet dømt for tyvstart, umiddelbart herefter afgiver en mundtlig protest, kan starteren tillade, at den pågældende starter ”under protest”. En sådan protest kan dog ikke accepteres såfremt tyvstarten er registreret af et  IAAF-godkendt tyvstartsapparatur, med mindre starteren vurderer, at apparaturets informationer er indlysende forkerte.

I forbindelse med anvendelsen af  et IAAF-godkendt tyvstartsapparatur, kan der evt. afgives protest mod at starteren fejlagtigt ikke har tilbagekaldt starten. En sådan protest kan kun afgives af, eller på vegne af, en deltager som har fuldført løbet. Hvis protesten godkendes skal de deltagere diskvalificeres som tyvstartede, og som ville være blevet diskvalificeret såfremt starten var blevet tilbagekaldt. Uanset om der er anvendt et tyvstartsapparatur eller ej, er det under alle omstændigheder tilladt at protestere og appellere.

Såfremt der, i en hvilken som helst øvelse, indtræffer omstændigheder der, efter øvelseslederens vurdering, retfærdigvis kræver at en øvelse, eller en del af en øvelse, bør gå om, kan han erklære øvelsen for ugyldig og afgøre om den skal gennemføres igen den samme dag, eller på et senere tidspunkt.

 

Øvelseslederen kan afgøre protesten eller henvise den til overdommeren/-juryen. Hvis øvelseslederen afgør protesten, kan afgørelsen appelleres til overdommeren/juryen. Dette skal ske senest 30 minutter efter, at øvelseslederen har meddelt sin afgørelse. Foruden de involverede personer kan overdommer/jury tage hensyn til anden relevant information, herunder videooptagelser.

 

En indankning for overdommeren/juryen skal foretages skriftligt og på deltagerens vegne være underskrevet af en ansvarlig leder, ligesom der skal medfølge et depositum på kr. 250,- (100 dollar i internationale konkurrencer).

 

Hvis protesten findes uberettiget fortabes depositummet til fordel for arrangøren.

 

Overdommeren/juryens afgørelse kan ankes til DAFs Appeludvalgsenest 14 dage efter.

 

Protest mod en idrætsudøvers adgang til start i en konkurrence eller et stævne skal indgives før konkurrencen og afgøres inden dennes begyndelse.


En protest bør i første omgang afgives mundtligt af deltageren, eller en leder, overfor lederen af den pågældende øvelse, eller anden relevant dommer. Afvises protesten kan der appelleres skriftligt til juryen efter gældende regler.

Hvis der protesteres som følge af, at et forsøg i kast eller horisontale spring underkendes, bør længden altid måles for alle eventualiteters skyld.

Sko
Deltagerne må uden videre skifte sko - type og mærke - i løbet af et stævne.

I længdespring (men ikke trespring) gælder den samme begrænsning for sålens tykkelse som i højdespring.

Der er ingen begrænsning for størrelsen af producentens navn/logo på skoene.

LØB

Forhindringsløb
Den eneste forskel på mændenes og kvindernes forhindringsløb er højden på bommene, og det er således helt den samme vandgrav, med den samme vanddybde, der skal anvendes.

Kegler
Hvor det er nødvendigt, midlertidigt at fjerne dele af sargen, skal der placeres kegler på den hvide afgrænsningslinie således, at yderkanten af keglens fod falder sammen med den kant af den hvide linie, der er nærmest løbebanen. Den indbyrdes afstand må ikke overstige 4,00 m.

Keglernes højde skal minimum være 20 cm

Så snart det er muligt skal sargen genetableres.

Vindmåler

En vindmåler skal være certificeret af IAAF, og nøjagtigheden skal attesteres af en relevant, national kontrolautoritet således, at alle målinger kan relateres til nationale og internationale målestandarder.

Starteren
I alle løbeøvelser skal starteren placere sig således, at han har bedst muligt udsyn til alle deltagere, men må derudover placere sig, hvor han selv finder det bedst, herunder også bag løberne i 100m og 110m hæk.

Såfremt der ikke anvendes højttalere ud for de enkelte deltagere, er det vigtigt, at starteren i fbm. 4x400 m og 400 m placerer sig med så vidt muligt samme afstand til alle deltagere.

Tyvstart
Der tillades kun én tyvstart pr. løb, uden at den, eller de, løbere der tyvstartede bliver diskvalificeret. Enhver deltager, der herefter tyvstarter, skal diskvalificeres.

I mangekamp skal en deltager diskvalificeres, såfremt han er ansvarlig for to tyvstarter i ét løb.
Her er det altså, som hidtil, den enkelte persons forseelse(r), det drejer sig om.

Det skal også betragtes som tyvstart såfremt starteren vurderer at en deltager:
a) ikke efterkommer kommandoerne inden for en rimelig tid
b) efter kommandoen "På pladserne" forstyrrer andre deltagere med støj eller på anden måde.

Hvis en tyvstart ikke skyldes nogen deltager, skal der ingen advarsel gives, og der skal vises et grønt kort til alle deltagerne.

Omgangstæller
Tallene skal skiftesumiddelbart, når den førende løber kommer ind på opløbssiden.

Når der ringes med klokken for at markere, at løberne går ud på sidste omgang, skal dette ikke kun gøres for de førende løbere, men også for de efterfølgende.

800 m
I internationale matcher (landskampe) kan de deltagende, nationale forbund træffe afgørelse om ikke at anvende inddelte baner.

I alle internationale arrangementer, bortset fra mesterskaber, er det tilladt at lade to deltagere starte på hver bane, eller at benytte samlet start bag en buet startlinie.

Indløbslinien skal i hver ende markeres med et flag på en stang, som er minimum 1,5 m høj, og som er placeret uden for løbebanen, 30 cm fra den nærmeste banemarkeringslinie.

For at hjælpe deltagerne på 800 m (og 4x400 m) med at identificere indløbslinien, skal der placeres små kegler eller prismer (5 cm x 5 cm) med en højde på max. 15 cm, og så vidt muligt udført i en anden farve end banemarkeringslinierne og indløbslinien. Keglerne/prismerne skal placeres på banemarkeringslinierne, umiddelbart før indløbslinien krydser disse.


Spring

Højde- og stangspring
Tværsnittet på overliggernes endestykker skal være halvcirkelformet, eller være udformet således, at den øvre del er en del af en cirkel, der er lig med, eller større end, en halvcirkel, og hvor den eneste flade del er undersiden af endestykket.

Højdespring
Springstøtternes udliggere, som skal bære overliggeren, skal vende mod hinanden. De skal være fast forankret på springstøtterne således at de ikke kan bevæge sig når der springes. Overliggeren skal hvile på udliggerne på en sådan måde, at den let falder ned - fremad eller bagud - hvis den berøres af deltageren.

Udliggerne skal være placeret i samme højde over afsætsområdet, målt umiddelbart under overliggerens endestykker.

Til hjælp ved afgørelsen af om deltageren under tilløbet berører området bag det lodrette plan gennem den side af overliggeren, der er nærmest tilløbet, skal der etableres en hvid 5 cm bred linie (tape eller lignende), mellem punkter placeret 3 meter ud fra hver springstøtte. Liniens nærmeste kant skal flugte med det lodrette plan gennem den nærmeste kant af overliggeren

Såfremt dommeren skønner, at overliggeren er faldet ned udelukkende pga. en udefra kommende påvirkning (f.eks. et vindstød), skal forsøget godkendes, såfremt deltageren har passeret overliggeren uden at berøre den.

I andre tilfælde, hvor overliggeren er faldet ned, udelukkende pga. en udefra kommende påvirkning, skal deltageren have et nyt forsøg.

Såfremt der er hældning på tilløbsbanen skal landingsområdet være placeret således at tilløbet er ”op ad bakke”.

Stangspring

Længden på udliggerne på springstøtterne må maksimalt være 55 mm.

Overliggeren må kun flyttes i retning mod landingsområdet, og kun således, at kanten af overliggeren nærmest tilløbet placeres i området begrænset af bagkanten af isætningskassen og indtil 80 cm derfra i retning af landingsområdet.

Til hjælp ved afgørelsen af om deltageren under tilløbet berører området bag det lodrette plan gennem toppen af isætningskassens bageste afgrænsning, skal der etableres en hvid 1 cm bred linie (tape eller lignende), der anbringes vinkelret på tilløbsbanen, på niveau med bagenden af isætningskassen og således, at den nærmeste kant flugter med den nærmeste, øverste kant af isætningskassen bagside. Linien skal forlænges til begge sider, på overfladen af landingsområdet, så langt som til ydersiden af springstøtterne.


Længdespring/trespring

Et spring er overtrådt såfremt deltageren i afsættet berører området mellem afsætslinien og landingsområdet.

Det er altså tilstrækkeligt, at springeren f.eks. med spidsen af en pig berører området, men der behøver ikke at blive efterladt et synligt mærke. Omvendt er der ikke nødvendigvis overtrådt, selv om den forreste del af skoen rager ud over afsætslinien, det er alene den eventuelle berøring, der er afgørende.

Ofte vil det være umuligt for en siddende eller stående dommer at konstatere, om der er sket en berøring eller ej, og reglen giver gang på gang anledning til uheldige, og, for de fleste, uforståelige situationer, noget som desværre fortsat vil være et problem

Er der et mærke i voksen, skal der naturligvis dømmes overtrådt, men det er fortsat muligt også at dømme overtrådt, selvom der ikke er et mærke, jf. ovenstående, omvendt kan foden også fortsat passere afsætslinien, uden at der er overtrådt.

Afsætsplanken skal være udstyret med et indikatorbræt, som skal være udført i en anden farve end afsætsplanken, og hvis overside skal være hævet 7 mm (+/- 1 mm) over afsætsplanken. Kanten på indikatorbrættet nærmest tilløbet skal være forsynet med et vokslag som skråner væk fra afsætslinien i en vinkel på 45 grader, og som fra overkanten strækker sig ca. 10 mm ind på indikatorbrættets overkant i hele dets længde.

Trespring
Det betragtes ikke som en fejl hvis en deltager under hinket eller skridtet berører tilløbsbanen uden for det område, der er begrænset af de hvide linier.

Kast

Øvelseskast og opvarmningskast i forbindelse med konkurrencer bør altid foregå under opsyn af lederen af den pågældende konkurrence.

Forud for hvert kast bør en kastedommer kontrollere, at redskabet er forsynet med redskabskontrollens mærke.

Kastevinklen for hammer- og diskoskast samt kuglestød skal være 34,92 grader.

Hammerkast
Det bør markeres på underlaget med tape eller lign., hvor hhv. højre og venstre vinge på kasteburet skal stå, når de er lukket for – den nærmeste kant af nettet skal være 1,12 m fra kastevinklens midterlinie. Dette for at sikre korrekt og ensartet placering samt hurtige skift.

Når det drejer sig om en kaster der roterer mod uret skal venstre vinge - set fra kasteringen - lukkes for, og omvendt.

Mangekamp
En deltager skal diskvalificeres i den pågældende øvelse, hvis han har to tyvstarter.

For anerkendelse af mangekampsrekord må rygvinden i de relevante øvelser ikke overstige 4 m/sek i nogen af øvelserne. Alternativt må den gennemsnitlige rygvind ikke overstige 2m/sek (vindhastigheden i de relevante øvelser adderes og divideres med antal øvelser).

    

Checkliste - International Meetings 

Advertising

1.        Type of meeting

o        infield

o        clothing

o        number bibs

o        Marshall

Call Room

1.        Control

o        clothing

o        bags (incl. contents)

Tape (strong and sticky)

Implements
Athletes own implements
IAAF approved implements
IAAF certified implements
Control
equipment
marking
receipts

Jumping events

1.         Measurement

o        scientific measuring apparatus

o        steel tape

o        fibreglass tape

o        certificates

2.        Landing beds

o        size

o        advertising

3.        Markers for Runways

4.        Wind socks

5.        Trial Clocks/Yellow flags

6.        Wind measurement equipment

o        position 20 m from take off (line)

o        measuring points: LJ 40 m - TJ 35 m

 Running Events 

1.        Photofinish/Timing equipment

o        number of cameras

o        official camera

o        certificates

o        hand timing

2.        False start control apparatus

o        starting blocks

3.        Lane-Loudspeakers

4.        Wind measurement equipment  manual/automatic

o        position 50 m from finish line

5.        Flags and prisms/cones at breakline (800 m and 4x400 m)

6.        Kerb and cones

7.        Drinking stations

8.        Track marking for hurdles

9.        Heats - qualification

10.     Umpires

o        yellow flags

Throwing events

1.        Throwing cage - movable panels (HT)

2.        Measurement

o        scientific measuring apparatus

o        steel tape

o        fibreglass tape

o        certificates

3.        Indicators - best throw of each competitor

4.        Windsocks

Results

1.        Main scoreboard

2.        Event Scoreboards

o        electronic

o        manual

3.        Result system

o        computerised - infield

o        manual

4.        Official announcement time

o        protests (access to photofinish pictures before filing a protest)

5.        Jury of appeal

o        jury room

o        video recordings

6.        Record application forms

o        World

o        Area

Doping Control

1.        Facilities

o        rooms/toilets

2.        sampling material

3.        information signs

4.        doping officials

o        doping stewards

5.        Notice to athletes

o        IAAF

o        other

6.        Doping control forms

o        IAAF

o        other

7.        Drinks

8.        Refrigerator(s)

Media

1.        Press facilities

o        fax/phone
TV

       

Information

1.        Announcer - languages

2.        Programme - list of participants

3.        Score Board - central/events

4.        Final list of results

Medical service

1.        Doctor

2.        First Aid

3.        Ambulance

4.        Physiotherapist

5.        Massage couches

Meetings

1.        Technical Meeting

2.        Press Conference

3.        Banquet/Reception

Various

1.        Marshals

2.        Infield Photographers etc

o        Bibs - advertising

3.        Opening Ceremony

4.        Closing Ceremony

5.        Victory Ceremony

6.        Warming up facilities

7.        Implements, hurdles, throwing cage

8.        Assistance to athletes

 

Dopingkontrol

Lokaler og faciliteter til dopingkontrol
Der skal anvendes to lokaler som er i indbyrdes forbindelse, og som har én fælles indgang.
Fra det ene lokale (dopingkontrolrummet) skal der være direkte adgang til et toilet, som skal være så stort, at der er god plads til både en aktiv og en kontrollant.
I det andet lokale (venterummet) skal der være behagelige stole samt et køleskab med et passende antal øl og diverse vand, som skal være forsynet med kapsler eller skruelåg.

Instruks for Doping Stewards (DS)

Udvælgelse og indkaldelse til kontrol
Udvælgelsen sker forud for konkurrencerne ved, at der udvælges bestemte øvelser og bestemte placeringer, og personerne vil således først være kendt efter de pågældende øvelsers afslutning.

Forud for de aktuelle øvelser vil DS få udleveret formularen "Notice To Athletes", udfyldt med de nødvendige informationer. Idet DS dog skal forsyne formularen med det tidspunkt, forinden hvilket deltageren skal have meldt sig ved dopingkontrollen, hvilket vil sige en time efter det tidspunkt hvor den pågældende modtager meddelelsen.

Der udpeges mandlige DS`er i mændenes øvelser og  kvindelige DS`er i kvindernes øvelser.

Umiddelbart efter øvelsens afslutning skal DS - så diskret som muligt - henvende sig til den pågældende deltager, præsentere denne for formularen, og, så vidt muligt, også oplyse mundtligt, hvad det drejer sig om. Deltageren skal udfylde den nederste del med sit navn og sin nationalitet i blokbogstaver, samt med underskrift.

DS beholder forsiden og deltageren får udleveret kopien.

Det kan desuden forekomme, at dopingkontrollen ønsker en deltager testet, eller at et af de deltagende lande ønsker en test foretaget i fbm. en national rekord. Proceduren er i princippet den samme, men udvælgelsen vil så først ske efter, at øvelsen er afsluttet.

Husk skriveunderlag og kuglepen.

Ledsagelse og overvågning
Herefter, og lige indtil det øjeblik, hvor deltageren har meldt sig ved en af dopingkontrollanterne i selve dopingkontrolrummet, skal DS forblive i umiddelbar nærhed af deltageren, helt uanset hvor denne bevæger sig hen, og hele tiden iagttage hvad denne foretager sig, altså også i forbindelse med eventuelt bad eller toiletbesøg.

Såfremt noget forekommer usædvanligt, skal DS notere sig dette. Eksempelvis at deltageren: 

 • indtager noget der kan ligne medicin
 • modtager noget fra, eller afleverer noget til, andre personer
 • forsøger at anbringe noget på eller i sin krop
 • foretager omklædning i usædvanligt omfang

I givet fald skal dette meddeles til dopingkontrollanterne.

DS skal ikke gribe ind i, hvad deltageren foretager sig, medmindre dette på nogen måde kan hindre DS i at opfylde sin overvågningspligt.

Det er tilladt deltageren at lade en leder og/eller en tolk ledsage sig til  dopingkontrollen. DS skal naturligvis behandle de pågældende venligt og korrekt, men i øvrigt henvise alle spørgsmål til dopingkontrollen, bortset fra relevante spørgsmål om tid og sted etc. DS m ikke lade sig distrahere af ledsagerne, og skal venligt, men absolut myndigt, afvise handlinger eller protester, som kan have indflydelse på overvågningen.

Procedure i kontrolområdet
Når deltageren har meldt sig ved, og fået kontakt med, en af dopingkontrollanterne, forbliver DS ved den pågældende, og ledsager denne til ventelokalet. Såfremt der allerede opholder sig en DS i ventelokalet, kan en af DS`erne eventuelt varetage den videre overvågning, under forudsætning af, at alle deltagere der opholder sig i lokalet fortsat kan overvåges fuldt forsvarligt.

I den forbindelse skal det huskes, at hver enkelt deltager skal ledsages af en DS, såfremt den pågældende forlader lokalet af en eller anden grund, og det skal huskes, at det stadig skal være en af samme køn som den pågældende deltager. Deltageren må i øvrigt kun forlade dopingkontrolområdet, såfremt der opstår helt specielle omstændigheder, og da kun efter aftale med en dopingkontrollant.

Overvågningen slutter først, når selve dopingkontrollen er overstået, og dette er godkendt af en dopingkontrollant.

Den eller de DS`er der opholder sig i ventelokalet, skal også sørge for at ingen uvedkommende får adgang til lokalet.

Særlige omstændigheder
Såfremt en deltager ikke nøje følger ovenstående procedure, eller nægter at følge den, eller på nogen måde hindrer DS i at udføre sin opgave, eller der på anden måde opstår problemer, skal DS så vidt muligt tage den pågældende med hen til en dopingkontrollant, eller, hvis dette ikke kan lade sig gøre, så vidt muligt forblive ved den pågældende, og ved hjælp af andre officials sørge for, at en dopingkontrollant og/eller den teknisk delegerede bliver tilkaldt, som så vil være ansvarlig for det videre forløb.

Det skal på forhånd afklares, hvorledes der skal forholdes, såfremt der, i fbm. en placering der er udtaget til kontrol, forekommer dødt løb.

Hvis en deltager, der er udtaget til kontrol, skal starte i en anden øvelse senere samme dag, venter man med at kontakte ham, til denne øvelse er afsluttet. I den forbindelse skal man, så vidt det er muligt, være opmærksom på eventuel deltagelse i stafetløb.

Legitimation
DS skal udstyres med et akkrediteringskort, hvoraf funktionen fremgår. Kortet skal give adgang over alt på og ved stadion.


Redskaber, rekvisitter og faciliteter

Løb
Løbebanen

Kegler

Højde: min. 20 cm, indbyrdes afstand: max. 4,oo m - passende antal til brug, hvor sargen fjernes. Skal retableres så snart det er muligt, og der bør afsættes en person til at overvåge keglernes placering hhv. sargens retablering.

Keglerne skal placeres på den hvide afgrænsningslinie således, at yderkanten af keglens fod falder sammen med den kant af den hvide linie, der er nærmest løbebanen.

Vindmåler
Placeres på inderkredsen, på opløbsstrækningen, max. 2,00 m fra inderste afgrænsning af bane 1,50 m før målstregen og i en højde af 1,22 m.
Mekaniske vindmålere bør være forsynet med en passende beskyttelse, som reducerer eventuelle påvirkninger fra sidevind. Når der anvendes rør, bør længden på begge sider af måleinstrumentet være mindst det dobbelte af rørets diameter.

Omgangstæller
Ved længere løb skal deltagere, der er overhalet med en eller flere omgange, tydeligt have vist det aktuelle resterende antal omgange på et skilt, enten ved hjælp af håndholdte skilte, hvor tallet kan ændres, eller med fortrykte, håndholdte skilte. I begge tilfælde skal man sørge for at der er et tilstrækkeligt antal.

Normalt vil det være bedst at officials med håndholdte skilte går ind på løbebanen udefra (dels for at undgå trængsel omkring den faste rundetæller, dels fordi der er et bedre overblik udefra), når det aktuelle skilt skal vises, og tydeligt markerer det over for den løber, det drejer sig om.

Tallet på den faste rundetæller skiftes, umiddelbart når den førende løber kommer ind på opløbsstrækningen.

Tidsdisplay
Placeret ved målstreg og ved 200 m start, og/eller evt. på resultattavle.

Omgangsklokke.
Der skal ringes for alle løbere der går ud på sidste omgang.

Banemarkeringskasser
Med tyvstartmarkering og evt. højttaler samt transportvogn til kasserne og startblokkene.

Indløbslinie
Markering af indløbslinie for 800 m og 4 x 400 m (samt 4x200m når hele distancen ikke løbes på bane).
2 flag, højde min. 1,50 m. Eventuelt kan suppleres med små kegler eller "prismer" (5cm x 5 cm og max. 15 cm høje) i en anden farve end indløbslinien, der placeres umiddelbart før krydset mellem banelinierne og indløbslinien.
 
Tape
8 ruller gul tape ved skiftestederne til markering på løbebanen, kun 1 stk. pr. deltager, max. 5 cm x 40 cm.
Deltagerne må bruge egen tape, men ikke kridt eller lignende.

Væskepost
Ved løb fra og med 5.000 m bør der i meget varmt vejr placeres en væskepost midt for langsiden modsat opløbssiden, bestående af 2-4 borde, 1-2 på inderkredsen tæt på bane 1, 1-2 på bane 3 eller 4 afhængig af forholdene. På bordene baljer med vand og svampe, samt plastickrus med vand - selvbetjening og betjening.

Pga. dopingproblematikken bør eventuelt anvendes små, lukkede plasticflasker med vand, i stedet for krus.

Hække
Det nødvendige antal hække + reserve.
Vogne til transport af hække.
Hækkene skal placeres således, at den side af overliggeren der er nærmest startlinien, flugter i lodret linie med den markering på banen, der angiver den korrekte afstand fra startlinien.
Der bør forefindes hække på opvarmningsområdet.
Hækkene bør være forsynet med afmærkninger forneden på hækkene, der tydeligt angiver, hvor hækkene skal stå i forhold til mærket på løbebanen (markering på hækkens fødder placeret i det lodrette plan under den side af overliggeren, der er nærmest startlinien).

Forhindringsløb
Kontroller at vandspejlet har den korrekte længde.

Forhindringsbomme:
Det nødvendige antal, med den nødvendige højde (evt. indstillelige).
Vogne til transport af bomme.
Den bom løberne passerer først bør være 5,00 m lang.
Bommen ved vandgraven skal have en længde, der svarer til vandspejlets bredde, som må være min. 3,64 m og max. 3,68 m. Bommen skal stå urokkeligt fast.
De flytbare bomme skal placeres således, at bommenne rager 30 cm ind over inderbanens inderste afgrænsning.

START OG FINISH

Elektrisk tidtagning
Der skal forefindes to fuldautomatiske tidtagningsanlæg, som er installeret helt uafhængigt af hinanden, og som får strømforsyning fra hver sin fase.

Anlæggene skal være af en type, som er godkendt af IAAF. Deres nøjagtighed skal være testet inden for de seneste fire år forud for konkurrencen, og der skal foreligge en skriftlig bekræftelse på dette.

Kontrol af tidtagningsanlæg:
Kontroller at de sorte firkanter på målstregen sidder lige i krydset mellem baneafmærkningen og målstregen.

Står kameraerne rigtigt?
Kontroller i objektivet, om kameraet er rettet nøjagtigt ind på mållinien.
Kameraerne skal stå fast og solidt, så vidt muligt fastgjort til underlaget.

Zero test
Kontroller at systemerne starter samtidigt med skuddet ved at affyre startpistolen direkte på mållinien (husk at beskytte kunststofbanen).
Registreringen af tiden skal starte samtidigt med skuddet, og følgelig samtidigt på begge anlæg.

Gangkontrol
Kontroller at begge kameraer fungerer samtidigt ved at affyre startpistolen og derefter lade systemerne køre i ca. 5 min., hvorefter der gennemføres en prøvepassage af mållinien. De registrerede tider sammenlignes.

Aflæsning - kontroller at bemandingen aflæser billederne korrekt (torso).

Startblokke
6/8 startblokke + evt. reserve. Om muligt med indbygget tyvstartregistrering og højttaler.

Startpistoler
Starter/recall starter(e), transducere etc.
Der bør være 2 recall startere ved 200m og 400m.

Podium til starter
Skal være let at flytte med. Evt. skammel eller stige.

Lodtrækningsnumre - evt.
Tidtagertrappe - evt.
Stopure - evt.
Gule flag til banedommere.
Depecher.
Kurve til overtrækstøj.

 

Spring

Højdespring
Overliggere.
Målepind.
Vindpose.
Tilløbsmarkeringer (sko eller lign. bør ikke tillades anvendt).
Tidsur som tydeligt viser sekunder. Gult flag til markering af, at der resterer 15 sekunder.
Resultattavle.
Evt. separat tavle med angivelse af springhøjde.
Rødt og hvidt flag.
Skamler/stiger til brug ved oplægning af overligger.
Hvid tape til markering af afgrænsningen af området bag det lodrette plan under overliggeren.

Stangspring
Overliggere
Gafler til oplægning af overliggere.
Målepind.
Vindpose
Tilløbsmarkeringer (sko eller lign. bør ikke tillades anvendt).
Tidsur som tydeligt viser sekunder. Gult flag til markering af, at der resterer 15 sekunder.
Resultattavle.
Evt. separat tavle med angivelse af springhøjde.
Rødt og hvidt flag.
Stativ/bukke til springstænger.
Hvid tape til markering af afgrænsningen af området bag det lodrette plan under overliggeren.
Elastikoverligger til opvarmningsspring.

Længde- og trespring
Planker med voks (hældning på vokslistens forkant: 45 grader).
Målebånd - helst stålmålebånd, men, bortset fra internationale mesterskaber, er glasfiber også tilladt.
Metalpløk til placering i målepunktet.
Vindpose.
Tilløbsmarkeringer (sko eller lign. bør ikke tillades anvendt).
Tidsur som tydeligt viser sekunder. Gult flag til markering af, at der resterer 15 sekunder.
Resultattavle.
Rødt og hvidt flag.
Kegle til markering af at tilløbsbanen er spærret.
Skilt med angivelse af længder - placeres i sikker afstand fra springgraven.
Vindmåler, placeret 20,00 m fra afsætsplanken (afsætslinien), i en højde af 1,22 m, og ikke mere end 2,00 m fra tilløbsbanen.
Mekaniske vindmålere bør være forsynet med en passende beskyttelse, som reducerer eventuelle påvirkninger fra sidevind. Når der anvendes rør, bør længden på begge sider af måleinstrumentet være mindst det dobbelte af rørets diameter .
Flag eller lignende til markering af, hvor målingen skal startes. Placeres ved længdespring 40,00 m fra afsætsplanken (afsætslinien), og ved trespring 35,00 m fra afsætsplanken (afsætslinien).
Kost, rive, skraber og evt. afretningsbræt.
Markering af dansk rekord/andre rekorder - eventuelt.

Kast

Kuglestød

Kugler
Målebånd - helst stålmålebånd, men, bortset fra internationale mesterskaber, er glasfiber også tilladt.
Metalpløk til placering i målepunktet.
Kastevinkel samt kastebuer med angivelse af længder i begge sider.
Resultattavle.
Rive til udglatning af nedslagsmærker,
Rødt og hvidt flag.
Kegle til markering af at kasteringen er spærret.
Tidsur som tydeligt viser sekunder. Gult flag til markering af, at der resterer 15 sekunder.
Kost til fejning af kastering.
Måtte til rensning af sko.
Klude til aftørring af kugler.
Positionsmarkeringer (nummerskilte) til markering af længste stød for hver deltager

 • numrene bør fremgå af programmet.

Stativ til kugler.
"Tagrende" til returnering af kugler.
Markering af dansk rekord/andre rekorder - eventuelt.

Spyd - Diskos - Hammer
Kasteredskaber
Optisk måleudstyr eller målebånd..
Prisme/metalpløk til placering i målepunktet.
Rødt og hvidt flag.
Vindpose
Resultattavle.
Kegle til markering af at kastering/tilløbsbane er spærret.
Kastebur (diskos og hammer).
Fangnet omkring landingsområdet for diskos,
Kost til fejning af kastering (diskos og hammer).
Måtte til rensning af sko (diskos og hammer).
Klude til aftørring af redskaber.
Tilløbsmarkeringer (spyd) (sko eller lign. bør ikke tillades anvendt).
Positionsmarkeringer (nummerskilte) til markering af længste kast for hver deltager.

 • numrene bør fremgå af programmet.

Kastevinkler samt kastebuer med angivelse af længder i begge sider.
Tidsur som tydeligt viser sekunder. Gult flag til markering af, at der resterer 15 sekunder.
Stativ til redskaber.
Afspærring af landingsområde - fangnet.
Markering af dansk rekord/andre rekorder - eventuelt.

Opvarmningsområde
Diverse redskaber

Målebånd
Der bør anvendes stålmålebånd, men glasfibermålebånd er tilladt.
Det målebånd der udlægges til brug for placering af positionsmarkeringer, bør være af glasfiber, da et stålmålebånd nemt vil kunne beskadiges af kasteredskaberne.

 

Redskabskontrol

Balancevægt og lodder. Lodderne bør være kontrolleret af Kongelig Vejer og Måler eller tilsvarende (attest). Derefter kontrolleres vægten ved hjælp af lodderne.
Kontrolleret digitalvægt kan anvendes.

Kvitteringsformular til afgivelse af kvittering for afleverede redskaber.

Måleskema hvor grunden til afvisningen af et bestemt redskab anføres. Særligt måleskema for spyd.

Kugle
Kontrol af:

 • Vægt
 • Diameter
  • måles med metalredskab bestående af to parallelle stænger, som er fastgjort vinkelret på en tredje stang
 • Form
  • skal være cirkulær over alt. Kontrolleres ved hjælp af udskæring i metalplade
  • Overfladen skal være glat
  • Tyngdepunktet skal være i centrum
   • lad kuglen rulle hen ad et plant gulv. Såfremt tyngdepunktet er korrekt placeret, vil kuglen følge en lige linie.

Diskos
Apparatur til kontrol af diameter og tykkelse.

Kontrol af:

 • Vægt
 • Diameter
 • Tykkelse
 • Tyngdepunkt
 • Metalkerne
 • Overfladen:
  • skal være jævn og glat over alt, herunder også kanten, og overfladen på de to sider skal være ens
  • når diskossen lægges på en plan flade, og derefter vendes, skal afstanden fra diskossens kant til underlaget være den samme.

Spyd
Skydelære, metallineal 60 cm, redskab til kontrol af tyngdepunkt, redskab til kontrol af spidsens vinkel, "hulplade" af slidstærkt metal til kontrol af diverse diametre, stålmålebånd.

Kontrol af:

 • Vægt
 • Totallængde
 • Tyngdepunkt
 • Bevikling - placering og tykkelse
 • Spids
 • Længdeprofil - ved hjælp af metallineal
 • Diameter
  • umiddelbart foran beviklingen
  • umiddelbart bag beviklingen
  • 150 mm fra spids
  • umiddelbart bag spids (hoved)
  • 150 mm fra bagende

Hammer
Udstyr til kontrol af:

 • Vægt
 • Totallængde
 • Hovedets form - skal være cirkelrundt over alt
 • Hovedets diameter
 • Hovedets tyngdepunkt
 • Håndtag
 • Leje og led

Springstænger
Der er tilladt bevikling både foroven og forneden på stængerne, i øvrigt uden nogen begrænsninger.


Øvrigt udstyr mv.

 • Præmieskammel
 • Walkie-talkies / Intercom.
 • Rekordblanketter - nationale/internationale.
 • Dopingkontrolformularer - IAAF
 • Højttaleranlæg - mikrofoner, evt. trådløs til brug på inderkredsen.
 • Skriveunderlag og skrivematerialer som også kan anvendes i regnvejr.
 • Lille bord + 3 stole placeres følgende steder: længde/trespring, højdespring, stangspring, kuglestød, spydkast.
 • Bænke til deltager placeres følgende steder: start ligeløb, tilløb længde/trespring/stangspring/højdespring.
 • Læmulighed for de aktive, specielt ved stangspring og højdespring samt evt. for dommere - parasoller/pavilloner.
 • Kurve til overtrækstøj

 
ØVRIGE FACILITETER

Call Room
Der skal anvendes et rum, eller evt. et telt, af passende størrelse.
I rummet skal anbringes et eller flere borde, hvor deltagerne kan placere deres tasker etc., når de skal kontrolleres.
Der skal forefindes et antal målebånd til brug ved kontrol af størrelsen på reklamer etc., samt kraftig, stærkt klæbende tape til brug ved tildækning af ulovlige reklamer.

Kontrollen bør foretages af modne personer, med et indgående kendskab til de aktuelle regler.

Der bør være en skærm eller lign. som deltagere kan opholde sig bag, såfremt de skal skifte tøj.

Som hovedregel samles deltagerne i call room og føres ind til konkurrencestedet.

Doping kontrol
Der skal anvendes to lokaler som er i indbyrdes forbindelse, og som har én fælles indgang.
Fra det ene lokale (dopingkontrolrummet) skal der være direkte adgang til et toilet, som skal være så stort, at der er god plads til både en aktiv og en kontrollant.
I det andet lokale (venterummet) skal der være behagelige stole samt et køleskab med et passende antal øl og diverse vand, som skal være forsynet med kapsler eller skruelåg.

Jurylokale
Der skal forefindes et lokale, hvor juryen uforstyrret kan mødes.
Eventuelt skal der være en videoafspiller med tilhørende TV.

Læge/samarit/massør
Der skal forefindes de nødvendige lokaler og massagebrikse.
 

TEKNISK MØDE
Teknisk møde bør afholdes i et lokale af en passende størrelse, med det nødvendige antal siddepladser, hvorfra man uhindret skal kunne se, hvad der bliver vist, og høre hvad der bliver sagt.

Der bør være sørget for en behagelig temperatur i lokalet.

Følgende bør være til rådighed:

 • Tavle eller flip-over
 • overhead projector
 • højttalersystem.

Mødet bør ledes af en person med den nødvendige autoritet og den nødvendige tekniske og organisatoriske viden, og vedkommende skal så vidt muligt kunne lede mødet på engelsk. Hvis ikke det sidste er tilfældet, skal der være en kompetent tolk, helst med kendskab til atletik.

Så meget information som muligt bør foreligge skriftligt på forhånd, og være udleveret til de relevante personer ved deres ankomst til byen, eller så tidligt som muligt inden Teknisk Møde, og kun helt undtagelsesvist ved mødets begyndelse.

Den skriftlige information bør bl.a. omfatte:

 • Time and place for the Technical Meeting, and how to get there.
 • The language the meeting will be conducted in (and if relevant, the language(s) interpretation will be made in.
 • Timetable.
 • List of participants, and information about how changes for this are to be given.
 • Order of lanes and jumping and throwing order.
 • Timetable for transportation.
 • List of team-guides.
 • Information about when and where to eat, and the sort and quantity of food and drink available.
 • Sketch of the stadium with special information of relevant places and areas.
 • Security precautions, admission of officials, coaches and athletes in different areas, identification cards, tickets.
 • Information in the stadium, the language(s) announcements will be made in, and the distribution of lists of results.
 • Doping control.
 • Control of implements, time and place, procedure.
 • Warming-up area, where, which facilities (hurdles, implements, throwing facilities).
 • Call-room procedure.
 • Opening ceremony, parade of teams, rallying ground, number of participants etc.
 • Jumping heights.
 • Runways - length, distance from take-off board to landing area in triple jump.
 • Practice trials in the stadium, when, how many.
 • Intermediate times - how and where they will be given.
 • Starters command.
 • Victory ceremony - rallying ground, procedure.
 • Records - procedure in case of national- or international records.
 • Media - information concerning interviews, press facilities etc.
 • Jury of appeal - how it is appointed.
 • Closing ceremony
 • Banquet and other official arrangements.

 

 Agenda of the Technical Meeting

 • Welcome
 • Presentation
 • The stadium
 • Timetable
 • List of participants
 • Order of lanes, jumping and throwing order
 • Jumping heights
 • Runways
 • Practice trials
 • Intermediate times
 • Starters command
 • Control of implements
 • Advertising
 • Doping control
 • Opening and closing ceremonies
 • Victory ceremony
 • Records
 • Information in the stadium
 • Transportation
 • Security
 • Media
 • Jury of appeal
 • Banquet
 • Various

 

ANBEFALINGER TIL ARRANGØRER 
 
Transport
Der skal sørges for forskellige afgangsmuligheder, afpasset efter de tidspunkter deltagerne skal konkurrere.

Teamguider
Hver nation bør forsynes med en sprogkyndig guide, om muligt en der taler den pågældende nations sprog. Så vidt muligt bør guiden indlogeres på samme hotel som holdet.

Forplejning
Maden bør være varieret og i tilstrækkelig mængde, ligesom der bør tages hensyn til de "tunge deltageres" behov. Der bør være tilstrækkelig kapacitet til at alle kan få serveret mad på én gang.

Indkvartering
Oftest skal der naturligvis tages hensyn til prisen, men der bør også tages hensyn til om hotellet er placeret i et roligt kvarter uden trafikstøj etc., og om kapaciteten er tilstrækkelig, ikke kun hvad angår værelser, men også spisefaciliteter, opholdsrum og fritidsfaciliteter.