BGIF-Tennis Vedtægter...

Love for BGIF-Tennis 

§ 1. Foreningens navn

Foreningens navn er Bramdrupdam Gymnastik- og Idrætsforening Tennis afdeling. Dagligt kaldet BGIF-Tennis.

 

§ 2. Foreningens formål.

Foreningens formål er, at virke for udbredelse og dyrkelse af tennis.

 

§ 3. Foreningens medlemsforhold.

 1. Foreningen kan som medlem optage enhver interesseret passiv som aktiv person, der vil indordne sig under de for BGIF-Tennis gældende love.
 2. Bestyrelsen kan dog nægte en person optagelse eller udelukke et medlem, dersom særlige forhold taler herfor. Den udelukkede kan indbringe sagen for det førstkommende hovedbestyrelsesmøde. Beslutningen kan indbringes for generalforsamlingen.

§ 4. Foreningens organisation.

 1. Foreningen er tilsluttet Bramdrupdam Gymnastik – og Idrætsforening, dagligt kaldet BGIF.
 2. Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af formand, kasserer samt øvrige bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen med formanden i de lige år og kasserer i de ulige år. Halvdelen af øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige henholdsvis lige år. Alle valg er for 2 år.
 3. Foreningens generalforsamling skal afholdes inden hovedgeneralforsamlingen og så tidligt, at BGIF’s hovedformand kan have referatet af generalforsamlingen i hænde senest 8 dage før hovedgeneralforsamlingen.
 4. Foreningen betaler årligt et kontingent til hovedforeningen for hvert aktivt medlem. Kontingentet vedtages i god tid på et hovedbestyrelsesmøde inden afdelingens generalforsamling.
 5. Formanden er forpligtet til at holde BGIF’s hovedformand orienteret om foreningens økonomiske og sportslige aktivitet. (F.eks. via bestyrelsesreferater.)
 6. Af hensyn til koordinering skal alle foreningens større fester samt offentlige lotterier godkendes af BGIF´s hovedbestyrelse eller udvalg nedsat af hovedbestyrelsen. BGIF’s hovedbestyrelse koordinerer alle sponsoraftaler.
 7. Underskud dækkes ikke af BGIF´s hovedforening.
 8. Ansøgning om støtte fra fonde, BGIF´s Venner m.m. skal fremsendes via BGIF´s hovedbestyrelse.
 9. Foreningen er repræsenteret i BGIF´s hovedbestyrelse med foreningens formand og foreningens ungdomsudvalgsformand eller stedfortræder.

§ 5. Foreningens myndighed og ledelse.

 1. Generalforsamlingen er den højeste myndighed, men er dog underkastet BGIF´s hovedforenings love.
 2. Generalforsamlingen afgør alt ved simpelt flertal. Dog fordres ved lovændringer 2/3 af de afgivne stemmer.
 3. Såfremt et medlem ønsker det, skal valg være skriftlige.
  1. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år ift. §4 stk. 3 med følgende dagsorden:

   1. Valg af dirigent
   2. Formandens beretning samt evt. udvalgsberetning
   3. Fremlæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.
        (Regnskabsår: 1. oktober – 30. september)
   4. Fremlæggelse af budget for det kommende år
   5. Indkomne forslag
   6. Valg af bestyrelsen samt evt. ungdomsudvalg
   7. Valg af 1 revisor i lige år.
       Valg af 1 revisor samt revisorsuppleant i ulige år
   8. Eventuelt.

  2. Generalforsamlingen skal, for at være lovligt indvarslet, være indkaldt med mindst 14 dages varsel via foreningens hjemmeside.
  3. Forslag der ønskes behandlet, skal være formanden skriftligt i hænde 7 dage før generalforsamlingen.
  4. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.
  5. Ingen fraværende kan vælges, med mindre der foreligger skriftligt tilsagn fra den/de foreslåede.
  6. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, såfremt et flertal i bestyrelsen finder det nødvendigt, eller hvis mindst 15 medlemmer skriftligt anmoder formanden herom. Anmodningen skal være bilagt motiveret dagsorden eller forhandlingsemne. Ekstraordinær generalforsamling skal indvarsles med sædvanlig varsel og skal afholdes senest 21 dage efter anmodningen.
  7. Unge under 16 år har ikke stemmeret men kan repræsenteres af sin værge med stemmeret.
  8. Valgbarhed opnår ved det fyldte 16. år, dog må antallet af bestyrelsesmedlemmer under 18 år ikke overstige 1/3. Dette gælder dog ikke for ungdomsudvalgsmedlemmer.
  9. Intet bestyrelsesmedlem kan dog uden bestyrelsens accept være indvalgt i andre idrætsbetonede bestyrelser.

§ 6. Medlemmernes forpligtelser.

 1. Foreningens medlemmer, bestyrelsen- og ungdomsudbalgsmedlemmer hæfter ikke personligt for de af foreningen indgåede forpligtelser, for hvilken alene foreningen hæfter med sin formue.
 2. Medlemmer af foreningen har ikke nogen økonomisk forpligtelse udover kontingentforpligtelser.
 3. Medlemmer af foreningen har ikke noget krav på nogen del af foreningens formue- eller udbytte af nogen art.
 4. Formand og kasserer tegner foreningens forpligtelser.

§ 7. Tvivlsspørgsmål.

 1. Såfremt der indtræffer tilfælde, der ikke er forudset i disse love, kan bestyrelsen frit handle under ansvar af førstkommende generalforsamling.
 2. Tvivlsspørgsmål angående disse love kan ikke indankes for domstolene, men er undergivet generalforsamlingen.

 

§ 8. Forældre- eller støtteforeninger.

 1. Oprettelse af forældre-, støtteforeninger eller lignende, skal godkendes af BGIF’s hovedbestyrelse.
 2. Vedtægter for sådanne foreninger skal forelægges BGIF’s hovedbestyrelse til godkendelse.

 

§ 9. Foreningens opløsning.

 1. Foreningen kan kun opløses, når dette er vedtaget på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 2/3 stemmers flertal og med minimum 14 dages mellemrum.
 2. Såfremt opløsning finder sted, tilfalder foreningens midler og effekter BGIF’s hovedforening.

Bramdrupdam

Oktober 2011