Djurslands Fodbolddommer Klub

Nyt medlem af udviklerudvalget.

 

Søren Heinze har sagt ja til at indtræde i udviklerudvalget. Det har været et ønske fra de 4 øvrige medlemmer, at udvalget blev udvidet med et medlem. Valget faldt på Søren grundet hans dommermæssige og personlige kvaliteter. Søren har desuden allerede vist at han er en dygtig udvikler i hans arbejde med at udvikle dommere til og med serie 3. I marts skal Søren på trioudviklerkursus, hvor den teoretiske del skal beståes. Derefter følger et føl forløb i foråret, inden den praktiske eksamen. Søren vil derefter kunne kalde sig trioudvikler og udvikle op til og med jyllandsserien. Vi ser frem til et godt samarbejde i udvalget, velkommen til.

På udvalgets vegne

Henrik Mortensen

Formand 

 

 

 

 

Bestyrelsens beretning for året 2018

 

 

2018 har - for DFK - været et år med en stabil drift på alle områder. Som det fremgår af den omdelte statistik, runder vi 3298 dømte kampe af 54 aktive dommere fra DFK.

 

Det er en fremgang på 165 kampe i forhold til 2017 – hvilket må siges at være et fint resultat i en tid - hvor der ellers spores en nedgang i aktive fodboldspillere – og deraf også nedgang i antal kampe i de respektive turneringer.

 

I forbindelse med antal dømte kampe er det vigtigt at huske, at de ”gamle dommerklub grænser” ikke længere eksisterer, når det handler om dommerpåsætning, hvilket betyder, at vi ikke umiddelbart kan adressere alle de dømte kampe til Djursland, da vi kommer lidt rundt i såvel Randes som Aarhus – og såmænd også længere væk i ny og næ.

 

Der er i sagens natur også dommere fra andre dommerklubber, der kommer til Djursland og dømmer.

 

Pr. 01-01-2019 er vi 64 medlemmer i DFK. Vi har i 2018 ikke haft tilgang af nyuddannede dommere.

 

Vi har et ”gæstemedlem” fra Københavns Fodbolddommerklub, Søren Knudsen, som går på Tirstrup Idrætsefterskole og har dømt i efteråret 18 her på Djursland – og han tager forårssæsonen med også, inden han drager tilbage til hovedstaden.

 

Den manglende tilgang af nyuddannede dommere er bekymrende. Umiddelbart opleves det som om dommerrekrutteringen har trange kår. Årsagerne hertil kan vi gætte om.

 

Ansvaret for dommerrekrutteringen behøver vi derimod ikke at gætte på, eller være i tvivl om – det er placeret i DBU Jylland.

 

Som dommerklub deltager vi gerne i rekrutteringsprojekter - men initiativ og økonomi skal komme fra lokalunionen.

 

Samarbejdet med fodboldklubberne:

De respektive dommeropgaver i 2018 er løst med vanlig god kvalitet og godt engagement af klubbens medlemmer, hvilket skaber respekt om - og tillid til vores arbejde hos ledere og spillere ude i boldklubberne.

 

Vi har haft enkelte indberetninger på trænere og ledere, der ikke helt har kunnet holde sig på den rigtige side af god opførsel, og her har opbakningen fra DBU Jylland været klar og konsekvent.

 

Dommerpåsætning:

Vi fortsatte i 2018 vores samarbejde omkring dommerpåsætning med DBU Jylland ved dommerpåsætter Peter Hammer - og også Jan Sørensen fra Silkeborg har været inde over påsætningen.

 

Ordningen indebærer, at DBU Jylland er ansvarlig for al dommerpåsætningen i DFK’s område – således også alle ikke DBU Jylland kampe.

 

Vi kommer jo ikke igennem en sæson uden tilfælde, hvor en dommer synes han får for få kampe – og også tilfælde, hvor en dommer ikke synes, han får de rigtige kampe.

 

Tilfælde, hvor en dommer ikke nødvendigvis er glad for den geografiske tildeling af kampe, dukker også op.

 

Det er bestyrelsen opfattelse, at samarbejdet med DBU Jylland omkring dommer-påsætningen er rigtig godt. Vi har undersøgt muligheden for at fortsætte samarbejdet for perioden 1. april 2019 til 31. marts 2020 – og DBU Jylland har tilkendegivet interesse for dette – så vi forventer snarest at indgå ny aftale med DBU Jylland.

 

DBU Jylland og dommerklubberne

Samarbejdet med DBU Jylland er bundet op på 21 punkt erklæringen - og udmøntningen af samme - som kom til verden i kølvandet på konflikten i 2013.

 

Overordnet fungerer samarbejdet godt i det daglige. Set med dommerklubbriller – er der dog nogle administrative opgaver – f.eks. i forbindelse med obligatorisk teorigennemgang og test - som synes mere hensigtsmæssigt placeret på DBU Jyllands administration – end ude hos de frivillige ledere i dommerklubberne.

 

Ser vi på de respektive krav til aktive dommere, så var de i 2018 følgende:

-        deltagelse i obligatorisk teorigennemgang – krav til alle dommere

-        deltagelse og beståelse af teorist test – omfattende ny oprykkede dommere til serie 3, samt udviklere (men ikke for øvrige dommere)

-        deltagelse i fysisk test for dommere indplaceret fra serie 3 og opefter, samt dommere som virker som linjedommer

 

Et kort kig på krav i 2019 fortæller, at vi her er tilbage ved ”gamle tilstande”, hvilket betyder:

 

-        alle dommere, der ønsker at dømme, skal deltage i obligatorisk teorigennemgang

-        alle dommere, indrangeret fra serie 3 og opefter, samt udviklere skal deltage i og bestå teoretisk test

-        alle dommere, indrangeret fra serie 3 og opefter, samt dommere, der virker som linjedommere, skal deltage i og bestå fysisk test

 

 

Internt i DFK

Der har i 2018 været ro på de indre linjer i DFK. Dog har vi haft et par sager vedr. ukollegial optræden. Begge sager er behandlet og løst.

 

I den forbindelse er det vel på sin plads at erindre om, at vi skylder hinanden, at vi ikke offentligt udtaler os kritisk om en kollegas præstation. Mener man som dommer at have noget kritik på hjerte vedr. en kollegas præstation på banen – ja så er der to åbenlyse muligheder for at få kritikken afleveret:

 

1. sig det direkte til kollegaen - vel og mærke når ingen andre hører det

 

2. lav en officiel indberetning til dommerklubbens bestyrelse

 

I forbindelse med påsætning til to private stævner, har der efterfølgende været store problemer med at få tilgodehavende i hus.

 

Det er lykkedes, men det har holdt hårdt.

 

For at undgå at havne i lign. situationer fremover – vil de arrangører, vi har haft problemer med, i fremtiden blive mødt med krav om forudbetaling, før der stilles dommere fra DFK.

 

På bestyrelsesmøde i oktober forslog Bo – efter inspiration fra Randers Fodbolddommerklub - at vi i DFK hos Diadora indkøbte poloshirts med klublogo til alle medlemmer.

Den øvrige bestyrelse bakkede op om forslaget – og der blev sat penge af til indkøbet.

 

Diadora var imidlertid ikke leveringsdygtige, og vi afventer, om Diadora bliver i stand at levere her i 2019. Som det vil fremgå senere, når Jan fremlægger regnskabet – er pengene sat til side til indkøbet.

 

Aktiviteter i DFK i 2018

 

Aktivitetsudvalget

bestod i 2018 af:

Jan Høgh Nielsen - formand

Bo Rasmussen

Jan Hansen

 

I midten af august bad Jan Høgh om orlov resten af året, hvilket blev bevilliget.

Jeg selv indtrådte i udvalget i stedet for Jan.

 

Jeg bliver ikke forpustet af at gå rækken af arrangementer igennem.

 

Faktisk har der kun været 2 tilbud i 2018

 

1. Bowling i maj – med 16 deltagere. Mester blev Jan ”Fejlfri”

 

2. Afslutningsfest til afholdelse den 17. november i Auning.

 

Da tilmeldingsfristen udløb, stod der 20 personer på listen.11 medlemmer med kone/kæreste var klar til at deltage i festen. Det var desværre ikke nok til at gennemføre – og en aflysning var nødvendig.

 

Man kan med rette spørge – en enkelt aktivitet i løbet af et år, er det godt nok?  – og er vi som bestyrelse og udvalg selv tilfredse med dette.

 

Svaret er – nej det er vi ikke. Men når vi ikke gør mere, hænger det i høj grad sammen spørgsmålet – mon medlemmerne vil bakke op?

 

Og her er erfaringerne ikke just alt for gode. Derfor er vi lidt forsigtige med initiativer.

 

Det bestyrelsen og udvalget har brug for, er at få jer på banen med idéer til arrangementer. Fortæl os hvad I gerne vi have af aktiviteter – og støt så op, når de er planlagt.

 

 

Uddannelsesudvalget

bestod i 2018 af:

René Sørensen

og jeg selv

 

I udgangspunktet er det DBU og deres lokalunioner, der har ansvaret for al dommeruddannelse.

 

Det varetager de primært gennem kursusrækken i den strukturerede dommeruddannelse – men jo også gennem de årlige obligatoriske teorigennemgange.

 

Er der så behov for, at vi i dommerklubberne uddannelsesmæssigt gør noget.

 

Et gammelt ordsprog siger – ”at den der tror sig færdiguddannet – er mere færdig end uddannet”.

 

Så der er bestemt god grund til at se på, om vi lokalt i dommerklubben kan supplere den strukturerede dommeruddannelse med forskellige uddannelses tilbud.

 

Lokalt i DFK bød 2018 kun på ét enkelt uddannelsestilbud, nemlig orientering om de lovmæssige ændringer der kom i forbindelse med den nye lovbog.

 

Men også når det drejer sig om uddannelsesaktiviteter, vil bestyrelse og udvalg gerne have jer på banen med ønsker.

 

Og vi har faktisk allerede modtaget det første ønske – som handler om linjedommergerningen.

 

Derfor har udvalget i starten af 2019 udbudt en tema aften til de af jer, der virker som linjedommere – berørte medlemmer har modtaget info herom, og de første tilmeldinger er i hus. Vi håber der bliver fuld tilslutning.

 

 

Udviklerudvalget,

bestod i 2018 af:

Henrik Mortensen, formand

Gunnar Bjerglund

Bo Rasmussen

Poul Erik Lassen

 

Udvalget har i den grad haft arbejdstøjet på. De har sammen med vejlederne og udviklerne ydet en kæmpe indsats i 2018.

 

Der er udført et pænt antal udviklinger og vejledninger i de respektive rækker, og der er lagt et stort arbejde i registrering og analyse af de foretagne udviklinger og vejledninger.

 

Udvalget har i lighed med 2017 gennemført personlige samtaler med udvalgte dommere.

 

Resultatet har bevirket flere oprykninger. Oprykningerne er oplyst via Dommernyt og kan også ses på vores hjemmeside – og der skal lyde et stort tillykke de ny oprykkede.

 

Der arbejdes godt med de lokale talenter, herunder prætalenter, med bl.a. mentorordning.

 

Udviklerudvalget var også initiativtager og primus motor på de 3 træningsseancer i august, med Jakob B. Schmidt som instruktør. Rygtet siger, at deltagerne fik sved på panden

 

 

Dommerområde 3A

DFK har følgende personer placeret i udvalg/grupper i dommerområde 3A:

-        Michael Wachowiak medlem af dommerområde gruppe

-        Henrik Mortensen medlem af indrangeringsudvalget

-        Gunnar Bjerglund præ-talentkoordinator i dommer-udviklergruppen

-        Poul Erik Lassen sidder også med her som repræsentant for DFK

 

DBU Jylland/dommerområde 3A har i 2018 igen brugt Kattegatcup til et talentdommer projekt med Michael Wachowiak som tovholder. Dette blev en stor succes, og projektet høster stor ros.

 

Projektet kører også her i 2019.

 

Dommerområde 3A – og 3 B – med Michael Wachowiak som tovholder - stod også i 2018 for udvekslingsturen til Tyskland.

 

Der arrangeres også i 2019 udveksling med Tyskland – stadig med Michael som tovholder.

 

 

DFU

Vores hovedorganisation arbejder ud fra visionsplanen 2020 - primært på de overordnede linjer med følgende emner:

  • Dommernes vilkår generelt
  • Dommernes uddannelse og kompetenceudvikling
  • Dommernes sikkerhed
  • Fastholdelse og rekruttering af dommere
  • DFU´s interne sammenhængskraft

 

 

Sagen med DBU omkring rettighederne til dommerpåsætning af private kampe – er nu afgjort i en voldgift - nedsat via Danmarks Idræts Forbund.

 

Det endte ud med at hverken DFU eller DBU fik fuldt medhold i deres respektive påstande.

 

 

Aftaler med Diadora

Der er pt. ikke en aftale på plads med Diadora.

Dog ligger det klart, at aftalen om at Diadora giver alle nyuddannede dommere, som melder sig ind i en dommerklub, et sæt gratis dommertøj, ophører.

 

Dog vil nye dommere få tilbudt et sæt dommertøj til en særlig lav pris.

 

Afslutning:

Der skal lyde en stor tak til alle dommerne for indsatsen i 2018 – og samtidig vil jeg takke bestyrelses- og udvalgsmedlemmer for et godt og konstruktivt samarbejde - med disse ord stiller jeg min beretning til debat.