Vedtægter med ændringer pr. 23. januar 2017

Herunder findes vedtægter for Djurslands Fodbolddommerklub

Vedtægter for Djurslands Fodbolddommerklub  

 

§ 1 Navn

1. Klubbens navn er Djurslands Fodbolddommerklub og er stiftet 23. marts 1962.

§ 2 Formål

1. Klubbens formål er at dygtiggøre og fastholde fodbolddommere og være disse til støtte, give faglig bistand og varetage deres interesser som helhed, samt at udbrede kendskabet til Fodboldloven.  

§ 3 Tilhørsforhold

1. Klubben er upolitisk og er medlem af Dansk Fodbolddommer-Union (DFU).

 § 4 Medlemmer optagelse:

1. Som medlem kan optages enhver, der har bestået en af Dansk Boldspil Union (DBU) godkendt prøve for fodbolddommere, dog kan den pågældende kun være medlem af èn dommerklub.

Udmeldelse:

2. Udmeldelse sker ved henvendelse til kassereren. Restance skal være indbetalt inden flyttebevis kan udstedes.

Æresmedlemmer:

3. En enig bestyrelse kan udnævne medlemmer, der har ydet en særlig indsats for Djurslands Fodbolddommerklub, til æresmedlemmer. Æresmedlemmer er kontingentfrie. Dette gælder også medlemmer, der er æresmedlemmer af DFU.

Medlemsmøder:

4. Medlemmerne opfordres til atdeltage på flest mulige medlemsmøder årligt.

§ 5 Kontingent og kampafgift

1. Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen og betales helårligt forud hvert år i februar måned.

2. I særlige tilfælde kan bestyrelsen meddele et medlem kontingentfrihed/sletning af restance.

3. I kampafgift betales et af generalforsamlingen fastsat beløb samt ved egen opkrævning hos fodboldklubberne en afgift for påsætning af dommeren jfr. aftale indgået af Danske Fodbolddommere med arrangør/interessenter eller fastsat af DFK´s bestyrelse.

4. Afgifter opkræves af kassereren og skal være betalt senest 14 dage efter modtagelse af opkrævning.

5. Kontingentrestance kan medføre bortfald af medlemskab. Ved genoptagelse af medlemskab skal restancen være indbetalt.

6. Kampafgift tilhører Djurslands Fodbolddommerklub. Ved manglende indbetaling heraf, kan bestyrelsen sende fordringen til inkasso. Omkostningerne ved en inkassosag tillægges restancen.

§ 6 Meddelelsespligt

1. Såfremt noget usædvanligt er forekommet i en fodboldkamp, hvor et medlem af Djurslands Fodbolddommerklub har fungeret som dommer, eller i øvrigt på grund af sit medlemskab af klubben er blevet forulempet, er medlemmet pligtig til snarest og senest 3 dage efter at underrette klubbens formand.

2. Der skal straks gives besked til dommerpåsætteren, såfremt et medlem bliver forhindret i at dømme en tildelt kamp.

3. Ændringer/ajourføring af afbudskalender skal overholdes indenfor de aftalte tidsfrister.

  § 7 Suspension og eksklusion

1. Bestyrelsen kan – når mindst 2/3 af bestyrelsen stemmer for - idømme suspension eller ekskludere et medlem, der modarbejder klubbens interesser, vedtægter og retningslinjer. Det samme kan finde sted, hvis medlemmet i sin adfærd ikke har udvist den, for en fodbolddommer, fornødne selvbeherskelse og etik.

2. Suspension kan idømmes af bestyrelsen for en periode på op til 6 måneder.

3. I forbindelse med eksklusion skal medlemmet forinden have lejlighed til at fremføre sine argumenter.

4. Eksklusionen kan ankes på førstkommende generalforsamling, hvor afgørelsen træffes med almindeligt flertal. Eksklusionen er gældende indtil generalforsamlingen træffer sin afgørelse.

5. Bestyrelsen kan ophæve en eksklusion, der ikke er besluttet eller godkendt af en generalforsamling.

6. Et medlem kan ekskluderes direkte af en generalforsamling, når dette besluttes med mindst 2/3 flertal af de fremmødte medlemmer. Forslag og eksklusion skal optages som særskilt punkt på dagsordenen og være indsendt til formanden senest 1. december for at kunne behandles på næste års generalforsamling. Det pågældende medlem skal meddeles punktet af formanden, inden dagsordenen offentliggøres.

7. Et medlem, der er ekskluderet ved en generalforsamlingsbeslutning, kan kun genoptages ved en ny generalforsamlingsbeslutning, med mindst 2/3 flertal af de fremmødte medlemmer.

§ 8 Dommerpåsætning

1. Bestyrelsen kan benytte følgende muligheder vedr. dommerpåsætning:

a) Indgå samarbejdsaftale med DBU Jylland, hvori DBU Jylland overdrages ansvaret og kompetencen vedr. al dommerpåsætning til såvel udefodbold som indefodbold i DFK.

b) I samarbejde med DBU Jylland ansætte en fælles dommerpåsætter, fortrinsvis valgt blandt klubbens medlemmer, og fastsætte bestemmelserne for dennes virke i relation til kampe der ikke hører under DBU Jyllands påsætning, omfattende såvel udefodbold som indefodbold i DFK

 

2. For begge ovennævnte muligheder gælder, at aftaler har en varighed af ét år af gangen

3. Ved brug af model b) fastsættes aflønning ved skriftlig aftale (kontrakt) mellem dommerpåsætter og bestyrelsen.

4. Dommerpåsætter kan ikke være medlem af bestyrelsen.

5. Fordeling af kampe sker via dommerpåsætter. Medlemmer må ikke selv aftale kampe med klubberne.       

§ 9 Generalforsamling

1. Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed.

2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar og indkaldes senest ved bekendtgørelse på DFK´s hjemmeside i november, eller ved udsendelse af indkaldelse pr. mail eller brev senest 14 dage før generalforsamlingen.

3. Forslag, der skal behandles på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen.

4. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte.

5. Alle medlemmer har stemmeret, og beslutninger træffes ved almindelig stemmeflertal, bortset fra eksklusion (§ 7), vedtægtsændringer (§13), opløsning eller sammenlægning (§14). Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Skriftlig afstemning skal finde sted såfremt èt medlem fremsætter ønske herom.

6. Bestyrelsesforslag til vedtægtsændringer skal fremgå af indkaldelsen.

7. Forslag til vedtægtsændringer fra medlemmerne skal være bestyrelsen i hænde senest den 1. november året før generalforsamlingen, så forslagene kan fremgå af indkaldelsen.

Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter:

- Valg af dirigent

- Bestyrelsens beretning

- Forelæggelse af revideret regnskab for det foregående år

- Indkomne forslag

- Fastsættelse af kontingent og kampafgift

  -Valg til bestyrelse (for 2 år):

        - Formand (ulige år)

        - Kasserer (lige år)

        - 1 Bestyrelsesmedlem (lige år)

        - 2 Bestyrelsesmedlemmer (ulige år)

- Valg af 2 bestyrelsessuppleanter (for 1 år):

   - suppleant (hvert år)

   - suppleant (hvert år)

- Valg af 2 revisorer (for 2 år)

   - 1 revisor (lige år)

   - 1 revisor (ulige år)

- Valg af 1 revisorsuppleant, hvert år (for et år)

Genvalg kan finde sted på alle poster

- Eventuelt

Bestyrelsen udfærdiger referat efter generalforsamlingen.

§ 10 Ekstraordinær generalforsamling

1. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes med 14 dages varsel, når bestyrelsen finder anledning hertil, eller når mindst 1/3 af medlemmerne skriftligt fremsætter begæring herom, vedlagt dagsorden med angivelse af de emner der ønskes behandlet.

2. På den ekstraordinære generalforsamling kan kun behandles de på dagsordenen anførte emner.

3. Dagsordenen skal desuden indeholde valg af dirigent og punktet eventuelt, hvorunder der ikke kan træffes beslutninger.  

§ 11 Bestyrelsen

1. Bestyrelsen består af formand, kasserer og 3 medlemmer. Bestyrelsen kan konstituere sig med næstformand og en sekretær.

2. Formanden eller 2 bestyrelsesmedlemmer kan indkalde til bestyrelsesmøde.

3. Bestyrelsen er beslutningsdygtig hvis mindst 3 bestyrelsesmedlemmer er mødt.

- En bestyrelsesbeslutning kræver at mindst 3 bestyrelsesmedlemmer stemmer for.

- Der udfærdiges beslutningsreferater af alle bestyrelsesmøder.

- Fratræder et bestyrelsesmedlem i utide indkaldes suppleanten, og bestyrelsen konstituerer sig indtil næste ordinære generalforsamling, hvor et bestyrelsesmedlem vælges for den resterende valgperiode.

4. Fratræder formand eller kasserer i utide, konstituerer bestyrelsen sig selv indtil næste generalforsamling, hvor der foretages valg for den resterende valgperiode.

- Bestyrelsen nedsætter alle udvalg og afgør disses sammensætning, funktionsperiode og kompetencerammer.  

§ 12 Regnskab og revision

1. Klubbens regnskabsår er kalenderåret

2. Kassereren forelægger regnskab og status for revisorerne senest 8 dage før den ordinære generalforsamling.

3. Regnskabet skal – forsynet med revisorernes påtegning – forelægges den ordinære generalforsamling i året efter regnskabsåret.

4. Fratræder en revisor i utide, indkaldes suppleanten indtil næste ordinære generalforsamling, hvor revisor vælges for den resterende valgperiode.

5. Medlemmer af bestyrelsen kan ikke være revisor eller revisorsuppleant.

§ 13 Ændringer af vedtægter

1. Ændringer af vedtægterne kan kun ske, hvis mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for.

§ 14 Opløsning eller sammenlægning

1. Opløsning af klubben kan kun vedtages på en ordinær generalforsamling, og kun når mindst 2/3 af klubbens medlemmer stemmer for.

 

2. Møder 2/3 af medlemmerne ikke op, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvor mindst 2/3 af klubbens medlemmer skal stemme for vedtagelse af opløsning.

 

3. Såfremt kravene i forhold til stk. 1 og stk. 2 ikke opfyldes, sendes forslaget til afgørelse ved urafstemning . Afstemningen afgøres ved simpelt flertal.

 

4. På den Generalforsamling hvor der træffes beslutning om DFK`s opløsning, besluttes der samtidig hvordan DFK`s forpligtelser og formue fordeles.

 

5. For at en eventuel sammenlægning til en større enhed kan vedtages, skal mindst 2/3 af klubbens medlemmer stemmer for på en generalforsamling. Ved en sammenlægning vil klubbens aktiver blive overført til den nye klub.

Sidst revideret på ordinær generalforsamling den 23. januar 2017.